Skip to main content

Full text of "Vederea lui Dumnezeu in teologia Sfantului Simeon Noul Teolog (2009)"

See other formats


Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Vederea lui Dumnezeu 

în 
teologia 

Sfântului Simeon Noul Teolog 
Teologie pentru azi Bucureşti 
2009' Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Vederea lui Dumnezeu 
în 
teologia 
Sfântului Simeon Noul Teolog (teza doctorală) Teologie pentru azi Bucureşti 
2009' Introducere Teza de faţă este o încercare de prezentare sintetică a 
caracterului statornic şi dinamic în acelaşi timp al 
experienţei şi gândirii ortodoxe. 

Orice realitate duhovnicească şi subiect teologic 
trebuie regândit, reactualizat în dimensiunea prezentului, 
pentru ca să fie un factor activ de dinamizare a vieţii noastre 
personale şi comunitare. 

însă actualizarea teologică nu presupune şi diluarea 
învăţăturii Bisericii, ci receptarea ei la parametri reali ai 
experienţei ortodoxe. Căci experienţa duhovnicească e 
fundamentul elaborărilor teologice şi cea care ne ţine în 
Biserică, ca oameni cu credinţă vie şi lucizi, atenţi la 
schimbările lumii în care trăim. 

Fiind susţinută în cadrul disciplinei Teologie 
Dogmatică Ortodoxă, la secţia Sistematice, tema noastră va 
fi dezbătută într-un regim de cercetare propriu disciplinei 
aferente. 

Tema vederii lui Dumnezeu va fi prezentată ca parte 
componentă a soteriologiei personale, intenţionând să 
punem în evidenţă, într-un mod sistematic şi concis, 
contribuţia Sfântului Simeon Noul Teolog în această 
chestiune. Considerăm că experienţa şi teologia elaborată de 
cel care este supranumit al treilea Teolog al Bisericii sunt o 
normă şi o călăuză nemincinoasă în demersul nostru. 

Alegerea temei de faţă a venit dintr-o nevoie 
interioară profundă, din dorinţa de a aprofunda coordonatele 
teologiei simeoniene prea puţin dezbătute la nivel academic. 

Cunoaşterea experienţei şi a teologiei Sfântului 
Simeon ni se pare un folos imens pentru teologii şi 
credincioşii noştri, atâta timp cât ne confruntăm în mod 
direct cu consecinţele depersonalizante ale secularizării şi 
ale mondializării. 

Ca scut de protecţie în faţa erodării conştiinţei 
apartenenţei eclesiale şi a înţelegerii persoanei şi a relaţiilor 
interpersonale, Sfântul Simeon ne propune o teologie a 
experienţei, în care Dumnezeu coboară la om, arătându-i 
slava Sa, pentru ca să îl ridice pe om la nivelul Treimii, să îl 
deschidă comuniunii treimice. 

Şi aceasta, pentru că Simeon vede pe om ca avându-şi 
centrul de gravitate în Dumnezeu şi nu în el însuşi. închiderea în sine a omului, într-o perspectivă subiectivistă 
nu poate să prezinte o experienţă mistică, personală cu 
Dumnezeu, ci pentru Simeon adevărata relaţie cu Dumnezeu 
înseamnă comuniunea omului cu Dumnezeu, în şi prin slava 
Sa, ca vedere extatică. 

Inscriindu-se în filonul personalist al Părinţilor 
Bisericii Ortodoxe, Sfântul Simeon Noul Teolog ţine la un 
loc caracterul interpersonal şi obiectiv al relaţiei noastre cu 
Dumnezeu. 

De aceea, pentru el credinciosul ortodox experiază 
harul necreat şi veşnic al lui Dumnezeu fără să se închidă în 
sine şi fără să se rupă de comunitatea Bisericii. Vederea lui 
Dumnezeu nu este evadare din timp şi nici nu ne putem forţa 
fiinţa ca ea să se producă ci e ridicare a noastră de către 
Dumnezeu, prin slava Sa, pentru a ne umple de strălucirile 
slavei Sale, şi pentru ca acest lucru să ne facă să devenim 
credincioşi fervenţi în cadrul vieţii Bisericii. 

Consecinţa fundamentală a vederii lui Dumnezeu e o 
viaţă plină de dinamism, de dăruire în slujba Bisericii, o 
căutare continuă de a ne sfinţi viaţa, adică tot atâtea atribute 
pozitive pentru viaţa Bisericii şi a societăţii în care ne 
desfăşurăm existenţa. 

De aceea, alegerea temei de faţă o considerăm un 
câştig al tuturora, un câştig eclesial, pentru că teologia 
simeoniană este un recurs continuu la experienţă, echilibru şi 
fidelitate faţă de Tradiţia Bisericii. 

Lucrarea noastră va fi compusă din trei capitole 
distincte dar care au legături interioare între ele. 

Primul capitol va trata problema premiselor biblice şi 
patristice ale îndumnezeirii omului şi ale vederii lui 
Dumnezeu în teologia ortodoxă. 

Vom căuta să prezentăm faptul că lumea văzută are un 
fundament raţional şi duhovnicesc, pentru că este creaţia 
personală a Logosului dumnezeiesc prin care toate s-au 
făcut [iTavra 5i' aircou kykvezo, In. 1,3 cf. GNT]. 

Fundamentul raţional şi duhovnicesc al lumii trebuie 
văzut însă în relaţie cu existenţa energiilor necreate ale lui 
Dumnezeu, care pătrund şi susţin toate, atât existenţele 
nevăzute cât şi pe cele văzute. 

Pentru că omul se poate împărtăşi de har în Biserică şi 
harul lui Dumnezeu pătrunde în mod real fiinţa omului 
putem vorbi în acelaşi timp de vedere a lui Dumnezeu şi de 
îndumnezeire, ambele având legătură internă. Al doilea capitol va trata tema vederii lui Dumnezeu 
la Sfântul Simeon Noul Teolog şi implicaţiile ei în 
mântuirea personală şi va fi capitolul de forţă al tezei 
noastre. 

în cadrul acestui capitol, după o introducere în 
terminologia extatică a Sfântului Simeon, vom prezenta 
racordările experienţei vederii lui Dumnezeu cu triadologia, 
hristologia, pnevmatologia, eclesiologia, aghiologia şi 
eshatologia. Pas cu pas vom arăta cât de avizat şi cât de 
organic se include Simeon în experienţa şi învăţătura 
Bisericii, pentru că experienţa sa personală afirmă şi nu 
infirmă teologia Părinţilor. 

Ca slujitor al Sfintei Liturghii şi al Tainelor Bisericii, 
ca stareţ de mănăstire, ca scriitor şi teolog, ca mărturisitor al 
credinţei ortodoxe şi ca om persecutat pe nedrept pentru 
adâncimea teologiei şi a iubirii sale pentru Tradiţia Bisericii 
şi pentru Sfinţii lui Dumnezeu, Sfântul Simeon se arată cu 
fapta şi cu cuvântul împlinitorul propriei sale teologii. De 
aceea a şi rămas ca reper autentic de viaţă, experienţă şi 
teologie pentru Biserica noastră. 

Al treilea capitol va avea drept tematică receptarea 
teologiei slavei în spaţiul ortodox şi importanţa asumării ei 
în lumea postmodernă. 

Aici vom dezbate teologia vederii lui Dumnezeu la 
părintele profesor Dumitru Stăniloae, iubitul şi veneratul 
nostru teolog, considerat, pe drept cuvânt, cel mai mare 
teolog al secolului al XX-lea, alături de teologia slavei la 
profesorul Vladimir Lossky, care a fost receptat foarte 
călduros în Occident pentru reactualizările sale patristice în 
domeniul teologiei mistice. 

Ultima secvenţă a lucrării noastre va viza condiţia 
omului în postmodernitate şi va fi o dezbatere succintă 
asupra modului în care se poate salva un credincios ortodox, 
de diverse capcane ideologice, prin experienţa şi teologia 
Bisericii. 

Ii mulţumim părintelui profesor Dumitru Popescu, 
coordonatorul nostru, pentru atenţia specială pe care ne-a 
acordat-o şi pentru sprijinul real şi viziunea de ansamblu pe 
care ni le-a oferit. 

Alături de Sfinţia sa şi de sprijinul său efectiv, 
determinant în sistematizarea informaţiilor teologice, am 
putut elabora această teză, care sperăm să fie de folos celor 
care o vor consulta. 1. Premisele biblice şi patristice ale 
îndumnezeirii omului şi ale vederii lui 
Dumnezeu în teologia ortodoxă Pentru a înţelege într-un mod clar, fără dubii, teologia 
vederii lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog 
credem că trebuie să începem cu o prezentare sintetică a 
premiselor îndumnezeirii omului. 

Vederea lui Dumnezeu apare în acest proces divino- 
uman al îndumnezeirii noastre ca o consecinţă directă şi 
reală a sa. 

In cadrul strădaniilor neîntrerupte de a ne curaţi de 
patimi, vederea lui Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu, 
o coborâre a lui Dumnezeu la noi pentru a ne ridica la 
împărtăşirea vieţii Sale dumnezeieşti. 

Premisele îndumnezeirii şi ale vederii lui Dumnezeu 
pe care le vom dezbate în continuare sunt următoarele: 

1. Persoana Logosului dumnezeiesc ca Creator şi 
Pantocrator al întregii creaţii. 

2. Fundamentul raţional şi spiritual al lumii văzute, 
care o face să fie „deschisă către Dumnezeu" 1 . 

3. Energiile dumnezeieşti necreate, care izvorăsc din 
fiinţa lui Dumnezeu şi care sunt „lucrările de-fiinţă-făcătoare 
şi îndumnezeitoare" 2 ale omului. 1. 1. Persoana Logosului dumnezeiesc şi relaţia Sa 
cu creaţia şi cu omul Primul verset al Scripturii mărturiseşte faptul că „întru 
început a făcut [eiToiriaev] Dumnezeu cerul şi pământul" 
[Fac. 1, 1, cf. LXX], în consecinţă, că lumea are un început, 
nu este eternă, ci începutul ei stă în voia lui Dumnezeu de a 
face/de a crea lumea nevăzută şi văzută. 

Pentru că Dumnezeu a creat lumea, aceasta nu se 
poate confunda cu El şi nici nu e o parte din El , ci a fost 1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 124. 
2 Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996 , p. 1 13. 2 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a Ii-a, voi. 1, făcută de către Dumnezeu ouk kE, [din nimic], potrivit II 
Macab. 7, 28. 

Insă expresia „din nimic" nu vrea să spună că nimicul 
ar fi o substanţă anume din care Dumnezeu ar fi plăsmuit 
lumea ci că înainte ca întreaga existenţă să fie creată de către 
Dumnezeu ea nu a existat în fapt. Astfel, fiind făcută de 
către Dumnezeu din nimic şi în timp , creaţia se dovedeşte 
în mod fundamental dependentă de Dumnezeu pentru că El 
este cauza existenţei ei şi Cel care o păstrează în existenţă. 

Lumea este teonomă, dependentă de Dumnezeu şi nu 
autonomă, independentă faţă de El. De fapt „lumea nu poate 
deveni autonomă, fiindcă nu are nici conştiinţă şi nici 
libertate pentru a rupe legătura ei internă cu Dumnezeu" 5 . 

înţelegem în ce constă legătura internă a creaţiei cu 
Dumnezeu dacă înţelegem în mod corect Fac. 1, 2. Expresia: 
„şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apei" [ kcu 
TTveu|j,a 6eou eiTedpepeTo eiravo) tou u8atoc;] este mărturia de 
necombătut a „prezenţei Duhului lui Dumnezeu în creaţie" 6 . 

Pentru exegeza ortodoxă această prezenţă a Duhului 
lui Dumnezeu în creaţie se traduce prin aceea că 
fundamentul lumii este unul activ, este lumina lui Dumnezeu 
şi că energiile necreate sunt legătura internă dintre 
Dumnezeu şi creaţia Sa. 

Crearea omului de către Dumnezeu după chipul lui 
Dumnezeu [Kar' elicova Geou, Fac. 1, 27] şi suflarea de viaţă 
[iTvof|V (oofîc;], suflată peste faţa sa de către Dumnezeu îl 
arată pe om ca suflet viu [tyvxw (Gooav] [ Fac. 2, 7] în relaţia 
sa cu El. 

Dumnezeu creează pe om ca suflet viu, adică îl 
creează pe om cu o reală posibilitate de a se deschide 
Creatorului Său, oamenii fiind, după expresia părintelui 
profesor Dumitru Stăniloae: „suflete îmbrăcate în trupuri" . 

Dar Dumnezeu „a făcut pe om nu numai ca raţiune, ci 
ca raţiune îmbrăcată cu trup" 8 , trupul omului fiind „o 
raţionalitate palpabilă, concretă, specială, în legătură cu 

3 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2005, p. 142. 

4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a Ii-a, voi. 1, 
ed. cit., p. 226. 

5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, col. Alfa şi Omega, Ed. 
Nemira, Bucureşti, 2001, p. 59. 

6 Ibidem. 

Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos: lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, ed. 
îngrijită de Monica Dumitrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 5. 
8 Idem, p. 7. raţionalitatea palpabilă, concretă a naturii. El reprezintă cel 
mai complex sistem de raţionalitate plasticizată... [Dar, pe 
când] trupul ca raţionalitate plasticizată încetează odată cu 
moartea... sufletul, a cărui prezenţă dă raţionalităţii palpabile 
a materiei calitatea de trup propriu-zis, e o raţionalitate 
subiectivă, conştientă, depăşind toată raţionalitatea şi 
sensibilitatea pasivă a naturii" 9 . 

De aici deducem că omul este cel care personalizează 
materia întru sine, care înţelege diferenţa dintre sine şi 
creaţia care nu îşi înţelege raţionalitatea ei internă. El îşi 
asumă condiţia sa de fiinţă cu trup, care trăieşte în lume şi în 
acelaşi timp îşi asumă înţelegerea lumii care nu are 
conştiinţă de sine şi a cărei conştiinţă este el însuşi. 

Relaţia omului cu Dumnezeu implică asumarea vieţii 
în trup dar şi asumarea şi grija sa faţă de întreaga creaţie. 

Insă, prin păcat, spune părintele profesor Dumitru 
Popescu, „omul n-a reuşit să dea expresie vocaţiei sale, 
primite din partea Creatorului, de a transforma cerul şi 
pământul în Paradis, şi să se ridice el însuşi cu întreaga 
zidire către imortalitatea Ziditorului, ci a căzut în 
stricăciunea lumii, cunoscând un proces de involuţie, care 1- 
a apropiat de fiinţele inferioare lui. [. . .] 

Desigur, căderea strămoşilor nu a distrus chipul lui 
Dumnezeu din om, fiindcă Adam a continuat să vorbească 
cu Dumnezeu şi după căderea lui în păcat. Dar chipul lui 
Dumnezeu din om s-a alterat progresiv, până ce omul a 
ajuns să confunde în mod panteist Creatorul cu creaţia şi să 
se închine creaturii în locul Creatorului" 10 . 

Revelaţia vechitestamentară ne vorbeşte de 
Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu, de Domnul sau de Duhul 
lui Dumnezeu 1 1 însă numai odată ce Logosul lui Dumnezeu 
Se întrupează aflăm că Dumnezeu e Treime de persoane. 

în epifaniile Botezului [Mt. 3, 13-17; Mc. 1, 9-11; Le. 
3, 21-22] şi ale Schimbării la faţă ale Domnului [Mt. 17, 1- 
8; Mc. 9, 2-8; Le. 9, 28-36] vedem că Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh sunt cele trei persoane ale dumnezeirii şi că Ele sunt 
Dumnezeul nostru. 9 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a Ii-a, voi. 1, 
ed. cit., p. 258. 

10 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, op. cit., p. 69-70. 

11 Cf. LXX numele de Dumnezeu apare de 1795 de ori în 1583 versete, sintagma 
Domnul Dumnezeu apare de 566 de ori în 534 versete, cuvântul Domnul de 3663 de 
ori în 3298 de versete iar sintagma Duhul lui Dumnezeu de 15 ori în 15 versete de 
sine stătătoare. Dumnezeul nostru este din veci Treime, însă numai 
Fiul întrupat face cunoscută oamenilor Treimea, că 
Dumnezeu e Treime de persoane, fiindcă „Trei sunt Cei care 
mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi Aceştia 
Trei una sunt" [I In. 5, 7, cf. GOC]. 

Dacă Fac. 1, 1 ne vorbeşte despre Dumnezeu ca 
despre Creatorul lumii atunci In. 1, 1-3 ne revelează raportul 
dintre Tatăl şi Fiul sau dintre Dumnezeu şi Logosul Său în 
cadrul creării lumii şi a omului: 

„întru început a fost Cuvântul şi Cuvântul era către 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintru 
început către Dumnezeu. Toate prin Acesta s-au făcut şi 
nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El", cf. GNT. 

Dar, conexând In. 1, 1-3 cu locul de la Fac. 1, 2, 
observăm că Tatăl face întreaga creaţie prin Fiul, însă în 
Duhul lui Dumnezeu. De aceea Tradiţia Bisericii Ortodoxe 
va vorbi despre Logosul lui Dumnezeu, despre Fiul, ca 
despre Creatorul lumii şi ca despre Pantocratorul întregii 

...12 

creaţii . 

Din punct de vedere lexical IlavTOKpcrcGop are 
semnificaţia de Atoatestăpânitor sau de Atotputernicul . 
Insă în viaţa şi teologia ortodoxă s-a înţeles echivalentul 
cuvântului grecesc Pantocrator ca fiind Atoţiitorul, 
desemnând prin acest lucru că Logosul „este Cel din Care 
vin toate, în Care sunt ţinute toate şi în Care se vor arăta 
cuprinse şi luminate toate, Pantocratorul, Susţinătorul a 
toate" 14 . 

Dacă semnificaţia primă a fost preluată în teologia 
eterodoxă şi Pantocratorul a fost înţeles ca rămas „închis 
într-o transcendenţă inaccesibilă" 15 , în tradiţia ortodoxă 
Pantocratorul, ca Atotţiitor, sl fost văzut ca Cel ce „umple cu 
prezenţa Sa atât Biserica cât şi universul" în integralitatea 
sa. 

Legătura Logosului cu creaţia Sa constă în aceea că 
„există... un sens comun inepuizabil al lucrurilor, un sens 
care le leagă, un sens de indefinită bogăţie spre care 12 Denumirea de Pantocrator în LXX , acordată Domnului Dumnezeu, apare de 126 
de ori în 121 de versete. 

13 Qţ *** ^ Patristic Greek Lexicon, Edited By G. W. H. Lampe, Ed. Oxford 
University Press, Oxford, 1961, p. 1005. 

14 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, op. cit, p. 193- 
194. 

15 Dumitru Popescu, Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucureşti, 1996, 
p. 196. 

16 Ibidem. înaintează omul. Sensul lor unic suprem e Logosul divin. In 
El sunt sensurile tuturor. Numai Acesta le explică pe toate, 
numai în El omul îşi găseşte propriul sens al existenţei sale. 
Mai ales cel ce crede sesizează acest sens suprem printr-un 
act general de intuire, prin spiritul său" . 

Creaţia, fiind lucrarea Logosului lui Dumnezeu, plină 
de amprenta Sa energetică, de slava Sa şi de raţionalitate 
sădită de către El în lucruri, pentru a fi înţeleasă trebuie să 
recurgem la Revelaţie şi la legătura personală cu El. 

Atâta timp cât sensurile lucrurilor ne duc la Logosul 
creator şi viaţa noastră îşi găseşte explicaţia numai în El, 
creaţia este un mediu transparent pentru înţelegerea Sa. Dacă 
lucrurile create ne trimit, prin sensurile lor, la Creatorul 
lumii atunci creaţia nu este şi nu poate fi un mediu închis în 
sine. 

Sfântul Irineu al Lyonului vorbeşte, în secolul al II-lea 
creştin, de Logosul creator ca fiind identic cu Logosul 
mântuitor al lumii: 

„Pentru că Făcătorul tuturor lucrurilor, Cuvântul lui 
Dumnezeu, Care a dat chip dintru început omului, când 
lucrul mâinilor Sale s-a slăbit prin răutate, Acesta i-a dat 
vindecare în multe feluri. Şi El a rânduit o vreme în care să 
se separe mădularele, pe care El le-a făcut şi iarăşi altă 
vreme când să restaureze întregul om în mod deplin, 
fâcându-1 pe el, prin Sine, desăvârşit prin învierea Sa" 18 . 

Tocmai pentru că suntem creaţia Sa, Logosul S-a 
întrupat şi a devenit om ca noi, afară de păcat, pentru ca să 
ne restaureze întru Sine şi să ne desăvârşească prin învierea 
Sa, prin care a îndumnezeit firea noastră. 

Acelaşi Părinte al Bisericii accentuează faptul că 
suntem creaţi de Logosul lui Dumnezeu pentru că „El este 
Cel prin care s-au întemeiat toate lucrurile, Care a ales să le 
facă, Care le-a înfrumuseţat pe toate şi Care ţine toate. Şi 
când vorbesc de toate lucrurile, mă refer la noi înşine şi la 
lumea noastră. [...] 

Căci nu îngerii ne-au făcut pe noi, nici nu ne-au dat 
aceştia forma pe care o avem, nici nu ne-a făcut după chipul 
lui Dumnezeu vreo Putere cerească, adică vreo Putere 
[cerească] foarte îndepărtată de Tatăl tuturor lucrurilor. 17 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a Ii-a, voi. 1, 
ed. cit., p. 239. 

Irenaeus, Against Heresies V, 12, 6, in col. The Ante-Nicene Fathers. The Writings 
of the Fathers down to A.D. 325, Edited by Rev. Alexander Roberts and James 
Donaldson, Volume 1, Oregon , 1996, p. 1114. 10 Nimeni altcineva nu ne-a făcut, ci numai Cuvântul lui 
Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de aceste 
fiinţe, pentru ca să creeze lucrurile pe care El însuşi le-a 
stabilit mai dinainte ca să se facă. 

Aceasta s-ar petrece dacă El nu ar avea mâinile Sale 
[adică pe Fiul şi pe Duhul n.n.]. Insă întotdeauna sunt cu El 
Cuvântul şi înţelepciunea, Fiul şi Duhul, prin Care şi întru 
Care, în mod liber şi imediat El a făcut toate lucrurile despre 
care El a spus, zicând: Să facem om după chipul şi 
asemănarea noastră [ Fac. 1, 26]. Căci El a luat de la Sine 
însuşi materia fiinţelor create şi modelul lucrurilor pe care 
le-a făcut şi frumuseţea fiecărui lucru în parte al lumii" 19 . 

în consens cu Scriptura se observă că Sfântul Irineu 
vorbeşte de crearea lumii ca despre o lucrare făcută de Tatăl 
prin Fiul întru Sfântul Duh. Creaţia e mărturisită ca o lucrare 
directă a lui Dumnezeu şi nu ca o lucrare prin intermedierea 
Puterilor cereşti, care nu sunt fiinţe necreate ci create de 
către El. 

în secolul al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare, în 
Kara ' EAix|va)v [Despre greci], vorbea de asemenea despre 
Creatorul lumii ca fiind Logosul lui Dumnezeu: 

„Iar dacă lumea a fost făcută prin cuvânt şi 
înţelepciune şi cunoştinţă şi toată a fost împodobită, e 
necesar atunci ca Cel care o conduce şi a împodobit-o să nu 
fie altul decât Cel care este Cuvântul lui Dumnezeu" 20 . 

Şi pentru a fi înţeles perfect de către cititorii săi, 
Sfântul Atanasie vine şi face precizări despre cine este acest 
Cuvânt al lui Dumnezeu: 

„vorbesc despre Cuvântul de Sine [ai)ToA.oYov], viu şi 
lucrător al lui Dumnezeu, al Celui care este bun şi 
Dumnezeu. Acesta este altul decât cele create şi decât 
întreaga creaţie. Căci e al Său şi e singurul Cuvânt al Tatălui 
celui bun, Care a împodobit şi luminează toate prin purtarea 
Sa de grijă [iTpovoiqc]. 

Fiind Cuvântul cel bun al Tatălui celui bun, Acesta a 
împodobit toate cu rânduială \xx\v biuxuţiv], unind pe cele 
care sunt unele împotriva altora [contrare] şi prin aceasta 
[lucrându-se] podoaba unei unice armonii" . 19 Idem, IV, 20, l,p. 1006-1007. 

20 Athanasius Theologus, Kaiâ ' EUiivov, 40, cf. TLG # 001 40. 19 - 001 40. 23 / 
Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, în col. PSB 15, trad. din gr., 
introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 75- 
76. 

21 Idem, cf. TLG # 001 40. 29 - # 001 40. 38 / Idem, p. 76-77. 11 In aceeaşi lucrare apologetică, Sfântul Atanasie cel 
Mare continuă să ne vorbească despre Pantocratorul întregii 
creaţii, despre Logosul dumnezeiesc, spunând următoarele 
lucruri magistrale: 

„Căci Acelaşi Cuvânt atotputernic şi atotdesăvârşit 
sfânt al Tatălui, sălăşluindu-Se şi întizându-Şi puterile Sale 
în toate şi pretutindeni şi luminându-le pe toate cele arătate 
cât şi pe toate cele nevăzute, le ţine în Sine şi le strânge, 
nelăsând nimic gol de puterea Lui, ci [fiind] prin toate şi în 
toate şi în fiecare în parte, dând viaţă tuturor şi păzindu-le pe 
fiecare în parte. 22 [. . .] 

[Fiindcă] înţelepciunea lui Dumnezeu, purtând 
întregul [univers] ca pe o liră, şi împreunând cele din aer cu 
cele de pe pământ şi pe cele din ceruri cu cele din aer şi 
unind astfel întregul cu părţile şi conducându-le pe toate cu 
porunca şi voia Sa, alcătuieşte un singur univers şi o unică 
rânduială frumoasă şi armonioasă a ei, El fiind nemişcat prin 
puterea Tatălui, dar mişcându-le pe toate cele create de Sine, 
căci fiecare sunt ale Sale, prin voia Tatălui" . 

Din cuvintele Sfântului Atanasie se observă că 
Logosul dumnezeiesc, ca Unul care a creat toate lucrurile şi 
fiinţele existente nu le lasă de sine, autonome, ci le 
luminează şi le susţine pe toate prin harul Său, unind pe 
toate cu Sine şi aducându-le pe toate la unitatea cu Sine. 

Prezenţa Sa în lume prin harul Său atrage lumea la 
Sine, ca Unul care depăşeşte toate şi este în afară de toate 
după fiinţa Sa, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul va vorbi despre Logosul 
dumnezeiesc în termenii Tradiţiei Bisericii, văzând în Sine 
Raţiunea supremă a întregii existenţe. 

In Quaestiones ad Thalassium [Răspunsuri către 
Talasie], Sfântul Maxim vede împlinirea întregii existenţe în 
Logosul dumnezeiesc, ca Unul care are întru Sine toate 
sensurile/raţiunile lumii. 

Spune acesta: Hristos „a arătat întru Sine sfârşitul, cel 
pentru care au primit cele create începutul distinct al 
existenţei lor. Fiindcă pentru Hristos sau mai bine-zis pentru 
taina lui Hristos [Xpiotov nuarripiov] au primit existenţă 22 Idem, cf. TLG # 001 42. 1 - # 001 42. 7 / Idem, p. 79. 

23 Idem, cf. TLG # 001 42. 26 - # 001 42. 34 / Ibidem. 12 toate veacurile şi toate cele care se petrec înăuntrul 
veacurilor, căci El este începutul şi sfârşitul lor" 24 . 

Ca Logos creator şi mântuitor al lumii, Hristos 
Dumnezeu este Cel care dă stabilitate întru Sine celor care 
cresc în El prin virtuţi. 

Acest lucru ni-1 spune Sfântul Maxim în acelaşi 
capitol citat anterior, atunci când vorbeşte de rolul revelării 
umanităţii a tainei lui Hristos: 

„Aceasta, pentru ca toate cele care se mişcă după fire 
să stea din cauza firii Celui nemişcat, prin mişcarea lor faţă 
de sine şi a uneia faţă de alta. Şi astfel [fiecare] să ia 
experienţa cunoaşterii din lucrare prin Cel întru care s-a 

ic 

învrednicit să stea în mod neschimbabil" . 

în exprimarea părintelui profesor Dumitru Popescu, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul a arătat „că această ordine 
raţională a creaţiei este întemeiată pe ideile divine ale tuturor 
lucrurilor văzute şi nevăzute, care izvorăsc din Logos şi se 
întorc în El ca într-un centru unificator al lor. 

Unitatea creaţiei se bazează pe existenţa unităţii unui 
singur Creator, Tatăl prin Logosul Său, Care este Atotţiitor 
sau Pantocrator. Acesta este motivul principal pentru care 
pe bolta cea mai înaltă a fiecărui locaş ortodox străjuieşte 
icoana lui Hristos, Pantocratorul întregului univers" 26 . 

în concluzie existenţa persoanei Logosului creator şi 
mântuitor al lumii e prima premisă a îndumnezeirii omului şi 
a vederii lui Dumnezeu pentru că Cel care creează pe om, Se 
întrupează şi îndumnezeieşte firea Sa umană luată din 
Pururea Fecioară Măria. 

El a arătat întru Sine că materia se lasă străbătută de 
slava lui Dumnezeu, că nu există opoziţie între sensibil şi 
inteligibil în Hristos 27 ci întru El vedem „slava Unuia- 
Născut din Tatăl" [In. 1, 14, cf. GNT]. 24 Maximus Confessor Theologus, Quaestiones ad Thalassium, 60, cf. TLG #001 
60. 46 - # 001 60. 51 / Sfântul Maxim Mărturisitorul, Despre diverse locuri grele din 
Dumnezeiasca Scriptură sau Răspunsuri către Talasie, 60, în col. FR, voi. 3, ed. a II- 
a, trad., introd. şi note de Pr. Prof Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, 
Bucureşti, 1994, p. 332. 

25 Idem, cf. TLG # 001 60. 56 - # 001 60. 60 / Ibidem. 

26 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, op. cit, p. 12-13. 

27 Idem, p. 13. 13 1. 2. Fundamentul raţional şi spiritual al lumii 
văzute şi relaţia sa interioară cu mântuirea omului şi 
transfigurarea creaţiei A doua premisă a îndumnezeirii noastre şi a vederii 
lui Dumnezeu are legătură interioară cu prima, cu existenţa 
Logosului creator şi mântuitor. Pentru că Cel care a creat 
lumea e Logosul Tatălui din acest motiv cosmosul şi omul 
sunt plini de raţionalitate şi atât omul cât şi cosmosul îşi au 
existenţa şi rămânerea în existenţă prin lucrarea şi harul Său. 

Acest lucru e unul foarte important în teologia 
ortodoxă, fundamental, pentru că „raţionalitatea creaţiei în 
Hristos depăşeşte dilema dintre om şi creaţie, arătând că 
Hristos ca Logos creator şi mântuitor n-a venit să 
mântuiască numai omul, ci întreaga creaţie. 

Mântuirea adusă de Hristos are dimensiune cosmică, 
începând de la Cincizecime, Biserica constituie mijlocul 
prin care Hristos înaintează cu omul şi creaţia spre cerul şi 
pământul nou al împărăţiei lui Dumnezeu" . 

Faptul că întreaga creaţie e destinată transfigurării ne- 
o spune Rom. 8, 19, 21: „Căci făptura aşteaptă cu nerăbdare 
descoperirea fiilor lui Dumnezeu. [. . .] 

Căci şi făptura însăşi se va izbăvi/elibera de robia 
stricăciunii întru libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu" [cf. 
GNTşiGOC]. 

Cu alte cuvinte, când Sfinţii vor fi plini de slavă şi 
creaţia în integralitatea sa va fi plină de slava lui Dumnezeu, 
pentru că prin trupul lui Hristos, pe care 1-a îndumnezeit şi 
cu care S-a înălţat de-a dreapta Tatălui, ne vine toată 
strălucirea slavei lui Dumnezeu. 

Vorbind despre consecinţele învierii lui Hristos în 
viaţa omului şi a existenţei cosmosului, părintele profesor 
Dumitru Stăniloae scrie în Dogmatica sa: 

„Prin trupul înviat al lui Hristos iradiază, 
neîmpiedicată, puterea Celui ce a făcut acest trup 
nestricăcios, conducând pe toţi cei ce se vor împărtăşi de El 
la înviere şi nestricăciune, ba conducând întreaga creaţie la 
incoruptibilitate şi la transparenţă, adică la maxima 
transfigurare şi comunicabilitate între persoane prin Duhul şi 
la o totală personalizare a cosmosului, în Hristos şi în 28 Idem, p. 15-16. 14 oameni; pentru că există o continuitate ontologică între 
materia trupului şi materia cosmosului" . 

Pe baza acestei legături ontologice dintre trupul nostru 
şi materialitatea cosmosului se fundamentează viitoarea 
transfigurare a creaţiei. 

Apoc. 21, 1 ne vorbeşte despre vederea unui „cer nou 
şi pământ nou" [cf. GNT], adică de un cer şi un pământ 
transfigurat prin slava lui Dumnezeu. 

Filip. 3, 21 spune că Domnul „va schimba la înfăţişare 
trupul umilinţei noastre după trupul slavei Lui, prin lucrarea 
puterii Sale şi îşi va supune Sieşi toate" [cf. GNT]. 

Fiindcă Logosul creator a creat trupul nostru şi 
materia este deschisă spre iradierea Sa veşnică, de aceea ne 
putem îndumnezei. Şi pentru că prin harul Său noi ne putem 
curaţi sufletul şi trupul de patimi, de aceea putem vedea pe 
Dumnezeu, dacă vom fi „curaţi cu inima" [Mt. 5, 8, cf. 
GNT]. 

Discutând despre ce înseamnă pentru om şi cosmos 
această transfigurare a trupului, părintele profesor Dumitru 
Stăniloae spune: 

„Trupul nu va înceta, dar el va fi transparent, încât 
vom vedea prin el nemijlocit pe Dumnezeu întru slavă, fiind 
total înduhovnicit, toţi şi toate vor aparţine tuturor, dincolo 
de împărţirea în subiectiv şi obiectiv, dincolo de raţiunile 
naturii, de lupta pasională pentru a stăpâni natura şi pe 
ceilalţi văzuţi ca obiecte exterioare, de lupta fiecăruia pentru 
a se apăra de ceilalţi. 

Singură învierea ne deschide perspectiva scăpării de 
fatalitatea naturii care duce la moarte, deschide un plan 
demn de noi şi de năzuinţele noastre; iar odată cu aceasta, 

TA 

perspectiva unei tot mai adânci sensibilităţi şi delicateţi" . 

Indumnezeirea noastră şi vederea slavei lui Dumnezeu 
sunt de fapt cele care ne dau statutul nostru de fiinţe 
înduhovnicite în veşnicie. Odată cu învierea morţilor şi 
transfigurarea întregii creaţii începe nunta tainică a Fiul lui 
Dumnezeu cu creaţia Sa. 

Vorbind despre acest moment, părintele profesor 
Dumitru Popescu scrie în Dogmatica sa: 

„venirea lui Hristos şi prefacerea lumii înseamnă o 
ridicare a acesteia într-o stare nouă, transfigurată de Duhul 29 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 2, ed. a Ii-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 1 19. 

30 Idem, p. 120-121. 15 care este în Hristos. Duhul nu va mai lucra în chip tăinuit în 
lume, ci va scoate la vedere efectul lucrării Sale. 

întreaga zidire devine pnevmatică, incoruptibilă, 
îndumnezeită, transparentă prin lumina şi slava care izvorăsc 
din fiinţa Treimii, ca plinătate a energiilor necreate. In starea 
ei de înviere, materia rămâne tot materie, dar materie deplin 
transfigurată. Lumina trupului înviat al lui Hristos va umple 
lumea şi o va copleşi. 

Această prefacere a creaţiei în Duh va conferi lumii o 
frumuseţe negrăită. Faţa luminoasă a lui Hristos va lumina 
pe toţi şi pe toate. Lucrurile nu vor mai apărea ca 
independente de persoane, ci ca mediu de manifestare a 
iubirii lui Hristos şi a persoanelor îngereşti şi omeneşti, într- 
un personalism al comuniunii desăvârşite. 

Chipul lumii noi va fi rezultatul evenimentului de 
supremă putere al Cincizecimii universale, iar strălucirea de 
pe Tabor se va extinde asupra lumii întregi, ca Tabor 

ii 

generalizat" . 

Insă materia se poate îndumnezei pentru că „nu este 
uniformitate amorfă, ci raţionalitate plasticizată, care poate 
fi transfigurată de puterea Duhului" . 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbind în Ambigua 
despre crearea şi rolul omului spune că „omul a fost făcut de 
Dumnezeu, din bunătatea Lui, din suflet şi trup, pentru ca 
sufletul raţional şi mintal dat lui, fiind după chipul Celui ce 
1-a făcut pe el, prin dorinţă şi prin iubirea sa întreagă să tindă 
cu tărie şi din toată puterea spre Dumnezeu şi spre 
cunoaşterea Lui şi să se îndumnezeiască prin asemănare" 33 . 

Dinamismul relaţiei de credincioşie şi iubire dintre om 
şi Dumnezeu reprezintă tocmai înaintarea omului spre 
asemănarea cu Creatorul Său. Pentru că trupul uman este 
personalizat mereu de către sufletul său, prin harul lui 
Dumnezeu, tocmai de aceea putem fi „călăuziţi tainic, în 
chip negrăit şi necunoscut, spre puterea şi slava lui 
Dumnezeu de toată făptura necuprinsă" 34 . 

Insă putem vorbi despre mântuirea sau îndumnezeirea 
omului în Ortodoxie pentru că nu separăm, în această lucrare 31 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, op. cit, p. 419- 
420. 

32 Idem, p. 420. 

33 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1983 , p. 93. 

34 Idem, p. 158. 16 or 

sinergică, pe om de natură . Dacă separăm pe om de 
cosmos nu mai putem explica cum se produce, în fapt, 
îndumnezeirea omului, care este o realitate personală. 

Căci, spunea părintele profesor Dumitru Stăniloae, 
„natura întreagă e destinată slavei de care se vor împărtăşi 
oamenii în împărăţia Cerurilor şi încă de pe acum ea se 
resimte de liniştea şi de lumina ce iradiază din omul sfânt. 

Slava lui Hristos pe Tabor a acoperit şi natura. Dar ea 
poate rămâne ascunsă pentru ochii şi simţirea multora şi 
natura poate fi înjosită şi afectată de răutatea unora dintre 
oameni. 

La rândul său, natura poate fi mediul prin care omul 
care crede primeşte harul dumnezeiesc sau energiile necreate 
binefăcătoare, dar şi locul prin care se exercită asupra lui 
înrâuriri care împing la rău" 36 . 

Astfel cosmosul este destinat să fie umplut de slava 
lui Dumnezeu şi la fel şi omul e destinat să fie un mediu 
iradiat de slava lui Dumnezeu şi din care să iradieze apoi 
aceasta. 

Insă raţionalitatea cosmosului cât şi a firii umane 
poate fi pervertită, atâta timp cât infestăm cu patimile 
noastre propria noastră fire şi mediul în care noi trăim. 

Putem să personalizăm mediul în care trăim prin 
iradierea noastră duhovnicească, după cum putem, tot la fel 
de uşor, să îl viciem prin patimile noastre sau să viciem 
relaţiile pe care le avem cu alţi semeni de-ai noştri. 

De aici revine şi „responsabilitatea noastră faţă de 
natura dată de Dumnezeu... ca o datorie de a folosi resursele 
cu cruţare şi de a nu o altera prin poluare. Acest lucru ne 
fereşte şi el de patimi şi de căutarea unei satisfaceri infinite 
în lume" 37 . 

Discutând problema relaţiilor existente între raţiunile 
lucrurilor şi raţiunea umană părintele profesor Dumitru 
Stăniloae vorbeşte despre crearea lucrurilor ca despre 
„plasticizări şi sensibilizări ale raţiunilor Sale" , ale 
Logosului dumnezeiesc. 

Raportarea omului faţă de raţiunile sădite de 
Dumnezeu în lucruri trebuie să fie una gnoseologică, pentru 35 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ed. a Ii-a, voi. 1, 
ed. cit., p. 223. 

36 Idem, p. 224. 

37 Idem, p. 226. 

38 Idem, p. 240. 17 că Dumnezeu „a creat pe om cu o raţiune adecvată" 36 
cunoaşterii lumii. 

Fiindcă observă faptul că lucrurile create de 
Dumnezeu au şi raţionalitate şi elasticitate 40 , de aceea 
teologul nostru spune: 

„Totul e raţional în lucruri şi în energiile componente, 
ca şi între ele 41 ". 

Insă raţionalitatea lumii nu este o realitate închisă în 
sine ci „este pentru om şi culminează în om; [şi] nu omul 
este pentru raţionalitatea lumii" 42 . 

Dar raţiunile lucrurilor au pentru părintele Stăniloae o 
dublă importanţă în viaţa omului, trupească şi 
duhovnicească în acelaşi timp, pentru că ele sunt „de folos 
omului pentru a se întreţine biologic, dar [au]... şi... scopul 
de a spori spiritual [pe om] prin cunoaşterea sensurilor şi al 
conformităţii tot mai înalte a lor cu el şi al ultimului sens al 
lor care e Dumnezeu" 43 . 

în sensul lor duhovnicesc raţiunile lucrurilor „sunt 
văzute ca mijloc al iubirii lui Dumnezeu, deci al dialogului 
lui Dumnezeu cu noi şi al dialogului între noi" 44 . 

Astfel, în perspectiva cunoaşterii lui Dumnezeu, 
îndumnezeirea omului este realitatea întru care ni se 
descoperă virtualităţi nebănuit de vaste ale materiei trupului 
nostru cât şi ale spiritualităţii sufletului nostru. 

Vederea slavei lui Dumnezeu este pe de o parte o 
umplere a noastră de slava lui Dumnezeu iar pe de altă parte 
o ridicare a noastră la comuniunea cu Prea Sfânta Treime, la 
trăirea vieţii dumnezeieşti. 

Insă acolo unde materia e văzută închisă în sine se 
confundă „transcendenţa lui Dumnezeu cu absenţa Sa din 
creaţie" 45 iar omul se înţelege ca având o existenţă 
autonomă, fără „rădăcinile lui înfipte adânc în realitatea 
transcendentă a Creatorului şi în realitatea imanentă a 
cosmosului" 46 , în acelaşi timp. 

Dar acolo unde omul este văzut ca dependent de 
Dumnezeu e posibilă înaintarea în comuniunea cu 39 Ibidem. 

40 Idem, p. 241. 

41 Ibidem. 

42 Ibidem. 

43 Idem, p. 243-244 

44 iaem, p. zm-ZHH. 
Idem, p. 244-245. 

45 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, op. cit., p. 15. 

46 Ibidem. 18 Dumnezeu, pentru că omul e creat să se împlinească în 
Dumnezeu şi pentru că sufletele oamenilor şi materia sunt 
deschise slavei lui Dumnezeu. 

în concluzie, dacă materia nu avea fundament raţional 
şi spiritual, sădit în ea de către Logosul creator nu puteam 
vorbi de îndumnezeirea omului, ca relaţie mereu progresivă 
în cunoaşterea lui Dumnezeu, dar nici de vederea lui 
Dumnezeu, ca strălucire a luminii dumnezeieşti în viaţa 
noastră. 19 1. 3. Energiile dumnezeieşti necreate şi prezenţa 
lor în actele sinergice al îndumnezeirii şi vederii lui 
Dumnezeu A treia premisă a îndumnezeirii omului şi a vederii lui 
Dumnezeu are şi ea legătură interioară cu cele două 
discutate anterior. Numai dacă Creatorul nostru e Logosul 
dumnezeiesc şi numai dacă trupul nostru şi cosmosul sunt 
medii raţionale şi transparente slavei lui Dumnezeu putem 
vorbi despre îndumnezeirea omului şi vederea lui 
Dumnezeu. 

Scriptura vorbeşte despre Dumnezeu ca despre 

Al 

Dumnezeul cel viu [Geou (govtoc;] ? adică despre Dumnezeu 
care ne iradiază cu slava Sa. Este arhiprezentă în Scriptură 
indicarea existenţei slavei lui Dumnezeu sau a energiei 
necreate a lui Dumnezeu . Dumnezeul cel viu îşi manifestă 
slava Sa cea veşnică în viaţa oamenilor credincioşi pentru a-i 
ridica la comuniunea cu Sine. 

Vorbind despre legătura noastră cu Hristos cel înviat 
şi înălţat la dreapta Tatălui, părintele profesor Dumitru 
Stăniloae scrie: 

„Lumina Treimii, care e proprie şi Fiului lui 
Dumnezeu, se va arăta şi prin trupul ce-L va lua, prin 
cuvintele şi faptele Lui iubitoare, dar se va arăta deplin în 
trupul Lui după înviere. Iar din trupul Lui se va răspândi în 
cei ce vor crede în El şi vor face fapte, asemenea Lui, în 
viaţa pământească, dar deplin în trupul lor după învierea lor 
[din morţi]. 

Dacă trupul poate fi mediu, prin care se răspândesc 
cuvinte înţelepte şi se săvârşesc fapte bune, e firesc să poată 
fi şi un mediu văzut al luminii spirituale, iar din el să 
iradieze această lumină şi în universul cu care este legat, 
deşi această arătare a luminii spirituale prin materie e o mare 
taină" 49 . 47 A se vedea Deut. 4, 33; 5, 26; I Regi. 17, 36; Os. 2, 1; III Macab. 6, 28, cf. LXX şi 
F. Ap. 14, 15, cf. GNT. 

48 Sintagma slava Domnului apare la leş. 16, 7; Num. 12, 8; Ps. 17, 31; Avac. 2, 14; 
îs. 26, 10; 35, 2 etc., cf. LXX, însă despre lumina dumnezeiască se vorbeşte în multe 
moduri. De fapt orice revelaţie a Scripturii se face în mod extatic şi este o revelare în 
lumina lui Dumnezeu a ceea ce Dumnezeu ne transmite. în GNT găsim referiri la 
slava lui Dumnezeu în Mt. 16, 27; 25, 31; Mc. 8, 38; 10, 37; Le. 9, 26; Rom. 1, 23; 4, 
20; I Petr. 5,10; Apoc. 1 1 , 1 3 etc. 

Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos: lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, op. cit., 
p. 201-202. 20 E posibilă iradierea noastră de către slava lui 
Dumnezeu pentru că materia este deschisă energiilor 
necreate şi veşnice ale lui Dumnezeu şi prin vederea slavei 
lui Dumnezeu vedem cele din jurul lui Dumnezeu şi nu 
fiinţa lui Dumnezeu. 

De aceea părintele profesor Dumitru Popescu vorbeşte 
despre distincţia dintre fiinţa şi lucrările lui Dumnezeu, 
scriind următoarele: 

„Teologia răsăriteană consideră... că Dumnezeu poate 
fi cunoscut după lucrările Sale, şi nu în fiinţa Sa, astfel încât 
energiile necreate, ca expresii ale lucrării lui Dumnezeu, vin 
să protejeze taina care înconjoară fiinţa lui Dumnezeu, adică 
să fundamenteze apofatismul trinitar. 

Tot astfel, teologia răsăriteană consideră că procesul 
desăvârşirii credincioşilor în Hristos şi Biserică nu se 
realizează prin mijloace externe constrângătoare... ci prin 
transfigurarea naturii umane întregi din interior, prin energia 
Duhului Sfânt, astfel încât energiile necreate vin să 
fundamenteze îndumnezeirea omului în Hristos" 50 . 

Dar vederea luminii divine sau a energiilor necreate 
nu înseamnă o închidere în sine a omului pentru a contempla 
slava Lui ci o deschidere a noastră spre măreţia copleşitoare 
a vieţii lui Dumnezeu. 

Pentru că „energiile necreate rămân, în acelaşi timp, 
atât exterioare naturii umane, cât şi interioare. Rămân 
exterioare, fiindcă izvorăsc din fiinţa lui Dumnezeu, iar 
interioare, fiindcă au rolul să îndumnezeiască natura umană. 
Energia necreată [însă] nu rămâne doar exterioară naturii 
umane, fiindcă nu este entitate adăugată din exterior naturii 
umane, ci, putere dumnezeiască care pătrunde în natura 
umană pentru a o transfigura în Hristos" 51 . 

Polemizând cu falsa dogmă a harului creat, părintele 
profesor Dumitru Popescu arată aici că harul nu este paralel 
cu omul sau nu îl îmbrăţişează pe om în mod exterior, ci îl 
îndumnezeieşte dinăuntru, pentru că omul care se 
despătimeşte este un mediu transparent slavei lui Dumnezeu. 

De aceea, în procesul îndumnezeirii noastre, „firea 
umană rămâne fire creată, [dar] ea dobândeşte prin energiile 
necreate anumite calităţi supranaturale care fac ca procesul 50 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, op. cit., p. 101. 51 Idem, p. 105. 21 de îndumnezeire al naturii umane să nu rămână doar o 
metaforă pioasă, ci o adevărată realitate" . 

Prin prezenţa energiilor necreate ale lui Dumnezeu în 
viaţa noastră, primite în Sfintele Taine, în viaţa ascetică 
personală şi în cadrul vederii lui Dumnezeu, realizăm 
nesfârşita înaintare în apropierea de Dumnezeu, în 
îndumnezeire, care e o realitate divino-umană ce se 
dobândeşte în Biserică. 

Dacă negăm fundamentul legăturii noastre cu 
Dumnezeu şi anume harul dumnezeiesc nu avem decât o 
legătură ipotetică cu Dumnezeu. Legătura reală cu 
Dumnezeu este legătura personală cu Dumnezeu prin slava 
Sa de care ne împărtăşim într-o viaţă ascetică ferventă. 

Sfântul Grigorie Palama vorbeşte despre distincţia 
dintre fiinţa dumnezeiască şi energiile Sale şi despre 
împărtăşirea noastră de energiile lui Dumnezeu cele veşnice 
în contextul Schimbării la faţă a Domnului, spunând: 
„întreaga Biserică a lui Dumnezeu a declarat că harul văzut 
de Apostoli [în mod] negrăit în Tabor e necreat, ca fiind 
lumină dumnezeiască şi negrăită şi strălucire a naturii 
dumnezeieşti, dar nu natură, căci aceasta e mai presus de 
orice manifestare şi împărtăşire" . 

Nu ne împărtăşim de fiinţa lui Dumnezeu în mod 
extatic ci de slava lui Dumnezeu, căci „sufletul vede pe 
Dumnezeu în lumină, prin trup, prin mijlocirea trupului" 54 . 

Vorbind despre ceea ce se petrece în extaz cu noi, 
Sfântul Grigorie Palama scrie următoarele: 

„Când văd Cuvioşii bărbaţi în ei înşişi acea lumină 
dumnezeiască - şi o văd când se învrednicesc de 
împărtăşirea îndumnezeitoare a Duhului Sfânt, când îi 
cercetează negrăit razele desăvârşitoare - atunci văd însuşi 
veşmântul îndumnezeirii lor, mintea lor fiind umplută de 
slavă şi de strălucire nespus de frumoasă ce izvorăşte din 
harul Cuvântului, aşa precum trupul Cuvântului s-a umplut 
de slavă pe munte prin lumina dumnezeiască ce izvora din 
dumnezeirea Lui. 

Căci slava pe care I-a dat-o Lui Tatăl, a dat-o şi El 
celor ce ascultă de El, cum spune cuvântul Evangheliei; şi a 52 Ibidem. 

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie 
Palama, cu patru tratate traduse, ed. a Ii-a, cu o prefaţă revăzută de către autor, Ed. 
Scripta, Bucureşti, 1993, p. p. 265. 
54 Idem, p. 203. 22 voit ca să fie aceştia cu El şi să vadă slava Lui [In. 17, 22, 
24]" 55 . 

Sfântul Grigorie vorbeşte despre umplerea de slava lui 
Dumnezeu a celor care se curăţesc de patimi şi, în acelaşi 
timp, de faptul că slava Fiului este identică cu cea a Tatălui 
şi cu a Duhului Sfânt. Insă el precizează că Hristos ne dă 
slava Sa celor care ascultăm de El, umplându-ne de viaţa Sa 
dumnezeiască şi ridicându-ne la unirea cu Sine prin Duhul 
şi, prin Sine, cu Tatăl. 

Părintele profesor Dumitru Stăniloae ne vorbeşte 
despre harul dumnezeiesc ca despre puterea dumnezeiască 
care ne vine din umanitatea transfigurată a lui Hristos, 
spunând următoarele: 

„Vorbind de har trebuie să accentuăm deopotrivă 
calitatea lui de putere inepuizabilă ce ne vine din 
dumnezeirea infinită sălăşluită în umanitatea lui Hristos, şi 
perspectiva de lumină ce ne-o deschide el în infinitatea 
comuniunii cu persoana lui Hristos sau cu Sfânta Treime, 
Care ni S-a deschis în Hristos, din iubire. Harul e fereasta 
deschisă spre infinitatea lui Dumnezeu ca persoană, sau ca 
[şi] comuniune treimică de persoane, odată ce Dumnezeu 
ne-a pus prin har în relaţie cu Sine" 56 . 

Relaţia cu Dumnezeu, subliniază autorul nostru, se 
face prin harul Său, prin energiile Sale necreate şi în relaţia 
cu Sine ne împărtăşim de infinitatea comuniunii cu Hristos 
sau cu Prea Sfânta Treime. 

Tot părintele profesor Dumitru Stăniloae, în discuţia 
despre mântuirea personală ne vorbeşte despre crearea unei 
legături unice, adânc personale între noi şi Hristos prin 
vederea slavei Sale dumnezeişti: 

„Slava lui Hristos comunicată nouă, celor ce ne aflăm 
în relaţie cu El, crezând Lui, este nesfârşită şi nu ne sperie, 
ci manifestă o mare intimitate faţă de noi. Cei ce privesc la 
Hristos şi stăruie în comuniune cu El, devin mereu mai 
drepţi, mai întipăriţi de slava lui Hristos, de Hristos însuşi ca 
model: < Iar noi toţi cu faţa descoperită, răsfrângând ca o 
oglindă mărirea Domnului, ne prefacem spre acelaşi chip, 
din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului > [II Cor. 3, 
18]" 57 . 55 Idem, p. 178. 

56 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 2, ed. a Ii-a, 
ed. cit., p. 200. 

57 Idem, p. 225. 23 Pe de o parte se subliniază vederea slavei Domnului în 
cadrul relaţiei noastre cu El iar, pe de altă parte, că există o 
întipărire continuă a noastră de slava lui Dumnezeu în urma 
deselor noastre vederi extatice. Pe măsură ce creştem în 
îndumnezeire suntem întipăriţi de slava lui Hristos şi 
devenim şi mai proprii relaţiei noastre cu El. 

Insă relaţia noastră cu Dumnezeu prin slava Sa nu este 
numai o relaţie verticală ci şi orizontală în acelaşi timp. De 
aceea părintele profesor Dumitru Popescu atenţionează 
asupra pericolului de a supradimensiona verticala sau 
orizontala relaţiei noastre cu Dumnezeu: 

„Ar fi absurd să se creadă că energiile necreate 
stabilesc doar o legătură verticală între Dumnezeu şi 
credincioşi, fără să stabilească şi legătura interpersonală 
dintre credincioşi. 

Energiile necreate nu sunt entităţi separate între ele ca 
şi cum ar fi separate de Dumnezeu şi nici lucrarea Duhului 
[nu este] inclusă individualist în fiecare persoană umană, ci 
putere spirituală superioară care îmbrăţişează în Hristos 
comunitatea credincioşilor în mod dinamic şi perihoretic. 
Energiile necreate sunt punţi dinamice interpersonale" . 

Astfel se subliniază rolul activ al prezenţei energiilor 
necreate ale lui Dumnezeu în mântuirea personală dar şi în 
relaţiile interpersonale dintre membrii Bisericii lui Hristos. 

Pentru ca să fim ai lui Dumnezeu trebuie să fim întru 
harul Său şi să vedem slava Sa, pe de o parte, iar, pe de altă 
parte, să ne manifestăm ca oameni ai comuniunii şi ai 
frăţietăţii în Biserică şi în lume. 

în concluzie cele trei premise ale îndumnezeirii 
omului şi ale vederii lui Dumnezeu discutate de către noi, şi 
anume: persoana Logosului creator şi mântuitor, 
fundamentul raţional şi spiritual al lumii şi prezenţa 
energiilor necreate în viaţa noastră trebuie văzute ca 
întrepătrunzându-se reciproc şi fiind punctul de plecare spre 
înţelegerea experienţei şi a teologiei Sfântului Simeon Noul 
Teolog. 

Pentru că, numai când vedem pe om şi cosmosul ca 
lucrări şi amprente directe ale Logosului dumnezeiesc şi 
lumea, în totalitatea ei, ca raţională şi transparentă energiilor 
necreate ale lui Dumnezeu, putem să înţelegem că 58 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, op. cit., p. 107. 24 îndumnezeirea prin har este scopul vieţii ortodoxe iar 
vederea lui Dumnezeu este primirea în act a luminii lui 
Dumnezeu în viaţa noastră. 25 2. Vederea lui Dumnezeu la Sfântul 
Simeon Noul Teolog şi implicaţiile ei în 
mântuirea personală Terminologie extatică 2. 1. Terminologia extatică simeoniană Miza primă a cercetării noastre este aceea de a 
demonta conjecturile extremiste, care peripatetizează în mod 
nefast în rândul teologilor contemporani, făcute pe seama 
persoanei şi a operei Sfântului Simeon Noul Teolog. 

Una dintre ele este aceea că Sfântul Simeon nu s-ar 
înscrie în mod deplin în rândul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii 
Ortodoxe 59 . 

Alături de aceasta, stau alte două afirmaţii total 
nefondate şi anume, că el ar fi un precursor al 
protestantismului şi un mistic cu accente puternice de 
singularizare. 

Pentru a răspunde primei acuzaţii grave la adresa sa, 
aceea că nu s-ar înscrie deplin în Tradiţia Părinţilor 59 Dacă Jean Darrouzes (care nu prea îl simpatiza pe Sfântul Simeon), în introd. la 
SC 51, p. 30, spunea că Sfântul Simeon nu a încercat să fie un inovator în domeniul 
limbajului teologic, şi că el este un teoretician al vieţii duhovniceşti dublat de un 
mistic, care se inspiră din experienţa sa personală, dar şi faptul că „putem recunoaşte 
[la el] o credinţă angajată tradiţional şi noţiuni curente ale spiritualităţii orientale" 
(Cf. Idem, p. 32), totuşi există un curent de opinie nefast printre teologii ortodocşi şi, 
deopotrivă, eterodocşi, de discreditare a Sfântului Simeon Noul Teolog, care e văzut 
ca ieşit din tiparele Ortodoxiei, prin scrisul şi abordarea sa foarte personală a vieţii 
duhovniceşti. Părintele Ică jr. schiţează în articolul introductiv la Icăjr.l, intitulat 
Sfântul Simeon Noul Teolog şi provocarea mistică în teologia bizantină şi 
contemporană disputa Trembelas vs. Teoclit (Ică jr. I, p. 28), care, pentru noi, este o 
paradigmă explicită a motivelor receptării defavorabile a Sfântului Simeon. Oricâte 
nume am vrea să înşirăm aici, ca opozanţi ai teologiei simeoniene, toate ar avea ceva 
în comun: neputinţa sau lipsa de dorinţă de a recepta deplin pe Sfântul Simeon în 
viaţa lor, pentru că nu receptează în mod deplin exigenţele mântuirii. Exigenţele sale 
sunt exigenţele sfinţeniei. Cine luptă cu Simeon luptă cu ceea ce nu este sau cu ce nu 
poate şi nu vrea să facă. Sfântul Simeon nu este sursa frustrărilor acestor opozanţi, ci 
el este cel care dă glas adevărului dureros al depărtării lor de la calea mântuirii. 
Pentru că Sfântul Simeon, deşi „un mănunchi de paradoxuri" pentru contemporani şi 
urmaşii lui a fost creditat de Biserică ca „o expresie autoritativă a credinţei", cf. Pr. 
Lect. Univ. Drd. Călin-Ioan Duse, Integrarea Sfântului Simeon Noul Teolog în 
spiritualitatea răsăriteană, în rev. Orizonturi teologice, Oradea, 2001, p. 140, 145. 26 Bisericii, trebuie să cercetăm problematica sa teologică şi 
modul în care el îşi expune credinţa şi experienţa sa mistică. 

Tocmai de aceea vom începe discuţia despre opera 
teologică a Sfântului Simeon cu o analiză a semanticii 
extatice a Părintelui nostru, pentru a observa care sunt 
cuvintele pe care acesta le foloseşte pentru a-şi exprima 
extazele avute şi cum se situează, din această perspectivă, în 
arealul teologiei extatice patristice. 

Simeon exploatează semnificaţiile lui opaco, verbul 
care exprimă vederea având de foarte multe ori conotaţii 
mistice . In Capitole I, 1 cei care văd trupeşte (oco|j,aTLKcoc; 
opcooiv) 61 sunt puşi în opoziţie cu cei care înţeleg 
duhovniceşte (iTveuiiaTiKcoc; voouol) . 

Această opoziţie este paradigma în cadrul căreia el 
discută întotdeauna diferenţa dintre vedere şi nevedere. 
înţelegerea prezenţei lui Dumnezeu sau cunoaşterea 
personală a Sa de care vorbeşte Sfântul Simeon este pentru 
el identică cu vederea luminii dumnezeieşti (tou Geiou 
4)cot6c;) . 

De aceea Hristos este Cel care luminează (^cotlCgl) pe 
om 64 , pentru că inima curată vede lumina (4>go<;) Treimii 65 . 60 A se vedea SC 51, Capitole, I, 1, p. 40; I, 51, p. 54; I, 52, p. 54; I, 101, p. 70; II, 8 
p. 73; II, 19, p. 76; III, 21, p. 86; SC 156, Imne, II, 18, p. 178; II, 104, p. 184; IV, 89 
p. 196; VII, 2, p. 208; XIII, 72, p. 262; XV, 51, p. 280; XV, 54, p. 280; XV, 91, p 
284; SC 174, Imne, XVII, 346, p. 38; XVII, 374, p. 40; XVII, 527, p. 50; XVIII, 8, p 
74; XVIII, 109, p. 84; XVIII, 1 19, p. 84; XIX, 21, p. 96; XIX, 29, p. 96; XIX, 140, p 
106; XX, 223, p. 126; XXI, 105, p. 138; XXI, 151, 162, 170, p. 142; XXI, 495, p 
168; XXII, 5, 8, p. 170; XXII, 157, 165, p. 182; XXII, 173, p. 184; XXIII, 232, p 
204; XXIII, 483, p. 220; XXIV, 248, p. 244; XXIV, 367, p. 252; XXV, 43, p. 258 
XXVII, 104, p. 286; XXVIII, 60, p. 298; XXVIII, 179, p. 308; XXVIII, 196, p. 310 
XXIX, 8, p. 314; XXIX, 67, p. 318; XXIX, 92, p. 320; XXIX, 108, 116, 128, p. 322 
XXIX, 214, p. 328; XXX, 196, p. 354; XXX, 391, p. 366; XXX, 415, p. 368; XXX ; 
524, p. 376; XXXI, 4, p. 384; XXXIV, 17, p. 428; XXXV, 76, p. 446; XL, 1, p. 484 
SC 196, Imne, XLII, 77, 78, p. 42; XLII, 85, p. 44; LI, 2, p. 184; LIII, 10, p. 212. 

61 SC 51, Capitole, I, 1, p. 40 / Icăjr. 3, p. 365. 

62 Ibidem / Ibidem. 

63 Idem, Capitole, II, 13, p. 74 / Idem, p. 393. 

64 Despre luminare ca urmare a vederii luminii, a se vede în SC 51, Capitole, I, 2, p. 
40; I, 4, p. 41; I, 34, p. 49; II, 15, p. 75; II, 16, p. 75; III, 42, p. 92; III, 84, p. 107; SC 
156, Imne, I, 144, 146, p. 168; I, 211, p. 174; XV, 98, p. 284; XV, 105, p. 284; XV, 
187, p. 292; SC 174, Imne, XVII, 66, p. 18; XVII, 237, p. 30; XVII, 338, p. 36; 
XVIII, 97, p. 82; XXI, 12, p. 132; XXI, 104, p. 138; XXI, 145, p. 140; XXI, 147, 
156, 164, 168, p. 142; XXIII, 223, p. 202; XXIII, 262, p. 206; XXIV, 243, p. 244; 
XXIV, 368, p. 252; XXV, 11, p. 254; XXV, 43, p. 258; XXVI, 100, p. 276; XXVIII, 
176, p. 308; XXVIII, 197, p. 310; XXIX, 13, p. 314; XXIX, 201-202 (luminat de 
Duhul dumnezeiesc), 209**, 214, p. 328; XXX, 161, p. 352; XXX, 578, p. 380; 
XXXI, 101**, p. 392; XXXII, 14 (luminări dumnezeieşti), 18, p. 402; XXXIII, 64, p. 
418; XXXIII, 142, p. 424; XXXIV, 70, p. 432; XXXIV, 80, 81, p. 434; XXXIV, 106, 
p. 436; XL, 1, p. 484; SC 196, Imne, XLII, 201, p. 52; XLIV, 155, p. 82; XLVIII, 
139, 152, p. 142; XLIX, 10, p. 146 (luminare duhovnicească: c))cotlohoî) 27 Pentru ca să înţelegem în mod autentic expunerea 
teologiei simeoniene trebuie să reţinem că opaco are drept 
conţinut pe cfjcoc;. 

Când Simeon vorbeşte de vedere el se referă la 
vederea luminii Prea Sfintei Treimi şi nu la orice fel de 
lumină. 

Vederea luminii el o exprimă când ca împărtăşire de 
ea, folosind verbul nete^ 00 Şi derivatele sale , când ca unire 
(ouv + opricco / auvadpeioc/ evcooic; ) cu lumina sau cu 
Dumnezeu 69 . 

In Imne 42, 202 apare şi substantivul koivgovioc 
(unire/comuniune) 70 , exprimând unirea în simţire, conştientă, 
cu slava dumnezeiască iar în 46, 32 găsim un alt corelativ al 
său şi anume ouvouaia (unire /comuniune /legătură) 71 . 

Verbul ăvufiXew, cu sensul de a vedea mai înainte 
lumina divină, înainte de eshatologie, punctează una dintre 

79 

coordonatele principale ale teologiei simeoniene . TTveufxaTLKOu); L, 158, p. 168; L, 244, p. 174; LI, 8, p. 184; LIII, 7, p. 212; LV, 6, p. 
252; LV, 192, p. 268. 

65 Idem, I, 2, p. 40 / Ibidem. în Idem, Capitole, III, 26, p. 88, Simeon vorbeşte de 
curăţirea ochiului sufletului. în Idem, III, 29, p. 88, arată că inima curată este cea 
care lucrează toate virtuţile şi le duce până la desăvârşire. Despre inima curată sau 
despre curăţirea ochilor minţii a se vedea şi SC 51, Capitole, III, 32, p. 89; III, 35, p. 
90; SC 156, Imne, XI, 46, p. 234 (ochiul minţii : iov bfyQak[ibv tou vooq); XV, 53, p. 
280 ( omicwi voepoîq); SC 174, Imne, XVII, 525, p. 50 (curaţi cu inima); XXII, 107, 
p. 178 (ochiul minţii); XXII, 108, p. 178 (ochii sufletului); XXIII, 429, p. 216 (în 
extaz vedem numai Treimea); XXVII, 134, p. 288; XXXII, 15, p. 402 (ochii minţii); 
XXXII, 82, p. 406 (ochii inimii); XXXIII, 62, p. 416 (Ibidem); XXXIII, 63, p. 418 
(Ibidem); XXXIV, 78, p. 434 (Ibidem). 

66 A se vedea SC 51, Capitole, I, 2, 3, p. 40; II, 13, p. 74; II, 16, p. 75; III, 4, p. 81; 
SC 156, Imne, VIII, 84, p. 220; SC 174, Imne, XVI, 31, p. 12; XVIII, 120, p. 84; 
XXIX, 362, p. 338; XXX, 266, p. 358; SC 196, Imne, L, 149, 158, p. 168. în Imnul 
50, Sfântul Simeon foloseşte substantivul [itxovaia (participare /comuniune) pentru a 
indica unirea cu lumina. A se vedea locurile din SC 196, Imne, L, 58, p. 160 şi Idem, 
L, 201, p. 170 

67 SC 174, Imne, XXIX, 283, 285, p. 334; XXX, 157, 158, p. 350; XXX, 460, p. 372; 
XXXI, 119, p. 394; XXXIII, 128, 422 (unire negrăită: âiroppTÎico evcocel); XXXIV, 
16, p. 428 (unire făcută în cunoştinţă şi în simţire); XXXIV, 27, p. 428 (unire 
negrăită); XXXIV, 60, p. 432; SC 196, Imne, XLII, 204, p. 52; XLII, 225, p. 54 
(unire negrăită); XLVI, 33, 1 16; L, 28, p. 158; LI, 58, p. 188 (unire tainică); LI, 142, 
p. 196. 

68 A se vedea SC 51, Capitole I, 3, p. 40; III, 60, p. 98; SC 156, Imne, I, 107, p. 164. 

69 SC 51, Capitole, I, 101, p. 70; III, 21, p. 86 (Dumnezeu Se descoperă oamenilor pe 
măsura unirii intime cu ei); III, 58, p. 97 (extazul e unire cu Dumnezeu); III, 78, p. 
104; SC 156, Imne, VI, 13, p. 204. 

70 SC 196, Imne, XLII, 202, p. 52; L, 200, p. 170. 

71 Idem, Imne, XLVI, 32, 116. Părintele Ică jr. traduce în acest context de la 46, 32, 
pe owovo'ia cu împreunare cf. Ică jr. 3, 248, pentru a arăta că unirea cu lumina este 
deplină, fiinţială, totală. A se vedea şi folosirea lui în SC 196, Imne, XLIX, 26, p. 
148. 

72 A se vedea SC 51, Capitole, I, 4, p. 41. 28 Pentru Simeon, vederea trebuie să se producă, să 
înceapă din această viaţă . De aceea discutarea lui 
dcvapAiiTa), ca şi a celorlalte verbe extatice simeoniene, 
trebuie conexată cu realitatea vederii ca dar de la Dumnezeu 
sau ca învrednicire de lumină 1 A . 

Vederea luminii este la Simeon şi evoLKrioLc;, adică 
sălăşluire a Treimii în noi . Coborârea luminii în fiinţa 
noastră e în acelaşi timp urcarea spre lumină şi în lumina lui 
Dumnezeu. Ascensiunea extatică este exprimată în termeni 
paradoxali de Simeon pentru că coborârea luminii la noi e în 
acelaşi timp urcare a noastră la Dumnezeu. 

La el găsim, cel mai adesea, condescendenţa divină ca 
rază (aKTLc;) de lumină 77 , ca strălucire {diyXr\) 1% sau ca fulger 
strălucitor , orbitor, care vine repede în om. 73 A se vedea SC 156, Imne, I, 84-87, p. 164. 

74 A se vedea SC 51, Capitole, I, 4, p. 41; I, 40, p. 51; SC 156, Imne, V, 22, p. 202; 
SC 174, Imne, XXV, 66, p. 260; XXV, 90, p. 262; XXX, 388, p. 366. 

75 A se vedea SC 51, Capitole, I, 7, p. 42/ Ică jr. 3, p. 366. în SC 51, Capitole, I, 79, 
p. 64, Simeon numeşte pe văzătorul luminii drept „casă a Treimii" (oiko<; xf|g 
TpLaSoq). Pentru sălăşluirea Treimii în noi a se vedea şi SC 51, Capitole, III, 72, 102; 
SC 174, Imne, XIX, 54, p. 98; XX, 201, p. 126; XXVII, 1-2, p. 278 (sufletul este 
sălaşul lui Hristos); XXVIII, 61, p. 298 ( Hristos Se sălăşluieşte în noi); XXVIII, 
176, p. 308; XXX, 392, p. 366; XXIX, 165, p. 326 ( Sfânta Treime în noi şi în toate); 

XXIX, 166-167, p. 326 (Dumnezeu Se sălăşluieşte mai ales în Sfinţii Săi); SC 196, 
Imne, XLIV, 153, p. 82 (Sfântul Duh locuieşte în noi); XLVIII, 140, p. 142, LI, 134, 
p. 194. 

76 SC 156, Imne, XIII, 71, p. 262. 

77 Găsim în SC 51, Capitole, I, 35, p. 50 expresia „((xoq iiiKpov" („mică lumină"). 
Expresia aceasta nu desemnează faptul că lumina dumnezeiască este infimă, ci că 
puterea sa duhovnicească, puterea sa de a recepta lumina este redusă (a se vedea 
Capitole, II, 11, p. 74). Acest amănunt pe care îl semnalăm este foarte important 
pentru Sfântul Simeon, pentru că prin el autorul nostru vorbeşte de vedere ca despre 
o realitate dumnezeiască, pe care o primim pe măsura curăţirii personale. Despre 
razele luminii dumnezeieşti a se vedea şi SC 174, Imne, XXIII, 233, 246, 252, 255, 
256, p. 204; XXIII, 260, p. 206; XXIII, 362, 368, 370, 373, p. 212; XXIII, 385, 397, 
p. 214; XXVII, 99, p. 286; XXIX, 224, p. 330; XXXII, 19, p. 402 (razele 
dumnezeieşti ale dumnezeirii Tale); XXXV, 52, 59 (razele dumnezeirii) p. 444. 

78 A se vedea SC 51, Capitole, I, 86, p. 66; II, 8, p. 73; SC 156, Imne, VII, 5, p. 208; 
SC 174, Imne, XVII, 325, p. 36; XVII, 334, p. 36 (strălucire purtătoare de lumină : 
oaYAri (jxoTCxjwpcN;); XVII, 344, p. 38; XVII, 354, p. 38; XVII, 358; p. 38; XIX, 17, p. 
96; XX, 29, p. 112 (strălucirea nemuririi: diyXr\ ăQavtt.o'iccq); XXII, 8, p. 170 (lucire 
mică: dLyXi] [UKpcc); XXII, 19, 33, p. 172; XXII, 157, p. 182; XXII, 171, p. 184; 
XXVIII, 175, p. 308; XXVIII, 217, p. 312; XXIX, 7, p. 314; XXIX, 173, p. 326 
(străluceşte în inimă); XXIX, 179, p. 326; XXIX, 193, p. 328; XXX, 160, p. 352; 

XXX, 243, 245, 247, p. 356; XXX, 267, p. 358 (scânteiere dumnezeiască); XXXII, 
15, 19, p. 402; XXXIV, 59, p. 432; XXXIX, 62, p. 480; SC 196, Imne, XLIV, 14, p. 
78; XLIV, 155, p. 82; XLV, 5, p. 102; XLV, 29, p. 104; XLIX, 26, p. 148; L, 238, p. 
174. 

79 A se vedea SC 51, Capitole, III, 54, p. 96; III, 59, p. 98; SC 156, Imne, II, 5, p. 
176; II, 130, p. 186; VIII, 64, p. 218; XV, 55, p. 280; SC 174, Imne, XVI, 24, p. 12; 
XVII, 35, p. 16 (lumină fulgerătoare: to cpcSg uo a.va.axpa-nxov); XXXIV, 79, p. 434; 
XXXV, 76, p. 446 (fulgerare); SC 196, Imne, XLI, 104, p. 18 (fulgerarea slavei); 
XLVII, 18, p. 122. 29 Găsim în scrisul simeonian şi venirea luminii ca 
săgeată (Peloc;) 80 sau intrarea luminii în inimă ca rană 81 . 

In Imne, 11, 71 vederea extatică e ca o oTrfjc; niicpâc; 
(mică gaură) în cer 82 , pe când în Imne, 12, 63, extazul e 
descris ca o niicpav ai>yr\v (lucire mică) 83 în viaţa 
duhovnicească a credinciosului ortodox. 

în Imne, 17, 326, extazul e descris ca o acoperire a sa 
de un ((kjOtoc; ve$eXr\ (nor de lumină) 84 iar în Imne, 18, 63 
găsim vederea ca eKomoic, (extaz/ uimire/ schimbare de 
stare) 85 . 

Putem observa la Simeon şi recurenţa lui Gecopia 86 . 
Vederea ca şi contemplare pe care o presupune eecopia, 
exprimă atât înţelegerea duhovnicească a lumii cât şi 
vederea realităţilor luminii extatice. 

Contemplarea ca vedere produce o cunoaştere 
duhovnicească în om. De aceea Simeon vorbeşte de lumina 
dumnezeiască ca despre „to votitov 4>go<;" („lumină gândită 
cu mintea") . 

Dar el foloseşte această expresie, nu ca şi când ar 
vorbi despre o cerebralizare a luminii divine sau ca şi când 
lumina divină ar fi o realitate pe care mintea o posedă şi o 
inventariază ştiinţific, să-i spunem, ci în sensul că mintea 
înţelege lumina, pe măsura luminării sale de către 
Dumnezeu şi ştie că lumina e a lui Dumnezeu, că e 
dumnezeiască şi că ea este iubirea lui Dumnezeu faţă de 
sine. 

Expresia simeoniană vrea să spună faptul, că lumina 
divină nu este ilogică, iraţională sau un efect vizual 
ambiguu, ci este energia dumnezeiască care luminează 6U SC 156, Imne, V, 23, p. 202. 

81 Idem, Imne, VI, 15-16, p. 204. 

82 Idem, Imne, XI, 71, p. 238. 

83 Idem, Imne, XII, 63, p. 246; SC 174, Imne, XVIII, 62, p. 78 (lucire subţire şi 
foarte mică : Âeirifi dlyXr\ kou a|au<poTcn;r|). 

84 SC 174, Imne, XVII, 326, p. 36. 

85 Idem, Imne, XVIII, 63, p. 78. 

86 A se vedea SC 51, Capitole, I, 34, p. 49; II, 10, p. 74; II, 1 1, p. 74; II, 14, p. 75; II, 
15, p. 75; II, 18, p. 76; III, 23, p. 87; III, 61, p. 99; SC 156, Imne, I, 150, p. 168; XI, 
53, p. 236; XII, 15, p. 244; XIII, 67, p. 262; SC 174, Imne, XXV, 2, p. 254; XXVIII, 
8, p. 294; XXVIII, 60, p. 298; XXXIV, 26, p. 428 (vederea adevărată: ăkrfiovc, 
Becoplaq); SC 196, Imne, XLIII, 73, p. 62 (contemplaţii tainice: Gecopiuv ucov 
liuoxiKCov); L, 58, p. 160; L, 161, p. 168 (contemplaţie mistică); L, 234, p. 174 
(contemplarea minţii); LV, 14, p. 254. 

87 SC 51, Capitole, I, 38, p. 51/ Ică jr. 3, p. 374. Găsim expresia şi în SC 174, Imne, 
XVI, 2, p. 10; XXIII, 222-223, p. 202; XXIII, 464, p. 218. 30 mintea, care se descoperă minţii, care sfinţeşte pe om în 
totalitatea sa, fără ca omul să o epuizeze cu mintea. 

Vederea extatică este o vedere limpede, clară, 
luminoasă, curată, simplă 88 . Adjectivul xpavoc,, folosit de 
Simeon în caracterizarea vederii dumnezeieşti, vrea să ne 
spună că vederea extatică se imprimă cu cea mai mare 
acuitate în sufletul nostru şi este receptată cu maximum de 
acurateţe. 

Ea este adevărată (uXr)Qr\) şi poate fi confirmată doar 
de cei care o trăiesc 89 . Alături de opaco, Simon îl foloseşte şi 
pe pAina) 90 , ambele constituindu-se în verbe de constatare 
ale vederii dumnezeieşti. Prin ele Simeon nu explică lumina 
ci afirmă existenţa extazului în experienţa sa. 

Vederea extatică este un văz duhovnicesc 
(iTV6U|j,aTLKcoc;), e o vedere cu ochii minţii ( xolc, voepolg opcov 
6(|)0od|ioic;) . 

Lumina dumnezeiască este în acelaşi timp adevărată 
(âA,r|0Lv6v) dar şi neajunsă (omîutov) 92 . Ea este neajunsă 
pentru cei care sunt orbi duhovniceşte, adică pentru cei care 
nu au văzut-o niciodată. 

Tema orbului din naştere (xvfyXoQ 4k y 6 ^ 6 "^?) es te la 
Sfântul Simeon paradigma nevăzătorului luminii, a 
ignorantului în sfera experienţelor mistice, a celui care nu 
doreşte lumina pentru că nu a văzut-o şi nici nu o 

93 

cunoaşte . Idem, Capitole, I, 39, p. 51 / Ibidem. A se vedea şi SC 51, Capitole, I, 77, p. 63 
„4)COT6<;...K<x9apou"; II, 3, p. 72 : „tcov aloG'qaecov tpavcog Kod KaGapcoq"; II, 8, p. 73 
II, 17, p. 75: „ev âirlco... 9euo c))cotl"; SC 156, Imne, VII, 16, p. 210; XII, 15, p. 244 
XV, 2, p. 276; SC 174, Imne, XX, 14, p. 1 10. 

89 Idem, Capitole, I, 40, p. 51 / Ibidem. 

90 Ibidem / Ibidem. A se vedea şi Idem, Capitole, I, 50, p. 54; I, 51, p. 54; I, 52, p. 54 
I, 101, p. 70; II, 6, p. 72; II, 8, p. 73; SC 156, Imne, I, 159, p. 170; I, 160, p. 170; I 
161, p. 170; II, 18, p. 178; IV, 45, p. 194; VII, 1, p. 208; VII, 20, p. 210; XI, 47, p 
236; XI, 88, p. 238; XIII, 65, p. 262; XV, 8, p. 276; XV, 17, p. 292; SC 174, Imne 
XX, 39, p. 112; XXI, 18, p. 132; XXI, 105, p. 138; XXII, 68, p. 176; XXII, 162, 165 
p. 182; XXIII, 112, 116, 119, p. 196; XXIII, 243, 244, 245, 248**, 250, 251, p. 204 
XXIII, 295**, p. 208; XXIII, 388, p. 214; XXIII, 425,427, 429, p. 216; XXIII, 501, p 
220; XXIV, 6, p. 226; XXVI, 22, p. 270; XXVII, 163, p. 290; XXVIII, 16**, p. 294 
XXVIII, 17, 18**, 19, p. 296; XXIX, 79, p. 318; XXIX, 117, p. 322; XXIX, 210, p 
328; XXIX, 226, p. 330; XXX, 414**, 415, p. 368; XXXII, 12, p. 400; XXXIX, 44 
p. 480; XXXIX, 51**, p. 480; SC 196, Imne, XLI, 102, p. 18; XLII, 75**, p. 42; XLII 
85, 87, p. 44; XLIV, 21, p. 72; XLIV, 1 17, p. 78; XLV, 97, p. 1 10. 

91 Idem, Capitole, I, 41, p. 51 / Ibidem. 

92 Ibidem / Ibidem. A se vedea şi SC 174, Imne, XXVII, 42, p. 282; XXVII, 66, p. 
284. 

93 Ibidem / Ibidem. A se vedea şi SC 51, Capitole, I, 50, p. 54; I, 51, p. 54; I, 53, p. 
54; I, 98, p. 69; III, 23, p. 87. 31 Simeon pune cunoaşterea (yv^oia) 94 şi nepătimirea 
(ă-naQda) 95 în legătură directă cu lumina dumnezeiască. 
Pentru el cunoaşterea este o urmare directă a vederilor 
dumnezeieşti şi vederea ţine de nepătimire. 

Cel care nu are experienţa luminii îşi va imagina 
despre cele descrise de Simeon numai „plăsmuiri 
mincinoase" (âvaT[Xâo[iaxa i|/ei)5f|) . 

Lumina, cunoaşterea duhovnicească (dobândită ca 
urmare a vederii luminii) şi nepătimirea sunt la Simeon cele 
care îl fac pe credincios să se umple de starea de Gecoaic; 
(îndumnezeire) 97 . 

Părintele nostru foloseşte şi verbul Gecmoiea) (a se face 
dumnezeu) 98 pentru a indica starea de îndumnezeire cât şi 
derivatele lui TeAico, ca spre exemplu pe r\ TeA,ei6rr| 
(desăvârşirea) 99 , dar şi substantivul compus Gea)Geiar| 
(îndumnezeirea) 10 ° . 

Harul este în omul duhovnicesc ca un foc 
dumnezeiesc care îi pune pe fugă pe demoni 101 . Cei care 
sunt în har trăiesc „libertatea Duhului" (%t\v eleuGeplav roti 
UvevţiaxoQ) şi au îndrăznire (TTappr|oi.av) către 

Dumnezeu . Soteriologia simeoniană, ca simţire 
interioară 104 , conştientă a harului, este consecinţa directă a 
vederii luminii dumnezeieşti. 

Substantivul oircaoioc apare şi el în teologia 
simeoniană cu o calificare extatică 105 . Cele ale luminii 
dumnezeieşti sunt desemnate, uneori, ca bunătăţi/ bunuri 
veşnice şi nevăzute (tgov oclgovigov Km dopaTcov...dYocGcov) 
de către Simeon sau ca slavă (5o£a) a lui Dumnezeu 107 . 98 94 A se vedea SC 51, Capitole, I, 65, p. 58; II, 10, p. 74; II, 14, p. 75; SC 174, Imne, 
XIX, 33, p. 96; XIX, 70, p. 100. 

95 SC 51, Capitole, I, 98, p.69 / Ică jr. 3, p. 388. A se vedea despre nepătimire şi în 
SC 51, Capitole, III, 33, p. 89. 

96 Idem, Capitole, I, 100, p. 70 / Idem, p. 389. 
™ SC 174, Imne, XXIV, 269, p. 246. 

Idem, Imne, XXII, 40, p. 174 / Ică jr. 3, p. 140. A se vedea şi Idem, Imne, XXX, 
360, p. 364. 

99 Idem, Imne, XXIII, 413, p. 214. 

100 Idem, Imne, XXIX, 286, p. 334. 

101 SC 51, Capitole, I, 68, p. 59 / Idem, p. 380. 

102 Idem, Capitole, I, 78, p. 63 / Idem, p. 384. 

103 Idem, Capitole, I, 101, p. 70 / Idem, p. 389. 

104 SC 174, Imne, XXVI, 19, p. 270. 

105 SC 51, Capitole, I, 85, p. 66 / Ică jr. 3, p. 386. 

106 Idem, Capitole, I, 88, p. 67/ Ibidem. A se vedea şi SC 51, Capitole, II, 18, p. 76; III, 50, p. 95; III, 78, p. 104; XXVIII, 213, p. 310; XXX, 357, p. 364. 

107 Idem, Capitole, I, 89, p. 67/ Ibidem. A se vedea şi SC 51, Capitole, II, 11, p. 74; 

SC 156, Imne, I, 151, p. 168; I, 178, p. 170; I, 188, p. 172; II, 89, p. 182; II, 110, p. 32 Sfântul Simeon are exprimări plastice extraordinare 
atunci când doreşte să exprime interiorizarea sa cu 
Dumnezeu. 

Spre exemplu, cel care vede pe Dumnezeu este 
îmbrăcat cu lumina lui Dumnezeu asemenea unui veşmânt 
strălucitor şi asta înseamnă îmbrăcarea în Hristos ; 
Hristos deschide cerurile şi se pleacă împreună cu Tatăl şi cu 
Duhul, arătându-i-Se celui credincios 110 ; el mănâncă şi se 
hrăneşte frumos din vederea Lui şi unit cu El, trece dincolo 
de ceruri 111 ; unirea noastră cu Dumnezeu / vederea lui 
Dumnezeu este o nuntă {yâ\iOQ) negrăită şi dumnezeiască 112 
sau numeşte extazul drept hrănire de la „sânul slavei" (tou 
KoA,iToi)Tf|(; d6E,r\Q) lui Dumnezeu. 

Aceste exemple sunt doar câteva imagini elocvente 
ale discursului teologic simeonian. 

Dar Simeon nu vorbeşte numai în termenii antinomici 
de vedere şi nevedere în teologia sa, ci el vorbeşte şi 
apofatic despre vederea dumnezeiască, arătând că „multa 
luminare a Lui e o nevedere (apieij/ia) deplină" 114 pentru 
om. 

'Apieij/ia reprezintă la Sfântul Simeon nu o lipsă a 
vederii, ci o copleşire a vederii, o necuprindere a luminii de 184; VII, 5, p. 208; XI, 88, p. 238; XII, 12, p. 242; XII, 129, p. 254, XII, 138, p. 254; 
XV, 2, p. 276; XV, 25, p. 278; XV, 59, p. 282; XV, 78, p. 282; XV, 85, p. 284; XV, 
53, p. 288; XV, 187, p. 292; SC 174, Imne, XVI, 20, p. 12; XVI, 31, p. 12; XVII, 34, 
p. 16; XVIII, 7, p. 74; XVIII, 15, p. 76; SC 174, Imne, XIX, 10, p. 94; XIX, 57, p. 
98; XIX, 149, p. 106; XX, 36, p. 1 12; XX, 47, p. 1 14; XXI, 276, p. 152; XXI, 277, p. 
152 (slava slavei: xf|g So^g boţav); XXI, 495, p. 168; XXII, 68, p. 176 (slava slavei); 
XXIII, 4, 190bis, XXIV, 14, p. 228; XXIV, 268, p. 246 (înălţimea slavei: ui|/o<; 
So^tk); XXIV, 272, p. 246; XXIV, 368, p. 252; XXV, 35, 36, p. 256; XXV, 66, p. 
260; XXVI, 19, p. 270; XXVIII, 187**, p. 308; XXVIII, 213, p. 310 (slava veşnică : 
odcovlou Soi;r|<;); XXIX, 164, p. 326; XXX, 266 (slava dumnezeiască), 274, p. 358; 
XXX, 284-285, p. 360 (slava dumnezeiască); XXXI, 49, p. 388; XXXII, 90-91, p. 
408 (slava dumnezeiască); XXXII, 112, p. 410; XXXV, 52, p. 444; XXXIX, 51 
(slava dumnezeiască); 57, 63, p. 480. SC 196, Imne, XLI, 104, p. 18; XLII, 77, p. 42; 
XLII, 193, p. 52; XLIII, 73, p. 62; XLVII, 46, 54, p. 124; XLVIII, 21, p. 132; 
XLVIII, 1 10, p. 138; LVIII, 100, p. 286. 

108 Idem, Capitole, I, 90, p. 67/ Ibidem. Imaginea îmbrăcării în lumină ca într-un 
veşmânt dumnezeiesc apare şi în SC 156, Imne, XIII, 7, 256; SC 174, Imne, XXX, 
325-326, p. 362 (îmbrăcat în haină imaterială); SC 196, Imne, XLV, 63, p. 106 
(haină luminoasă şi dumnezeiască). 

109 Idem, Capitole, II, 8, p. 73/ Idem, p. 392. A se vedea şi SC 156, Imne, XV, 178, p. 
292; XV, 214, p. 294; SC 196, Imne, L, 187-190, p. 170. 

110 SC 156, Imne, 36-38, p. 234 / Idem, p. 77. 

111 Idem, Imne, XIII, 67-68, p. 262. 

112 Idem, Imne, XV, 175, p. 292. 

113 SC 174, Imne, XXIV, 263, p. 246. A se vedea şi SC 196, Imne, L, 143, p. 166, 
unde vederea luminii e zugrăvită ca o hrănire de la un sân (|ioc(6<;). 

114 SC 51, Capitole, II, 2, p. 71/ Ică jr. 3, p. 390. 33 către om. 'ApA,ei);i.a trebuie înţeleasă tot în legătură cu 
lumina primită ca dar, ca învrednicire de vedere, în care noi 
vedem din lumina divină cât putem să cuprindem la nivel 
personal. 

Alte două caracteristici ale vederii luminii pe care le 
desprindem din teologia simeoniană este aceea că lumina 
dumnezeiască e văzută mai presus de simţire (imep 
dioQr\oiv) şi că pe ea o primim prin Duhul Lui ( 6ia tou 
Uvevţiaxoc, auroO) , al lui Hristos. 

Vedem lumina duhovniceşte, cu alte cuvinte, şi nu 
trupeşte. In teologia simeoniană vederea dumnezeiască nu e 
o cădere în simţualitate, ci o ridicare, prin Duhul, la lumina 
dumnezeiască. 

De aceea în Capitole, II, 8 Simeon vorbeşte de vedere 
ca de urcarea la „înălţimea contemplaţiei duhovniceşti" 
(xjij/oc; TTveu|j,aTLKf|(; Gecopiac;) 

Slava Duhului 118 pe care o vedem în extaz este şi 
slava Domnului (xr\v 5o£av Kupiou) pentru că e slava 

1 90 

Treimii . Oricând Simeon indică slava ca fiind a unei 
persoane dumnezeieşti, acesta nu are în vedere o revendicare 
exclusivă a ei pentru acea persoană divină. El vorbeşte ca şi 
Scriptura, conferind posesia luminii divine când uneia, când 
alteia dintre persoane ştiind că lumina e comună persoanelor 
treimice. 

In cercetarea teologiei sale nu trebuie aplicat niciodată 
principiul discriminării datelor teologice existente ci pe cel 
al coroborării lor. Simeon ni se dezvăluie ca un Părinte 
deplin al Bisericii în măsura în care ne apropiem prin 
experienţă şi simţire a harului, de experienţa sa 
duhovnicească şi de teologia sa mistică. 115 Idem, Capitole, II, 2**, p. 71; II, 3, p. 72. în SC 174, Imne, XVII, 395-396, p. 40, 
Simeon spune că lumina divină 1-a îmbrăcat în haina simţirii minţii (ttioQr\oauc, 
/nova voepâg), adică i-a dat capacitatea de a sesiza lumina cu mintea, cu o minte 
înduhovnicită, transparentizată de către har. 

116 Idem, Capitole, II, 3, p. 72/ Ică jr. 3, p. 390. 

117 Idem, Capitole, II, 8, p. 73 / Idem, p. 392. A se vedea şi SC 174, XVII, 339, p. 36. 

118 Idem, Capitole, III, 21, p. 86/ Idem, p. 401; SC 156, Imne, XI, 50, p. 236; SC 174, 
Imne, XIX, 53, p. 98 (harul Duhului); XXII, 177, p. 184 (lumina dumnezeiască a 
Duhului: 4>og toC Uvtv^axoi; 9eîov); XXVII, 67, p. 284 (lumina vine de la Sfântul 
Duh); XXXIV, 84, p. 434 (harul Duhului); SC 196, Imne, XLII, 103-104, p. 44 
(lumina Duhului). 

119 Idem, Capitole, II, 15, p. 75/ Idem, p. 393. 

120 SC 156, Imne, II, 91, p. 182; SC 174, Imne, XIX, 56, p. 98 (harul Treimii). 34 Fără comuniunea noastră reală cu Dumnezeu teologia 
sa nu are nicio articulare interioară şi nu putem genera decât 
păreri extremiste deplorabile cu adresă la teologia sa. 

Şi aceasta, pentru că Simeon vorbeşte de Teologie ca 
despre o învăţare deplină (eiuYVGooeax;) 121 şi tainică a noastră 

1 99 

de către harul lui Dumnezeu , prin care devenim 
teodidacţi 123 . 

In acest context el asimilează pe Gecopia cu 
ă-noKâXv\\nQ 124 . Descoperirea este vederea luminii şi cele care 
se văd în lumină sunt desemnate de Simeon drept 

/ 125 

liuorripiGov 

Numai aceste taine ale luminii reprezintă pentru 
Simeon cunoaştere a lui Dumnezeu . Este observabilă în 
scrisul simeonian şi recurenţa derivatelor de la (Jkxivg) (a 
arăta/ a descoperi) 127 , prin care se desemnează descoperirile 
dumnezeieşti sau vederile extatice. 

Găsim în Capitole, II, 16 o formulare a cunoaşterii 
teologice ca intrare în lumina dumnezeiască 128 sau în „tco 
PuGco toO 06lou 4)cot6(;" („adâncul luminii dumnezeieşti") 129 , 121 SC 174, Imne, XVIII, 7, p. 74; XXXIV, 82, p. 434 (cunoaştere exactă : kmyvuaei 
tkpLpeî); XL, 95, p. 492. 

122 SC 51, Capitole, II, 15, p. 75 / Idem, p. 393. A se vedea şi Idem, Capitole, III, 38, 
p. 91, unde sufletul care vede pe Dumnezeu îl recunoaşte pe Acesta, ca pe Cel care 1- 
a înviat din morţi. 

123 Idem, Capitole, III, 84, p. 107 / Idem, p. 418. A se vedea şi SC 51, Capitole, III, 
85, p. 107. într-un articol pe tema înţelegerii textului scriptural, părintele profesor 
Constantin Coman sublinia „contribuţia decisivă şi indispensabilă a Sfântului Duh la 
actul înţelegerii" Scripturii, cf. Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Despre recursul 
studiilor sistematice la Sfânta Scriptură, în rev. Studii Teologice, seria a IlI-a, II 
(2006), nr. 2, p. 189. 

124 Idem, Capitole, II, 15, p. 75/ Idem, p. 393. în SC 51, Capitole, III, 22, p. 86, 
Simeon asimilează descoperirea cu contemplarea, dar aduce în această ecuaţie şi 
cunoaşterea. El spune că Dumnezeu Se descoperă celor vrednici şi pe cât Se 
descoperă El pe atât e văzut de către ei iar vederea Lui înseamnă cunoaşterea Lui. 
Cu alte cuvinte, vederea înseamnă cunoaştere teologică şi cunoaşterea e pe măsura 
descoperirii Sale, descoperire ce e pe măsura intimităţii cu Dumnezeu a celor 
vrednici. Ceea ce vrea să puncteze Sfântul Simeon nu e realitatea cunoaşterii 
restrictive a lui Dumnezeu, ci faptul că actul cunoaşterii e proporţional cu intimizarea 
noastră cu Dumnezeu. A se vedea şi Idem, III, 77, p. 104; SC 174, Imne, XXV, 43, 
p. 258; XXVIII, 36, p. 296; XXXV, 4, p. 440; SC 196, Imne, XLIX, 17, p. 148. 

125 Ibidem / Ibidem. 

126 Ibidem / Ibidem. 

127 SC 174, Imne, XXIV, 255, p. 244; XXV, 10, p. 254; XXV, 47**, p. 258; XXVIII, 
36, p. 296; XXVIII, 179, p. 308; XXIX, 90, p. 320; XXXV, 2, p. 440; SC 196, Imne, 
XLV, 29, p. 104; XLVIII, 108, p. 138; XLVIII, 137, 152, p. 142; L, 31, p. 158; L, 
238, p. 174. 

128 SC 51, Capitole, II, 16, p. 75 / Ibidem. 

129 Idem, Capitole, II, 17, p. 75 / Ibidem. 35 ca în II, 17 sau ca o „$âc,...kv 4)a)u"(„lumină în Lumină"), 
cum precizează în II, 1 8 13 °. 

Cunoaşterea la care accedem prin vedere este de 
negrăit (diToppriTGx;) 

Acceptând deopotrivă terminologia Sinaiului cât şi pe 
cea a Taborului, Părintele nostru asimilează şi pe yvofyoc, cu 
4>o)toc; , atât întunericul cât şi lumina desemnând slava lui 
Dumnezeu. 

Simeon nu simplifică, prin aceste asimilări, 
înţelegerea extazului, ci înţelegerea terminologiei extatice. 
Acest tip de înţelegere sintetică a terminologiei scripturale şi 
patristice este o constanţă la Sfântul Simeon. 

O altă caracteristică a vieţii duhovniceşti, care apare 
în mod frecvent la Sfântul Simeon, este aceea că, mântuirea, 
şi desăvârşirea în ultimă instanţă, sunt realităţi care nu se 
petrec în mod ăyv6oxoiQ, fără conştientă sau inconştient, ci 
în mod yvgootcoc;, conştient . 

De aceea, pentru el, simţirea harului şi vederea lui 
Dumnezeu sunt absolut reale, conştiente, îndumnezeitoare 
pentru că acestea sunt cele care alcătuiesc, în mod 
fundamental, sfinţenia personală. 

Pentru acest fapt întâlnim de multe ori în scrisul său 
referiri la legătura interioară dintre cunoaştere şi unirea, în 
chip fiinţial (ouoiorâcoc;) 134 , cu lumina. 

Dorind să preîntâmpine orice acuzaţii puerile la adresa 
vederii lui Dumnezeu, în Capitole, II, 2 1 atenţionează asupra 
pericolului capital al relei alegorizări a Scripturii, prin care 
se încurcă ceea ce trebuie să trăiască acum un creştin 
ortodox cu ceea ce trebuie să trăiască în viitor sau în 

• • 135 

veşnicie . 

Noi, câţi suntem vrednici, vedem pe Dumnezeu, 
spune Sfântul Simeon, dar şi Dumnezeu ne vede pe noi 136 . 130 Idem, Capitole, II, 18, p. 76 / Idem, p. 394. 

131 Idem, Capitole, II, 16, p. 75 / Idem, p. 393. 

132 Ne referim în această citaţie la SC 51, Capitole, II, 18, p. 76, unde Sfântul Simeon 
afirmă, că mintea, fiind acoperită în întregime de întunericul şi lumina 
dumnezeiască, ajunge la vederea lui Dumnezeu. 

133 SC 51, Capitole, II, 20**, p. 77 / Ică jr. 3, p. 394. A se vedea şi SC 174, Imne, 
XXIX, 168-169, p. 326 (Dumnezeu Se sălăşluieşte în Sfinţi în chip conştient 
[yvcooTCog] şi fiinţial [oixjuoSgx;]); XXXIV, 81, p. 435. 

134 SC 196, Imne, LI, 138, 141, p. 196. 

135 SC 51, Capitole, II, 21, p. 77 / Idem, p. 395. 

136 Idem, Capitole, II, 24, p. 78 / Idem, p. 396. A se vedea şi SC 156, Imne, I, 161- 
162, p. 170; VIII, 1-5, p. 214; SC 174, Imne, XVI, 17, p. 10; XVIII, 97, p. 82; XXX, 
386, p. 366. 36 Dumnezeu vorbeşte în mod extatic cu prietenii Săi şi le 
dăruie tuturor să vorbească despre El 137 . 

Cei care au văzut şi văd pe Dumnezeu sunt oameni 
întregi (6A,oKA,r|poL(;) 138 şi ei fac parte din acel xpvor\ aXvoic, 

1 1Q 

(lanţ de aur) neîntrerupt al Sfinţilor. 

Din aceste locuri citate observăm că Simeon pune 
extazul pe seama Sfinţilor şi a celor care îşi sfinţesc viaţa în 
mod continuu iar, pe de altă parte, reliefează faptul că 
vederea lui Dumnezeu şi viaţa ascetică plină de 
discernământ sunt cele care ne sfinţesc, care ne fac în mod 
deplin ai lui Dumnezeu. 

Sfântul Simeon, privind sfinţenia ca realitate 
personală conştientă, foloseşte pe biâoxaoic, şi pe x<jipio\ibc„ 
pentru a arăta distanţa şi separaţia interioară dintre Sfinţi şi 
lumea păcătoasă 140 . 

Dar separaţia aceasta nu e dictată la Sfântul Simeon 
de subiectivism şi nici de intoleranţă religioasă, ci e o 
urmare a prezenţei harului în fiinţa noastră, care ne scoate 
din patimi şi din cele trecătoare şi ne mută la viaţa veşnică. 

Trebuie să remarcăm faptul, că Simeon vorbeşte de 
primirea Sfântului Duh ca de o arvună (dppapcbv) 141 
conştientizată 142 . Cei care păstrează arvuna sunt moştenitorii 
împărăţiei. 

Pentru harul dumnezeiesc necreat 143 Simeon foloseşte 
o gamă largă de titulaturi, dintre care amintim: dppapcbv 
(arvună), -nup (foc) 144 , $âc, (lumină) 145 , ofypayic, (pecete / 137 Ibidem / Ibidem. 

138 Idem, Capitole, III, 5, p. 81 / Idem, p. 398. 

139 Idem, Capitole, III, 4, p. 81 / Ibidem. 

140 Idem, Capitole, III, 42, p. 92 / Idem, p. 407. A se vedea şi SC 174, Imne, XVII, 
397-398, p. 40 (lumina 1-a separat de cele văzute). A se vedea problema lui xcopLo^og 
şi în SC 196, Imne, 52, 148, p. 210. 

141 Idem, Capitole, III, 47, p. 94 / Idem, p. 408. A se vedea şi Idem, III, 48, 49, 50, p. 
94; III, 53, 54, 55, p. 96; SC 156, Imne, I, 73, p. 162; SC 174, Imne, XVII, 817, p. 
68; XVII, 854, p. 70; XXVIII, 219, p. 312. 

142 Ibidem / Ibidem. 

143 Despre harul dumnezeiesc ca necreat (aKxiaxoc,) a se vedea SC 174, Imne, XVII, 
245, p. 30; XVII, 359, p. 38. 

144 SC 51, Capitole, III, 59**, p. 97-98; SC 156, Imne, I, 34, p. 158 (foc duhovnicesc); 
VI, 1, p. 204; XI, 78, p. 238; XIII, 13, p. 256; SC 174, Imne, XVII, 325, p. 36; XVII, 
832, p. 70 (foc dulce: irup Y ^k<xCov); XXII, 36, p. 172; XXII, 157, p. 182; XXII, 
171, p. 184; XXII, 175, p. 184; XXIV, 20, p. 228; XXIV, 25, p. 228; XXV, 33, p. 
256; XXVIII, 157, p. 306; XXX, 1, p. 340 (focul dumnezeiesc); XXX, 11, p. 340 
(Ibidem); XXX, 52, p. 344 (Ibidem); XXX, 81, p. 346 (Ibidem); XXX, 145, p. 350; 
XXX, 427, p. 368; XXXIII, 127, p. 422; SC 196, Imne, XLV, 35, p. 104. 

145 SC 156, Imne, I, 72, p. 162; I, 160, p. 170; I, 226, p. 174; II, 6, p. 174; II, 104, p. 
184; III, 4, p. 188; IV, 22, p. 202; VII, 5, p. 208; VII, 16, p. 210; VIII, 84, p. 220; IX, 
5, p. 224; IX, 32, p. 226; XI, 58, p. 236; XII, 8, p. 242; XII, 47, p. 246; XIII, 1, p. 37 sigiliu) , to kccXXoq 7 / Gopoa6rr|<; (frumuseţe), 

A,a|iTTr|66va / A,a|iiTp6rr|(; (strălucire), u8cop (apă) , 
plăcere şi îndulcire dumnezeiască (r]8ovf|(; Km yX\)Kuo\iov 
tou Geiou) , |j,apYocpLTri TToA,uTL|j,a) (mărgăritar de mult 
preţ) ; ouvaiTecoc; tgo kokkco (grăunte de muştar) , Cu|iiTr|<; 256; XIII, 60, p. 260; XIV, 61, p. 270; XV, 105, p. 284; SC 174, Imne, XVI, 31, p 
12; XVII, 35, p. 16; XVII, 67, p. 18; XVII, 237, p. 30; XVIII, 8, p. 74; XVIII, 13*** 
p. 74; XVIII, 109, p. 84; XVIII, 120**, p. 84; XIX, 14, p. 94; XX, 27, p. 112; XX. 
205, p. 126; XXI, 1, p. 130; XXI, 2, p. 130; XXI, 7, p. 132; XXI, 9, p. 132; XXL 
104, p. 138; XXI, 162, p. 142; XXI, 297, p. 152; XXII, 11, p. 170; XXII, 19, p. 172 
XXII, 159, p. 182; XXII, 174, p. 184; XXII, 177, p. 184; XXII, 202, p. 186; XXIII 
94, p. 194;XXIII, 112, p. 196;XXIII, 113, 116, 117, 118, 133, p. 196; XXIII, 222, p 
202; XXIII, 228, p. 204; XXIII, 464, p. 218; XXIV, 16**, p. 228; XXIV, 17, 18, 19 
p. 228; XXIV, 265, p. 246; XXV, 33, p. 256; XXV, 44, 47**, 50, 54, 55, 56, 57, 59 
60, p. 258; XXV, 90, p. 262; XXV, 149, p. 266; XXVI, 19, p. 270; XXVI, 96, 100, p 
276; XXVII, 42, 43**, p. 282; XXVII, 80, 86, p. 284; XXVII, 129, 136, p. 288 
XXVIII, 161, p. 306; XXVIII, 168, p. 308; XXVIII, 190, 206, p. 310; XXVIII, 217 
p. 312; XXIX, 203, 204, p. 328; XXIX, 205 (lumina lui Dumnezeu: (j)cog 9eo0), 211 
p. 328; XXX, 243, p. 356; XXX, 304, p. 360; XXX, 313, 314, p. 362; XXX, 428, p 
368; XXXI, 49, p. 388; XXXIII, 26, 31 (lumina vieţii), p. 414; XXXIII, 38 (lumina 
dumnezeiască), 40 (lumina neapropiată), p. 416; XXXIII, 64, p. 418; XXXIII, 127, p 
422; XXXIII, 131 (lumina dumnezeiască), 138-139 (Ibidem), 139, 140, p. 422 
XXXIII, 141, p. 424; XXXIV, 70, p. 432; XXXIV, 112, p. 436; XXXV, 4, p. 440 
XXXV, 53, p. 444; XXXIX, 2, p. 476; XXXIX, 44, 54, 57 (lumina dumnezeiască). 
62, 63, p. 480; XL, 1, p. 484; XL, 14, 17 (lumină simplă), p. 486. SC 196, Imne 
XLII, 88, 103, p. 44; XLII, 134, p. 48; XLII, 187, (marea lumină), 192, p. 52; XLIV 
21, p. 72; XLIV, 114, p. 78; XLIV, 243, p. 88; XLIV, 373, 374, p. 96; XLV, 5, p 
102; XLV, 32, p. 104; XLV, 97, 106, p. 1 10; XLVII, 46, p. 124; XLVIII, 20, p. 132 
XLVIII, 139, 152, p. 142; XLIX, 18, 24, 27, p. 148; XLIX, 68, 87, p. 152; L, 41, p 
160; L, 238, p. 174; L, 239, p. 178; LI, 1, 8, 9**, p. 184; LI, 15, 17, p. 186; LII, 5, 6 
p. 198; LIII, 10, p. 212; LV, 6, p. 252; LV, 1 16, p. 262; LV, 192, p. 268; LV, 200, p 
270. 

146 Idem, Imne, I, 73, p. 162; SC 174, Imne, XVII, 819, p. 68; SC 196, Imne, XLII, 
88, 103, p. 44; XLII, 134, p. 48; XLII, 187, p. 52 (marea lumină). 

147 Idem, Imne, II, 18, p. 178; XV, 14, p. 278; XV, 79, p. 282; XV, 153, p. 288; SC 
174, Imne, XXI, 170, p. 142 (frumuseţe dumnezeiască); XXIII, 501, p. 220; XXIV, 
7, p. 226; XXIV, 29, p. 228; XXIV, 246, p. 244; XXV, 2, p. 254; XXV, 71, p. 260; 
XXVII, 118, p. 288; XXX, 196, p. 354; XXX, 375, p. 366; XXXI, 3, p. 384; 
XXXIX, 1, p. 476; SC 196, Imne, XLII, 76, p. 42; XLVII, 49, p. 124; XLVIII, 152, 
p. 142; XLIX, 29, p. 148; LII, 10, p. 198. 

148 SC 174, XXIV, 250, p. 244. 

149 SC 156, Imne, II, 18, p. 178; SC 174, Imne, XX, 11, p. 110; XXX, 571, p. 378; 
XXX, 586-587, p. 380 (luciri dumnezeieşti); XXXI, 49, p. 388; SC 196, Imne, 
XLIII, 16, p. 56. 

150 SC 174, Imne, XXIV, 270, p. 246. 

151 Idem, Imne, VI, 2, p. 204; SC 174, Imne, XVII, 523; p. 50; XVII, 831, p. 70; 
XXIV, 20, p. 228; SC 196, Imne, XLV, 35, p. 104; XLVIII, 22, p. 132; L, 39, p. 158. 

152 SC 174, Imne, XVI, 30, p. 12; XXI, 163, p. 142 (dulceaţă dumnezeiască); XXIV, 
15, p. 228; XXV, 86, 260 (dulceaţă dumnezeiască); XXVIII, 143, p. 306 (dulceaţă 
dumnezeiască); XXVIII, 218, p. 312; SC 196, Imne, L, 146, p. 166. 

153 Idem, Imne, XVII, 539, p. 50; XVII, 540, p. 50; XVII, 573, p. 52; XVII, 620, p. 
56; XVII, 650, p. 58; XVII, 701, p. 60; XVII, 825, p. 68; XX, 206, p. 126; XXX, 
409, p. 374; XXX, 539, p. 376; SC 196, Imne, XLII, 86, p. 44. 

154 Idem, Imne, XVII, 760, p. 64; XVII, 766, p. 66; XVII, 773-774, p. 66; XVII, 791, 
p. 66; XVII, 828, p. 70; XXVIII, 93, p. 300; XXVIII, 107, p. 302; XXX, 500, p. 374; 
XXX, 540, p. 376. 38 (A A- \155 t / 156 / " s 157 / r, M 158 

(drojdie) , i\iaxioc, I evolua / iTepipoAioc; 

(haină/veşmânt), xpo§x\ (hrană) 159 , ttooIc; (băutură) 160 , 
8uva|iLc; / Kpâroc; (putere), ăoxr\p aeiA,oc|j,iTf|(; (stea 
pururea strălucitoare) 163 , 6o\ir\v ăQavaoiac, (mireasmă de 
nemurire) , 4>A,o£ (flacără) , iieyuXidowr) (măreţie) , 
Tpucprj (desfătare) 167 , x a pa (bucurie) 168 , comoară 
(Grioaupoc;) , TrriY'n (izvor) , oTTLvGrip (scânteie) 7 , 
evepyeia (lucrare) 172 , e-naQXov (premiu) 173 , eXeoc, (ulei) 174 , 
oxefyoQ (cunună) 5 , OTaycov (picătură) , Xa\ii\âc, 

(torţă / opaiţ) , elpr|vr| (pace) , (cor| (viaţă) , 0Kr|vr| 
(cort) , Qeioc, oîkoc; (casă dumnezeiască) , ăvâoxaoiQ 
(înviere) 182 , ăvâi\avoic, (odihnă) 183 , lourpov (baie) 184 , 

/ / ~ n185 ţ - A / n186 >/ / -• n187 * 

i\om\LOQ (rau) , peiGpov (curgere) , aproc; (pame) , olvoc; 155 Idem, Imne, XVII, 829, p. 70. 

156 Idem, Imne, XVII, 833, p. 70. 

157 SC 196, Imne, XLV, 33, p. 104. 

158 Ibidem. 

159 SC 174, Imne, XVII, 834, p. 70; SC 196, Imne, XLV, 32, p. 104; L, 149, p. 168. 

160 Ibidem; SC 196, Imne, XLV, 32, p. 104. 

161 Idem, Imne, XVIII, 15, p. 76; XIX, 10, p. 94; XXIX, 164, p. 326. 

162 Idem, Imne, XXV, 41, p. 258. 

163 Idem, Imne, XVIII, 18, p. 76; XXII, 5, p. 170; XXII, 150, p. 182; XXII, 169, p. 
184; SC 196, Imne, XLII, 85, p. 44; XLV, 38, p. 104 (stea pururea strălucitoare). 

164 Idem, Imne, XVIII, 158, p. 88. 

165 Idem, Imne, XVIII, 88, 82 (flacără mare : fyXbE, liey^Ti); XXII, 8, p. 170; XXII, 
33, p. 172; XXII, 157, p. 182; XXV, 34, p. 256. 

166 Idem, Imne, XIX, 10, p. 94. 

167 Idem, Imne, XIX, 152, p. 106; XL, 93, p. 492; SC 196, Imne, XLV, 37, p. 104. 

168 Ibidem; XXV, 86, p. 260; SC 196, Imne, XLV, 32, p. 104; LIII, 11, 13, p. 212. 

169 Idem, Imne, XX, 207, p. 126; XXI, 181, p. 144. 

170 Idem, Imne, XX,208, p. 126; SC 196, Imne, XLV, 35, p. 104 (izvor al vieţii: m\yi] 
Ccotk). 

171 Idem, Imne, XXIII, 273, p. 206; XXX, 501, p. 374 (scânteie dumnezeiască); 
XXX, 537, p. 376 (scânteie a Firii dumnezeieşti); 

172 Idem, Imne, XXVIII, 157, p. 306 (lucrare străină: evepyctag £evr|<;). 

173 Idem, Imne, XXVIII, 220, p. 312 (pi. tk IvccQXa). 

174 Idem, Imne, XXX, 36, p. 342; XXX, 41, p. 344. 

175 Idem, Imne, XXX, 328, p. 362; SC 196, Imne, L, 138, p. 166 (cunună 
dumnezeiască); LIII, 16, p. 214. 

176 Idem, Imne, XXX, 409, p. 374. 

177 Idem, Imne, XLII, 87, p. 44; SC 196, Imne, XLV, 39, p. 104; L, 31, p. 158. 

178 SC 196, Imne, XLV, 32, p. 104. 

179 Idem, Imne, XLV, 33, p. 104; LI, 2, p. 184; LIII, 12, p. 212 (viaţa veşnică). 

180 Ibidem. 

181 Ibidem. 

182 Idem, Imne, XLV, 34, p. 104; LI, 2, p. 184. 

183 Ibidem. 

184 Ibidem. 

185 Idem, Imne, XLV, 35, p. 104; L, 147, p. 166. 

186 Ibidem; L, 148, p. 168. 

187 Idem, Imne, XLV, 36, p. 104. 39 (vin) 188 , TTav8aL0La (banchet / ospăţ) 189 , -nkovxoc, (bogăţie) 190 , 
iTorripiov (potir) 191 etc. 

O titulatură extatică simeoniană este şi xo opoqja 
(vedere / vedenie) . El numeşte schimbările duhovniceşti 
din viaţa lui şi vedeniile sale drept Qu\)\iuoxu (minuni) . In 
Imne, IV, 45, Simeon spune în mod explicit că a vedea 
înseamnă „0aO|j,a 0au|iaTcov" (minunea minunilor) 194 . 

Există şi locuri unde el foloseşte pe 4)ocv6(; împreună 
cu cţjcoc; fără ca asta să însemne ceva redundant, ci dimpotrivă 
o exprimare şi mai dureroasă a dorului pentru Dumnezeu 195 . 

In Imne I, Simeon prezintă venirea luminii în inimă ca 
o răsărire în inimă a unui soare (r|A,ioc;) 196 sau a discului unui 
soare (Slokoc; f|Aioi)) 197 . Cele două titulaturi extatice sunt 
fluide la Simeon, ca şi vederea de altfel, pentru că ele atestă 
vederea luminii în similaritate cu ceva trupesc şi nu 
solidifică modul de manifestare al luminii în fiinţa sa. 

Lumina capătă diverse forme, după cum doreşte 
Dumnezeu să le arate văzătorului luminii Sale. Tocmai de 
aceea, lumina care părea soare, în acelaşi fragment 
simeonian, este şi fyXbţ 198 , flacără sau limbă de foc. în Imne, 
29, 9 lumina i se arată ca o lună plină (oâo^gotov 
oeXr\vr\v) 199 Sfântului Simeon, pe când în 50, 41, ca o 
lumină sferică (4>wc; ocfmpoeiSec;) 

Titulaturile extatice simeoniene, cu alte cuvinte, nu 
sunt toate date aprioric, ci unele tuşează evenimente extatice 188 Ibidem. 

189 Idem, Imne, XLV, 37, p. 104. 

190 Idem, Imne, XLVIII, 109, p. 138; LI, 145, p. 196. 

191 Idem, Imne, L, 147, p. 166. 

192 SC 51, Capitole, III, 64, p. 99. 

193 SC 156, Imne, I, 47, 160. Despre vederea ca BaOfia, ca minune, a se vedea şi SC 
174, Imne, XXX, 524, p. 376; SC 196, Imne, L, 4, p. 156. 

194 Idem, Imne, IV, 45, p. 194. 

195 Idem, Imne, VII, 16, p. 210. 

196 Idem, Imne, I, 39, p. 160 / Ică jr. 3, p. 53. Despre vederea luminii în inimă ca un 
soare, a se vedea locurile: SC 156, Imne, VII, 4, p. 208; VIII, 74, p. 220; SC 174, 
Imne, XVII, 327, p. 36; XVIII, 17, p. 76 (soare neapus: rjlioi; abvxoc,); XXI, 8, p. 
132; XXII, 6, p. 170 (soare mare: t\Xioq \ityetQ); XXII, 150, p. 182; XXII, 168, p. 184; 
XXIII, 233, p. 204; XXIII, 260, 261, p. 206; XXIII, 360, 364, 370, p. 212; XXIII, 
388, 398, p. 214; XXV, 10, p. 254 (mai mult decât soarele); XXVII, 98, p. 286; 
XXXIV, 79, p. 434 (soare mare); SC 196, Imne, XLII, 85, p. 44; SC 196, Imne, 
XLV, 38, p. 104 (soare neapus); L, 95, p. 164. 

197 Ibidem / Ibidem. A se vedea şi SC 174, Imne, XVII, 385-387, p. 40, unde lumina 
se arată în mijlocul inimii ca un c))coaTf]p (luminător) dar şi ca un disc al soarelui. 

198 Idem, Imne, I, 40, p. 160 / Ibidem. A se vedea şi SC 174, Imne, XX, 238, p. 128; 
XXVIII, 140, 142, p. 304. 

199 SC 174, Imne, XXIX, 9, p. 314. 

200 SC 196, Imne, L, 41, p. 160. 40 experiate personal. De aceea la Simeon se îmbină titulaturile 
extatice tradiţionale cu cele experiate personal. 

Experienţa personală este vitală pentru mântuire, 
pentru că moştenirea împărăţiei Cerurilor este pe măsura 
(toc ijirpa) luminării şi a iubirii pe care o avem 201 . 

în Imne,VIII, 41-42, Sfântul Simeon exprimă în mod 
concis faptul că arătarea curăţitoare a Duhului în fiinţa 
noastră e pe măsura curăţirii şi luminării personale 202 . 

Asimilarea luminii cu slava, adică a lui cţjcoc; cu 
5o£a 203 , este destul de evidentă la el: „tou 4)got6(; r\ 5o£a" 
(slava luminii) 204 ; „4>co<; dGavaoiac;" (lumina nemuririi) 205 ; 
„4)G)ti Tf|<; Qdac, b6E > r\c > ,, (lumina slavei dumnezeieşti) 206 ; 
„alyXr)v ăQavaoiac > ' l, (scânteierea nemuririi) ; „to cţjcoc; xf\q 
xâpixoc," (lumina harului) 208 ; „to <\>6Sq xf\Q b6E > r\c > ,, (lumina 
slavei) 209 ; „8o£av xr\v ăQâvaxov" (slava cea nemuritoare) 210 ; 
boE,r)c, Qduc, (slava dumnezeiască) . 

Adjectivele şi adverbele luminii sunt şi acestea foarte 
importante în discuţia noastră, pentru că exprimă lumina 
văzută extatic, cu exactitate dogmatică, ca lumină a lui 
Dumnezeu: ajipooixoc, (neapropiată) , ăQeaxoc, I 

aopatoc; (nevăzută), aoreKToc; (insuportabilă / greu de 

. + x215 > 1 / 216/ > t 217/ >/ 218/ 

suportat) , acppaoroc; / aiToppr|Toc; / apprjroc; / 201 SC 156, Imne, I, 149-150, p. 168/ Idem, p. 55. 

202 Idem, Imne, VIII, 41-42, p. 218. 

203 SC 174, Imne, XXVI, 19, p. 270. 

204 SC 156, Imne, I, 184,p. 172. 

205 Idem, Imne, II, 89, p. 182. 

206 Idem, Imne, 1,210, p. 174. 

207 Idem, Imne, II, 5, p. 176. A se vedea şi SC 174, Imne, XVI, 25, p. 12. 

208 Idem, Imne, II, 18, p. 178. 

209 Idem, Imne, VII, 5, p. 208; SC 174, Imne, XXI, 1, p. 130. 

210 Idem, Imne, VIII, 93, p. 222. 

211 SC 174, Imne, XVII, 455, p. 44; XVII, 465, p. 46; XVII, 485, p. 46; XXI, 12, p. 
132. 

212 SC 156, Imne, XI, 57, p. 236; XI, 69, p. 238; XIV, 61, p. 270; SC 174, Imne, 
XVIII, 13, p.74; XX, 36, p. 112; XX, 44, p. 114; XXI, 2, p. 130; XXI, 276, 297, p. 
152; XXII, 36, p. 172; XXII, 161, p. 182; XXVII, 43, p. 282; XXVIII, 206, p. 310; 
XXXIII, 40, p. 416; SC 196, Imne, XLII, 76, p. 42; XLIX, 24, p. 148; LV, 117, p. 
262. 

213 Idem, Imne, XI, 56, p. 236; SC 174, Imne, XXIV, 297, p. 248. 

214 SC 174, Imne, XXX, 19, p. 342; 

215 SC 156, Imne, XI, 57, p. 236; XI, 81, p. 238; SC 174, Imne, XXII, 36, p. 172; 
XXV, 44, p. 258; XXVIII, 161, p. 306. 

216 SC 174, Imne, XVIII, 120, p. 84; XXIV, 270, p. 246; SC 196, Imne, XLVIII, 21, 
p. 132; XLIX, 26, p. 148; L, 146, p. 166. 

217 Idem, Imne, XXIV, 7, p. 226; XXVIII, 187, p. 308. 

218 SC 196, Imne, XLIII, 73, p. 62; XLIV, 1 14, p. 78; XLVIII, 20, p. 132; XLIX, 27, 
p. 148; L, 39, p. 158. 41 O 1 O O O A 

a4)0eYKTO(; (negrăită), axpavxoc, (neprihănită) , QeioQ 
(dumnezeiască) , xf\Q avco (de sus) , iTpGorri 
(primă / iniţială) , uofieoxoc, (nestinsă) ; Y^uiceiG) ofyobpa 
( foarte dulce) , ăoxr\[iâxioxoc, I OL\\,op$oc, (fără formă), 

O O Q O O A 

aiTlouc; (simplă) , aovvQexoc, (necompusă) , ă[iepioxoc, 
(indivizibilă) 230 , ăveţepevvrţxoc, (care nu poate fi 
cercetată) 231 , Xrynxoc, (înţeleasă / cuprinsă/ sesizabilă) 232 , 
ăKaxâXr\i\xoc, (neînţeleasă/ incomprehensibilă) 233 , xpavoc, 
(limpede) 234 , ăXr\Qivoc, (adevărată) 235 abvxoc, (neajunsă ) 236 , 
dveoiTepoc; (neînserată) , cckxioxoq (necreată) , avap^oc; 
(neîncepută) 239 , avXoc, (imaterială) 240 , ăvaXXoiwxoc, 
(neschimbabilă) 241 , âiTepiYpaiTToc; (necircumscrisă) 242 , 
ăQavaxoc, (nemuritoare) , âiTep(.A,r|in;ov navuri (necuprinsă 
cu totul) , ăveldeoQ (fără chip) , ac^Gaproc; 
(nestricăcioasă) 246 , ăyr\p(x>c, (neîmbătrânitoare) 247 , dauyKpLToc; 
(incomparabilă) 248 etc. 219 Idem, Imne, LII, 6, p. 198. 

220 SC 174, Imne, XIX, 14, p. 94; XXV, 149, p. 266; SC 196, Imne, XLVII, 46, p. 
124. 

221 Ibidem; XX, 205, p. 126; XXVII, 65, p. 284; XXVII, 129, 136, p. 288; XXIX, 
211, p. 328; XXX, 52, p. 344; XXXIII, 38, p. 416; XXXIII, 131, p. 422; XXXIII, 
138, p. 422; XXXIX, 51, 57, p. 480; SC 196, Imne, XLIV, 243, p. 88; XLVIII, 22, p. 
132; L, 41, p. 160; L, 147, p. 166; L, 296, p. 178; LI, 15, p. 186. 

222 Idem, Imne, XIX, 57, p. 98. 

223 Ibidem. 

224 Idem, Imne, XX, 205, p. 126; XXX, 23, p. 342. 

225 Idem, Imne, XVIII, 82, p. 80. 

226 Idem, Imne, XXII, 159, p. 182. 

227 SC 196, Imne, L, 42, p. 160. 

228 Idem, Imne, XXII, 160, p. 182; XXIV, 15, p. 228. 

229 Ibidem. 

230 Ibidem. 

231 Idem, Imne, XXII, 161, p. 182. 

232 Idem, Imne, XXIII, 234, 238 p. 204; XXIII, 380, p. 212. 

233 Idem, Imne, XXIV, 296, p. 248. 

234 A se vedea frecvenţa utilizării lui zpavoc,, din citaţia pe care o găsim în nota 781. 
La care adăugăm: SC 174, Imne, XXIV, 368, p. 252; XL, 1, p. 484. 

235 A se vedea nota 782 şi SC 174, Imne, XXXIV, 26, p. 428. 

236 A se vedea nota 785 şi SC 196, Imne, XLIV, 373, p. 96. 

237 SC 174, Imne, XXVII, 43, p. 282; SC 196, Imne, L, 293, p. 178. 

238 Idem, Imne, 19, p. 342. 

239 Idem, Imne, XXX, 20, p. 342. 

240 Ibidem. 

241 Idem, Imne, XXX, 21, p. 342. 

242 Idem, Imne, XXX, 22, p. 342. 

243 Idem, Imne, XXX, 23, P. 342; SC 196, Imne, L, 148, p. 168. 

244 Idem, Imne, XXX, 24, p. 342. 

245 Ibidem. 

246 SC 196, Imne, LI, 146, p. 196. 

247 Ibidem. 

248 Idem, Imne, LII, 6, p. 198. 42 In Imne, XIX, 68, intră în cadrul discuţiei teologice şi 
verbul 0eao|jm 249 pentru a califica vederea extatică iar în 
Imnul 31 găsim de două ori substantivul 0ea (vedere) 250 . 

In Imnul 34 îşi face apariţia substantivul iTelpa 

9 S 1 

(experienţă) pentru a indica vederea dumnezeiască iar în 
38, 74 substantivul dvarolri (răsărit) 252 . în Imnul 50, 234 
găsim pe -npay\iaxda (ocupaţie / cotidianitate) 253 pus în 
legătură directă cu iTelpa şi yvuoia. 

Lumina intră în fiinţa noastră şi membrele noastre 

. -) CA A 

devin purtătoare de lumină (4)a)To4)opa) . întreaga teologie 
simeoniană este construită în jurul acestei experienţe 
îndumnezeitoare: aceea a vederii luminii dumnezeieşti. 

Din cele pe care le-am prezentat până acum reiese că 
Simeon este profund scriptural şi tradiţional în terminologia 
sa extatică fără a fi mai puţin inovator. Inovaţiile 
terminologice ale lui Simeon nu sunt însă intelectualiste ci 
pragmatice. 

El descrie ceea ce a văzut, formele sub care a văzut 
lumina dumnezeiască şi nu caută să aducă în faţa cititorilor 
săi expresii de dragul expresiilor. Dar, de la descrierile 
acestea foarte stricte, acrivice ale experienţei duhovniceşti 
până la suspectarea Sfântului Simeon de fantazare asupra 
temei vederii dumnezeieşti sau de faptul că ar propune o 
mistică netradiţională e o cale lungă şi irealistă. 

Cercetarea textuală ne indică completa legitimitate 
ortodoxă şi tradiţională a terminologiei extatice simeoniene, 
pentru că el exprimă o învăţătură experimentată personal, 
mai înainte de a fi o raliere smerită şi deplină la învăţătura 
Sfinţilor Părinţi anteriori. 249 SC 174, Imne, XIX, 68, p. 98; XXIX, 204, p. 328. 

250 Idem, Imne, XXXI, 2, 3, p. 384. 

251 Idem, Imne, XXXIV, 17, p. 428; XXXIV, 48, p. 430; SC 196, Imne, L, 234, p. 
174. 

252 Idem,Imne, XXXVIII, 74, p. 472; SC 196, Imne, XLV, 34, p. 104. 

253 SC 196, Imne, L, 234, p. 174. 

254 SC 174, Imne, XVI, 33, p. 12; XIX, 15, p. 94 (A.<xnTTpoc|>6poi)<;). 43 Triadologie 2. 2. Prea Sfânta Treime în experienţa 
duhovnicească personală Triadologia simeoniană are două caracteristici majore: 
este apologetică, atunci când răspunde unor contestări 
publice sau personale şi doxologică, personalistă, atunci 
când nu este făcută pentru publicul larg, ci este integrată în 
rugăciunile personale. 

Dimensiunea combativă a triadologiei simeoniene 
însă nu are nimic de-a face cu maliţia şi impersonalismul 
unui tratat dogmatic modern, ci îmbină evlavia vie, totală şi 
mai ales atentă, cu fidelitatea faţă de credinţa Sfinţilor 
Bisericii, faţă de Tradiţie. 

In secţiunea de faţă vom începe prezentarea învăţăturii 
despre Prea Sfânta Treime la Sfântul Simeon, începând cu 
dimensiunea ei publică, combativă, pentru a încheia cu cea 
personalistă, interioară, ca manifestare a iubirii sale faţă de 
Dumnezeu. 2. 2. 1. Dimensiunea apologetică Cele trei Discursuri teologice sunt emblema 
apologetică a teologiei simeoniene. Concizia teologică se 
îmbină aici cu maiestuozitatea simplă, delicată a 
teologhisirii duhovniceşti. 

Tocmai de aceea Simeon nu îşi începe primul său 
discurs teologic cu un îndemn revoluţionar spre o Teologie 
făcută de către orice ageamiu, ci cu indicarea faptului că 
înţelegerea lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu un suflet 
ai)0a8oOc; (încăpăţânat) şi plin de toAjiripâv (îndrăzneală) 255 . ~' 5 SC 122, Disc. teologice, I, 3-4, p. 96 / Ică jr. 1, p. 75. Admonestările Sfântului 
Simeon nu sunt gratuite, ci fac parte din arsenalul de discreditare a celor care sunt 
improprii Teologiei. Ele precizează carenţele falşilor teologi şi nu sunt niciodată 
atacuri la persoană. A se vedea în acest sens Idem, Disc. teologice, I, 172-173, p. 
108; I, 273-282, p. 1 16; I, 332-337, p. 120; I, 403-404, p. 126. 44 El este tăios, tranşant, şi pe bună dreptate, cu cei care 
inovează fără a avea o bază tradiţională sau care repertoriază 
scrierile tradiţionale pentru a epata în faţa ignoranţilor 256 . 

De aceea, credem că o cunoaştere a problematicii 
triadologiei simeoniene înseamnă o înţelegere apriată a 
teologiei slavei. Numai dacă credem în Dumnezeul treimic 
de care ne vorbesc Scriptura şi Părinţii Bisericii putem să 
experiem vederea lui Dumnezeu. Miza triadologică este 
capitală pentru înţelegerea vieţii duhovniceşti, a vederii lui 
Dumnezeu şi a mântuirii personale. 

Problema trinitară a primului discurs este aceea de a 
demonstra faptul că Tatăl nu este mai mare decât Fiul 257 . 
Pentru că numai liuoTaycoYouiievoL (iniţiaţii în cele tainice, 
sfinte) cunosc cele pe care le grăieşte Duhul 258 , Simeon 
spune că persoanele treimice fiind veşnic unite (dd 
f|va)|jiva) şi veşnic la fel (aă gogocutox;) nu pot exista între 
ele relaţii de anterioritate şi posterioritate , şi, în definitiv, 
nici grad de excelenţă a vreuneia în faţa alteia. Dacă se 
renunţă la ideea gradului de excelenţă al Tatălui faţă de Fiul, 
spune Simeon, el poate să vorbească despre Tatăl ca şi cauză 
(ocltiov) a Treimii 260 . 

Preexistenta (irpoUrap^av) Tatălui faţă de Fiul este 
contestată radical de către Simeon 261 . 

Fiul este împreună-veşnic (oi)voa6iov) şi împreună- 
fâră-de-început (ovvavâpxov) cu Tatăl 262 . Tatăl este în Fiul 
şi Fiul este în Tatăl în întregime, căci Ambii sunt de-o- 
cinstire (6|j,oti.|j,ov) şi de-o-fiinţă (6|j,oouoi.ov) 

Dar, subliniază Părintele nostru, Tatăl e cauză a Fiului 
în ceea ce priveşte întruparea Sa, iar ideea apariţiei graduale, 
consecutive a persoanelor treimice nu are nicio legătură cu 
Prea Sfânta Treime 264 . 

Ideea de cauză (oduov) în Treime nu este însă respinsă 
definitiv de Simeon, ci este doar epurată de ideea întâietăţii 
şi de cea a consecuţiei. Naşterea negrăită şi dumnezeiască a 
Logosului din Tatăl poate fi formulată ortodox în propoziţia: 256 Idem, Disc. teologice, I, 4-10, p. 96 / Ibidem. 

257 Idem, Disc. teologice, I, 10, p. 98 / Idem, p. 76 

258 Idem, Disc. teologice, I, 24-25, p. 98 / Ibidem. 
~ 59 Idem, Disc. teologice, I, 31-32, p 

260 Idem, Disc. teologice, I, 43-45, p 

261 Idem, Disc. teologice, I, 49-50, p 

262 Idem, Disc. teologice, I, 52-53, p 

263 Idem, Disc. teologice, I, 54-56, p 

264 Idem, Disc. teologice, I, 64-70, p 98 / Ibidem. 
100 / Idem, p. 76-77. 
100 / Idem, p. 77. 
100 / Ibidem. 
100 / Ibidem. 
100-102 /Ibidem. 45 cauza Fiului este Tatăl 265 . Dar faptul că Tatăl este cauza 
Fiului nu înseamnă că Tatăl este npcoTov (primul) 266 . Dacă 
introducem întâietatea Tatălui în Treime şi consecuţia 
persoanelor Treimii, nu facem decât să cădem în politeism, 
pentru că vom diviza dumnezeirea în trei dumnezei 267 . 

Dacă Tatăl e iTpavcov, continuă Sfântul Simeon, atunci 
vom avea drept Seurepov pe Fiul şi rpirov pe Sfântul 
Duh 268 . Afirmaţia pe care el o analizează (aceea că „Tatăl 
este mai mare decât Fiul") o deconspiră în I, 101 ca 
dogmatizare acoperită a triteismului (rpiGetav) 269 . 

Comentând In. 1, 1 Simeon ne atrage atenţia că 
Logosul nu a fost cunoscut ca Fiu decât în cadrul întrupării 
şi că Dumnezeu nu a fost cunoscut ca Tată până nu ne-a 
revelat acest lucru Fiul Său întrupat 270 . Triadologia este o 
revelare post-incarnaţională făcută în spaţiul iconomiei 

971 

mântuirii . De aceea tot ce ştim despre Treime am aflat de 
la Fiul care S-a făcut om. 

Reluând discuţia despre cauză în Treime, Simeon 
afirmă faptul, că ideea cauzei nu trebuie interpretată ca o 
întâietate a Tatălui faţă de Fiul sau de Duhul. Deşi Tatăl este 
oduov, cauza Fiului, El nu este -npcotov, primul. Nici Fiul nu 
este Seurepov, al doilea, deşi este din Tatăl. Şi nici Duhul nu 
este un al treilea, un rpirov, deşi purcede din Tatăl 272 . 
Treimea este una dintru început (ev e£ apjcn?) şi existenţa Ei 

77^ 

exclude orice anterioritate . 

Simeon crede că nu e o îndrăzneală să cercetăm cele 
despre Dumnezeu, despre Dumnezeul treimic întru Care ne- 

774 

am botezat. Trebuie să ştim că Dumnezeu este Treime , 
dar nu trebuie să cercetăm „cum anume, sau când sau în ce 
fel sau cât e Treimea creatoare a toate" 275 . 

Prin aceasta Simeon descurajează cercetarea 
orgolioasă, trufaşă a cunoaşterii lui Dumnezeu, care îşi 265 Idem, Disc. teologice, I, 72-74, p. 102 / Ibidem. 

266 Idem, Disc. teologice, I, 75, p. 102 / Ibidem. 

267 Idem, Disc. teologice, I, 75-77, p. 102 / Ibidem. 

268 Idem, Disc. teologice, I, 96-97, p. 104 / Idem, p. 78. 

269 Idem, Disc. teologice, I, 100-101, p. 104 / Idem, p. 79. 

270 Idem, Disc. teologice, I, 104-106, p. 104 / Ibidem. 

271 Idem, Disc. teologice, I, 106-1 19, p. 104-106 / Ibidem. 

272 Idem, Disc. teologice, I, 124-126, p. 106 / Ibidem. 

3 Idem, Disc. teologice, I, 126-129, p. 106 / Ibidem. Despre problema non- 
anteriorităţii în Treime a se vedea şi Idem, Disc. teologice, I, 131-138, p. 106; I, 
236-237, p. 1 14; II, 68-69, p. 134; II, 100-101, p. 138. 

274 Idem, Disc. teologice, I, 240-246, p. 1 14 / Idem, p. 83. 

275 Idem, Disc. teologice, I, 246-247, p. 1 14 / Ibidem. 46 propune să inventarieze probleme care nu ţin de Sfânta 
Tradiţie, ci de o speculaţie gnosticizantă a cercetării 
teologice. 

In al doilea discurs, Simeon atrage atenţia că 
triadologia nu se ocupă cu cercetarea fiinţei lui 
Dumnezeu 276 . 

Discuţia despre dpuoic; (fire) şi oîioia (fiinţă) nu are 
acoperire revelaţională. Insă discutarea persoanelor Treimii 
poate sublinia adevărul, că Tatăl „naşte în chip atemporal şi 
veşnic pe Fiul Cel de-o-fiinţă, Care [Fiu] nicidecum nu Se 
desparte de El, şi împreună cu Care, împreună-purcede şi 
Duhul dumnezeiesc din Tatăl cel de-o-fiinţă şi Care [Duh] 
este de-o-fiinţă cu Fiul" 277 . 

Aserţiunea sa exclude orice temporalizare a 
persoanelor Treimii, orice interval între naşterea Fiului din 
Tatăl şi purcederea Sfântului Duh din Tatăl şi arată 
comuninunea veşnică dintre persoanele treimice, Care au în 
comun, în mod perihoretic, aceeaşi fiinţă a Dumnezeirii. 

Dezbătând paralelismul dintre chipul lui Dumnezeu în 
om şi Sfânta Treime, Sfântul Simeon afirmă că Tatăl nu 

97°. 

poate fi fără Fiul şi Duhul . Pentru ca să mărturisim 
ortodox despre Treime, spune Simeon, trebuie să spunem că 
Tatăl naşte pe Fiul dar nu preexistă Fiului, că Fiul este 
născut din Tatăl dar fără să fie posterior Tatălui şi că Sfântul 
Duh purcede din Tatăl, dar este împreună-veşnic şi de-o- 

97Q 

fiinţă cu Fiul şi cu Tatăl . 

Triadologia simeoniană se concentrează în al doilea 
discurs teologic, în mod principal, asupra atestării unităţii 
Treimii. 

Cine neagă o persoană din Treime sau vorbeşte despre 
ea în mod nerevelaţional desfiinţează Treimea 280 . 
Dumnezeu Tatăl ne-a fost făcut cunoscut de către Fiul şi 
Duhul Său iar cele despre Sfântul Duh le-am aflat de la Tatăl 

noi 

şi de la Fiul, împreună- veşnici cu El . 

Toate trei persoanele dumnezeirii au una şi aceeaşi 
voinţă 282 , subliniază Simeon. Acest lucru e capital în relaţia 276 Idem, Disc. teologice, II, 53-55, p. 134 / Idem, p. 92. 

277 Idem, Disc. teologice, II, 81-84, p. 136 / Idem, p. 92-93. 

278 Idem, Disc. teologice, II, 105-108, p. 138 / Idem, p. 93. 279 Idem, Disc. teologice, II, 108-1 1 1, p 

280 Idem, Disc. teologice, II, 167-170, p 

281 Idem, Disc. teologice, II, 187-190, p 

282 Idem, Disc. teologice, II, 205-209, p 138/Ibidem. 
142 / Idem, p. 95. 
144 /Idem, p. 96. 
144 / Ibidem. 47 noastră cu Treimea, pentru că noi primim harul Treimii şi 
vedem slava Sa şi nu un substitut al prezenţei Sale. 

Relaţia noastră cu Dumnezeu este o împărtăşire de 
slava Sa, însă realitatea fiinţei lui Dumnezeu este neînţeleasă 

TOI 

pentru întreaga creaţie . Fiinţa lui Dumnezeu este pentru 
noi dciTpoaiTov şi aKatavoriiov, neapropriată şi 
neînţeleasă 284 . De aceea Sfânta Scriptură spune despre 

9 & S 

Dumnezeu numai că există, dar nu şi cum este El 

în sfârşitul celui de-al doilea discurs, Simeon spune 
că, deşi nu putem vedea fiinţa lui Dumnezeu, dacă vedem 
„slava neapropiată a luminii Sale dumnezeieşti şi nesfârşite" 
L-am văzut pe Dumnezeu 286 . Vederea slavei Treimii ne face 
să avem pe Dumnezeu în noi, Care ne grăieşte şi ne 
introduce în tainele Sale cele ascunse 287 . 

Şi al treilea discurs are drept centru al 
problematizărilor sale unitatea Treimii, fără ca prin aceasta 
Simeon să privească triadologia în mod substanţialist. Insă el 
accentuează în mod preponderent amănuntele triadologice 
pe care opozantul său i le cerea. 

Aici, Simeon vorbeşte de teologia Treimii ca despre o 
cunoaştere în care am fost introduşi de către Duhul şi afirmă 
faptul, că persoanele Treimii sunt neamestecate (uovyxvTovo) 
şi neîmpărţite (ubiuipexovc,) în firea Lor dumnezeiască 
comună 288 . Ca să vorbim despre Dumnezeu trebuie să-L 
mărturisim pe Acesta a fi în trei persoane şi unul după 
fire 289 . 

Revelaţia adusă de Fiul întrupat esenţializează această 
doctrină triadologică 290 . Triadologia trebuie primită prin 

9Q1 

credinţă , spune Simeon. Trebuie să păstrăm şi să 
mărturisim numai pe cele care ne-au fost revelate şi să nu 
iscodim mai mult decât atât 

Nu ştim fiinţa lui Dumnezeu, concluzionează şi al 
treilea discurs, dar ştim că cele din jurul lui Dumnezeu, cele 283 Idem, Disc. teologice, II, 242-246, p. 148 / Idem, p. 98. 

284 Idem, Disc. teologice, II, 250-251, p. 148 / Ibidem. 

285 Idem, Disc. teologice, II, 257-259, p. 148 / Ibidem. 

286 Idem, Disc. teologice, II, 297-299, p. 152 / Idem, p. 100. 

287 Idem, Disc. teologice, II, 300-303, p. 152 / Ibidem. 

88 Idem, Disc. teologice, III, 30-33, p. 156 / Idem, p. 102. A se vedea şi Idem, Disc. 
teologice, III, 81-84, p. 160. 

289 Idem, Disc. teologice, III, 84-85, p. 160 / Idem, p. 103. 

290 Idem, Disc. teologice, III, 86-97, p. 160 / Ibidem. 

291 Idem, Disc. teologice, III, 130, p. 164 / Idem, p. 105. 

292 Idem, Disc. teologice, III, 129-132, p. 162-165 / Idem, p. 104-105. 48 care vin de la Dumnezeu şi cele care sunt în Dumnezeu sunt 
o singură lumină . 

In III, 142-157 Simeon pune semnul de egalitate între 
toate numirile pe care Scriptura le-a dat lucrărilor lui 
Dumnezeu care vin către noi, spunând că toate nu sunt 
altceva decât lumina dumnezeiască 294 . 

Lumina este a Treimii iar fiecare persoană a Treimii 
este în legătură cu noi prin lumina necreată pe care o vedem. 
Al treilea discurs teologic se termină în nota pozitivă a 
împărtăşirii de lumină, ca urmare a legăturii celui credincios 
cu Dumnezeul treimic. 

Găsim presărate în cele trei discursuri teologice şi o 
seamă de însuşiri ascetice pentru a fi proprii luminii. Simeon 
arată în primul Discurs, că triadologia este un medicament 
dat nouă pentru a nu ne îmbolnăvi de ateism şi care trebuie 
să ne facă doxologici şi nu plini de cutezanţa, că putem 
înţelege raţional cele supra-raţionale ale Treimii 295 . 

Raportând cunoaşterea lui Dumnezeu la credinţa 
noastră, intrând astfel în perimetrul experienţei duhovniceşti, 
Simeon arată că Dumnezeu ne dăruie tuturor, în iubirea Sa 
de oameni, zr\v Trepl ocutou yvtioiv (cele despre cunoaşterea 
Lui) 296 . 

Părintele nostru vorbeşte de o cunoaştere a lui 
Dumnezeu fiind în relaţie cu El şi nu despre o cunoaştere 
obţinută în mod exclusiv din citirea cărţilor teologice. Din 
această cauză vede măsura cunoaşterii noastre ca fiind direct 
proporţională cu măsura credinţei pe care o avem . El pune 
la baza cunoaşterii teologice, a lui yviÂoeoic, pe luoTeGoc;, 
credinţa personală. 

Credinţa e cea care primeşte de la Dumnezeu 
cunoaşterea. Iar cunoaşterea sau experienţa duhovnicească 293 Idem, Disc. teologice, III, 133-135, p. 164 / Idem, p. 105. 

294 Idem, Disc. teologice, III, 142-157, p. 164 / Ibidem. Sfântul Simeon spune aici, că 
viaţa, nemurirea, izvorul vieţii, apa cea vie, iubirea, pacea, adevărul, împărăţia 
Cerurilor, cămara de nuntă, patul, Raiul, desfătarea, pământul celor blânzi, cununile, 
hainele Sfinţilor, mărgăritarul, grăuntele de muştar, viţa cea adevărată, frământătura, 
nădejdea, credinţa nu sunt decât exprimări diverse ale realităţii luminii dumnezeieşti, 
ale slavei Treimii. 

295 Idem, Disc. teologice, I, 141-155, p. 106-108 / Idem, p. 80. Despre supra- 
raţionalitatea dogmei triadologice a se vedea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 
Teologia dogmatică ortodoxă, voi. 1, ed. a Ii-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 
199: „Efortul spre înţelegerea constituţiei unitar-distincte a realităţii ne ajută să ne 
înălţăm spre paradoxul supraraţional al unităţii perfecte a celor trei Persoane 
distincte, pe care o reprezintă unitatea de fiinţă a celor trei Persoane dumnezeieşti". 

296 Idem, Disc. teologice, I, 185-196, p. 1 10/ Idem, p. 81. 

297 Idem, Disc. teologice, I, 189-190, p. 110 / Ibidem. 49 constă în primirea de la Dumnezeu a multor ouneicov 
(semne), alviYi-iaToov (enigme), âaoiTTpcov (oglinzi), 
evepyeiGov (lucrări), Geicov dciTOKaÂuijjecov (descoperiri 
dumnezeieşti), kXXu\i\\ieix>v (luminări) şi în adâncirea în 
Gecopia, contemplaţie . 

Certitudinea (iTÂripo^opLa) credinţei însă e dată de 
venirea Sfântului Duh (iTapouaiac; tou âyLou IlvevţiaTOQ) în 
fiinţa noastră iar luminarea mai deplină o avem prin vederea 
luminii dumnezeieşti, care este învăţătoarea noastră în 
tainele lui Dumnezeu 299 . 

Credinţei trebuie să îi urmeze pocăinţa (lieravoia) . 
Pocăinţa e cea care ne furnizează cunoştinţa că suntem 

TA 1 

oameni cât şi cunoaşterea lui Dumnezeu . Pocăinţa 
distruge zidul (tel^oc;) care ne desparte de lumina lui 
Dumnezeu 302 şi de aceea importanţa ei este capitală în 

-5 AO 

teologia simeoniană . Credinţa şi pocăinţa aduc cunoaştere 
duhovnicească 304 . 

în II, 304-305, Simeon vorbeşte de o altă condiţie a 
vederii slavei şi anume: „Tfj<; tgov gvtoâcov aircou dcicpipouc; 

TAC 

(\)\)XuKr\c, ,, (păzirea exactă a poruncilor Lui) . 

Perspectiva curăţirii de patimi a vieţii duhovniceşti 
este cadrul în care Simeon trăieşte şi îşi sfinţeşte viaţa. In 
această perspectivă, cunoaşterea duhovnicească nu se 
dobândeşte studiind teologia sau filosofia din cărţi, ci prin 
pocăinţă înţelegi tainele (|j,i)arr|p(.G)v) credinţei noastre 306 . 

Simeon nu exclude studiul teologic (el însuşi era un 
om care cunoştea şi Tradiţia scriptică a Bisericii), dar nu 
antepune studiul teologic ascezei ci consideră primordială în 
viaţa duhovnicească curăţirea de patimi, drumul spre 
vederea lui Dumnezeu. Focalizarea sa era asupra metodelor 
luptei cu sine, a modului în care trebuie să te faci vrednic de 
vederea lui Dumnezeu. 

Ne devine evidentă nediscriminarea studiului teologic 
de către Simeon din referirea următoare la cunoaştere. Cei 298 Idem, Disc. teologice, I, 195-198, p. 1 10 / Ibidem. 

299 Idem, Disc. teologice, I, 200-203, p. 1 10-1 12 / Idem, p. 82. 

300 Idem, Disc. teologice, I, 255, p. 1 14 / Idem, p. 83. 

301 Idem, Disc. teologice, I, 256-257, p. 1 14 / Ibidem. 
302 Idem, Disc. teologice, I, 253, p. 1 14 / Ibidem. 

303 Despre rolul pocăinţei în cunoaşterea teologică a se vedea şi SC 122, Disc. 
teologice, I, 273, p. 116; I, 304 -306, p. 118; I, 313-319, p. 120. 

304 Idem, Disc. teologice, I, 304-306, p. 1 18 / Idem, p. 85. 

305 Idem, Disc. teologice, II, 304-305, p. 152 / Idem, p. 100. 

306 Idem, Disc. teologice, I, 306-31 1, p. 1 18 / Ibidem. 50 care s-au pocăit frumos, spune el, acelora li se dezvăluie 
cunoaşterea lui Dumnezeu cuprinsă în cărţile sfinte . 

Cu alte cuvinte, nu trebuie să transformăm teologia 
într-un apanaj al celor care se descurcă foarte uşor cu studiul 
textual şi cu memorarea textelor sfinte ale Bisericii, ci 
trebuie să descifrăm textele Tradiţiei cu ajutorul harului 
dumnezeiesc care ne vine în viaţa noastră ascetică 308 . 

Nu mintea autonomă 309 trebuie să primeze în 
înţelegerea textelor Tradiţiei, ci mintea luminată de har şi 
smerită este cea care păstrează înţelesurile adânci ale 
credinţei şi le poate transmite în cunoştinţă de cauză. 

In concluzie, Discursurile teologice simeoniene ne 
pun înainte o triadologie fără mistificări şi care garantează 
relaţia energetică dintre Sfânta Treime şi omul credincios. 
Simeon nu ne propune o triadologie substanţialistă, care să 
dea preeminenţă fiirii divine în detrimentul persoanelor 
treimice care posedă în mod perihoretic aceeaşi fiinţă divină, 
ci evidenţiază în mod special unitatea de fiinţă a Treimii 
pentru că aceasta era înţeleasă defectuos în timpul său. 

De aceea, în măsura în care ştim poziţionarea 
triadologică a Sfântului Simeon, nu mai putem să suspectăm 
de pietism deşănţat sau de exacerbare maladivă relaţia sa cu 
Dumnezeu şi nici nu mai putem vedea experienţa sa extatică 
în afara unei relaţii reale, personale cu Treimea. 307 Idem, Disc. teologice, I, 313-325, p. 120/ Ibidem. 

308 în SC 122, Disc. teologice, I, 380, p. 124, Sfântul Simeon atenţionează în mod 
tranşant asupra faptului, că nu putem teologhisi fără curăţie, fără să ne sfinţim viaţa 
în mod continuu. Curăţia este locul în care harului îi place să locuiască şi de aceea 
numai cel curat poate să vadă, ajutat de har, adâncurile scrierilor sfinte ale Bisericii. 
A se vedea şi SC 122, Disc. teologice, II, 33-35, p. 132; II, 60-62, p. 134. 

309 Despre devastatoarele probleme iscate de mintea autonomă a omului care nu vrea 
să se supună lui Dumnezeu nicidecum, a se vedea Pr. Prof Dr. Dumitru Popescu, 
Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001, p. 11-12: „modernitatea a 
transferat centrul de gravitate al lumii de la Dumnezeu la om, astfel că omul se simte 
atât de autonom în faţa Divinităţii, încât consideră voinţa lui Dumnezeu ca un fel de 
atentat împotriva propriei lui libertăţi. în această concepţie antropocentristă, omul se 
realizează prin el însuşi, fără ajutorul lui Dumnezeu. Sacrul este principalul obstacol 
în calea libertăţii lui, şi nu se simte liber decât în măsura în care elimină sacrul din 
natură". 51 2. 2. 2. Dimensiunea personalistă Dacă în Discursurile teologice Sfântul Simeon este 
racordat la tezaurul viu al Tradiţiei, prezentând dogma 
triadologică ca pe o teoria duhovnicească, în Imne avem de- 
a face cu exprimări doxologice pornite din cea mai mare 
comuniune cu Sfânta Treime. 

în rugăciunea sa, Dumnezeul treimic nu mai este un 
Dumnezeu despre care vorbeşti altora, ci cu Care vorbeşti, 
căruia I te adresezi prin prisma dragostei care te leagă de El. 

Experiind faptul că „lumina dumnezeiască a Treimii 

T 1 A 

este în tot" ce există, Simeon se simte într-o relaţie directă 
cu Dumnezeu datorită vederii slavei Sale. în 11, 36-38 el 
prezintă pe Hristos ca pe Unul care îi deschide cerurile şi Se 
pleacă / Se apleacă spre el împreună cu Tatăl şi cu Duhul. 
Sfânta Treime I se face cunoscută ca „dpcoTi tco TpLoayLco" 
(Lumina întreit-sfântă) 311 , pentru că este „ev ov ev toîc; 
rpioL Km ev evi m rpia" (una în Trei şi cele Trei sunt în 
una) . 

Verbul iTapaKuiTTG) folosit la 11, 37, cu accepţiunea de 
a privi afară / în afară , defineşte extazul drept un act de 
milostivire al Treimii faţă de cel credincios, de coborâre la 
el, de privire spre el. Treimea, continuă Simeon, este 
Lumina una „care luminează sufletul meu mai mult decât 
soarele şi străluceşte mintea mea care este întunecată" 314 . 

în primul rând lumina dumnezeiască copleşeşte 
mintea celui care o vede (tocmai de aceea ea este mai 
puternică decât soarele vizibil) dar strălucirile ei luminează 
mintea, o curăţesc. Această curăţire de întunericul patimilor 
nu o poate face razele astrului ceresc, ci numai lumina 
dumnezeiască văzută extatic. 

Simeon accentuează în acest context realitatea vederii 
luminii dumnezeieşti şi caracterul ei duhovnicesc copleşitor 
şi paradoxal în acelaşi timp, acela de a fi iniţiatoare în 
cunoaşterea Treimii. 310 SC 156, Imne, I, 226, p. 174 / Ică jr. 3, p. 57. 

311 Idem, Imne, XI, 38, p. 234 / Idem, p. 77. 

312 Idem, Imne, XI, 39, p. 234 / Ibidem. 

313 Ambele traduceri româneşti recente ale Imnelor, traduc pe iTapaKuirtovia, din SC 
156, Imne, XI, 37, p. 234 cu: „plecându-Se", cf. Ică jr. 3, p. 77 şi Imne, ed. Stăniloae, 
p. 361. 

314 SC 156, Imne, XI, 41-42, p. 234 / Ică jr. 3, p. 77. 52 Astfel, „în lumina Duhului privesc cei ce văd, şi cei ce 
privesc II văd în ea pe Fiul, iar cel învrednicit să vadă pe 
Fiul îl priveşte pe Tatăl [cf. In. 14, 9] şi cine priveşte spre 
Tatăl, acela contemplă pe Tatăl împreună cu Fiul" 315 . 

în afara luminii dumnezeieşti, cu alte cuvinte, nu ştim 
în mod clar, din experienţă, ci doar din cărţi, despre 
comuniunea veşnică interpersonală a persoanelor treimice, 
despre unitatea fiinţială a Treimii cât şi despre lumina Sa cea 
pururea-fiitoare care ne sfinţeşte pe noi. Vederea slavei 
Treimii este cea care aduce adevărata cunoaştere a lui 
Dumnezeu şi ne pune într-o relaţie abisală paradoxală cu 
Dumnezeul nostru. 

Tocmai de aceea la tpavel Gecopia (contemplarea 
limpede / clară) 316 au ajuns puţini, pentru că această 
contemplare este dăruită de Fiul, Cel ce este mai-înainte-de- 
toţi-vecii cu Tatăl şi cu Duhul . 

în Imnul 15 Simeon specifică faptul, că cei care 
primesc lumina de la Fiul sunt cei credincioşi şi nu sunt din 
afara Bisericii: „slava Ta, [slava] Dumnezeirii dumnezeieşti 
numai credincioşii (ttlotol) o văd, pe când toţi necredincioşii 
(ainaToi) văzându-Te rămân orbi, Lumina lumii!" 318 . 

Credinţa în Treime este cea care ne ajută să nu fim 
orbiţi de evidenţa mult prea copleşitoare a slavei 
dumnezeieşti. Hristos, spune Simeon, luminează pururea pe 

A 'X 1 Q 

cei care II văd pe El . 

Dar scopul vederii dumnezeieşti nu este acela de a ne 
lua din lume sau de a ne separa de lume - ca şi cum lumea 
ar fi un râu sau ar fi opera diavolului - ci de a trăi în mod 
paradoxal, deopotrivă în lume şi mai presus de lume şi de 
simţurile noastre realaţia noastră cu Treimea prin vederea 
slavei Sale. 

Lumina Treimii ne ridică la o vedere dumnezeiască 
care este mai presus de cele simţite (tgov alo0r|Tcov) şi văzute 
(tgov 6pco|j,6va)v) în această lume, pentru ca să dorim să fim 
mereu luminaţi de lumina Sa şi să vrem să ne facem 
nemuritori (uQuvutovq) din muritori şi dumnezei (Geoi) care 
văd pe Dumnezeu . 315 Idem, Imne, XI, 50-53, p. 236 / Ibidem. 

316 Idem, Imne, XII, 15, p. 244 / Idem, p. 79. 

317 Idem, Imne, XII, 15-17, p. 244 / Ibidem. 

318 Idem, Imne, XV, 88-90, p. 284 / Idem, 92. 

319 Idem, Imne, XV, 96, p. 284 / Ibidem. 

320 Idem, Imne, XV, 103-108, p. 284-286 / Idem, p. 92-93. 53 Imnul 19 discută prezenţa energetică a Treimii în 
fiinţa noastră pornind de la realitatea care ar trebui să ne fie 
cotidiană, familiară fiecărui creştin în parte şi anume: de la 
simţirea harului în fiinţa noastră. 

Scrie Simeon: „Cine având harul Duhului (xr\v xâpw 
tou ITveu|j,aTO(;) în inimă, nu a primit sălăşluirea în el a 
măritei Treimi, Care îl luminează şi îl face dumnezeu?" 321 . 

Prezenţa conştientă / conştientizată a harului în fiinţa 
noastră, ca un rezultat direct al vederii extatice, înseamnă 
simţirea sălăşluirii interioare a Treimii. Continuând cu 
aserţiunea, că harul Treimii (x^piti xt\q Tpia8o<;) este cel 

^99 

care ne face dumnezei , înţelegem foarte clar, că Simeon e 
conştient de actul sinergie al îndumnezeirii, stipulând astfel 
o conştientă universală a procesului de îndumnezeire 
personală a creştinilor ortodocşi. 

Pentru că, la Simeon vederea dumnezeiască are 
caracter relaţional şi paradoxal, pentru că e de fapt existenţa 
simultană a Treimii în noi prin lumina Sa şi a noastră în 
comuniunea cu Treimea, prin vederea slavei Sale. 

Realitatea simţirii harului face parte din fundamentul 
stării de conştientă, de conştientizare foarte adâncă a 
îndumnezeirii personale. Dumnezeii sau Sfinţii se nasc în 
cunoştinţă de cauză, trăiesc foarte tainic şi personal 
îndumnezeirea, pentru că trăiesc cea mai mare comuniune 
interioară cu Dumnezeul treimic. 

în Imne 19, 74, Simeon defineşte procesul 
îndumnezeirii drept faptul de „a liturghisi (A,eiToupYeiv) [lui 

ana 

Dumnezeu] în curăţia inimii şi întru curăţia conştiinţei" . 

Inima (Kap8ia) şi conştiinţa (ouvei5r|ai(;) de care 
vorbeşte Simeon vizează centrul întregii fiinţe a celui 
credincios, abisul unde are loc comuniunea noastră cu 
Dumnezeu. 

Curăţirea lăuntricităţii noastre se produce prin 
coborârea harului în noi, care este iradierea vie, permanentă 
a Treimii dar harul lui Dumnezeu ne sfinţeşte şi în acelaşi 
timp depăşeşte toate cele ale noastre şi, prin el, Treimea ne 
atrage la Sine. 

Tocmai de aceea spune Simeon: „Dacă ai fi văzut 
(eGeacco) pe Hristos, dacă ai fi luat (iXufitc,) Duhul, şi dacă ai 321 SC 174, Imne, XIX, 53-55, p. 98 /Idem, p. 118. 

322 Idem, Imne, XIX, 56, p. 98 / Ibidem. 

323 Idem, Imne, XIX, 72, p. 100 / Ibidem. 54 fi fost adus (-npoor\vkxQr\Q) de cei Doi la Tatăl" 324 , am 
cunoaşte cele pe care el ni le spune şi ne-am da seama că 
ipostaza de liturghisitor al Treimii este lucru „mare şi 
cutremurător, mai presus de orice slavă [omenească], 

TOC 

strălucire, stăpânire şi putere [trecătoare]" . 

Observăm că pentru Simeon îndumnezeirea este 
ocupaţia centrală a întregului univers şi că ea este sinonimă 
cu starea de liturghisire interioară, de slujire şi preamărire 
lăuntrică a Treimii. 

Relaţia omului credincios cu Treimea nu este numai 
cel mai viu fior teologic şi cea mai proprie narare a prezenţei 
lui Dumnezeu în creaţie, ci, în primul rând, este o viaţă 
teologică, un continuu banchet al fericirii duhovniceşti, 
pentru care fiecare clipă înseamnă o nouă bucurie şi 
descoperire a măreţiei copleşitoare, cutremurătoare a 
Treimii. 

Cunoaşterea duhovnicească e o celebrare, o sărbătoare 
a minunării de Dumnezeu. Imnul 21 vorbeşte despre 
cunoaştere ca despre o învăţare a noastră de către Treime, 
prin lumina dumnezeiască: cei ce văd pe Dumnezeu, „au 
învăţător (5i5aaKaA,ov) pe Duhul, şi nu au nevoie să înveţe de 
la oameni, ci fiind luminaţi (A,a|iiT6|j,evoi) de lumina Lui, 
privesc pe Fiul, văd pe Tatăl şi se închină Treimii în 
persoane, unui Dumnezeu unit prin fire (f|VG0|j,evov xr\ fyvoei) 
în mod negrăit" . 

Se observă faptul că Simeon accentuează comuniunea 
şi relaţiile interpersonale la nivelul Treimii şi, în acelaşi 
timp, accentuează faptul că Duhul ne duce prin Fiul la Tatăl 
şi ne introduce astfel în comuniunea cu Treimea. 

Dacă în latura apologetică a triadologiei sale 
accentueză problematica unităţii Treimii, în latura 
doxologică însă Sfântul Simeon vorbeşte despre reala 
comuniune a celui credincios cu Treimea prin vederea slavei 
Sale şi de o reală iniţiere a sa, prin extaz, în dumnezeiasca 
viaţă şi iubire dintre persoanele Treimii. 

Aşadar, cunoaşterea duhovnicească este luminare, e 
descoperire dumnezeiască pentru cel credincios. 
Triadologia, după cum înţelegem din discursul simeonian, 
este o dogmă pe care o putem experia dacă trăim vederea 
luminii dumnezeieşti. 324 Idem, Imne, XIX, 68-69, p. 98-100 / Ibidem. 

325 Idem, Imne, XIX, 71-72, p. 100 / Idem, p. 1 19. 

326 Idem, Imne, XXI, 102-107, p. 138 / Idem, p. 130. 55 Ea nu este numai un expozeu veritabil al Tradiţiei, ci 
şi o tainică luminare şi o realitate dumnezeiască la care 
accedem, o coabitare interioară cu Treimea, pentru că 
Treimea Se sălăşluieşte în noi prin harul Ei şi prin aceasta ne 
ridică la Sine. 

Cei care acced prin Duhul la cunoaşterea Treimii văd 
slava lui Dumnezeu şi nu au reflexe de căutători curioşi în 
cele de taină ale lui Dumnezeu. Experienţa duhovnicească 
distruge din faşă tendinţa de cerebralizare a tainei Treimii. 

Pentru omul duhovnicesc Treimea nu este un obiect 
de cercetare distant şi care nu are nicio legătură cu sine, ci 
este însăşi sursa de viaţă a omului duhovnicesc, pentru că el 
trăieşte în comuniune adâncă cu Treimea. 

Dar în comuniunea cu Dumnezeul treimic se intră ca 
răspuns la iniţiativa Sa mult-iubitoare faţă de noi. Şi de 
aceea nu ne aducem numai pe noi la El, ci vrem să aducem 
întregul comos ca să se împlinească întru slava lui 
Dumnezeu. 

Pentru că materia este o structură cu fundament 
raţional şi spiritual şi are drept sens înduhovnicirea, 
transfigurarea ei, trupul nostru fiind format din această 
materie, prin vederea slavei Sale noi personalizăm şi sfinţim 
în noi materia trupului nostru şi această iradiere a luminii 
dumnezeieşti se întinde şi la ceea ce este în jurul nostru. 

Simeon recunoaşte pe cei care cunosc prin luminare 
dogma şi adevărul Treimii pentru că aceştia pot să dea 
detalii despre această realitate din descoperirea Treimii în 
fiinţa lor. 

în debutul Imnului 3 1 , lăudând Prea frumoasa Treime, 
Părintele nostru afirmă iniţiativa Treimii în descoperirea 
personală a credincioşilor şi faptul că în extaz este văzută 
frumuseţea dar nu şi fiinţa Treimii . 

Fiinţa mai presus de fiinţă (ouaiqc imepouaioc;) a lui 
Dumnezeu este necunoscută atât îngerilor cât şi 
oamenilor 329 . Lumina Treimii este însă realitatea de care ne 
împărtăşim în mod extatic şi acesta este subiectul pe care 
Simeon a vrut să îl clarifice în întreaga sa operă. 

Realitatea vederii şi posibilitatea vederii lui 
Dumnezeu de către orice creştin în parte este chintesenţa 
teologiei simeoniene. Imnul 33, având drept prolegomena o 327 Idem, Imne, XXI, 495, p. 168 / Idem, p. 138. 

328 Idem, Imne, XXXI, 1- 6, p. 384 / Idem, p. 191. 

329 Idem, Imne, XXXI, 6, p. 384 / Ibidem. 56 mărturisire triadologică extinsă, pune lumina Treimii faţă în 
faţă cu realitatea omului făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu 330 . 

Omul dintâi, ca şi crcpouGiov eirceAic; (vrabia umilă), 
alias 8paKovra (şarpele) cel vechi şi mare, au căzut pentru că 
au pierdut lumina Treimii . Experierea din nou a 
comuniunii cu Treimea, în Biserică, este consecinţa vederii 
luminii Treimii şi a simţirii harului în fiinţa noastră, care ne 
dă să trăim o relaţie paradoxală cu Dumnezeu, prin care 
Treimea este în noi prin slava Sa şi noi în slava Treimii, 
fiind împreună cu Treimea. 

Vederea luminii este o realitate interioară irepresivă 
pentru un trăitor al ei. Lumina scânteiază asupra sufletului şi 

iii 

trupului nostru şi le face să strălucească . Bineînţeles, 
fiinţa noastră plină de lumină nu străluceşte o lumină pe care 
să o vadă toţi (e vorba de lumina necreată aici), ci în primul 
rând o vede cel care o trăieşte şi alţi oameni duhovniceşti, 
care l-ar vedea pe extatic în timpul vederii sale. Trăitorul 
luminii se vede invadat de lumină şi în lumină vede tainele 
lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu să îi descopere. 

Starea de conştientă a extazului şi, evident, de 
conştientizare şi de rememorare a lui e marcată de Imnul 34. 
Vederea luminii Treimii este o „xi]v evoooiv ev yviâoei 
(unire întru cunoaştere/ în stare de conştientă),. . . ev alo0r|aei 
(în simţire),... iTeipa (experienţă) Km opaaei (şi vedere)" 333 . 
Toate cele patru membre ale enunţului simeonian 
cataloghează vederea extatică drept o experienţă totală şi o 
legătură directă cu slava Treimii. 

Vederea lui Dumnezeu e o vedere fără intermediere 
externă, adică nu e produsă cu ajutorul unei Puteri cereşti, ci 
e o vedere directă a slavei lui Dumnezeu, prin lucrarea 
Duhului Sfânt. 

Slava lui Dumnezeu ne dezvăluie cele ale Treimii, 
pentru că ni se descoperă „harul Duhului, şi prin El şi în El 
[vedem] pe Fiul împreună cu Tatăl. Iar [sufletul] va privi 
[slava Treimii], pe cât este în stare (8uvat6v) a o privi. Şi 
astfel, prin Ei şi de la Ei va învăţa în chip negrăit şi va grăi şi 
va scrie toate tuturor şi vor face învăţături pe măsura lui 330 Idem, Imne, XXXIII, 1-25, p. 412-414 / Idem, p. 199. 

331 Idem, Imne, XXXIII, 25-26, p. 414 / Ibidem. 

332 Idem, Imne, XXXIII,141-142, p. 424 / Idem, p. 202. 

333 Idem, Imne, XXXIV, 16-17, p. 428 / Idem, p. 203. 57 Dumnezeu (9ecmpeiTf|), aidoma cu învăţăturile tuturor 
Sfinţilor Părinţi de mai înainte" . 

Simeon, după cum se observă în acest pasaj, vede 
iniţiativa didascalică cât şi scrierea şi editarea cărţilor 
teologice ca realizări post-extatice la care suntem împinşi de 
însăşi Treimea şi care au girul cărţilor patristice anterioare. 

Scrierea patristică, cu alte cuvinte, nu este o 
inventariere de date teologice pe baza unei cronologii 
predeterminate, ci este o realitate care ţine de omul care se 
îndumnezeieşte şi care se va scrie şi edita până la a doua 
venire a Domnului. 

Măsura personală determină înţelegerea referitoare la 
cele ale luminii lui Dumnezeu şi diferenţiază gradual pe 
văzătorii de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă însă, că există 
lumini speciale pentru fiecare Sfânt în parte, ci fiecare se 
împărtăşeşte de lumina neapropiată a lui Dumnezeu pe 
măsura sa. 

împărtăşirea de Duhul Sfânt, de slavă, este pentru 
Simeon indiciul că cineva este un om Sfânt . Acea stare de 
TTappr|oi.a, de îndrăzneală către Dumnezeu, traduce de fapt 
realitatea comuniunii cu Dumnezeu. 

Avem îndrăzneală către Dumnezeu nu dacă suntem 
lipsiţi de har, de fapte bune şi de vederea lui Dumnezeu şi 
dacă ne ascundem în spatele unei experienţe personale de tip 
lingvistic şi nu faptic, ci numai dacă Dumnezeu ni S-a 
descoperit şi ni Se descoperă continuu, dacă simţim că El ne 
luminează mereu şi dacă simţim neîntrerupt harul Său în 
fiinţa noastră. 

Prezenţa Treimii în noi prin slava Sa, a harului 
Treimii care cuprinde şi în acelaşi timp depăşeşte toate, este 
cea care ne garantează teologia şi ne susţine starea de 
TTappr|oi.av. 

Simeon cunoştea acest lucru pe de-a-ntregul, pentru 
că teologia sa era una cu experienţa sa, era pe măsura 
experienţei sale extatice. Dar, cum experienţa sa era rodul 
comuniunii reale cu Dumnezeu, acesta nu vorbeşte nicăieri 
în opera sa despre stări de spirit subiectiviste sau fanteziste, 
ci de o simţire şi experiere spirituală paradoxale a 
comuniunii cu Treimea prin vederea slavei Sale. 334 Idem, Imne, XXXIV, 84- 90, p. 434 / Idem, p. 205. 

335 Idem, Imne, XXXIV, 96-97, p. 434 / Ibidem. 58 Adresabilitatea cea mai proprie lui Simeon către 
Treime se regăseşte în numirea lui Dumnezeu drept 
OlA,olktlp|j,o(; (Iubitor de milostivire) 336 . 

Milostivirea lui Dumnezeu se manifesta în viaţa sa ca 
trecere peste toate păcatele sale, pentru a-i umple inima de 
strălucirea slavei Sale 337 . Pentru această milostivire negrăită 
el este arhi-mulţumitor, pentru că ştie foarte sigur, că numai 
milostivirea Treimii 1-a umplut de atâta har şi nu faptele 
sale. 

Observăm destul de limpede cum Imnele 44 şi 45 
debutează doxologic vizavi de Treime, pentru a se 
transforma în evidenţieri foarte condensate ale dogmei 
triadologice. Primează bucuria, recunoştinţa, mulţumirea 
pentru harurile revărsate în fiinţa sa de Preacurata Treime şi 
acestea se transformă deodată într-o teologie concisă asupra 
realităţii persoanelor treimice şi a relaţiilor veşnice dintre 
ele. 

Simeon evidenţiază dorinţa lui Dumnezeu de a avea 
credincioşi cu o 8ouA,eiav yvr\oiav, cu o slujire reală, 
adevărată . Aceştia sunt cei care primesc în inima lor pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh în chip conştient, în fiinţa 
lor, pe Treimea care locuieşte (oIkouvtoc) şi umblă 
(4|j,iTepiiTaTouvTa) împreună cu ei 

De fapt fulminantul Imn 58 nu cere nimic altceva, 
decât prezenţa reală a lui Dumnezeu în orice ortodox, care 
este botezat creştineşte în Biserica lui Dumnezeu. După cum s-a putut constata, Sfântul Simeon 
vorbeşte cu îndrăzneală cu Treimea, pentru că este 
Dumnezeul iubirii sale, al inimii sale, pentru că are o 
comuniune reală şi paradoxală cu Dumnezeu. 

El este doxologic şi cu totul recunoscător faţă de Ea, 
se simte cel mai nevrednic faţă de darurile Ei dar în acelaşi 
timp simte şi urmează ce îl învaţă Treimea. El vorbeşte ca 
un rob al iubirii Treimii, ca un prieten al Stăpânului, ca un 
teodidact care a făcut din viaţa sa teologie şi din teologie una 
dintre cele mai încurajatoare invitaţii la experierea personală 
a prezenţei lui Dumnezeu. 336 SC 196, Imne, XLV, 1, p. 102 / Idem, p. 244. 

337 Idem, Imne, XLV, 1-3, p. 102 / Ibidem. 

338 Idem, Imne, LVIII, 209, p. 294 / Idem, p. 295. 

339 Idem, Imne, LVIII, 205-208, p. 292-294 / Idem, p. 294-295. 59 Orice aliniere a sa cu extremismul, cu dezechilibrarea 
psihică sau cu teologia frazeologică nu vine decât din partea 
unor oameni care nu au experiat credinţa ca pe un drum spre 
vedere, ci pe ca o formă istorică de epistemologizare şi 
repertoriere a Tradiţiei Bisericii. 60 Hristologia 2. 3. Vederea slavei lui Hristos şi calea 
îndumnezeirii Am putea spune de la început, anterior unei analize 
textuale laborioase, că relaţia Sfântului Simeon cu Hristos 
este tema centrală a teologiei sale, de unde se trece în mod 
abrupt spre teologia slavei. Acest lucru ne devine evident 
chiar şi numai la o citire frugală a operei sale. 

Persoana lui Hristos este cea care absoarbe întreaga 
atenţie a lui Simeon iar Simeon vorbeşte cu Hristos şi despre 
El, percepându-L deopotrivă personal, în interiorul fiinţei 
sale dar în acelaşi timp şi în mod obiectiv, ca Pantocratorul, 
ca Cel care ţine toate şi este fundamentul interior al întregii 
creaţii văzute şi nevăzute. 

Raportarea personală şi în acelaşi timp obiectivă, 
realistă a lui Simeon la persoana lui Hristos este cea mai 
adâncă experienţă şi cunoaştere a vieţii sale. 

Acest lucru vrem să îl subliniem de la bun început, 
pentru ca să nu se considere comuniunea lui Simeon cu 
Hristos drept o realitate de domeniul strictei subiectivităţi, 
care nu are nimic de-a face cu Hristos ca persoană reală, 
obiectivă, Care este Capul Bisericii şi Atotţiitorul, 
Pantocratorul întregii existenţe. 

Centralitatea persoanei lui Hristos în teologia 
Sfântului Simeon nu porneşte de la faptul că Părintele nostru 
are o iniţiere exclusivă, de tip textual, în hristologia 
Scripturii şi a Părinţilor anteriori, ci pentru că Simeon a 
văzut slava şi frumuseţea lui Hristos în mod extatic. 

Hristosul lui Simeon este Hristosul Bisericii, Cel mai 
presus de toate, dar este şi Domnul vieţii sale în acelaşi timp, 
cu Care acesta este în comuniune, până la a nu mai trăi el, ci 
Hristos trăia în Simeon. 

Vom prezenta în această secţiune iconomia mistică a 
lui Hristos, despre care ne vorbeşte Simeon, minunea 
continuă care se petrece cu cei care se îndumnezeiesc şi, în 
cadrul căreia, fiecare retrăieşte în mod personal toată 
iconomia mântuirii trăită de Hristos în umanitatea Sa. 61 2. 3. 1. Naşterea lui Hristos în experienţa personală Discursul 5 etic atacă o problemă spinoasă pentru 
orice generaţie de credincioşi şi de teologi care se postează 
vizavi de Sfintele Taine şi de experienţa mistică pe terenul 
neracordării personale, prin har, la viaţa lui Dumnezeu. 

Sfântul Simeon discută aici falsa atitudine ortodoxă a 
celor care, spun că au în ei pe Duhul lui Dumnezeu în chip 
neştiut / inconştient (ocyvcootcoc;) 340 , pe care L-au primit de la 
Botez, dar că nu au nicio evidenţă interioară a Lui prin 
vedere (Gecopia) şi descoperire (diTOKaA,uijjeL), ci L-au primit 
şi îl ţin în ei numai prin credinţă (matei) şi gând 
(A,oyLO|j,co) 341 , adică printr-o atitudine interioară care nu 
atinge deloc experienţa extatică a slavei. 

Simeon demontează pas cu pas afirmaţiile oponenţilor 
săi, care, după cum se observă, aveau o relaţie intelectualistă 
şi nu una harică cu Dumnezeu. 

Comentând Gal. 3, 27 (versetul de la care Simeon îşi 
începe contraofensiva teologică), Părintele nostru spune că 
Hristos, Cel cu care ne îmbrăcăm la Botez (o îmbrăcare 
reală, tainică), fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat, a 
venit să îl facă pe om dumnezeu prin dumnezeirea Lui . 

Indumnezeirea noastră, accentuează Simon, se 
produce prin trupul cel îndumnezeit (5ia ifj<; GeG)Geior|<; 
(cocmoiei) al lui Hristos şi prin aceasta nu II mai cunoaştem 
pe Hristos ca om, ci ca Dumnezeu desăvârşit cunoscut în 
două firi 343 . 

Indumnezeirea (Gecmoiov) omului este o realitate 
pentru toate veacurile, pentru că Hristos ne îndumnezeieşte 
„prin dumnezeirea Sa şi nu doar prin trupul Său" 344 . 

Potrivit dogmei hristologice, unde persoana lui 
Hristos nu se împarte datorită doimii firilor din ipostasul 
Său 345 , Simeon punctează fără drept de apel, că noi ne-am 
îmbrăcat la Botez cu Dumnezeu, cu Hristos Dumnezeu şi că 
îmbrăcarea cu Dumnezeu a fost resimţită de fiinţa noastră 346 . 340 SC 129, Disc. etice, V, 1, p. 78 / Ică jr. 1, p. 247. 

341 Idem, Disc. etice, V, 2-13, p. 78-80 / Idem, p. 247-248. 

342 Idem, Disc. etice, V, 14-35, p. 80-82 / Idem, p. 248. 

343 Idem, Disc. etice, V, 38-41, p. 82 / Idem, p. 249. 

344 Idem, Disc. etice, V, 58-59, p. 84 / Ibidem. 

345 Idem, Disc. etice, V, 59, p. 84 / Ibidem. 

346 Idem, Disc. etice, V, 59-68, p. 84 / Ibidem. 62 Dacă spunem că îmbrăcarea cu Hristos e o metaforă, 
rezultă din silogistica simeoniană, că Botezul nu e o Sfânta 
Taină, ci doar un simbol. Cei care nu simt că Hristos este în 
ei, deşi s-au botezat ortodox, sunt pentru Simeon veKpoi koo. 
yu|j,voL, adică morţi şi goi 347 . 

îmbrăcarea în Hristos este pentru Simeon prima parte 
a ecuaţiei naşterii noastre duhovniceşti. Legându-se de 
celebrul text pnevmatologic de la I Tes. 5, 19, Simeon spune 
că adresa acestui verset sunt cei care au A,a|iiTa8av, candela / 
torţa , care „Koao|j,4vr|(; koo. doTpaiTrov kxovor\Q xb cocioc;" 
(arde şi are o lumină strălucitoare) 349 . 

Traducând expresia în fraza următoare, Simeon spune 
că versetul paulinic este o încurajare pentru cei care văd în ei 
înşişi pe Duhul, care arde şi îi luminează 350 şi nu un îndemn 
moral fără vreo acoperire în fiinţa noastră sau o referinţă la o 
realitate interioară, care nu e decât o proiecţie mentală. 

Opozanţii consideră mărturisirea teologică a lui 
Simeon drept o blasfemie, pentru că, în concepţia lor 
fundamentată pe In. 1, 18, Dumnezeu e nevăzut pentru cei 
credincioşi 351 . 

Citaţiile simeoniene duc la un rezultat contrar, 
ajungându-se la concluzia că Evangheliile vorbesc despre 
vederea lui Dumnezeu şi că vederea lui Dumnezeu e pe 
măsura puterii (Suvarov) omului de a-L vedea 352 . Potrivit cu 
Mt. 5, 8, F. Ap. 5, 4, In. 14, 21 şi I In. 4, 20, Simeon arată că 
unde e curăţia şi păzirea acrivică a poruncilor acolo este şi 
vederea lui Dumnezeu, de unde vine iubirea desăvârşită 353 . 

Pentru că vom avea o secţiune în care vom analiza 
relaţia dintre Botez şi extaz, unde vom atinge distincţia - 
mult mai evidentă la Simeon - dintre ce primim în Botez şi 
ce primim în extaz, vom rămâne în această secvenţă a 
lucrării noastre, numai la fundamentarea realităţii 
duhovniceşti a naşterii noastre în Hristos. 

în Discursul 8 etic, avându-se în vedere sălăşluirea în 
noi a lui Hristos şi a Duhului, a Treimii la Botez, Simeon 
prezintă naşterea noastră duhovnicească conştientă, produsă 347 Idem, Disc. etice, V, 72-73, p. 84 / Idem, p. 250. 

348 Idem, Disc. etice, V, 78, p. 84 / Ibidem. 

349 Idem, Disc. etice, V, 80, p. 86 / Ibidem. 

350 Idem, Disc. etice, V, 82-83, p. 86 / Ibidem. 

351 Idem, Disc. etice, V, 83-90, p. 86 / Ibidem. 

352 Idem, Disc. etice, V, 106-107, p. 86 / Idem, p. 251. 

353 Idem, Disc. etice, V, 108-135, p. 86-88 / Ibidem. 63 de o bpoooc, oupavioc; (rouă cerească) 354 , adică de iubirea lui 
Dumnezeu unită cu o lumină negrăită (dppr|TG) 4)G)ti), care 
cade în chip duhovnicesc, aidoma unui fulger în inima 

T CC 

noastră şi devine un mărgăritar frumos . Mărgăritarul 
iubirii lui Dumnezeu va spori în noi zilnic, prin renunţarea 
la noi înşine şi prin împlinirea poruncilor, în aşa fel încât va 
deveni o minune a minunilor (Gorila 9au|j,crcG)v) . 

In alegoria prizonierului, unde Simeon arată diferenţa 
de grad dintre extaz şi sălăşluirea în împărăţia lui 
Dumnezeu, precizează că extazul, „această răpire a minţii 
(apTTaYri toO vooc;) nu este a celor desăvârşiţi (releiGov) ci a 
începătorilor (âp^ocpicov)" 357 . 

Ieşirea la lumină (din închisoarea nevederii lui 
Dumnezeu) sau vederea primului extaz înseamnă prima 
luare de contact cu slava lui Dumnezeu. 

Dar a vedea lumina nu e desăvârşirea ci începutul 
desăvârşirii, pentru că desăvârşirea înseamnă a sta 
necontenit în slava lui Dumnezeu. 

Tocmai de aceea, Simeon vorbeşte de mărirea 
deschizăturii în această alegorie, a lui oittiv, de lumina tot 
mai mare pe care începe să o vadă cel care se curăţeşte de 
patimi, situaţie în care „obişnuinţa (f) auvr|0eia) tot mai 

T CO 

mare cu vederea luminii şterge acea uimire mică" a 
extazului iniţial. 

Creşterea duhovnicească presupune înţelegerea 
experimentală a faptului, că „există altceva mai desăvârşit şi 
mai înalt decât starea (Karaordcoecoc;) şi vederea (Gecopiac;) 

T CQ 

aceasta" , decât primul extaz pe care l-am avut. 

Vederea luminii din ce în ce mai mult ne măreşte 
repulsia interioară faţă de temniţa (xi]v §x>\aK.y\v) întunecată 
a minţii, care nu vede lumina şi în această situaţie suportăm 
cu mare greutate convivialitatea cu privarea de slava Sa 360 . 

Insă primul extaz avut este fundamentul vieţii 
duhovniceşti, este începutul vieţii duhovniceşti, ca relaţie 
personală, conştientă cu Dumnezeu. In absenţa sa, orice 
auto-intitulare ca om duhovnicesc sau părinte harismat este 
o ficţionalizare a propriei noastre interiorităţi şi o insolentă 354 Idem, Disc. etice, VIII, 79, p. 206 / Idem, p. 301. 

355 Idem, Disc. etice, VIII, 79-82, p. 206-208 / Ibidem. 

356 Idem, Disc. etice, VIII, 82-92, p. 208 / Idem, p. 301-302. 

357 SC 122, Disc. etice, I, 12, 338-339, p. 296 / Idem, p. 160. 

358 Idem, Disc.etice, I, 12, 365-369, p. 298 / Idem, p. 161. 

359 Idem, Disc.etice, I, 12, 375-377, p. 300 / Ibidem. 

360 Idem, Disc.etice, I, 12, 413-415, p. 302 / Idem, p. 162. 64 şi dezgustătoare afirmare personală, în faţa celor care ştiu în 
mod autentic aceste realităţi dumnezeieşti. Tocmai de aceea 
Simeon numeşte primul extaz „un început al celor ce se 
introduc în evlavie şi care acum (apu) s-au dezbrăcat 
(diTo8uoa|j,£va)v) pentru luptele virtuţii" 361 . 

Adverbul apu pe care îl foloseşte Simeon în fraza 
citată anterior, se traduce, fără echivoc în limba română, cu: 
chiar acum, tocmai acum. Simeon 1-a folosit intenţionat în 
frază, pentru că, după părerea noastră, a vrut să indice 
concomitenta dintre curăţirea incipientă de patimi şi 
vederea extatică. Când ajungem în mod real, şi nu închipuit, 
să ne curăţim de patimi într-o anume măsură, ajungem să 
vedem lumina lui Dumnezeu, ca un extaz repede, 
neprevăzut. 

Ierminia noastră nu este o forţare a textului simeonian. 
Sfântul Simeon continuă prin a spune, că după această 
Gecopiav, după naşterea noastră duhovnicească întru 
conştientă (ca să fim proprii stilului simeonian), urmează 
„ani [îndelungaţi] fără întoarcerea (dveinaTpodpGx;) la vederea 
aceea" 362 . 

Căutarea îndelungată, cu dor, cu mult discernământ şi 
prin multă asceză a luminii văzute la începutul vieţii noastre 
duhovniceşti, e răsplătită - spune Simeon în acelaşi context 
- de vederea şi mai mare a luminii şi a tainelor pe care ea le 
aduce în noi, până într-acolo încât ne obişnuim cu lumina 
dumnezeiască şi trăim coexistenţa (auvcov) ei 363 . 

Dar până la coexistenţa neîntreruptă cu lumina încă 
din viaţa aceasta, trebuie să existe prima lucire/ strălucire a 
luminii în fiinţa noastră. Trebuie să existe aşadar naşterea 
întru conştientă prin slava Treimii. 

In Discursul 1, 10 realitatea naşterii noastre 
duhovniceşti sau a lui Hristos în noi, devine o zămislire a lui 
Hristos de către noi înşine. Spune Simeon, că nu II zămislim 
„trupeşte, aidoma cum L-a purtat (ovveXufiev) Fecioara şi 
Născătoarea de Dumnezeu, ci duhovniceşte (iTveuijauKGoc;) şi 
fiinţial (ouoiorâcoc;)" 364 pe Hristos. 361 Idem, Disc.etice, I, 12, 416-417, p. 302 / Ibidem. 

362 Idem, Disc.etice, I, 12, 418, p. 302 / Ibidem. 

363 Idem, Disc.etice, I, 12, 418-426, p. 302 / Idem, p. 162-163. 

364 Idem, Disc.etice, I, 10, 17-19, p. 252 / Idem, p. 143. 65 Zămislirea lui Hristos are loc în inima noastră 365 , dar, 
potrivit II Cor. 4, 7, avem în noi şi comoara (0r|oaup6v), 
adică pe Duhul Sfânt 366 . 

Făcând această nouă augmentare la realitatea 
prezenţei lui Dumnezeu în noi, Simeon ne cere să gândim la 
prezenţa Treimii în noi şi nu la un Hristos separat de Treime. 
Atunci când auzim vorbindu-se de Hristos în noi, spune 
Simeon, trebuie să înţelegem că împreună cu Hristos este în 
noi şi Duhul, dar şi Tatăl, pentru că Sfânta Treime este 
consubstanţială (6|j,oouolov) şi inseparabilă (axoopioxov ) 367 . 

Zămislirea lui Hristos în inima noastră se face însă 
prin credinţa din tot sufletul în Sfânta Treime, printr-o 
credinţă deplină şi prin căinţă fierbinte . 

Credinţa şi pocăinţa fac din sufletele noastre nişte 
iTapGevouc; 5r|A,a5f| (fecioare curate) şi în astfel de suflete 
apare rouă din cer, izvorul cu apă de viaţă nemuritoare, focul 
cel dumnezeiesc, adică prezenţa în noi a Preasfintei 

rr, • -369 

Treimi . 

începutul vieţii duhovniceşti conştiente şi reale, în 
concluzie, este vederea slavei lui Dumnezeu şi umplerea 
noastră de harul Treimii. Simeon accentuează 
imposibilitatea existenţei unei relaţii cu Dumnezeu fără 
conştienta copleşitoare a acesteia şi prezintă începutul 
îndumnezeirii noastre ca un act al Treimii şi ca o simţire a 
energiei Treimii în noi înşine. 

Hristos este împreună cu Tatăl şi cu Duhul în fiinţa 
noastră şi aceasta înseamnă prezenţa energetică a lui 
Dumnezeu în noi. Insă, prezenţa lui Hristos în noi nu II face 
prizonierul nostru, pentru că El este şi mai presus de noi. 
Sau tocmai pentru că e mai presus de toate vine şi Se naşte şi 
în noi, pentru ca să ne ridice pe noi la El. 

Realismul duhovnicesc pe care îl degajă teologia 
simeoniană este legat în mod fundamental de realitatea 
dumnezeiască a harului şi a contactului extatic, nemijlocit cu 
Dumnezeu 370 . 365 Idem, Disc.etice, I, 10, 20, p. 254 / Ibidem. 

366 Idem, Disc.etice, I, 10, 27, p. 254 / Idem, p. 144. 

367 Idem, Disc.etice, I, 10, 29-38, p. 254 / Ibidem. 

368 Idem, Disc.etice, I, 10, 39-40, p. 254 / Ibidem. 

369 Idem, Disc.etice, I, 10, 42-51, p. 254-256 / Ibidem. 

370 Domnul Dorin Ielciu, într-un articol evaluator la viaţa şi mistica Sfântului 
Simeon, puncta foarte bine atât prezenţa lui Hristos în viaţa lui Simeon cât şi 
conştientizarea acestei prezenţe dumnezeieşti a lui Hristos în el: „Mintea devine 
strălucitoare ca Hristos, pentru că nu mai e despărţită de El, ci prin ea lucrează, 66 2. 3. 2. Moartea şi învierea lui Hristos în 
experienţa personală în Cateheza 13, Sfântul Simeon discută aceste realităţi 
în mod concis şi programat. El doreşte să arate monahilor de 
sub conducerea sa în ce constă taina învierii lui Hristos în 

T -7 1 

fiinţa noastră . 

Această ăvaoxâoeuv, înviere a lui Hristos are loc 
numai în cei care şi-o doresc, spune Simeon, în cei care se 
sârguiesc să o aibă, să o trăiască şi ea se petrece neîncetat, în 
chip tainic (huotikcoc;) în aceştia . 

Hristos, pe care L-am primit la Botez şi pe care L-am 
conştientizat în noi, prin vederea luminii dumnezeieşti, în 
primul nostru extaz, Se îngroapă (Ga-nterai) în noi ca într-un 
mormânt ( kv |W||j,aTi), spune Simeon, şi învie (k^av'ioxaxai), 
unit fiind cu sufletele noastre . 

Dar pentru a ajunge la moartea şi învierea lui Hristos 
în noi, trebuie să participăm la Patimile (tgov iTa0r||iaTG)v) 
Sale. Participarea la suferinţa Domnului se face prin ieşirea 
din lume şi intrarea în mormântul pocăinţei şi al smereniei. 
Trebuie să aşteptăm în acest mormânt învierea noastră, 
pentru că numai aici se petrece adevărata înviere 
duhovnicească 374 . 

învierea noastră este o înviere împreună cu Hristos 

T-7C A 

(ouv tco XpioTco) . învierea aceasta e reală şi nu 
frazeologică pentru Simeon, pentru că cel care învie cu 
Hristos, împreună cu El, din mormântul pocăinţei, vede încă 
de acum slava învierii Lui tainice (zr\v 6o£av tv\q [ivotikv\q 
auroO âvaoTaoecoc;) 7 . 

în cateheza pe care o discutăm nu avem decât o 
confirmare a faptului că naşterea, moartea şi învierea lui 
Hristos în noi e tot una cu vederea luminii dumnezeieşti şi că 
pocăinţa şi credinţa, întreaga noastră sforţare spre a fi proprii iradiază, cugetă Hristos, deşi Simeon ştie şi de sine, căci el simte, având mintea lui 
Hristos ca minte a sa", cf. Dorin Ielciu, Sfântul Simeon Noul Teolog -Mistic bizantin, 
în rev. Credinţa Ortodoxă III (1998), nr. 1-2, p. 147. 

371 SC 104, Cat., XIII, 35-36, p. 192 / Ică jr. 2, p. 173. 

372 Idem, Cat., XIII, 36-37, p. 192 / Ibidem. 

373 Idem, Cat., XIII, 38-39, p. 192 / Ibidem. 

374 Idem, Cat., XIII, 48-50, p. 194 / Ibidem. 

375 Idem, Cat., XIII, 54, p. 194 / Ibidem. 

376 Idem, Cat., XIII, 54-55, p. 194 / Ibidem. 67 lui Dumnezeu sunt patimile lui Hristos în noi, împreuna- 
pătimire cu Hristos, pentru ca să înviem întru El şi să vedem 
slava persoanei Sale divino-umane. 

Pentru a fi înţeles corect de auditoriul său, Simeon 
precizează că învierea lui Hristos de care vorbeşte el este de 
fapt învierea noastră 377 . Dar această înviere şi slavă a lui 
Hristos se arată întru noi prin învierea lui Hristos în noi , 
prin această vedere extatică conştientă. 

învierea noastră este învierea sufletului nostru . Şi 
învierea este o evcooic;, o unire a noastră cu viaţa 380 . Sufletul, 
precizează Simeon, sufletul nostru mort, nu poate să învie de 
la sine din moartea sa duhovnicească, din patimile sale, dacă 
„nu se uneşte în chip negrăit şi neamestecat cu Dumnezeu, 
Care este viaţa veşnică" . 

Pentru ca să înviem împreună cu Domnul trebuie să 
avem o unire cu El întru conştientă (ev yvuoei), vedere 
(opaoei) şi simţire (aioQr\oei) 382 . Toate cele trei calificative 
ale vederii, care sunt propuse nouă spre înţelegere, în 
afirmaţia simeoniană, relevă faptul că unirea cu Dumnezeu e 
reală şi este conştientizată personal, aceasta e înţeleasă 
parţial, este extatică şi în acelaşi timp se repercutează 
deopotrivă în sufletul şi trupul celor care o trăiesc. Sufletul 
nu trăieşte vederea dumnezeiască, prezenţa luminii 
dumnezeieşti în distanţare faţă de trup, ci trupul participă la 
realitatea harului dumnezeiesc. 

Fără unirea cu Domnul, fără această unire extatică, 
Simeon afirmă - şi pe bună dreptate - că sufletul este mort 
(veKpa), deşi este voepa iau ttj (f)uaei âQâvaxoc, (după firea 

TOI 

sa, raţional şi nemuritor) . Sufletul nostru nu poate să 
atingă învierea duhovnicească şi vederea luminii doar pentru 
că are posibilitatea de a gândi şi de a înţelege realitatea, ci 
numai dacă acesta se uneşte cu Domnul începe să vadă şi să 
simtă cu adevărat cele duhovniceşti. 

Simeon continuă explicaţia teologică prin prezentarea 
celor trei calificative ale vederii ca fiind interdependente. 
Astfel, spune el, cunoaşterea extatică, acest yvtioic, extatic 377 Idem, Cat., XIII, 56-57, p. 194 / Ibidem. 

378 Idem, Cat., XIII, 61-64, p. 194 / Ibidem. 

379 Idem, Cat., XIII, 65, p. 194 / Ibidem. 

380 Idem, Cat., XIII, 65-66, p. 194 / Ibidem. 

381 Idem, Cat., XIII, 69-70, p. 196 / Idem, p. 174. 

382 Idem, Cat., XIII, 70-71, p. 196 / Ibidem. 

383 Idem, Cat., XIII, 71-72, p. 196 / Ibidem. 68 pe care îl discutăm, nu este fără opaaecoc;, fără vederea 
extatică 384 . 

Cunoaşterea şi vederea extatică se produc în acelaşi 
timp. Ce vezi, cunoşti şi ce cunoşti este o urmare a vederii 
extatice. Dar nici vederea (opaoic;) nu este fără aioQr\oeoic, 

TOC 

(simţire) . Ce vedem în extaz simţim cu sufletul şi lumina 
ne inundă şi trupul. 

Dacă în cadrul experienţei neduhovniceşti, a 
experienţei trupeşti (după cum o numeşte Sfântul Simeon), 
putem să simţim ceva, ca orbii spre exemplu, fără să şi 
vedem acel lucru la propriu 386 , în cele duhovniceşti însă, „\ir\ 
eic, Gecopiav eA,0r| 6 vovq tgov imep evvoiav, xt\q [ivotikv\q 
kvepyeiac, ouk odaGaveToa" (dacă mintea nu ajunge până la 
vederea celor mai presus de minte, nu simte lucrarea 
duhovnicească) 387 . Simţirea celor duhovniceşti este 
rezervată celor care au văzut lumina extatică . 

Simeon incită pe ucenicii săi la adevărata trăire a 
învierii lui Hristos, spunându-le că mulţi oameni cred în 
învierea Domnului, dar foarte puţini sunt cei care o au în ei 
înşişi şi o privesc în chip curat (fiXei\ovxec, KaGapcoc;) 389 . 

Cei care au trăit-o în ei înşişi sunt cei care se închină 
cu adevărat Domnului, ca Sfânt şi Domn al lor 390 şi aceştia 
ştiu conţinutul interior al cântării: „învierea lui Hristos 
văzând (0eaoa|j,evoi), să ne închinăm Sfântului Domnului 
Iisus, Unuia, Celui fără de păcat. . ," 391 . 

învierea Domnului din mormânt, cea istorică, spune 
Sfântul Simeon, pe care Scriptura o indică prin absenţa 
trupului Domnului din mormânt, nu a fost văzută de 

•392 

nimeni . 

Martorii învierii sunt martorii vederii lui Hristos 
înviat, Care li se arată în faţa lor, dar nu martorii 
evenimentului dumnezeiesc al învierii, ai clipei când ea s-a 
produs, după cum au fost prezenţi la Schimbarea Sa la faţă, 
pe Tabor, cei trei Apostoli. 384 Idem, Cat., XIII, 72-73, p. 196 / Ibidem. 

385 Idem, Cat., XIII, 73, p. 196 / Ibidem. 

386 Idem, Cat., XIII, 75-77, p.196 / Ibidem. 

387 Idem, Cat., XIII, 78-79, p. 196 / Ibidem. 

388 Idem, Cat., XIII, 80-81, p. 196 / Ibidem. 

389 Idem, Cat., XIII, 90-92, p. 196 / Ibidem. 

390 Idem, Cat., XIII, 92-93, p. 196-198 / Ibidem. 

391 Idem, Cat., XIII, 98-100, p. 198 / Idem, p. 175. 

392 Idem, Cat., XIII, 104-105, p. 198 / Ibidem. 69 Minunea însă, care se poate produce în fiecare dintre 
noi, spune Părintele nostru, este aceea că acum, în fiecare 
dintre cei care credem poate avea loc învierea lui Hristos, şi 
nu numai o dată, ci în fiecare clipă 393 . 

învierea lui Hristos, pe care o cântăm şi o credem, o 
experiem atunci, când „însuşi Stăpânul Hristos învie întru 
noi, strălucind (ÂaniTpodpopouvToc;) şi scânteind 
(diTaoTpa-iTTovToc;) cu scânteierile nestricăciunii şi 
dumnezeirii" 394 Sale. 

Prezenţa Duhului în noi, subliniază Simeon, ne dă 
harul de a vedea pe Domnul însuşi înviind în fiinţa 
noastră 395 şi înviindu-ne şi pe noi odată cu El. 

învierea Domnului în fiinţa noastră este o eindpaveiav, 
o descoperire duhovnicească a lui Hristos în noi, o revelare 
duhovnicească a Sa în fiinţa noastră, fiind văzută cu toic; 
TTveu|j,aTLKol(; 6|i|j,aoL (ochi duhovniceşti), adică cu ochii 
ceruţi de Mt. 5, 8. 

Hristos, continuă Simeon, vine în noi împreună cu 
Duhul (6ia tou Ilve\)\iuTOQ) şi ne învie din morţi (ăvioxâ 
ipÂQ 4k veKpcov) şi ne face să-L vedem viu ((govtoc) şi întreg 
(olov) în fiinţa noastră, dăruindu-ne harul de a-L cunoaşte în 
mod limpede (rpavcoc;), ca pe Cel care învie împreună cu noi 
şi e preamărit împreună cu noi, cf. Efes. 2, 6 şi Rom. 8, 
17 396 . 

Această înviere este a credincioşilor adevăraţi, spune 
spre finalul catehezei Părintele nostru şi nu a credincioşilor 
pe jumătate (rpliTiaToi) 397 . Aceştia nu văd nimic şi nici nu 
vor vedea nimic din cele duhovniceşti . 

Credinţa în care nu este Dumnezeu care învie pe om 
este o credinţă moartă 399 şi deopotrivă cu ei, sunt morţi şi cei 
care au o astfel de credinţă fără sesizarea interioară a 
prezenţei lui Dumnezeu 400 . 393 Idem, Cat., XIII, 106-108, p. 198 / Ibidem. 

394 Idem, Cat., XIII, 109-1 1 1, p. 198 / Ibidem. PS Ilarion Alfeyev discutând problema 
vederii lui Hristos în teologia simeoniană spunea într-un articol foarte doct, că 
„Simeon nu a vorbit niciodată despre vreo apariţie a lui Hristos ca într-o imagine 
vizibilă, ci numai despre lumina şi câteodată despre glasul lui Hristos", cf. Hilarion 
Alfeyev, The Patristic Background of St. Symeon the New Theologian 's Doctrine of 
the Divine Light, in rev. Studia Patristica, voi. XXXII, Edited by Elizabeth A. 
Livingstone, Ed. Peeters Publishers, Louvain, 1997, p. 235. 

395 Idem, Cat., XIII, 113-1 14, p. 198-200 / Ibidem. 

396 Idem, Cat., XIII, 1 19-124, p. 200 / Ibidem. 

397 Idem, Cat., XIII, 125-127, p. 200 / Ibidem. 

398 Idem, Cat., XIII, 127-128, p. 200 / Ibidem. 

399 Idem, Cat., XIII, 138-139, p. 200-202 / Idem, p. 176. 

400 Idem, Cat., XIII, 145-147, p. 202 / Ibidem. 70 Sfârşitul catehezei simeoniene este încurajator, 
întăritor, pentru cei care sunt înflăcăraţi să îşi curăţească şi 
să îşi sfinţească viaţa: „credinţa în Dumnezeu, pururea face 
viu, şi, vie fiind, face vii pe cei ce se apropie de ea cu 
intenţie bună (iTpoGeoecoc; dyocGfic;) şi o primesc pe ea, care, 
chiar şi înainte de lucrarea poruncilor, i-a dus pe mulţi de la 
moarte la viaţă şi le-a arătat pe Hristos-Dumnezeu" . 

Credinţa care simte în ea mişcarea harului, luminarea 
dumnezeiască şi vede lumina lui Dumnezeu e credinţa vie şi 
ea ne face vii, pentru că ea este viaţa noastră duhovnicească. 

Simeon, după cum se observă, îmbină raţionamentul 
teologic cu experienţa concretă a extazului, pentru a vorbi 
despre tainele credinţei ortodoxe. Aceste taine nu sunt o 
speculaţie de duzină, la îndemâna oricui, ci sunt o experienţă 
complexă, o revelare personală a vieţii veşnice, pe care ţi-o 
dăruie Treimea dumnezeiască, în viaţa ta plină de dorul de 
sfinţenie. 

Părintele nostru arată că dogmele credinţei nu sunt 
abstracţiuni mintale sau repere ale unei filozofii creştine 
ideologizante, ci realităţi dumnezeieşti pe care le putem 
experia în viaţa noastră, în cadrul celei mai adânci relaţii cu 
Dumnezeul-tremic pe care II iubim. 401 Idem, Cat., XIII, 147-151, p. 202 /Ibidem. 71 2. 3. 3. înălţarea lui Hristos în experienţa 
personală O exprimare foarte realistă şi plastică în acelaşi timp a 
experierii înălţării lui Hristos în fiinţa noastră o găsim în 
Discursul 4 etic. Aici Sfântul Simeon vorbeşte despre relaţia 
Sa cu Dumnezeu, mai precis despre relaţia Sa extatică cu 
Dumnezeu, ca despre faptul de a fi to xx\c, b6ţ,r\c, 6KKp4|j,aa0ai 
xoO Geou (spânzurat / atârnat de slava lui Dumnezeu) 402 . 

Cel care este spânzurat de lumina divină este, în 
acelaşi timp, şi cel care îl doreşte întotdeauna (Taurnv 
aevacoc; eiTi(r|Teiv) 

A fi cu Dumnezeul pe care II vezi înseamnă a-L dori 
întotdeauna, a căuta să II vezi întotdeauna. Găsirea lui 
Dumnezeu nu înseamnă decât sporirea necontenită a dorinţei 
de a-L dori şi mai mult, de a fi cu El. Comuniunea cu 
Dumnezeu, în cadrul unei vieţi în care e prezentă lumina 
dumnezeiască, este o escaladare a oricărui termen de 
comparaţie. 

In Discursul 3 etic înălţarea e prezentată ca răpire 
(apTTaYîiv) 404 . Comentând II Cor. 12, 2, Simeon spune că 
Pavel vorbind despre „răpire, a arătat mai întâi [de toate] 
vederea (xx\q apiTaYîic; ttiv Gecopiav npcoTov 45r|A,a)ae)" 
extatică. 

Vederea dumnezeiască este o răpire, o furare totală a 
minţii de ceea ce îţi arată Duhul Sfânt. Extazul este prezentat 
aici nu ca o dislocare a minţii din fiinţa umană, ci ca o 
perplexare totală a minţii umane. Mintea este furată, este 
acaparată, este prinsă cu totul în contemplarea luminii. Nu 
mai e nimic mai important decât vederea slavei lui 
Dumnezeu înseamnă, în definitiv, răpirea minţii de către 
ceea ce Dumnezeu ne revelează. 

Dar texte în care Simeon vorbeşte în mod explicit de 
înălţarea noastră împreună cu Hristos în cadrul extazului 
găsim, spre exemplu, In Imnul 15 şi Cateheza 36. 402 SC 129, Disc. etice, IV, 76-77, p. 14 / Ică jr. 1, p. 221. 

403 Idem, Disc. etice, IV, p. 77, p. 14 / Ibidem. 

A se vedea verbul âpraCco şi în F. Ap. 8, 39, 1 Tes. 4, 17, Apoc. 12, 5, unde răpire 
are sensul vădit de înălţare, luare, ridicare de către Duhul. 
405 SC 122, Disc. etice, III, 247-248, p. 408 / Ică jr. 1, p. 204. 72 In Imnul 15, 97-108 Simeon vorbeşte de coborârea lui 
Hristos la noi, de o coborâre reală, ca să ne înalţe împreună 
cu Sine la Tatăl: 

„Dar fiindcă Tu, după cum s-a spus, eşti afară din 
toate câte există, şi pe cei pe care îi luminezi, îi faci să fie 
afară (e^coGev) din cele văzute, şi aşa cum Tu, ca Unul care 
eşti sus împreună cu Tatăl Tău, eşti nedespărţit de noi, ca 
Unul care eşti întreg împreună cu noi, şi, deşi eşti în lume 
totuşi eşti necuprins de lume - căci fiind în toate câte există 
eşti ca Unul mai presus de toate - tot astfel, pe noi, robii Tăi, 
care suntem în mijlocul celor simţite şi văzute, ne scoţi 
[e^ayeic;] din câte există şi ne duci sus pe de-a-ntregul, 
împreună cu Tine, luminaţi de lumina Ta, şi ne faci să fim 
din muritori nemuritori. Căci rămânând ceea ce suntem [ne 
face] fii ai Tăi prin har, asemenea Ţie [ I In. 3, 2], dumnezei 
care văd pe Dumnezeu" 406 . 

Se observă cum Simeon vorbeşte despre vederea 
slavei lui Hristos ca despre o înălţare cu El spre ceruri. Nu 
putem, cu alte cuvinte, ne spune Simeon, să ne înălţăm la 
vederea slavei lui Hristos decât împreună cu El, Cel care 
vine la noi, dar Care depăşeşte toate câte există şi ne ridică, 
cu Sine, la vederea Sa. 

în Cateheza 36, vorbind de actul înălţării noaste cu 
Hristos, Simeon îl denumeşte drept „taină cutremurătoare" 

((ppiKTOV |il)OTf|piOV) 

Această taină constă în aceea că: „luându-mă 
(ka^6[ievoc,) şi înălţându-Te (aveÂGcov) la cer, m-ai aluat 
împreună (o\)vuvr\yuyec,) cu Tine, fie în trup, nu ştiu, fie în 
afară de trup, Tu singur ştii, Cel care ai făcut aceasta" 408 . 

Se observă cum Simeon combină planul istoric al 
iconomiei lui Hristos cu lumea cu planul personal al 
iconomiei lui Hristos în mântuirea fiecăruia dintre noi. 

El vorbeşte, deopotrivă, de înălţarea Domnului cu 
trupul la cer dar şi de înălţarea Domnului împreună cu el la 
cer, ca intrare în extaz. 

Dacă luându-mă şi înălţăndu-Te la cer este o 
exprimare a improprierii şi înălţării firii umane de către 
Hristos pe scaunul Treimii, partea următoare a frazei citate, 
indică faptul că vederea extatică este o împreună înălţare cu 406 SC 156, Imne, XV, 97-108, p. 284-286 / Ică jr. 3, p. 92-93. 

407 SC 1 13, Cat., XXXVI, 167, p. 344 / Ică jr. 2, p. 374. 

408 Idem, Cat., XXXVI, 167-170, p. 344 / Ibidem. 73 Hristos sau trăirea înălţării lui Hristos de către persoana 
noastră. 

Simeon, ca şi Pavel, nu ştie cum se petrece extazul, 
cum are loc în fiinţa lui. Dar e sigur că Hristos este Cel care 
ştie cum se ajunge la vederea luminii, pentru că împreună cu 
El ne înălţăm la vederea luminii Treimii. 

Simeon trăieşte uimirea inexprimabilă a slavei 
dumnezeieşti, acea „înălţime nemăsurată" (tco d|ieTpr|TG) 
m|/ei) 409 , care 1-a făcut să se cutremure în toată fiinţa lui şi să 
îşi jelească propria sa ticăloşie 410 . 

înălţarea noastră cu Hristos este aşadar reală şi nu 
pur retorică. Vederea luminii este o vedere a slavei lui 
Hristos şi, în acelaşi timp, o înălţare cu Hristos la slava 
nemăsurată a Treimii. 

Orice sforţare umană, care vrea să atingă lumina 
divină este un eşec, spune Simeon, atâta timp cât Hristos 
însuşi nu Se naşte, nu pătimeşte, nu moare şi învie în noi, şi, 
nu în ultimul rând, dacă nu Se înalţă în noi şi nu ne înalţă şi 
pe noi în slava Treimii. 409 Idem, Cat., XXXVI, 172, p. 344 / Ibidem. 

410 Idem, Cat., XXXVI, 172-175, p. 344 / Ibidem. 74 Pnevmatologie 2. 4. Sfântul Duh şi vederea slavei dumnezeieşti Deşi Sfântul Simeon este Teologul Treimii şi nu vede 
niciodată o persoană divină ca fiind separată de celelalte 
două, totuşi găsim în teologia sa o bogată pnevmatologie, 
după cum am găsit şi o bogată hristologie aplicată în cadrul 
mântuirii personale, însă prezentată nesistematic. 

Prezenţa energetică a Duhului în fiinţa sa este amplu 
discutată, deoarece Duhul Sfânt este Cel care ne ridică la 
vedere, la lumina dumnezeiască, lumină care este de fapt 
harul Treimii. 

Insă la Simeon, Hristos este coloana vertebrală a 
întregii vieţi duhovniceşti şi persoana Sfântului Duh nu e 
văzută niciodată ca fiind separată de Hristos, ci acolo unde e 
Hristos este şi Duhul prezent sau Hristos e văzut prin Duhul 
Său cel Sfânt de către cel credincios. 

în această secţiune a lucrării noastre vom prezenta 
diverse ipostaze ale teologiei simeoniene, unde persoana 
Sfântul Duh este prezentată ca având legătură directă cu 
cunoaşterea duhovnicească şi cu vederea slavei 
dumnezeieşti. 2. 4. 1. Sfântul Duh, credinţa adevărată şi 
experienţa harului Discursul 10 etic ne prilejuieşte o discuţie tranşantă 
despre credinţă şi vederea slavei dumnezeieşti. Sfântul 
Simeon are în vedere aici pe creştinii ortodocşi botezaţi 
canonic şi nu pe orice fel de credincioşi. 

Vorbind despre vederea slavei lui Dumnezeu, el 
spune: „dumnezeirea, adică harul Prea Sfântului Duh, nu se 
arată nimănui niciodată fără credinţă (oi)8evi oi)5eiTOTe Si^oc 
itlotgcoc; TTe^avepcoTaL); iar dacă se arată totuşi câte unui om 
în chip paradoxal, Se arată înfricoşătoare şi înspăimântătoare 75 (4)oPepa Km 4)piKrr|), nu luminând, ci arzând, nu făcând viu, 
ci pedepsind înfricoşător" 411 . 

Exemplificarea pe care o aduce Sfântul Simeon, la 
această afirmaţie pe deplin adevărată, este cazul Sfântului 
Pavel, care, pe drumul spre Damasc şi-a pierdut lumina 
naturală a ochilor atunci când a văzut slava lui Hristos . 

Sfântul Pavel, conchide în argumentarea sa Sfântul 
Simeon, „nu a putut să vadă nici cea mai mică strălucire 
(oî)5e |j,LKpav dciTauY'nv)" 413 a slavei lui Hristos pe drumul 
spre Damasc. Necredinţa lui Pavel este pentru el indiciul 
sigur, că numai cei credincioşi văd slava lui Dumnezeu, ca o 
luminare şi sfinţire a fiinţei lor. 

Din această cauză spune mai departe, că „pentru cei 
ce sunt încă în necredinţă (irj aiuaua) şi sunt stăpâniţi de 
patimi (role; iTaGeoi KaTexopivoic;), harul este cu totul 

,,414 

neapropiat şi nevăzut 

Simeon nu indică aici necredinţa ca stare de non- 
apartenenţă la Biserica Ortodoxă, ci ca non-ataşare deplină 
de Dumnezeu. Necredinţa unui credincios se arată prin aceea 
că nu se dezlipeşte deplin de patimi şi nu caută să vadă slava 
Treimii, care să îl sfinţească şi să-1 îndumnezeiască în mod 
integral. Fără curăţia inimii şi fără împlinirea poruncilor 
dumnezeieşti nu putem fi luminaţi în mod continuu 415 . 

Comentând Iac. 2, 17, Simeon arată că împlinirea 
poruncilor sau ceea ce numim fapte bune trebuie să se 
constituie într-o dovadă apăsată, clară, într-o evidenţă a 
credinţei noastre 416 . Credinţa şi faptele noastre trebuie să 
concorde. De aceea spune Simeon: „cei care mărturisesc că 
Hristos este Dumnezeu, dar nu păzesc poruncile Lui, se vor 
socoti nu numai ca unii care-L refuză (âpvounevoi), dar şi ca 
unii care-L necinstesc (driiiaCoviec;)" 417 . 

Credinţa care se manifestă prin fapte este cea care 
primeşte experienţa Duhului. Pentru Simeon credinţa nu 
poate să fie una reală dacă nu are atingere cu harul. El spune 
în mod tranşant, că nici măcar „nu poate să se numească 411 SC 129, Disc. etice, X, 88-92, p. 264-266 / Ică jr. 1, p. 325. 

412 Idem, Disc. etice, X, 92-97, p. 266 / Ibidem. 

413 Idem, Disc. etice, X, 102-103, p. 266 / Ibidem. 

414 Idem, Disc. etice, X, 104-106, p. 266 / Ibidem. 

415 Idem, Disc. etice, X, 1 1 1, p. 266 / Ibidem. 

416 Idem, Disc. etice, X, 201-202, p. 274 / Idem, p. 328. 

417 Idem, Disc. etice, X, 202-205, p. 274 / Ibidem. 76 credincios în chip desăvârşit (ttlotoc; TeA,e'iG)<;)...[cel care] nu 
primeşte Duhul lui Dumnezeu" . 

Aducând în sprijinul acestei afirmaţii pe In. 4, 14, In. 
7, 39 şi I Petr. 2, 22, Simeon arată că Domnul însuşi a 
mărturisit prezenţa şi simţirea interioară a harului în fiinţa 
noastră, în aşa fel încât, „dacă Acela spune că Duhul se dă 
(5i5ovoa) celor care cred în El, toţi cei care nu au (|if| 
exovxeo) pe Duhul nu sunt credincioşi din inimă" . 

Simeon cere simţirea harului, simţire care înseamnă o 
legătură personală, reală, a credinciosului ortodox cu 
Dumnezeu. 

Credinţa personală trebuie să fie fundamentul interior 
unde se experiază slava lui Dumnezeu şi unde creşterea 
duhovnicească este o evidenţă personală şi nu o simplă 
supoziţie cu caracter tradiţional. Credincioşia faţă de 
Dumnezeu, pentru Simeon, nu se măsoară în fapte ascetice 
şi nici în acte de prezenţă exterioară în Biserica lui 
Dumnezeu, ci în arătarea lui Dumnezeu faţă de noi, în 
revelarea extatică, ca expresie a trăirii noastre drepte în faţa 
Sa. 

Tocmai de aceea, „dacă ar spune cineva că fiecare 
dintre noi, credincioşii, L-a primit [pe Duhul] şi II are în 
chip nesimţit (avoaa0r|TG)<; A.ap€Îv), acela blasfemiază 
(PA.ao4)r|iJ,ei)" 420 împotriva lui Hristos, Care a spus că vom 
simţi harul Sfântului Duh în fiinţa noastră 421 . 

Vederea luminii divine este începutul simţirii harului. 
In teologia simeoniană vederea luminii, ca început al relaţiei 
noastre conştiente şi reale cu Dumnezeu, este fundamentul 
vieţii duhovniceşti, fără ca prin aceasta să diminueze cumva 
Sfânta Taină a Botezului. Botezul presupune simţirea 
extatică a harului. El nu contravine experienţei extatice 
personale, ci aceasta este o actualizare personală, absolut 
necesară, a harului primit la Botez. 

Lumina Treimii este o realitate dumnezeiască 
percepută de cel credincios, de credinciosul care se curăţeşte 
de patimi. Simeon spune în mod expres acest lucru: „nimeni 
dintre oameni nu a putut vreodată să o vadă înainte de a se fi 
curăţit, [şi] nici nu a primit-o înainte de a o fi văzut. Căci 
mulţi au văzut-o, dar nu au dobândit-o (oik 6Ktr|oavTo) [în 418 Idem, Disc. etice, X, 488-489, p. 294 / Idem, p. 337. 

419 Idem, Disc. etice, X, 448-500, p. 294 / Ibidem. 

420 Idem, Disc. etice, X, 501-502, p. 296 / Ibidem. 

421 Idem, Disc. etice, X, 502-506, p. 296 / Ibidem. 77 mod stabil], aidoma cu aceia care se învrednicesc să vadă o 
mare comoară în vistieriile împărăteşti, dar pleacă de acolo 
cu mâinile goale. 

Fiindcă, de multe ori, celor ce se pocăiesc fierbinte 
(touc; [lexavoovvxaQ Gepiicoc;) li se face la început o strălucire 
dumnezeiască şi o luminare (£XXa[i\\iiQ Geia Km <\>utio[i6q), 
dar care îndată trece. Şi dacă se vor preda pe ei înşişi în 
întregime, mergând până la moarte, şi o vor căuta cu 
osteneală, înfăţişându-se Domnului vrednici de ea şi fără 
reproş în toate, o vor primi din nou în chip desăvârşit atunci 
cand va reveni 

Există aşadar o confirmare a pocăinţei şi a credinţei 
începătorilor din partea Treimii, când văd lumina 
dumnezeiască şi încep să simtă în ei viu şi lucrător pe Duhul 
Sfânt dar există şi o umplere tot mai mare a noastră de 
Duhul, până la revenirea luminii dumnezeieşti în noi, ca o 
prezenţă cotidiană. Extazul iniţial ne face să vedem comoara 
nesfârşită a slavei dumnezeieşti dar pe ea nu o avem ca 
bogăţie stabilă în fiinţa noastră. 

Simeon foloseşte aoristul lui Ktao|jm, precedat de 
negaţie, pentru a arăta că lumina nu intră în posesia noastră 
definitivă numai pentru că am văzut-o odată sau de mai 
multe ori, şi subliniază prin adjectivul uţioq, că vederea nu e 
un dar al lui Dumnezeu, la care noi nu avem niciun aport 
personal, ci e o vrednicie/învrednicire dobândită prin 
împlinirea cu dor a tuturor poruncilor Sale. 

Insă cel mai important mesaj al textului citat este 
acela că extazul e o confirmare din partea lui Dumnezeu a 
credinţei noastre şi nu este o insignă pe care ne-o punem 
singuri în piept. 

Nu noi suntem cei care ne declarăm credincioşi, ci 
Dumnezeu este Cel care ne confirmă râvna şi fidelitatea 
noastră faţă de El. Extazul e prima scrisoare acaparantă, 
primul email cutremurător din partea lui Dumnezeu că El a 
văzut ardoarea noastră sinceră pentru El. Insă vederea Sa 
trebuie să se transforme într-un dor viu, acut în fiinţa noastră 
pentru vederea Sa continuu, într-o alergare plină de iubire şi 
nădejde, căci numai El este singura împlinire şi odihnă 
veşnică a noastră. 

Conştienta, conştientizarea relaţiei harice a celui 
credincios cu Dumnezeu este fundamentul îndumnezeirii. 422 Idem, Disc. etice, X, 522-532, p. 296-298 / Idem, 338. 78 Dacă trăim strălucirea Dumnezeirii în curăţia 
sufletului nostru, spune Simeon, atunci această Xa\n\ac„ 
strălucire dumnezeiască este „cunoştinţa lucrurilor 
dumnezeieşti şi cereşti (f| yvâaic, tgov 0ei.Gov Km oupavioov 
TTpaYiiaTcov) dăruită de Duhul Sfânt celui ce este israelit cu 
mintea" 423 , adică văzător de Dumnezeu. 

Vederea luminii e cea care ne procură cunoaşterea 
duhovnicească 424 . Sfântul Simeon repetă adesea acest lucru. 
Cum repetă de asemenea şi faptul, că numai prin cugetarea 
la înţelesurile dumnezeieşti, prin asceză deplină, citiri 
duhovniceşti şi lacrimi ne curăţim sufletul, pentru ca să 
primim lumina dumnezeiască 425 . 

Dinamismul credinţei este premisa principală a vieţii 
duhovniceşti la Sfântul Simeon. Credinţa vie sau ceea ce 
face ca noi să fim vii pentru Dumnezeu este simţirea harului 
în noi şi vederea slavei Sale. 

Vorbind de credinţa care se manifestă ca împlinire a 
poruncilor lui Dumnezeu, Simeon afirmă că Sfinţii Apostoli 
şi Sfinţii Părinţi au dobândit printr-o astfel de credinţă plină 
de un dinamism copleşitor, „iubirea lui Dumnezeu întru 
cunoştinţă" (xf\Q toţi Oeou ăyâj[r\c, ev yvuoei) şi 
„cunoştinţa lui Dumnezeu în iubire" (ev ayaTiri yvtioiv 
Geou) 427 . 

Am subliniat cele două citaţii ultime prin textul 
grecesc pentru a preciza şi mai bine faptul, că Simeon 
numeşte harul drept iubire dumnezeiască şi o prezintă în 
Imnul 18 într-o maiestuozitate plină de entuziasm, plină de 
fervoare dumnezeiască. 

în acest Imn, Simeon arată că extazul este determinant 
pentru curăţirea noastră de patimi, pentru că lumina văzută 
extatic „se arată puţină vreme şi se contrage / se retrage, dar 
şterge una, doar una dintre patimile inimii (tgov naGcov xx\q 
Kap8(.ac;). 

Căci omul nu poate să- şi învingă patimile dacă nu-i 
vine ea în ajutor şi, de altfel, nu le alungă pe toate dintr-o 
dată. Căci omul sufletesc (6 avGpcoiToc; 6 ijjuxlkoc; ) nu poate 423 Idem, Disc. etice, XIV, 184-187, p. 434 / Idem, p. 396. 

424 Despre tema vederii dumnezeieşti, care ne aduce cunoaşterea duhovnicească, a se 
vedea şi Ică jr. 1, p 81, p. 82, p. 91, p. 92, p. 100, p. 154; p. 163; p. 255 etc. 

425 SC 129, Disc. etice, XII, 182-184, p. 396 / Idem, p. 379. Despre asceză ca 
preambul al vederii a se vedea şi Ică jr. 1, p. 84; p. 85***, p. 100; p. 204-205; p. 305; 
p. 338. 

426 Idem, Disc. etice, XV, 156, p. 454 / Idem, p. 405. 

427 Idem, Disc. etice, XV, 158, p. 454 / Ibidem. 79 primi dintr-o dată Duhul întreg şi să devină nepătimitor 
(uT\uQi]Q), ci atunci când înfăptuieşte toate cele aflate în 
puterea sa (toc ele; 6uvoc|j,iv)" 

Prezenţa Sfântului Duh în viaţa credinciosului este o 
prezenţă activă, curăţitoare, îndumnezeitoare, de care el este 
conştient 429 . Smerenia sa constă în aceea că se simte un 
locaş al harului Treimii dar în acelaşi timp e conştient de 
lipsurile sale, de faptul că nu e întotdeauna la măsura de a 
bucura pe Sfântul Duh care locuieşte întru el. 

Unirea cu Dumnezeu de care vorbeşte Simeon este 
reală, este experiată în mod copleşitor de cel credincios. 

Atunci când avem o vedere extatică, „omul se uneşte 
duhovniceşte şi trupeşte (evoutoa iTveuiiaTiKcoc; te Km 
acoiiauKcoc;) cu Dumnezeu, fiindcă sufletul nu se separă de 
minte, nici trupul de suflet, ci printr-o unire în chip fiinţial 
(ouolcoScoc; evcoaei) omul se face triipostatic prin har, un 
dumnezeu prin înfiere (Geoei Geoc;), făcut din trup, suflet şi 
Duhul dumnezeiesc de care se împărtăşeşte ([leieUri^e)" . 

Constatăm că vederea extatică nu este la Simon un 
subiect teologic lăturalnic, ci dimpotrivă este fundamentul 
îndumnezeirii noastre. Vederea extatică este trăită de suflet 
în nedespărţire faţă de propriul său trup iar omul deplin, 
omul întreg este cel în care Sfântul Duh tronează în fiinţa sa. 

Credinţa vie, plină de harul Duhului este credinţa 
adevărată, pentru că Dumnezeu vorbeşte fiilor Săi adevăraţi, 
celor care sunt vii pentru că stau în legătură harică cu Cel 
viu. Cei care văd prin Duhul slava Treimii şi simt în ei harul 
ca izvor viu de viaţă veşnică, sunt credincioşii care trebuie 
să meargă plini de dor către sălăşluirea permanentă în ei a 
luminii dumnezeieşti. 428 SC 174, Imne, XVIII, 50-57, p. 78 / Ică jr. 3, p. 1 12. 

429 Părintele Duse spunea într-un articol al său dedicat Sfântului Simeon: 
„îndumnezeirea este un proces permanent de transformare ontologică, dar fără ca 
omul credincios să-şi piardă natura sa creată... pentru că posibilitatea unirii [cu 
Dumnezeu] e dată de statutul de persoană al omului", cf Pr. Drd. Călin-Ioan Duse, 
îndumnezeirea după Sfântul Simeon Noul Teolog, în rev. Orizonturi teologice, I 
(2000), nr. 2, p. 117, 124. Iar P. Miguel spunea într-un articol despre har la Sfântul 
Simeon, că „păcatul este singurul responsabil, după Simeon, pentru lipsa experienţei 
spirituale: locuirea Sfântului Duh în noi nu poate să nu fie conştientă", cf. P. Miguel, 
La conscience de la grăce selon Simeon le nouveau Theologien, en Irenikon XLII 
(1969), nr. 3, p. 325. 

430 SC 104, Cat., XV, 72-77, p. 288 / Ică jr. 2, p. 186. Despre omul deplin, 
duhovnicesc, care nu poate fi fără Duhul Sfânt a se vedea şi Ică jr. 1, p. 337**. 80 Teologia simeoniană nu cunoaşte o viaţă 
duhovnicească în care relaxarea să aibă o latură pozitivă, ci 
dimpotrivă continua dorinţă spre mai mult, spre mai multă 
vedere a luminii şi a înţelegerii tainelor ei, reprezintă 
adevărata interioritate creştin-ortodoxă. 

Pentru că, în cadrul experienţei duhovniceşti, după 
cum spune părintele profesor Dumitru Stăniloae, „omul are 
perspectiva unei înaintări veşnice în lumina dumnezeiască şi 
în îmbogăţirea lui spirituală" 431 . Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Legătura personală cu Hristos în lumina 
infinităţii dumnezeieşti, după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii de teologie 
dogmatică ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, p. 316. 81 2. 4. 2. Mărturiile extatice personale şi validarea 
lor 

Fără doar şi poate, nu ne putem aventura să ne 
pronunţăm în mod tranşant asupra celor privitoare la 
teologia slavei fără să fi avut vreodată experienţa vederii 
luminii divine. Ar fi unul dintre lucrurile cele mai penibile 
cu putinţă şi o mostră de vedetism ieftin din partea noastră, 
să călcam în picioare un domeniu atât de sfânt şi de 
cutremurător pentru orice creştin smerit. 

De aceea, mărturiile simeoniene despre extazele sale, 
în opinia noastră, ţin cont de lucrul cel mai important în 
cadrul teologiei slavei şi anume de înţelegerea reală, 
autentică despre cum trebuie să ne îndumnezeim întreaga 
fiinţă. 

Confesiunile sale extatice nu sunt gratuite, nu au o 
morgă stresantă, nu sunt etalări scorţoase ale unor experienţe 
private, ci, dimpotrivă, sunt generate de conştiinţa sfântă, că 
aceste experienţe extatice vor fi iluminatoare pentru cei care 
le vor asculta şi citi ulterior. 

Sfântul Simeon vorbeşte despre vederile şi sfinţenia 
proprie mânat de harul dumnezeiesc care îl îndemna să 
vorbească, să dea încredere celor care se curăţesc de patimi 
şi, mai ales, să le arate că sfinţenia este o realitate 
cutremurător de frumoasă şi nu o poveste răsuflată, care s-a 
întâmplat sau nu în vechime. 

Vorbind despre vederea lui Dumnezeu, Simeon vrea 
să fie autentic şi mai puţin didacticist, subliniind cu putere 
identitatea experienţei sale extatice cu experienţa extatică a 
tuturor Sfinţilor anteriori, fără ca prin această subliniere în 
forţă să se considere vrednic de milostivirea lui Dumnezeu, 
care s-a arătat ca vedere a slavei Sale. 

Confesiunile sale sunt pline de smerenie, de 
mulţumire, de recunoştinţă şi de un adevăr cuceritor. Ele 
sunt garanţii extensive pentru o teologie a slavei deplin 
ortodoxă, pentru că au „forţa unei experienţe personale 

Al,') 

nemijlocite" . 

Astfel, în secvenţele următoare ale acestui subcapitol, 
vom cerceta punctual diverse confesiuni extatice Pr. Prof. John A. McGuckin în Paradigmele biblice şi teologice ale vederii 
Luminii dumnezeieşti la Sfântul Simeon Noul Teolog, în Ică jr. 4, p. 420. 82 simeoniene, încercând să prezentăm o analiză clară, internă, •433 în termeni proprii , a teologiei slavei. 433 Părintele McGuckin îşi termina studiul citat la nota supra, dedicat teologiei slavei 
la Sfântul Simeon, cu dorinţa expresă ca să fie continuată exegeza internă a extazelor 
simeoniene. Acesta spunea: „Cu toate complexităţile ei literare, istorice şi teologice, 
această importantă culegere de relatări epifanice merită şi cere o analiză mai deplină 
şi mai riguroasă în propriii lor termeni", cf Idem, p. 422. 83 2. 4. 2. 1. Primul extaz al Sfântului Simeon Fără a intra într-o perspectivă exegetico-istoricistă 434 , 
cercetarea noastră teologică şi lingvistică în acelaşi timp a 
confesiunilor simeoniene pleacă de la premisa indeterminării 
numărului de experienţe extatice pe care le-a avut Sfântul 
Simeon. Conform unui consens teologic statutat de Viaţa, 5, 
Cateheza 22 este desemnată drept prima confesiune extatică 
simeoniană pe care o avem. 

Relatarea extatică e cuprinsă între rândurile 88-103 435 , 
fiind concisă şi prezentată, din smerenie, sub numele 
tânărului Gheorghe, care locuia în Constantinopol şi avea 
circa 20 de ani . 

Confesiunea extatică simeoniană este contextualizată. 
Ea apare ca o subliniere a iconomiei lui Dumnezeu cu cei 
care împlinesc cu râvnă voia Sa. 

Tânărul Gheorghe, alias Simeon, apare ca stând la 
rugăciune şi rostind rugăciunea inimii, a pocăinţei: 
„Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine păcătosul!" (r. 88-89). 
Dorinţa lui era miluirea din partea lui Dumnezeu, iertarea, 
despovărarea de patimi a fiinţei sale şi nu vederea luminii 
dumnezeieşti. Vederea vine ca o surpriză divină în viaţa lui. 434 Considerăm că perspectiva istorică a părintelui McGuckin, cu vederea I în anul 
969 [cf. Idem, p. 407] şi vederea II în 976 [ cf. Idem., p. 410] este interesantă, 
posibil credibilă, dar tindem să credem că trebuie să mizăm mai mult pe vederi 
nedatate, potrivit expresiei sale [cf. Idem, p. 417], adică pe vederi curente în viaţa 
Sfântului Simeon, din care acesta a mărturisit pe cele pe care le-a vrut sau a făcut o 
sinteză a lor, menită să prezinte vederea ca pe o realitate dumnezeiască în viaţa sa. 
Nu credem că Părintele nostru a vrut să facă o sistematizare, o ierarhizare, o 
cronologie a extazelor sale, menită să ne dea o perspectivă istorică asupra frecvenţei 
şi a numărului lor. Suntem de acord că el vorbeşte despre un extaz prim, despre cum 
a fost la începutul vieţii sale extatice. însă mai apoi lucrurile se complică. Nu mai 
ştim clar despre care extaze vorbeşte, însă este evident că vorbeşte despre realităţi 
trăite personal. Tindem să dăm dreptate părintelui Golitzin, când acesta afirmă, că 
„nu putem preciza numărul exact al ocaziilor în care Simeon a fost vizitat de arătarea 
luminii dumnezeieşti. Scrierile sale şi Viaţa lui Nichita sugerează că acest lucru era 
destul de frecvent, chiar dacă varia în intensitate", cf. Ierom. Alexander Golitzin, 
Simeon Noul Teolog: viaţa, epoca, gândirea, în Ică jr. 1, p. 466. Insă atât părintele 
Golitzin [cf. art. cit., p. 466] cât şi părintele McGuckin [cf. art. cit., p. 407] 
desemnează drept primă relatare epifanică Cateheza 22, pe care primul o vede 
repetată de Nichita în Viaţa, 5 [cf. Idem, p. 467] iar al doilea o vede reluată în 
Cateheza 35 şi 36 [ cf. Idem, p. 408-409]. De aceea şi noi vom discuta această 
relatarea epifanică din Cateheza 22, ca prima experienţă extatică simeoniană, după 
cum mărturiseşte şi Sfântul Nichita în Viaţa, 5, cf. OC 12, V, 1-8, p. 8 / ed. Iliescu, p. 
18 şi Viaţa, ed. Koutsas, apud. Ică jr. 4, p. 247. 

435 Cf. SC 104, Cat., XXII, 88-103, p. 372 / Ică jr. 2, p. 242. 

436 Idem, Cat., XXII, 22-23, p. 366 / Idem, p. 239. 84 Simeon precizează un singur lucru vizavi de 
rugăciunea lui Gheorghe: faptul că ea era făcută mai mult cu 
mintea, decât cu gura (r. 89-90). Tânărul nostru era într-o 
stare a rugăciunii minţii, într-o strigare a minţii sale către 
Dumnezeu. Precumpănea mintea şi inima, efortul interior în 
faţa lui Dumnezeu şi nu cuvintele articulate. 

Precizarea acestui fapt e foarte importantă, pentru că 
vederea vine într-o stare de concentrare interioară, de 
pocăinţă, de sesizare interioară a luminii. Lumina vine în 
timpul rugăciunii sale, când el era pregătit să o primească şi 
fără vreun preaviz din partea lui Dumnezeu. 

Când Simeon începe relatarea extazului lui Gheorghe 
el începe abrupt, vorbind de o eXXu\i\\iiQ Geia [strălucire 
dumnezeiască], care vine di$vr)Q, în mod neaşteptat, care 
apare deodată în fiinţa lui şi ea străluceşte, se arată venind 
de sus (ene^avev avcoGev) [r. 90]. Simeon nu explică 
auditoriului termenii comunicaţi de către el. Se presupune că 
ei trebuia să ştie ce însemnă acea strălucire dumnezeiască. 

Avem, din primul enunţ, câteva lucruri certe: în 
timpul rugăciunii lui Gheorghe a venit în mod neaşteptat, în 
fiinţa lui, o strălucire din partea lui Dumnezeu, pe care el a 
trăit-o ca venind de sus, din cer. 

Simeon nu vorbeşte despre o simplă eXXa\i\\nQ, pe care 
ar fi provocat-o ceva fizic şi nici adverbul avcoGev, un adverb 
care exprimă locul, locaţia de unde vine ceva spre noi, spre 
cei de pe pământ, nu trebuie să ne ducă cu gândul, că acesta 
indică o sursă terestră sau cosmică a luminii. Credem că 
avcoGev vrea să sublinieze rolul pe care îl are adjectivul Geia, 
care însoţeşte pe eAAa|j,i|ji<;. Lumina este dumnezeiască, este 
de sus, adică e de la Dumnezeu. 

Gheorghe ceruse mila lui Dumnezeu şi Dumnezeu îi 
arată mila Sa ca lumină. Fraza deschisă de Simeon nu s-a 
încheiat însă. 

După specificarea faptului că lumina vine de sus, 
Simeon afirmă că acea strălucire dumnezeiască a umplut tot 
locul unde se afla tânărul Gheorghe [r. 91]. Aoristul lui 
iTÂripoa), şi anume eTTÂripcooe, pe care Simeon îl foloseşte aici, 
în opinia noastră, nu indică faptul că tânărul nostru privea în 
jur, cu ochii săi fizici, şi vedea că peste tot, în chilia lui, era 
lumină, ci, mai degrabă, că tot ceea ce mai vedea el acum, în 
acest moment, era numai acea strălucire. 

Simeon priveşte retrospectiv lucrurile şi rezumativ. El 
nu prezintă evenimentul extatic în derulare, aidoma unei 85 curse de cai televizate, unde ţi se arată, la final, cu 
încetinitorul, care dintre concurenţi a păşit primul dincolo de 
linia de sosire şi cum s-a petrecut aceasta de fapt. Simeon 
include în derularea evenimentului amănunte pe care nu le-a 
conştientizat în timpul extazului, ci pe care le-a înţeles post- 
extatic, la un anumit timp după eveniment. 

Acest lucru este evident din următoarele două fraze. 
Dacă, mai departe, în fraza următoare celei din care am 
relatat până acum, Simeon spune că tânărul „nu mai ştia 
[nimic de sine, de el, cel care se ruga] şi a uitat dacă era în 
casă sau sub un acoperiş" (r. 91-93), imediat Simon deschide 
o altă frază şi spune: „căci pretutindeni vedea numai lumină 
şi nu ştia dacă mai umbla pe pământ" (r. 93-94). 

Ideea acoperişului, a lui axeyr\, care deodată dispare, 
se năruie, nu mai se vede din cauza luminii, va reapare în 
descrierea simeoniană. Lumina lui Dumnezeu care coboară, 
care vine în om, acaparându-1 cu totul este cea care ne 
desparte de lucrurile văzute, catapultându-ne deodată în 
vastitatea luminii divine. Lumina dumnezeiască nu ne mai 
dă posibilitatea să gândim ceva legat de lumea vizibilă, ci 
vedem fytic, novov, numai lumină în acel moment. 

Tranziţia de la ce vedem, la acel ce-nu-ne-aşteptam- 
să-vedem al extazului, dar pe care eram pregătiţi să-1 vedem, 
ne umple de uimire. Tânărul nostru uită tot ce ştia, ce dorea, 
ce credea că este. 

Relatarea simeoniană postează iarăşi amănunte post- 
extatice. Ea spune că tânărul Gheorghe nu mai simţea în el 
teama de a nu cădea în păcat, nu mai avea grija lucrurilor din 
lume şi se purta ca unul nematerial (r. 94-98). 

Insă starea extatică, acel a fi olcoc; (f)G)fi dulco ouvcbv 
[complet unit cu lumina imaterială] (r. 97) nu permite 
evidenţa lumii cu care noi suntem obişnuiţi, ci este o 
transpunere a noastră în veşnicie. 

De aceea se şi întoarce Simeon la nararea 
evenimentului extatic, prin caracterizarea strălucirii 
dumnezeieşti drept lumină imaterială şi prin sublinierea 
faptului că lumina era în tânărul Gheorghe cu o aşa evidenţă 
interioară, încât se simţea el însuşi lumină (r. 97-98). 

Folosirea lui 8oiceiv din r. 98 nu indică o conjectură, o 
simplă supoziţie a tânărului Gheorghe. Verbul 8oKeco, folosit 
cu semnificaţia sa intranzitivă ca în F. Ap. 15, 28; 17, 18; I 
Cor. 12, 22, Evr. 12, 11 se traduce cu: a părea, în 86 comparaţie cu forma tranzitivă unde înseamnă: a gândi, a 
crede, a presupune, a considera 437 . 

In textul simeonian avem acea conotaţie a verbului pe 
care o regăsim şi în tomosul sinodal din F. Ap. 15, 28. Când 
Simeon spune despre tânărul Gheorghe, că acestuia i se 
părea ca s-a făcut lumină în întregime, că este o lumină în 
lumina lui Dumnezeu, mai concret spus, nu avea niciun 
dubiu că aceasta era realitatea. 

El nu trăia o stare de irealitate, de aparenţă, care ar 
putea fi presupusă pe baza aoristul verbului 5ok60), ci el era 
convins, ca şi Părinţii sinodului de la Ierusalim, că aceasta 
era realitatea: era plin de lumină dumnezeiască, pentru că 
era în lumina Treimii şi nu într-o lumină impersonală şi 
depersonalizantă. 

Tânărul nostru se vedea împreunat cu lumina, făcut cu 
totul lumină şi văzând numai cele care i se arătau în lumina 
pe care i-o revelase Treimea. El nu alegea ce să vadă în 
lumină, ci vedea în uimire, era numai un ochi văzător al 
celor pe care Dumnezeu i le arăta. Pentru că extazul constă 
tocmai în aceasta: în ridicarea noastră la comuniunea cu 
Treimea, prin slava Sa. 

Simeon tuşează cu multă perspicacitate faptul că 
lumina inunda pe tânăr fără ca el să opună rezistenţă 
interioară. Lumina îl inundase cu totul. Fiind într-o stare de 
pocăinţă şi de rugăciune ferventă, într-o adâncă stare de 
concentrare, de introspecţie duhovnicească, tânărul nostru e 
răpit cu mintea la Dumnezeu şi vede lumina dumnezeiască. 

Starea extatică este incompatibilă cu memoria, 
precizează Simeon, folosind participiul eiuA,a06|j,evo<;. 

El a uitat toată lumea deodată [r. 98], atunci când a 
apărut lumina. Amănuntul, cum că a ajuns în acel moment 
„plin de lacrimi şi de bucurie negrăită şi de veselie" [r. 99- 
100], nu aparţine momentului extatic, ci e o urmare 
duhovnicească a extazului în viaţa sa. 

Ceea ce ţine de extaz, de derularea momentului extatic 
este precizarea finală, că „mintea lui s-a înălţat la cer şi a 
văzut altă lumină mai limpede decât cea care era aproape de 
el. Şi stând în apropierea acelei lumini i s-a arătat în chip 
paradoxal bătrânul acela Sfânt şi înţelept şi deopotrivă cu 
îngerii" [r. 100-103], adică Sfântul Simeon Evlaviosul, 
Părintele său duhovnicesc. 437 Cf. Gingrich Lexicon, apud. BW. 0.7. 87 Problemele pe care le ridică finalul confesiunii 
extatice pentru un exeget sunt de netrecut, atâta timp cât 
considerăm că avem de-a face cu o lumină primă şi cu o 
lumină secundă, cea de a doua fiind separată de prima prin 
realitatea ei. 

Expresia simeoniană oupavov dvf|A,0ev 6 vouc; aircou 
[mintea lui s-a înălţat/ridicat la cer, cf. r. 100], nu trebuie 
interpretată ca o trecere de la o vedere extatică cu conotaţii 
terestre, la o vedere extatică cu însuşiri cereşti, 
dumnezeieşti, pentru că acest pasaj nu există în realitate. 

Tânărul nostru era deja în lumină, era plin de lumină. 
Ridicarea minţii de care vorbeşte Simeon şi cerul pe care ni- 
1 indică aici, nu e decât o descoperire şi mai intensă din 
partea lui Dumnezeu a celor ce se văd în lumina 
dumnezeiască. 

Vorbind antropomorf despre această situaţie extatică, 
Simeon vrea să ne spună numai aceea, că mintea lui s-a lăţit 
în lumina divină, că ea a primit o vedere şi mai accentuată a 
tainelor luminii, această trecere spre o tot-mai-multă- 
cunoaştere / vedere a celor din lumină fiind numită oupavov, 
cer. 

Tânărul Gheorghe, cu alte cuvinte, nu a trecut dintr-un 
cer în altul ca în mitologie, ci a trecut de la un cer 
duhovnicesc la altul şi mai impresionant, de la lumină la o 
lumină şi mai clară/limpede, adică de la o vedere iniţială la 
una mult mai dumnezeiască şi mai copleşitoare, în care i s-a 
arătat Părintele lui. 

Simeon punctează toate aceste amănunte extatice, 
interne extazului, pentru a arăta că extazul nu este numai 
vedere, ci şi înaintare în vedere, în cunoaştere, în 
descoperirea din partea lui Dumnezeu a celor dumnezeieşti. 

Claritatea tot mai mare a luminii e un dar 
dumnezeiesc iar vederea lui Simeon Evlaviosul în lumină 
era o confirmare din partea lui Dumnezeu a sfinţeniei sale. 

Sfântul Simeon Noul Teolog era învăţat pe de o parte 
cele ale luminii lui Dumnezeu, era iniţiat de însuşi 
Dumnezeu în tainele slavei Sale celei veşnice, dar, în acelaşi 
timp, Dumnezeu îi garantează faptul, că sfinţenia este 
cunoscută de către El, că Sfinţii sunt oamenii Lui şi că 
numai ei pot fi credibili cu adevărat, pentru cei care vor să-şi 
sfinţească viaţa. 88 2. 4. 2. 2. Extazul din timpul noviciatului său 438 Textul pe care îl găsim în Cateheza 16, 78-107 439 , 
care relatează vederea unui tânăr frate de mănăstire, se 
constituie în a doua descriere extatică pe care o vom analiza 
aici. 

Sfântul Simeon anonimizează iarăşi propria sa 
experienţă, avută la 28 de ani, ca novice la Studion, punând- 
o pe seama unui tânăr. Nichita o va descrie în Viaţa, 19, ca 
pe cel de al treilea extaz al său 440 . 

Confesiunea începe cu obiceiul tânărului de a se ruga. 
El împlineşte porunca Sfântului său stareţ de a se ruga cu 
rugăciunea: „Sfinte Dumnezeule" [r. 78-79]. împlinirea 
poruncii de a se ruga e răsplătită imediat de către Dumnezeu, 
pentru că tânărul Simeon a fost mişcat „spre lacrimi şi spre 
dor dumnezeiesc", fapt care i-au adus o bucurie (xocpav) şi o 
plăcere (f|8ovr|v) interioară imense [r. 80-82]. 

Anticamera vederii este iarăşi rugăciunea. însă de 
această dată rugăciunea este împreunată cu o stare de 
bucurie, de avânt duhovnicesc şi de încredere în Dumnezeu, 
adică e animat de o simţire rezultată din atmosfera pocăinţei 
pe care o găsim în extazul analizat anterior. Se vede sporirea 
tânărului novice în această descriere. 

Tânărul, fiind cu faţa la pământ [r. 82-83], într-o stare 
de adorare a Treimii, este invadat iarăşi de lumina divină. 
Introdusă de adverbul l6oi) - care exprimă în acest caz 
surpriza imensă, neprevăzutul extatic - confesiunea 
simeoniană ne relatează mai întâi despre o §6>c, ttoAa) (multă 
lumină), care străluceşte mintea lui, luându-i mintea pe de- 
a-ntregul la ea, împreună cu sufletul [r. 83-85]. 

Această lumină dumnezeiască străluceşte peste el ca şi 
în prima descriere. Simeon foloseşte pe em.A,a|j,i|jav, adică 
aceeaşi formulă ca şi prima dată, arătând că lumina care a 
strălucit peste el, această imensă lumină divină a fost văzută 438 Mizăm în acest context pe sublinierea pe care o face mitropolitul Vasile 
Krivocheine în nota de început la Cateheza 16 : „Dans la vision de la Cat. 16, ii 
s'agit par contre d'un novice, vivant avec son pere spirituel dans le meme 
monastere" [ însă în vedenia din Cateheza 1 6, este vorba mai degrabă de un novice, 
care trăieşte împreună cu Părintele său duhovnicesc în aceeaşi mănăstire], cf. SC 
104, p. 238, nr. 3. 

439 Cf. SC 104, Cat., 78-107, p. 244-246 / Icăjr. 2, p. 193-194. 

440 Cf. OC 12, II, 19, 13-23, p. 28-30 / Viaţa, II, 19, ed. Iliescu, p. 34-35 / Viaţa, II, 
19, ed. Koutsas, apud. Icăjr. 4, p. 257. 89 de mintea lui şi vederea ei a pironit mintea şi sufletul său în 
contemplarea ei. 

Folosirea verbului ÂauPavco într-un asemenea context, 
cu sensul de răpire, acaparare, luare este strategic pentru 
Simeon. Insinuarea în text a acestui verb ţine să precizeze 
faptul, că sufletul pregătit prin dor şi iubire de Dumnezeu nu 
opune rezistenţă luminii divine, la vederea ei, ci, dimpotrivă, 
este acaparat cu totul de prezenţa ei atunci când i se 
descoperă de către Dumnezeu. 

O discuţie fsds-duhovnicească, mai bine zis 
intelectualist-teologică, a raportului dintre har şi libertate în 
cadrul extazului se desfiinţează de la sine în teologia 
simeoniană. 

Cel care aşteaptă cu dor mila lui Dumnezeu, adică 
vederea Sa, nu gândeşte în termenii echităţii, ai contra- 
valorii prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lui, ci 
condescendenţa divină ca lumină e primită cu o deschidere 
impresionantă, fiinţială, de către propria-i persoană. 

Lumina nu violentează libertatea lui Simeon ci îi 
garantează autenticitatea exprimării ei fiinţiale iar receptarea 
luminii în fiinţa sa e mai mult decât şi-ar fi putut închipui 
vreodată Simeon, că înseamnă milă divină. 

Lumina se descoperă nu unei minţi raţionaliste, atee 
sau gnostice, care preferă un Dumnezeu construit de 
computerul minţii sau lipsa oricărei Fiinţe creatoare, ci unei 
minţi pline de dor, de aşteptare a Celui iubit. 

Simeon confirmă întru totul această direcţie de 
gândire, fiindcă, spune el: „neaşteptatul minunii m-a umplut 
de uimire şi m-a făcut să fiu ca într-un extaz" [r. 85-86]. 

Vederea nu 1-a umplut de neorânduială pe Simeon ci 
de uimire, de suprema admiraţie pe care o poate atinge fiinţa 
umană. Că lumina a fost receptată ca o minune este o 
evidenţă în opera Sfântului Simeon. Din teologia simeoniană 
rezultă în mod expres faptul, că nu a existat o minune mai 
mare în viaţa lui decât vederea slavei dumnezeieşti. 

"EKOTaoLţ-ul a fost real pentru Simeon. Particula coc; 
din fraza redată anterior nu are la Simeon caracter dubitativ, 
credem noi, ci mai degrabă el pune prin intermediul ei 
semnul egal între vedere şi extaz. 

Vederea luminii pe care el a trăit-o este un extaz, este 
o ieşire din sine, adică acea stare, evocată mai sus în alţi 
termeni, când sufletul era acaparat de vederea luminii Prea 
Sfintei Treimi. 90 Tânărul Simeon uită locul unde era şi cine era [r. 86- 
87]. Acapararea lui de lumină şi această uitare - uitare reală 
- de care vorbeşte aici sunt amănunte post-extatice. Când a 
ieşit din extaz s-a regăsit strigând: „Doamne miluieşte!" 
[87-88]; strigarea subliniind deopotrivă bucuria sa imensă 
dar şi uimirea lui. 

Rândul 88 încheie relatarea propriu-zisă a extazului. 
Până la r. 107 avem o elaborare teologică a realităţii sale şi 
mai ales a consecinţelor cu care s-a soldat extazul. 

Simeon spune că tânărul vorbea cu lumina [r. 92]. 
Folosind aoristul iTpooa)|j,LA,r|oa, el ne indică faptul că nu 
asculta pasiv ceea ce îi spunea lumina sau i se spunea din 
lumina divină, ci că el conversa cu lumina, avea o atitudine 
personală faţă de lumină, pe care o simţea ca pe o iradiere 
personală a Dumnezeirii. 

Atitudinea personalistă a lui Simeon faţă de lumină se 
vede din aceea că o desemnează ca fiind ştiutoare a faptului 
că ei conversează [r. 92]. 

In această situaţie, forma de perfect ol8ev din r. 92, 
tradusă prin a cunoaşte, a şti, de către noi, indică 
înţelegerea, discuţia reciprocă dintre Dumnezeul treimic, 
Care îşi dezvăluie slava Sa copleşitoare, şi Simeon. 

Insă Simeon acceptă şi semnificaţia directă a lui ol8a, 
după cum am văzut, deoarece El vorbeşte de o vedere a 
noastră de către Dumnezeu, prin lumină, ca şi de o vedere a 
Lui de către noi, prin intermediul luminii. In lumină Simeon 
a conversat cu Dumnezeu dar L-a şi văzut pe Dumnezeu. A 
conversat cu Cel pe care L-a văzut. 

Vederea luminii a risipit ceaţa şi cugetul pământesc 
din sufletul său, a îndepărtat povara sufletului şi a făcut ca 
trupul său să devină deodată viguros, dezbrăcând veşmântul 
stricăciunii [r. 92-99]. 

Simeon a fost invadat de o mare bucurie, de o simţire 
a minţii şi de o dulceaţă dumnezeiască [r. 100-101], pe care 
nu le putea dobândi numai de la rugăciunea fără vedere 
dumnezeiască. 

De fapt acesta e şi mesajul pe care vrea să îl inducă 
ascultătorilor şi cititorilor săi: că vederea extatică produce o 
cunoaştere dumnezeiască şi are reacţii uluitoare, la nivel 
holistic, în omul credincios şi nu e doar un eveniment 
pasager, care se poate uita uşor de către el. 

El trăieşte post-extatic o libertate interioară uimitoare, 
uită silogistica pe care ţi-o impune viaţa în lume şi uită şi de 91 moarte, de faptul că e un om muritor [r. 102-105], pentru că 
„toate simţirile minţii şi ale sufletului s-au lipit numai 
(liovnv) de acea negrăită bucurie a luminii" [r. 105-107]. 

Toate aceste evidenţe ne arată că vederea nu e o 
tulburare psihică, nicio paralizie a conştiinţei, nu e o 
presiune nedorită şi inconfortantă a lui Dumnezeu în fiinţa 
noastră, ci e întâlnirea la un nivel adânc personal a lui 
Dumnezeu cu omul credincios şi intrarea în comuniune, prin 
slava Sa, cu Prea Sfânta Treime. 92 2. 4. 2. 3. Confesiunea extatică şi comentariul 
validator în Discursul 5 etic avem o mostră tipic simeoniană de 
mărturisire tranşantă a experienţei duhovniceşti personale, 
dublată de o validare teologică riguroasă, care nu are niciun 
defect de logică sau de încopciere la Tradiţia mistică a 
Bisericii. 

în 5, 251-354 441 , Sfântul Simeon face o apologie 
fulminantă vederii dumnezeieşti şi experienţei teologice 
directe, prezentând Teologia ca pe o consecinţă a vederii 
extatice. 

Simeon începe explicaţiile experenţiale, pe care dorim 
să le comentăm aici, de la sintagma tradiţională: „lumina 
cunoştinţei" (4)go<; yv^oeidc,) [r. 251]. El spune auditoriului 
său, că la auzul acestei sintagme, nu trebuie să înţelegem că 
putem avea o cunoaştere teologică reală fără vederea luminii 
divine [r. 251-253]. Nu cunoştinţa e cea care produce 
lumina, atenţionează Simeon, ci „lumina produce în noi 
cunoştinţa" [r. 254-255]. 

rVcooig-ul/gnoza/cunoaşterea sau cunoştinţa (aşa cum 
traducem noi, luând ca paradigmă uzanţa liturgică) nu are la 
Simeon decât fundament extatic. 

Cunoaşterea extatică este pentru el adevărata 
cunoaştere, cunoaşterea fiinţială, ontologică, în care suntem 
amprentaţi de slava lui Dumnezeu. 

Cunoaşterea prin acumulare de date, cunoaşterea ca 
experienţă multilaterală se subsumează pentru el cunoaşterii 
ca vedere. Cea care dă tonul în relaţiile sale cu ascultătorii 
săi sau cu superiorii săi ierarhici este experienţa extatică, 
aceasta fiind promotoarea de drept a teologiei sale. 

Fără vederea extatică nu putem cunoaşte în mod real 
pe Dumnezeu. Simeon repetă acest lucru de fiecare dată 
enervând masiv pe cei care habar aveau de o asemenea 
experienţă. 

în textul la care ne referim, el spune: „nu poate 
cunoaşte cineva pe Dumnezeu decât numai prin vederea 
luminii (|i/f| 5ia ifj<; Gecopiac;) care ţâşneşte din El" [r. 255- 
257]. 441 Cf. SC 129, Disc. etice, V, 251-354, p. 98-106 / Icăjr. 1, p. 255-258. 93 Spunând asta, Simeon sublinia relaţia sa cu un 
Dumnezeu viu, cu un Dumnezeu care nu e o antichitate a 
Bisericii, conservată bine de teologii ei sau un fals 
impecabil, acoperit de elogii, pentru ca să nu se afle 
inactualitatea şi inoperabilitatea Lui. 

Simeon da mărturie despre o experiere copleşitoare a 
realităţii Creatorului cerului şi al pământului şi afirma faptul 
că, relaţia sa cu Dumnezeu e una cât se poate de comună, de 
cotidiană şi în niciun caz nu e o relaţie ocazionată doar de 
vreo sărbătoare sau datină sau de postura sa de preot al 
Bisericii. 

Dumnezeul de care vorbeşte Simeon e viu, e singurul 
Dumnezeu şi El ne iradiază cu slava Sa, care ne aduce 
cunoaşterea Lui. 

Aducând în faţa auditoriului său paradigma 
martorului, a celui care poate să dea o mărturie despre un 
om sau o cetate numai dacă le-a văzut [r. 257-262], Simeon 
concluzionează: „(tot aşa nimeni nu va putea vorbi) despre 
Ierusalimul cel de sus şi despre Dumnezeul Cel nevăzut 
Care locuieşte întru el, despre slava cea neapropiată a feţei 
Lui şi despre lucrarea şi puterea Preasfântului Său Duh, deci 
despre lumină, dacă el mai întâi nu vede lumina cu ochii 
sufletului său şi (dacă nu) cunoaşte cu acrivie luminările şi 
lucrările ei în el însuşi" [r. 263-269]. 

Silogismul simeonian este irefutabil la nivel practic şi 
contemplativ. Poţi să cunoşti şi să vorbeşti despre ceva 
anume, numai dacă ai experienţa acelui fapt. Nu putem 
cunoaşte ceea ce nu ştim nicidecum. 

Dacă lumina lui Dumnezeu este văzută de ochii inimii 
noastre, dacă vedem lumina în curăţia inimii şi avem 
luminări curente ale Duhului, legate de diferite probleme ale 
vieţii cotidiene, atunci nu e nicio mare greutate să dăm 
mărturie despre ele. Simeon vorbea foarte deschis despre 
experienţele sale extatice pentru că ele erau comune pentru 
el, făceau parte din ritmul zilnic al vieţii lui şi nu erau 
probleme teologice tabu. 

Dacă în cazul cunoaşterii ca revelare personală a 
luminii, poţi să o cunoşti dacă Dumnezeu ţi-o dăruie în viaţa 
ta, Simeon spune că şi cititul unei cărţi sfinte, în cazul unui 
om înduhovnicit, nu este o scanare de suprafaţă a informaţiei 
lecturate, ci lectura sa e o continuă revelare dumnezeiască de 
sensuri: „chiar şi atunci când aude prin intermediul 
dumnezeieştilor Scripturi, grăind pe cei care au văzut pe 94 Dumnezeu, (omul duhovnicesc) este învăţat (5i5aaKeToa) 
despre acelea numai (|j,6va) prin Duhul Sfânt" [r. 269-271]. 

Cunoaşterea prin lumină se împreună în omul 
duhovnicesc cu cea prin luminare dumnezeiască. Harul 
Sfântului Duh este cel care ni le revelează pe amândouă. Ele 
sunt manifestări de grad ale Duhului şi nu de esenţă. După 
cum a spus mai sus Sfântul Simeon, tot ceea ce noi numim 
ca fiind ale lui Dumnezeu e de fapt o referire la lumina 
dumnezeiască. 

Simeon continuă cu paradigma probei, a experienţei 
nemijlocite. Simpla citire a textelor Scripturii referitoare la 
vedere nu înseamnă experierea vederii [r. 271-276]. Oricât 
de banale ar părea explicaţii sale, de pline de truism pentru 
un om duhovnicesc, Simeon merge pe o silogistică joasă, ca 
să explice experienţele sale extatice. 

Vederea lui Dumnezeu înseamnă să vezi lumina [r. 
276]. Ca să cunoşti pe Dumnezeu nu ai altceva de văzut 
iradiind din El decât lumina Sa. Dacă am văzut lumina, 
atunci, în acea clipă, „(am primit) prima cunoştinţă că 
Dumnezeu există" (yvcoolc; iTparci ou Geoc;) [r. 277]. 

Dacă am cunoscut că Dumnezeu există din ceea ce am 
citit despre El şi am crezut că El există, vederea luminii îi 
demonstrează în mod personal celui credincios, cum arată 
Dumnezeul care există, Care este din totdeauna şi pentru 
totdeauna [r. 277-286]. 

începând cu rândul 287, Simeon remărturiseşte 
extazul din anii noviciatului său, pe care l-am analizat în 
secţiunea anterioară. Numai că aici, Simeon nu mai optează 
pentru o relatare simplă a unor amănunte extatice, ci 
aminteşte detaliile care se cer interpretate teologic. 
Confesiunea reluată aici are un preambul constituit din aluzii 
la realitatea experienţei extatice. 

Dumnezeul care S-a revelat lui Simeon este dopdrov 
[r. 287], nevăzut. însă cel care îl vede pe Cel nevăzut are o 
descoperire, vede o lumină [ r. 288-289]. 

Starea de vedere conţine în ea starea de minunare, de 
uimire a celui ce vede [r. 289]. Vederea luminii nu indică în 
primă fază şi cunoaşterea Celui care ţi S-a arătat. Simeon 
precizează că nu poţi să îl întrebi pe Cel ce ţi Se descoperă 
în lumină cine este, atâta timp cât nici nu îl poţi privi, nici 
nu poţi să-I cuprinzi măreţia [r. 289-293]. 

Vedem, cu alte cuvinte, slava Cuiva, nu slava a ceva. 
Teologia extatică simeoniană este personalistă pentru că ne 95 indică o relaţie cu Cineva prin intermediul slavei Sale şi nu o 
relaţie cu o slavă impersonală, cu o fantomatică şi 
depersonalizantă realitate holistică. 

Spune Simeon, că cel care vede, ştie că „oâco; tic; 
eoTLv 6 pavele; npo TTpoocoiTou auToi)"(tot ceea ce s-a arătat 
/dezvăluit în faţa lui este al Cuiva) [ r. 293-294]. 

Slava e a Cuiva, a Dumnezeului treimic. Repovestind 
extazul din Cat. 16, Simeon dă luminii apelativul de y\\>K\>c, 
(dulce) [r. 297]. 

El dublează lingvistic caracteristica luminii de a fi 
resimţită ca dulce, subliniază acest lucru, pentru a arăta 
modul personal în care a receptat lumina în fiinţa lui. 
Lumina nu 1-a umplut de frică, nu 1-a ars, nu 1-a adus în 
pragul nebuniei, ci dimpotrivă 1-a umplut de o dulceaţă 
dumnezeiască inexprimabilă. Lumina a venit într-o inimă 
plină de dor pentru Dumnezeu şi a fost simţită ca dulceaţă. 

Dulceaţa (yA-uiceiav) şi dorul (ttoGov) [r. 300] sunt 
urmările extatice evidenţiate de Simeon cu această ocazie. 
Lacrimile fierbinţi şi multe vin de la sine, ca o continuare a 
celor două [r. 301]. In acest context apare imaginea casei 
care dispare şi odată cu ea şi lumea întreagă, moment în care 
extazul e prezentat ca o singurătate în doi extrem de adâncă: 
el şi Dumnezeu stau faţă în faţă [r. 302-304]. 

După ce îşi manifestă în faţa Părintelui său, 
nedumerirea referitoare la prezenţa trupului său în timpul 
extazului, Simeon ne indică interioritatea sa: o bucurie 
negrăită, iubire şi dor mult şi râuri de lacrimi de fericire îi 
curgeau din ochi [r. 304-309]. 

Părintele îi răspunde că lumina e cea care ne curăţeşte 
pe noi, până când ne face desăvârşiţi şi în această stare 
putem, căpătăm, avem îndrăzneala de a-L întreba pe Cel ce 
ni Se arată cine este şi El ne va răspunde că este Dumnezeu, 
Creatorul nostru [r. 3 1 1 -3 1 6]. 

Creşterea în cunoaştere înseamnă pentru Simeon 
creşterea în vederea şi înţelegerea luminii dumnezeieşti. în 
cunoaşterea lui Dumnezeu se înaintează încet dar constant. 
Simeon spune ca noi înaintăm koct' oAiyov, câte puţin în 
fiecare zi în cele ale lui Dumnezeu [r. 317-319]. 

Vederea lui Dumnezeu înseamnă însă cunoaşterea Sa 
autentică iar cunoaşterea Lui înseamnă să ştii care e voia Lui 
cu noi [r. 320-323]. Vederea stă în conexiune internă cu 
cunoaşterea în cadrul teologiei simeoniene iar cunoaşterea 96 Sa se manifestă ca înţelegere personală a to ooitou ayLou 
0eA,r||j,a (a sfintei Lui voinţe) [r. 322-323]. 

Comuniunea cu Dumnezeu pe care ne-o procură 
vederea slavei Sale ne dă să simţim cum trebuie să ne 
comportăm, cum trebuie să vorbim, cum trebuie să ne 
manifestăm în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. 

Această comuniune cu El nu ne mai face să 
presupunem cum să acţionăm, ci suntem încunoştinţaţi 
interior de lumină ce să spunem spre slava lui Dumnezeu. 

Teologia slavei este cea care ne dă adevărata 
dimensiune morală a vieţii duhovniceşti, pentru că fapta 
bună întru conştientă, fapta bună căreia îi vedem urmările în 
fiinţa noastră, i le conştientizăm în mod personal sau e 
făcută atunci când vedem lumina, când simţim harul lui 
Dumnezeu în noi. 

Sfântul Simeon nu trăieşte dileme morale active, 
congestionante. Cunoaşterea ca vedere şi cea ca luminare ne 
despovărează de ceea ce pare dilematic, obscur, obturant în 
viaţa duhovnicească. 

înaintarea şi ajungerea în familiaritatea cu Dumnezeu 
este pentru Simeon o cunoaştere a ceea ce face Dumnezeu în 
noi, care este identic - subliniază el - cu ceea ce a făcut şi va 
face Dumnezeu cu toţi Sfinţii [r. 324-328]. 

Simeon nu vorbeşte decât de o singură modalitate de a 
înainta în comuniunea cu Dumnezeu şi anume de viaţa de 
sfinţenie, care se traduce ca o viaţă în care înaintăm mereu 
în vederea luminii şi în luminări şi contemplări duhovniceşti. 

Aşadar, pentru că tocmai această latură tainică a 
relaţiei Sfinţilor cu Dumnezeu înseamnă viaţă 
duhovnicească şi, în definitiv, cunoaştere teologică, Simeon 
vede relaţia noastră cu Dumnezeu, comuniunea sfântă cu 
Dumnezeu, ca avându-şi fundamentul în însăşi iniţierea, pe 
care însuşi Dumnezeu ne-o face despre Sine [r. 328-329]. 

Simeon dezbate intens acest adevăr capital despre 
mântuirea personală, arătând că adevărata cunoaştere despre 
Dumnezeu nu o primim prin munca noastră, prin eforturile 
foarte trudnice pe care le depunem, ci cunoaşterea Lui e un 
dar dumnezeiesc, este un dar primit în curăţia inimii şi el e 
revelarea personală a luminii dumnezeieşti a Treimii. 

Noi începem să primim cunoaşterea Sa încă din 
această viaţă, dar primirea deplină a vederii Sale e rezervată 
vieţii veşnice [r. 329-337]. însă, dacă nu cunoaştem că 97 suntem fiii lui Dumnezeu din prezenţa Duhului Sfânt în noi, 
spune Simeon, atunci nu ne vom face asemenea lui 
Dumnezeu, pentru că El nu este întru noi [r. 343-346]. 98 2. 4. 3. Extazele simeoniene din Viaţa scrisă de 
Sfântul Nichita în descrierea Vieţii Sfântului Simeon, Părintele său, 
Sfântul Nichita Stithatul punctează mai multe extaze ale 
acestuia, primul fiind cel din I, 5. 

După cum am spus într-o secţiune anterioară, primul 
extaz simeonian este recunoscut şi de Nichita, ca fiind cel de 
dinaintea venirii Sfântului Simeon la Studion, după ce 1-a 
întâlnit pe Sfântul Simeon Evlaviosul 442 . 

Descrierea extatică de la I, 5 începe cu amănuntul că 
Simeon era la rugăciune, pe timp de noapte şi era unit cu 
Prima minte, ca o vot KaGapco [minte curată] 443 . Nichita 
pune accentul pe raţionalitatea duhovnicească a omului care 
se roagă, care e adusă de curăţia minţii şi pe relaţia lui cu 
Dumnezeu ca Raţiune primă, ca Izvor al oricărei gândiri 
curate. 

Vederea extatică este integrată tot în contextul 
rugăciunii particulare, prelungite, a Sfântului Simeon. Era o 
rugăciune de noapte, unde Simeon vede deodată „o lumină 
de sus, strălucind peste el, [o lumină] neamestecată 
[eUiKpivec;] [venind] din cer, imensă [aiTÂeTov], care a 
umplut totul de lumină şi curăţie, ca şi cum ar fi venit 

• „444 

ziua 

Lumina şi curăţia sunt cele două realităţi pregnante 
ale descrierii nichitiene şi lumina dumnezeiască este 
prezentată ca fundament al curăţiei minţii Sfântului Simeon. 

Lui Simeon, care sta în lumină, spune Nichita, i se 
părea că nu mai vede casa şi chilia în care se ruga, pentru că 
acestea două nu se mai zăreau iar el era „apirayevTa ev tgo 
aepi" [răpit în văzduh] 446 , uitând de trupul său 447 . 

în I, 5, 9-10 Nichita recunoaşte că el redă ceea ce a 
auzit de la Simeon şi ceea ce a scris şi Simeon despre 

i 448 

aceasta vedere . 442 Cf. OC 12, 1, 4, 1-34, p. 6-8 [ed. Hausherr] / Viaţa, ed. Iliescu, p. 16-18/ Ică jr. 4, 
p. 246-247 [ed. Koutsas] 

443 Idem, I, 5, 1-2, p. 8 / Idem, p.18 / Idem, p. 247. 

444 Idem, I, 5, 2-4, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

445 Idem, I, 5, 5-7, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

446 Idem, I, 5, 8, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

447 Idem, I, 5, 7-8, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

448 Idem, I, 5, 8-9, p. 8 / Ibidem/ Ibidem. 99 Tradiţia orală şi cea scrisă se îmbină în Viaţa scrisă de 
Nichita şi ea este modul viu, coerent în care ni s-a transmis 
Tradiţia sfântă şi multilaterală a Bisericii. 

Vederea, spune Nichita, a fost receptată de Simeon ca 
o „străină enormitate" [to £evou roti Tepacrciou], ca o 
experienţă colosală, pentru că nu mai trăise astfel de 
descoperiri [dciTOKaluil/ecov] 449 . 

Dacă Nichita recunoaşte că acesta e primul extaz 
simeonian, în aceeaşi noapte, Nichita spune că Simeon a 
trăit şi o altă vedere dumnezeiască, distinctă de extaz, dar în 
prelungirea lui - pentru că era „întru lucrarea luminii" 450 - 
în care 1-a văzut pe Sfântul Simeon Evlaviosul . 

în această a doua vedere [el8o<;], Simeon vede „un nor 
prealuminos, fără formă şi fără întrerupere, plin de slava 
negrăită a lui Dumnezeu, [care venea] din înaltul cerului" 452 . 

Astfel v£$k\r\ [norul] şi 6o£a [slava], cele două 
reprezentări extatice clasice ale experienţei duhovniceşti 
revin şi la Nichita şi punctează realităţile extatice ale 
Sfântului Simeon. Din aceasta se observă, că Sfântul Nichita 
se dovedeşte un ucenic fidel al Sfântului Simeon Noul 
Teolog până şi în cele mai mici amănunte. 

Vorbind despre arătarea Sfântului Simeon Evlaviosul 
în lumină, Nichita foloseşte substantivul opoqja [vedere / 
vedenie]. Simeon, Părintele său, a avut o „tou ^piktoO 
opdqjaToc;" [vedenie înfricoşătoare], în care şi-a văzut 
Părintele lui, pe Sfântul Simeon Evlaviosul 453 . 

La sfârşitul primului capitol al Vieţii, în I, 9, Nichita 
prezintă al doilea extaz simeonian, fără ca editorii moderni 
ai textului să includă în subtitlu acest lucru. In drum spre 
Constantinopol, plângând şi jelind, fiind iarăşi de unul 
singur, Simeon are a treia vedere dumnezeiască [dacă o 
considerăm pe prima, descrisă de Nichita, ca fiind două 
vederi], în mijlocul munţilor 454 . 

Aici, mergând pe drum de munte, „dintr-o dată harul 
Duhului de sus 1-a învăluit pe cel Drept ca un foc, ca 
odinioară pe Pavel [F. Ap. 9, 3; 22, 6] şi 1-a umplut întreg de 
bucurie şi de dulceaţă negrăită, crescându-i [ki\a\)E,r\oaoa] 449 Idem, I, 5, 10, p. 8 / Idem, p. 18-19 / Idem, p. 248. 

450 Idem, I, 5, 14, p. 8 / Idem, p. 19 / Ibidem. 

451 Idem, I, 5, 13-14, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

452 Idem, I, 5, 14-16, p. 8 / Ibidem / Ibidem. 

453 Idem, I, 5, 18, p. 10 / Ibidem / Ibidem. 

454 Idem, I, 5, 12-18, p. 16-18 / Idem, p. 25 / Idem, p. 251. 100 dragostea de Dumnezeu şi credinţa în Părintele său 
duhovnicesc" 455 . 

Nichita nu vrea să facă din cel de al treilea extaz 
simeonian pe care îl descrie o altă descoperire în drum spre 
Damasc, adică o mostră de secvenţialitate identică cu 
extazul lui Pavel, ci el prezintă extazul în forma în care s-a 
petrecut. 

Alăturarea extazului simeonian de cel paulin nu ţine 
decât de amănuntul mergerii spre un oraş principal, de faptul 
că el se petrece pe când misticul era pe cale şi de acela că 
lumina 1-a învăluit deodată. 

Insă cele două extaze nu sunt identice în esenţă şi nici 
Dumnezeu nu a dorit acelaşi lucru când le-a dăruit celor doi. 
Dacă în cazul lui Pavel extazul a fost o întâlnire 
convertitoare cu Domnul său, în cazul lui Simeon, extazul de 
pe cale a avut rolul de a creşte dragostea lui Simeon de 
Dumnezeu şi de Părintele său duhovnicesc, de Sfântul 
Simeon Evlaviosul. 

Trebuie să vedem în această descriere extatică a 
Sfântului Nichita rolul hotărâtor pe care îl are extazul în 
creşterea noastră duhovnicească. Extazul şi Părintele 
duhovnicesc, adică directa călăuzire a lui Dumnezeu şi 
directa călăuzire a Părintelui, a Mentorului său duhovnicesc 
se îmbină în mod dumnezeiesc în formarea lui Simeon. 

Simeon are nevoie de certitudini divino-umane pentru 
a creşte în Hristos, de revelaţii dumnezeieşti dar şi de 
exemplul personal, harismatic, al Părintelui duhovnicesc. El 
e condus de către Duhul prin lumina dumnezeiască dar şi de 
Părintele duhovnicesc, prin acelaşi Duh care locuieşte în el. 

Dacă în cele două extaze anterioare aveam norul şi 
slava, în al treilea avem parte de imaginea, focului, a lui irup, 
care îl învăluie. 

în II, 19, avem parte de a patra experienţă extatică 
simeoniană descrisă de Nichita. E de la sine înţeles că vom 
avea o altă consecuţie a vederilor simeoniene, atâta timp cât 
în ediţia Koutsas, acest al patrulea loc extatic este numărat 
ca al doilea 456 iar în ediţia Hausherr nu există supratitluri la 
subcapitole. 

După o întrevedere cu Părintele său, în care acesta îi 
proroceşte o sporire uluitoare în el a harului, Simeon intră în 455 Idem, I, 5, 18-22, p. 18 / Ibidem / Ibidem. 

456 A se vedea supratitlul de la II, 19 din Ică jr. 4, p. 257. 101 chilia sa şi are loc vederea pe care o denumim ca fiind a 4- 

457 

a . 

Simeon face o prolegomena a extazului, prezentându-1 
ca ajutor rapid venit din partea lui Dumnezeu . Astfel 
„lumina a răsărit ca dimineaţa devreme [iTpwiiiov], şi pe 
neaşteptate 1-a învăluit de sus o lumină strălucitoare 
asemenea unui fulger [doTpairf)] [cf. F. Ap. 26, 13], care i-a 
prins mintea, a răpit-o întreagă şi a umplut-o de o preadulce 
veselie" 459 . 

Nichita prezintă al 4-lea extaz ca pe o răpire a minţii 
în lumină, unde aceasta se umple de o veselie extraordinară. 
Deodată noaptea piere şi lumina apare în viaţa Sfântului 
Simeon ca o lumină orbitoare a dimineţii, ca un fulger 
luminos, care îl învăluie cu totul. 

Pe când Simeon era cu faţa la pământ în urma acestui 
extaz şi plângea a văzut „o minune înfricoşătoare" 460 , adică 
„a văzut cu mintea un nor luminos [4KjOToei5f| ve^eAxiv] 
căzând în întregime peste el, producând toată plăcerea şi 
dulceaţa în sufletul lui şi 1-a umplut de har dumnezeiesc 
micşorând până la capăt grosimea pământească a cugetului 
trupesc" 461 . 

Avem aşadar, ca şi în cazul extazelor I şi II o 
continuitate imediată între extazele IV şi V. Lumina este 
văzută ca un fulger dar şi ca un nor luminos, care îl sfinţeşte 
în mod evident pe Simeon. 

Extazul al 6-lea descris de Sfântul Nichita se petrece 
tot noaptea 462 , în momentul când Sfântul Simeon dorea să îi 
scrie tatălui său şi să-1 înveţe, cum să corespondeze acesta cu 
bărbaţii Sfinţi [av5pa<; ayLouc;] şi îndeosebi cu Sfântul 
Simeon Evlaviosul 463 . 

Tocmai când Simon începuse scrisoarea către tatăl său 
natural, „deodată, i-a strălucit o lumină infinită [cfjcoc; 
aiTeipov] din cer şi aceasta a sfâşiat acoperişul casei sale şi i- 
a umplut din nou sufletul de o bucurie şi plăcere nespusă, 
astfel încât de imensitatea acelei lumini sfeşnicul [Âuxvov] 
care lumina - căci era noapte - s-a întunecat cu totul. 457 OC 12, II, 19, 7-8, p. 28 / Viaţa, ed. Iliescu, p. 34 / Ică jr. 4, p. 257. 

458 Idem, II, 19, 12-13, p. 28 / Ibidem / Ibidem. 

459 Idem, II, 19, 13-16, p. 28 / Ibidem / Ibidem. 

460 Idem, II, 19, 19, p. 29 / Idem, p. 35 / Ibidem. 

461 Idem, II, 19, 20-23, p. 28-30 / Ibidem / Ibidem. 

462 Idem, III, 23, 1 1, p. 32 / Idem, p. 38 / Idem, p. 259. 

463 Idem, III, 23, 3-6, p. 32 / Ibidem / Ibidem. 102 Şi iată că din acea dumnezeiască lumină a ieşit un glas 
care spunea: „Apostolului şi ucenicului lui Hristos, 
mijlocitorului şi ambasadorului nostru la Dumnezeu" 464 . 

Punerea în antiteză a luminii cereşti şi a luminii 
sfeşnicului are rolul de a sublinia imensitatea luminii divine 
pe care a văzut-o Simeon iar extazul acesta este o nouă 
garantare din partea lui Dumnezeu a sfinţeniei Sfântului 
Simeon Evlaviosul, Părintele Sfântului Simeon. 

Simeon, după cum aflăm din III, 24, nu era monah la 
această dată 465 . El era încă novice în Mănăstirea Sfântul 
Mamas 466 . Toate cele 6 extaze prezentate de către Nichita 
sunt anterioare vieţii sale monahale şi ele au avut rolul de a-1 
iniţia şi a-1 întări pe Simeon în viaţa mistică şi, în acelaşi 
timp, de a-i spori încrederea în Părintele său, în Sfântul 
Simeon Evlaviosul. 

Simeon intră în viaţa monahală ca un om cu o mare 
sporire duhovnicească, cu un mare zel pentru sfinţenie şi cu 
o încredere neclintită în sfinţenia Părintelui său. însuşi 
Dumnezeu urmărise această unire interioară deplină a lui 
Simeon cu Părintele său şi Simeon nu a abdicat de la ea 
niciodată. Ralierea interioară deplină la viaţa lui Dumnezeu 
şi încrederea deplină în Părintele său au fost cele două 
coordonate interioare majore ale Noului Teolog. 

Sfârşitul secţiunii a 23-a narează faptul, că Simeon a 
scris acea scrisoare tatălui său în mod extatic, fiind în 
lumină, pentru că Dumnezeu îi călăuzea mâna ca să scrie 467 . 

Nichita foloseşte expresia „dictată de sus" [xr\v 
avcoGev pr|0eloav] pentru ca să ne amintească amănuntul, că 
revelarea expresă a unor adevăruri, în formă scrisă, nu este 
un lucru singular ci el se regăseşte la Sfinţii Scripturii şi în 
viaţa multor Sfinţi ai Bisericii. 

Lumina lui Dumnezeu face iarăşi pentru Simeon o zi 
neînserată în mijlocul nopţii şi Simeon scrie cele pe care 
Dumnezeu i le grăieşte, fiind înconjurat de lumina divină. 

După intrarea sa în monahism, Părintele nostru 
trăieşte o viaţă de „o extremă curăţie" [aicpov 
GKKaGapGevTi] 464 Idem, III, 23, 8-13, p. 32 / Ibidem / Ibidem. 

465 Idem, III, 24, 1-4, p. 34 / Ibidem / Idem, p. 260. 

466 Cf. Idem, III, 22, 4, p. 32 / Idem, p. 37 / Idem, p. 258. 

467 Idem, III, 23, 17-20, p. 32-34 / Idem, p. 38 / Idem, p. 260. 

468 OC 12, III, 25, 1-2, p. 34 / Idem, p. 39 / Idem, p. 260. 103 In III, 26, Nichita spune că Sfântul Simeon „a devenit 
întreg atenţie, întreg plin de căldura Duhului, întreg plin de 
descoperiri şi luminări dumnezeieşti [Geicov aiTOKaA,ui)j6Cov 
Km 4A,A,a|iijJ6a)v]" 469 . De aici încolo nici Nichita şi nici noi nu 
mai putem avea un inventar, oricât de probabilistic al 
extazelor simeoniene. 

Din III, 26 rezultă că vederea dumnezeiască îi devine 
cotidiană Sfântului Simeon la puţin timp după ce devenise 
monah. 

Despre această cotidianitate a vederii luminii, Sfântul 
Nichita scrie: „Din această cauză şi mai înainte de toate, 
adunându-se pe sine întreg din cele din afară, stătea la 
rugăciune. 

Şi, la începutul zilei, ca unul nevătămat [de nimic], i 
se răpea [apuaCcov] mintea sus şi se unea [ouyylv6|j,6vo(;] în 
mod imaterial cu Dumnezeul Cel imaterial, neavând 
gândirea atrasă de nicio grijă, nici împărţită în simţuri. 

Căci însuşi Divinul, înaintea rugăciunilor sale, o lua 
îndată şi îi învăluia mintea sufletului său în lumina Sa 
naturală / proprie [tco e^ura) 4)cotl] şi îi topea cele 
pământeşti din ea, umplând-o de căldura Duhului şi inima de 
toată veselia" 470 . 

Sfântul Simeon se unea cu lumina încă mai înainte de 
rugăciunea de dimineaţă, de când se trezea şi aceasta, 
lumina, scotea din sufletul său orice gând şi întinăciune 
pământească. 

Nichita subliniază rolul luminii în viaţa lui Simeon 
prin aceea că ea îl făcea zilnic cu o minte nematerială, 
abstras de la orice grijă şi realitate pământească. Insă avem 
la Nichita şi o subliniere tranşantă a faptului că lumina 
dumnezeiască pe care o vedea Simeon îi este proprie lui 
Dumnezeu, că este a Lui, că este ceva natural pentru 
Dumnezeu, e proprie Sieşi. 

Viaţa împreună cu Dumnezeu exclude orice 
impuritate şi grijă trupească. Viaţa duhovnicească este o 
viaţă imaterială, trăită în lumină, trăită ca unire continuă cu 
lumina dumnezeiască. 

Sfârşitul capitolului al 27-lea ne arată nopţile pline de 
har ale lui Simeon, în care se vedea „uneori ieşind din el 469 Idem, III, 26, 3-5, p. 36 / Idem, p. 40 / Idem, p. 261. 

470 Idem, III, 26, 11-18, p. 36 / Idem, p. 40-41 / Ibidem. 104 însuşi prin contemplări dumnezeieşti şi se unea în chip tainic 
cu Dumnezeu" 471 . 

Din IV, 29, 1 aflăm că această umplere cotidiană de 
lumină a lui Simeon se petrecea în cei doi ani de monahism, 
care au premers momentului hirotoniei sale întru preot . 

în IV, 30, capitolul dedicat hirotoniei sale, Nichita 
spune, că Simeon, „văzătorul vedeniilor înfricoşătoare, pe 
care le contempla cu ochi de heruvim" 473 , a primit preoţia 
după multă împotrivire interioară 474 . 

în momentul hirotoniei, „când preaînţeleptul Simeon a 
fost făcut preot de către arhiereu, şi acesta a rostit 
rugăciunea asupra lui, iar el avea genunchiul şi capul plecat 
în faţa Tainei, a văzut vedenie şi, iată!, Duhul Sfânt 
coborând în chip de lumină infinită, simplă şi fără formă 
[diTeipoi) dpcoToc; âvXovv Km ave(.6eov], a acoperit preasfântul 
său cap, [Duh] pe Care, în cei 48 de ani de preoţie L-a văzut 
pogorându-Se [K(rcepx6|j,evov] peste Jertfa Sfântă adusă de el 
lui Dumnezeu, cum el însuşi a spus cuiva, ascunzându-se, ca 
şi cum vorbea despre un altul şi [aceasta] stă scris în zicerile 
sale" 475 . 

Potrivit acestei mărturii a lui Nichita, rezultă că 
numărul extazelor simeoniene este imposibil de precizat, 
pentru că Simeon trăia cel mai adesea în lumina divină, era 
luminat de către har şi era plin de Sfântul Duh. Simeon 
primeşte preoţia întru conştientă, văzând harul care venea în 
el şi revăzându-1 mereu coborând peste Cinstitele Daruri pe 
care le slujea. 

Interiorizarea sa cu lumina era şi este cu adevărat greu 
de înţeles de către cei care nu au avut şi nici nu au vreo 
experienţă harică în viaţa lor. 

Raportarea lui Simeon la viaţa Bisericii este pe 
măsura experienţei sale mistice şi aceasta se vede peste tot 
în scrierile sale teologice. înălţimea şi corectitudinea 
teologiei simeoniene nu este dată de stil, de erudiţie sau de 
emfaza retorică cu care el scrie ci de măreţia experienţelor 
sale mistice. 

Experienţa, realismul mistic şi liturgic al lui Simeon, 
realismul biblic şi eclesial al operei sale sunt expresia 471 Idem, III, 27, 14-15, p. 38 / Idem, p. 42 / Idem, p. 262. 

472 Idem, IV, 29, 1, p. 40 / Idem, p. 44 / Ibidem. 

473 Idem, IV, 30, 12-13, p. 40-42 / Idem, p. 45 / Idem, p. 263. 

474 Idem, IV, 30, 6-7, p. 40 / Ibidem / Ibidem. 

475 Idem, IV, 30, 13-21, p. 42 / Idem, p. 45-46 / Idem, p. 263-264. 105 adâncii sale interiorizări cu Dumnezeu. Tocmai pentru că a 
existat în mod real această unire personală a sa cu 
Dumnezeu, Simeon a putut produce o Teologie cuceritoare, 
înspăimântător de înaltă şi de frumoasă, de dumnezeiască. 

în capitolul al 33-lea, Nichita descrie ipostaza de 
liturghisitor a Sfântului Simeon: „împreună liturghisea cu 
cetele cele de sus, şezând în scaunul preoţilor, [şi] aducea 
întotdeauna [ăă] lui Dumnezeu Jertfa cea fără de sânge, 
întru vederea Duhului [ev ojixao'ia tou iTveuiiatoc;] şi cu o 
formă a feţei aidoma feţei de înger" 476 . 

Simeon slujea în mod real cu Puterile cereşti, vedea 
pogorârea harului dumnezeiesc peste Cinstitele Daruri şi, 
fiind plin de har, era aidoma unui înger în trup. 

Prin adverbul aă, Nichita a vrut să spună că Simeon 
vedea de fiecare dată, într-un anume fel, venirea Sfântului 
Duh peste el şi peste Cinstitele Daruri din faţa sa. 

Vederea luminii de către Sfântul Simeon, potrivit 
acestor amănunte biografice, nu se petrecea numai într-un 
spaţiu privat, ferit de ochii celorlalţi, ci ea avea loc şi în 
cadrul slujbelor liturgice, când Simeon era înconjurat de 
către oameni. 

Nichita insistă pe aspectul pnevmatic al fiinţei lui 
Simeon atunci când slujea: „harul Duhului îl făcea întreg 
aidoma unui foc şi aproape de neapropiat [oxe6ov aiTpooiToc;] 

477 

pentru ochii omeneşti în timpul Liturghiei lui" . 

Nichita vede în Simeon atributele luminii 
dumnezeieşti, pentru că el era plin de Duhul. El era coc; nOp 
[aidoma focului] şi o^eSov diTpoaiToc; [aproape de 
neapropiat] pentru cei care-1 priveau. 

Pentru că era plin de lumină, de sfinţenia lui 
Dumnezeu, Simeon e caracterizat prin intermediul 
titulaturilor luminii dumnezeieşti. Lumina dumnezeiască 
care ţâşnea din el, pentru că era în el, îl făcea pe Simeon să 
fie aidoma unui înger, adică o fiinţă înfricoşător de frumoasă 
şi neapropiată minţii umane neînduhovnicite. 

Doi dintre ucenicii săi îl văd pe Simeon în ipostaze 
mistice. Simeon din Efes, Efeseanul, îl vede în timpul 
Sfintei Liturghii îmbrăcat în veşmânt patriarhal 
[TTaTpLapxLKf|v oToA,f|v] , semn că Simon putea să fie 
hirotonit oricând patriarh al Constantinopolului, atâta timp 476 Idem, IV, 33, 2-5, p. 44 / Idem, p. 47 / Idem, p. 265. 

477 Idem, IV, 33, 11-13, p. 44 / Idem, p. 48 / Ibidem. 

478 Idem, IV, 33, 14-19, p. 44 / Ibidem / Idem, p. 265-266. 106 cât Dumnezeu încuviinţa acest lucru iar Meletie, tuns în 
monahism de Simeon, îi mărturiseşte lui Nichita: 

„Adesea vedeam un nor luminos [ve^eAri ^coTivriv] 
acoperindu-1 întreg când stătea în altar în timpul Sfintei 
puneri înainte. Şi, pe drept cuvânt, căci aceia care se disting 
prin înălţimea virtuţilor se învrednicesc şi de slava 
dumnezeiască" 479 . 

Nichita demonstrează prin aceste mărturii că nu numai 
Simeon mărturisea despre sine că vede lumina lui 
Dumnezeu, ci şi alţi oameni duhovniceşti, din jurul lui, 
sesizau prezenţa Duhului în fiinţa sa. 

Simeon nu se putea ascunde, nu-şi putea ascunde 
sporirea duhovnicească uluitoare, pentru că însuşi Duhul 
Sfânt era Cel care îl dădea de gol şi care îl mărturisea ca om 
Sfânt în faţa ucenicilor, a prietenilor şi a superiorilor săi 
ierarhici, cât şi a poporului care îl asculta. 

Dar Nichita mai face încă ceva esenţial în biografia 
mistică a lui Simeon. El arată că norul luminos sau slava 
Tremii văzută pe Sinai, în Tabor, la malul Iordanului sau în 
drum spre Damasc şi în insula Patmos nu au fost evidenţe 
extatice irepetabile în iconomia mântuirii, ci prezenţa 
Duhului este cotidiană în viaţa celor care se sfinţesc, oricând 
ar trăi aceştia şi oriunde ar fi pe faţa pământului. 

Vederea luminii nu ţine de loc, de momentul istoric, 
de rangul social sau eclesial, de vârsta, de sexul, de etnia sau 
starea materială a celui credincios, ci de curăţia sa interioară, 
de sfinţirea persoanei sale, care este singura cerinţă pentru 
ca Domnul să ne dezvăluie lumina Sa. 

Tocmai de aceea Meletie îl vede pe Simeon acoperit 
de norul luminos al slavei Dumnezeirii iar Nichita spune că 
el era ca un foc, ca un înger când slujea. Fiecare percepea pe 
Simeon cel plin de Duhul pe măsura creşterii sale 
duhovniceşti şi fiecăruia dintre ei Simeon li se arăta într-un 
mod aparte. 

în capitolul al 36-lea avem descris un alt extaz al lui 
Simeon petrecut în timpul nopţii. Acesta are un caracter 
special, din cauza harismei pe care a primit-o în urma lui. 

Nichita descrie extazul în următorii termeni: „Aceasta 
fiind, aşadar, lucrarea pe care viteazul o avea în ascuns în 
fiecare zi, într-o noapte, pe când stătea în picioare şi-şi 
aducea rugăciunile sale către Domnul, a văzut o vedenie şi, 479 Idem, IV, 33, 19-23, p. 44 / Ibidem / Idem, p. 266. 107 iată!, un nor luminos [ve(()eA,r| 4)G)t6<;] pogorându-se din cer 
prin acoperişul casei s-a aşezat peste cinstitul său cap şi, 
acoperindu-1 întreg destule ceasuri, 1-a umplut de o plăcere 
foarte fierbinte şi nespusă şi de o veselie şi o voioşie cu 
neputinţă de rostit, iar de acolo a auzit şi un glas tainic 
[|j,uoTLKf|c; (f)a)vf|(;] care-1 învăţa taine străine [£eva nuaTipia] 
şi ascunse [K6Kpu|i|j,6va]. 

De aceea, chiar şi când acest nor s-a ridicat, şi-a găsit 
inima în înţelepciunea lui Dumnezeu [aocf/ia OeoO] revărsând 
apele harului dumnezeiesc. 

Iar de-atunci nu s-a mai avut pe sine însuşi, ci harul 
lui Dumnezeu 1-a smuls întreg Lui însuşi şi a făcut din limba 
lui o trestie ce scrie ascuţit [Ps. 44, 1] iar din gândirea lui un 
izvor al înţelepciunii lui Dumnezeu [Bar. 3, 12]. 

De aceea, deşi era cu totul neînvăţat în învăţăturile din 
afară [d|ia0f|c; (Jov navuri tgov GupaGev |j,a0r||j,ocTG)v], 
teologhisea [eGeoloYei] ca Cel iubit şi nopţi întregi parcurgea 
în ordine cele ale Teologiei [rn<; Ggoâoylocc; oAmg]" , pentru 
că „s-a învrednicit de darul apostolic, spunând cuvântul 
învăţăturii [aiTOOToA,UKf|(; a^icoGeic; 6a)pelag, tou loyou xf\Q 
5i5aaKaAia(; 4)rmi] " , ca un organ al Duhului 

în timpul acestui extaz Simeon primeşte harisma 
Teologiei. Acum Simeon este învăţat de către Dumnezeu, în 
mod mistic, dogmele credinţei şi Simeon se simte luat în 
posesie, locuit, stăpânit de către Duhul Sfânt, Care îl învaţă 
toate. 

Nichita nu pomeneşte la întâmplare amănuntul că lui 
Simeon îi lipsea cultura şi ştiinţa vremii lui, adică învăţătura 
din afară. Nichita aminteşte de acest lucru, pentru a pune în 
prim-plan Teologia ca harismă. 

Tocmai pentru că Simeon este învăţat de către Duhul, 
pentru că a primit de sus învăţătura teologică, el este 
Teologul prin excelenţă al Bisericii. 

Nichita, ca şi Simeon de altfel, subliniind faptul că 
avem o reală cunoaştere teologică numai ca urmare a 
revelaţiilor extatice din partea lui Dumnezeu, ne spune 
răspicat tuturor că nu ne putem încrede în propriile noastre 
deducţii teologice, fiindcă Dumnezeu este singurul Care ne 
învaţă despre Sine, că doar El ne poate arată adevărata 
Teologie şi că pe ea o primim ca urmare a curăţiei personale. 480 Idem, V, 36, 1-15, p. 48 / Idem, p. 51-52 / Idem, p. 267-268. 

481 Idem, V, 37, 9-10, p. 50 / Idem, p. 52 / Idem, p. 268. 

482 Idem, V, 37, 10-1 1, p. 50 / Ibidem / Ibidem. 108 Teologia este un dar dumnezeiesc şi nu un produs 
exclusiv al inteligenţei umane. 

In capitolul al 69-lea, Nichita ne descrie un alt extaz al 
Sfântului Simeon, în care lumina dumnezeiască pătrunde 
întregul trup al acestuia şi îl face pe Părintele nostru să fie 
numai lumină, numai foc ceresc: 

„într-o zi, aşadar, cum stătea în picioare la o 
rugăciune curată şi vorbea cu Dumnezeu, a văzut o vedenie. 
Şi, iată!, văzduhul a început să se lumineze în mintea lui şi 
fiind în chilie i se părea că petrece în lumina zilei. Insă era 
noapte, ca la prima strajă. 

Şi cum a început a se lumina [(fmveiv] de sus, ca 
strălucirile soarelui de dimineaţă... casa şi toate au trecut şi a 
crezut că nu mai era în casă. Ca ieşit din sine însuşi cu totul 
[e^LOTata) oAxog], observa cu toată mintea acea lumină care se 
arăta: ea a crescut câte puţin şi a făcut văzduhul să 
strălucească şi mai luminos şi a înţeles că a ajuns cu tot 
trupul în afara celor pământeşti. 

Şi cum lumina aceea continua să strălucească încă şi 
mai limpede şi s-a arătat strălucind peste el ca soarele de 
amiază, a înţeles că stătea în mijlocul a ceea ce vedea şi s-a 
umplut întreg, în tot trupul, de bucuria şi lacrimile plăcerii 
care-1 năpădea. 

Căci a văzut lumina însăşi atingându-se în chip 
uimitor de trupul lui şi intrând câte puţin în mădularele lui 
[koct' oAiyov yiv6[ievov kv xolc, |j,eA,eaiv ocutou]. [...] A văzut 
deci cum puţin câte puţin acea lumină era dată întreagă 
trupului său întreg, inimii şi măruntaielor lui şi-1 făcea întreg 
foc şi lumină [Trup oA,ov Kod 4)coc; ]" 

Fiind învăţat de către un glas ceresc despre cele ce s- 
au făcut cu el 484 , Simeon a înţeles că „slava care-1 învăluia. . . 
[este] fericirea care are să fie dată Sfinţilor în chip 
veşnic" 485 . 

Acest extaz îl iniţiază pe Simeon în existenţa veşnică 
a Sfinţilor, când toţi vor avea trupurile pe deplin 
transfigurate şi lumina va locui în ei în mod veşnic. 

Prezentând acţiunea directă, intensivă, 

transfiguratoare a luminii asupra trupului, Nichita ne 
vorbeşte în subsidiar şi despre umplerea deplină a sufletului 483 Idem, IX, 69, 1-16, 18-20, p. 92-94 / Idem, p. 88-89 / Idem, p.288. 

484 Idem, IX, 69, 22-23, p. 94 / Idem, p. 89 / Ibidem. 

485 Idem, IX, 70, 1-4, p. 94 / Idem, p. 90 / Idem, p. 289. 109 de către Sfântul Duh, adică de pnevmatizarea deplină a 
fiinţei omeneşti. 

Ceea ce Sfântul Duh a făcut în acest caz cu Simeon nu 
a fost decât aceea de a-1 încredinţa în mod personal şi 
experenţial despre cum arată pnevmatizarea deplină a 
trupului înviat al Domnului şi, prin El, al tuturor Sfinţilor. 

Simeon a pregustat în mod extatic starea de 
îndumnezeire deplină a omului, adică condiţia noastră 
eshatologică, aceea de fiinţe înviate şi transfigurate prin 
harul Treimii. 

Sfântul Simeon a avut nevoie să fie învăţat de către 
Duhul vizavi de ceea ce se făcuse cu el. Adică e nevoie de 
luminare dumnezeiască expresă ca să înţelegem vederile 
extatice pe care le avem. Extazele ni se explică tot de către 
Duhul Sfânt, în măsura în care Dumnezeu consideră necesar 
acest lucru la nivel personal. 

In capitolul al 71-lea, Nichita autentifică sporirea 
uluitoare în sfinţenie a lui Simeon: căci el devenise „doar al 
Duhului şi era plin de harismele Lui dumnezeieşti, fiind 
extrem de curat cu mintea şi vedea pe drept cuvânt ca 
Profeţii din vechime [ol iTpodpfiToa ™Am] vedeniile şi 
descoperirile înfricoşătoare ale Domnului. 

Şi fiind astfel şi având minte apostolică [diTooToA,iK:f|V 
Tf|V 8iavoiav], întrucât era sub lucrarea Duhului lui 
Dumnezeu şi era pus în mişcare de El, avea harul cuvântului 
revărsându-se prin buzele lui [Ps. 44, 3]" 486 . 

Punerea lui Simeon în rândul Prorocilor şi a 
Apostolilor, datorită vedeniilor sale, nu este, credem noi, o 
exagerare din partea lui Nichita ci o observaţie pertinentă 
asupra vieţii sale extatice. 

Simeon a avut descoperiri dumnezeieşti colosale, 
aidoma cu Prorocii şi Apostolii şi „mânat de suflarea 
năprasnică [xr\ pioaa] a Duhului, făcea publice [aKcov 
5r||j,oaiei)ei], [chiar fără voia sa], cele pe care le vedea în 
descoperirile lui Dumnezeu şi în vedenii, atunci când 
ajungea mai presus de fire" 487 . 

Simeon avea vedenii de la Dumnezeu şi tot Dumnezeu 
îl împingea să le facă publice iar această dezvăluire a 486 Idem, IX, 71, 9-15, p. 96 / Idem, p. 91 / Ibidem. 

487 Idem, XII, 111, 8-10, p. 154/ Idem, p. 139 / Idem, p. 31S 110 revelaţiilor sale teologice era însăşi modul acurat, concret, 
de a face Teologie. 

Simeon nu lasă confiscată Teologia în mâna 
oamenilor necurăţiţi de patimi ci arată prin viaţa sa, că a face 
Teologie înseamnă să ai o harismă a lui Dumnezeu şi că 
întregul conţinut al Teologiei este extatic şi trebuie primit de 
la Dumnezeu pentru ca să fie o vorbire credibilă despre El. 111 Soteriologia 2. 5. Calea îndumnezeirii şi vederea lui Dumnezeu în acest capitol vom încerca să prezentăm soteriologia 
simeoniană din perspectiva celor trei trepte clasice în 
teologia ortodoxă: curăţirea de patimi, nepătimirea şi 
îndumnezeirea, pe care şi el o acceptă în scrierile sale, după 
cum o să vedem. 

Dar Simeon subliniază continuu faptul că ajungem să 
ne sfinţim viaţa dacă suntem în ascultare vie faţă de un 
Părinte duhovnicesc care să ne coordoneze viaţa pas cu pas. 

Astfel mântuirea personală e văzută ca o înaintare 
continuă în sfinţenie, prin experienţa vederii lui Dumnezeu, 
în ascultare zilnică faţă de un Părinte duhovnicesc. 2. 5. 1. Răsărirea luminii în cei care se curăţesc 
de patimi în Imnul 8, Părintele nostru arată că cei care îl iubesc 
pe Dumnezeu sunt iubiţi la rândul lor de Dumnezeu ca nişte 
prieteni ai Săi şi acestora El li Se arată . Dumnezeu apare 
în viaţa noastră ca un soare ( t^A-loc;), ca un soare real, deşi 
este K6Kpu|i|j,6voc; (tainic/ascuns) pentru toată firea 
muritoare 489 dar, mai ales, pentru întreaga minte care 
intelectualizează realitatea şi manifestările lui Dumnezeu în 
lume şi în omul credincios. 

Lumina este cea care răsare în cei ai lui Dumnezeu 490 
şi, spune Simeon, „eşti văzut de către ei şi întru Tine răsar 
cei care odinioară erau întunecaţi, desfrânaţi, adulterini şi 
decăzuţi, păcătoşi, vameşi. [Pentru că] pocăindu-se, ei se fac 
fii ai luminii Tale dumnezeieşti (uloi 4)got6(; oou Geiou), 
lumina îi naşte pe toţi din lumină, [din sine], căci cu 
adevărat lumina îi face desăvârşiţi, fiii lui Dumnezeu, ca unii 
care ţin/cunosc [toate] şi [sunt] dumnezei după har" 491 . 488 SC 156, Imne, VIII, 1-5, p. 214 / Ică jr. 3, p. 70. 

489 Idem, Imne, VIII, 6, p. 214 / Ibidem. 

490 Idem, Imne, VIII, 7, p. 214 / Ibidem. 

491 Idem, Imne, VIII, 7-12, p. 214 / Ibidem. 112 Viaţa decăzută pe care am avut-o odinioară, spălată 
prin lacrimile pocăinţei, nu este un impediment pentru 
vederea lui Dumnezeu. Pocăinţa este la Sfântul Simeon 
starea interioară care îl face pe Dumnezeu să răsară în fiinţa 
noastră, adică să ne dea vederea luminii Sale. 

Din pasajul citat anterior reiese în mod clar că lumina 
dumnezeiască este cea care ne face fiii lui Dumnezeu şi că 
lumina ne aduce desăvârşirea, sfinţenia. Starea de sfinţenie 
ţine în mod fundamental de cea de văzător al luminii divine. 
Tocmai de aceea dezbatem vederea lui Dumnezeu ca 
realitate fundamentală în mântuirea personală, pentru că 
sfinţenia este trăire în har şi vedere a luminii divine. 

Pocăinţa şi curăţia sunt contigue la Simeon. Pocăinţa 
nu e de fapt decât o falie distinctă în procesul divino-uman 
al curăţirii de patimi. 

Pentru Simeon curăţirea e nesfârşită/fără final 
[ăxeXeoxoQ r\ KaGapoic;] pentru că dorinţa curăţirii şi dorul de 
a vedea lumina e nesfârşit 492 . Dorinţa luminii vine din 
vederea ei şi pe cât vedem lumina mai mult, pe atât simţim 
că nu avem nicidecum bogăţia ei în mod integral . 

Lumina văzută de Simeon e ca un soare dulce [yX\)K\)Q 
6 fiÂLoc;], trăit în mod negrăit în simţurile noastre 494 . 
Dulceaţa luminii nu e resimţită de suflet în opoziţie cu 
trupul, ci, după cum vedem din textul simeonian, sufletul şi 
trupul simt, se împărtăşesc în mod propriu, real de lumina 
lui Dumnezeu resimţind-o ca dulceaţă. Soarele dumnezeiesc, 
lumina, vine în noi, nu producând un dezastru interior ci 
dimpotrivă o re-legare, o relaţionare a noastră cu Dumnezeu. 

Ceea ce ne îndulceşte simţurile, ceea ce ne sfinţeşte 
atât simţurile sufleteşti cât şi pe cele trupeşti este lumina 
dumnezeiască, care atrage sufletul spre un dor inexprimabil 
şi dumnezeiesc [ttoGov aveKdppaoTov Km Gelov] de Sfânta 
Treime. 

Lumina care vine de sus şi care ţâşneşte în fiinţa 
noastră ca un soare nu vrea să ne lase pe pământ, ci ne 
spânzură, prin dorul de Dumnezeu, de lumina Treimii. 

Lumina ţâşneşte în noi pentru ca să ardem de dor şi să 
dorim să ţinem în fiinţa noastră tot ceea ce ni se arată în 492 Idem, Imne, VIII, 39-40, p. 218 / Idem, p. 71. 

493 Idem, Imne, VIII, 50-51, p. 218 / Ibidem. 

494 Idem, Imne, VIII, 54, p. 218 / Ibidem. 

495 Idem, Imne, VIII, 55, p. 218 / Ibidem. 113 extaz, toată acea imensitate şi bogăţie uluitoare a luminii 
divine 496 . 

Vederea luminii este însă o miluire a noastră de către 
Dumnezeu 497 . Când Dumnezeu miluieşte pe cineva - şi nu 
când considerăm noi că trebuie să fim miluiţi - „[atunci], 
deodată, după cum L-aş fi văzut strălucind înaintea feţei 
mele, aşa îl văd strălucind pe de-a-ntregul în mine şi pe de- 
a-ntregul mă umple de toată bucuria, de toată plinătatea 
dorinţei şi de cea mai mare dulceaţă dumnezeiască, pe mine, 
smeritul [robul Său]" 498 . 

Din mărturisirea Sfântului Simeon rezultă faptul că, 
pe Hristos, Cel plin de slavă, pe care Ucenicii L-au văzut în 
afara trupului lor, el, şi toţi care văd lumina dumnezeiască, îl 
văd în mod deplin, plin de Duhul, în ei înşişi. înălţarea lui 
Hristos la cer şi pogorârea Sfântului Duh la cei care aşteptau 
împlinirea făgăduinţei este de fapt „o prezenţă de adâncime 
şi de înălţare spirituală" 499 a lui Hristos în fiinţa acelora şi a 
noastră. 

Vederea slavei lui Hristos sau sălăşluirea luminii 
Treimii în noi este cea care ne împlineşte şi ne desăvârşeşte 
şi această sălăşluire este reală şi conştientizată de către noi. 

Despre vedere Simeon spune că este un eveniment 
capital, definitoriu, în fiinţa noastră: „prefacerea/schimbarea 
[noastră] este evidentă, este o schimbare străină. Ceea ce se 
desăvârşeşte întru mine şi m-a lovit [pe mine] este de 
negrăit. 

Pentru că, dacă ar vedea cineva acest soare 
sălăşluindu-se [în noi], pe care cu toţii [câţi îl vedem], îl 
vedem intrând în inimă, şi locuind în noi în întregime şi 
strălucind de asemenea [în întregime], oare n-ar fi mort din 
cauza minunii şi nu ar deveni fără grai şi [odată cu el] şi toţi 
cei care îl întâlnesc pe cel care a trăit aceasta?" 500 . 

Lumina dumnezeiască produce o schimbare radicală 
în fiinţa noastră, una străină de experienţa noastră cotidiană. 
După aceea nu vom mai fi niciodată cei de dinainte, orice 
am face noi. 

Vederea luminii înseamnă acceptarea noastră de către 
Dumnezeu în comuniunea vieţii Sale dumnezeieşti. E o 496 Idem, Imne, VIII, 56-57, p. 218 / Ibidem. 

497 Idem, Imne, VIII, 62, p. 218 / Ibidem. 

498 Idem, Imne, VIII, 63-66, p. 218-220 / Ibidem. 

499 Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 2, ed. 
cit., p. 122-123. 

500 SC 156, Imne, VIII, 67-73, p. 220 / Icăjr. 3, p. 71. 114 trecere peste condiţia noastră pământească, pentru că primim 
„slava cea dumnezeiască" 501 şi ne îmbogăţim „din însuşi 
Izvorul cel pururea viu" 502 . 

Şi aceasta e posibil, pentru că „vederea luminii 
dumnezeieşti nu depinde însă numai de răspândirea ei prin 
trupul lui Hristos, ci şi de deschiderea voluntară pentru ea a 
persoanelor umane" 503 , cum spunea părintele profesor 
Dumitru Stăniloae. 

în Imnul 7, soarele străluceşte în inima lui Simeon în 
mod imaterial (aulcoc;) 504 şi el doreşte lumina pentru ca să 
compună imnuri de mulţumire Părintelui său, Sfântului 
Simeon Evlaviosul 505 . 

Funcţia doxologică a experienţei extatice se îmbină cu 
trăirea relaţiei cu Dumnezeu ca dor, ca dorinţă mereu 
ardentă pentru a-L vedea. 

La Simeon dorul de Dumnezeu este novo; 506 , este 
suferinţă, durere, greutate acută a întregii sale lăuntricităţi. 
Tocmai de aceea asceza simeoniană nu este, mai ales, una a 
suportării poverilor fizice, ci mai degrabă a intensităţii 
simţirii, a educării în aşteptarea interioară a milei divine, a 
suportării exigenţelor credinţei şi a dorului pentru 
Dumnezeu. 

Curăţirea de patimi este la Simeon o evidenţă 
sancţionată de însuşi Dumnezeu, pentru că El Se arată ca un 
soare care luminează fiinţa noastră pe deplin. 

în teologia simeoniană însă, soarele nu este un motiv 
literar, ci o evidenţă extatică. Simeon nu vorbeşte de 
simboluri religioase, nu zugrăveşte tablouri simbolice, adică 
un continuu şir de metafore fără fond dumnezeiesc, ci el 
destăinuie modul cum i s-a arătat lumina dumnezeiască în 
fiinţa sa. 

Tocmai de aceea exegeza noastră la opera lui Simeon 
nu are şi nici nu trebuie să aibă vreodată un caracter strict 
literar ci unul eminamente teologic, pentru că el vorbeşte 
despre prezenţa reală a luminii în viaţa lui. 501 Idem, Imne, VIII, 93, p. 222 / Idem, p. 72. 

502 Idem, Imne, VIII, 97, p. 222 / Ibidem. 

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Legătura personală cu Hristos în lumina 
infinităţii dumnezeieşti, după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii de teologie 
dogmatică ortodoxă, op. cit, p. 315. 

504 SC 156, Imne, VII, 3-4, p. 208 / Idem, p. 68. 

505 Idem, Imne, VII, 7-9, p. 208 / Ibidem. 

506 Idem, Imne, VII, 17, p. 210 / Ibidem. 115 Teologia simeoniană este cu precădere teologia 
confesiunii, a mărturisirii extatice şi trebuie receptată ca 
atare. Deraparea de la această coordonată a confesiunii 
extatice, în abordarea teologiei sale, nu este destinată decât 
unui senzaţionalism ieftin sau unei literaturizări prea puţin 
valabilă pentru spectrul teologic. 

Numai dacă e receptată ca mărturie clară, 
nemincinoasă a unei vieţi sfinte, plină de descoperiri 
dumnezeieşti, teologia simeoniană este cu adevărat un 
protreptic pentru viaţa noastră. 

Simeon cere fapte, epyoov de la noi, pentru că şi 
Dumnezeu ne mântuieşte dacă arătăm fapte, dacă nu suntem 
trândavi 507 . Dar la el faptele bune nu sunt un scop în sine, ci 
„toată asceza şi toate faptele care se săvârşesc de către noi 
sunt ca să ne împărtăşim de lumina dumnezeiască asemenea 
unui opaiţ" 508 . 

Soarele dumnezeiesc şi opaiţul uman, deşi total 
contrastante într-o teologie care ar urmări deosebirea de grad 
dintre ele, nu sunt fără o legătură interioară în teologia 
simeoniană. Lumina dumnezeiască, cu toată imensitatea ei 
înfricoşătoare şi de negândit pentru omul credincios, totuşi 
nu striveşte opaiţul uman, fiinţa umană, ci o umple de har. 

Unirea dintre Dumnezeu şi om prin extaz, prin 
vederea luminii, e o unire reală, conştientă. Omul credincios 
înţelege ce se petrece cu el. Tocmai de aceea Simeon 
subliniază de nenumărate ori că „eva)ai(;...YiveToa 
d|i4)OT6pa)v ev y vo ^ 06L " (unirea celor doi [a lui Dumnezeu cu 
omul] se face întru cunoştinţă / conştientă) 509 . 

Asceza cerută de Simeon este o conştientizare 
interioară a schimbărilor duhovniceşti care se petrec cu noi, 
conştientizare care culminează cu vederea luminii, în care nu 
pierdem niciodată înţelegerea faptului, că ceea ce vedem 
este ceva real şi nu o fantezie mentală care nu depăşeşte 
lumea în care suntem. 

Vederea luminii întru conştientă [ev yvuoei] 
înseamnă pentru Simeon receptarea acută, copleşitoare a 
realităţilor dumnezeieşti care ne sunt facilitate în mod 
extatic. 507 Idem, Imne, XV, 33, p. 278 / Idem, p. 90. 

508 SC 174, Imne, XXXIII, 130-132, p. 422 / Idem, p. 202. 

509 Idem, Imne, XXXIV, 20, p. 428 / Idem, p. 203. 116 Aşa se explică faptul de ce Simeon nu 
problematizează ceea ce vede, ci se minunează continuu de 
bogăţia uluitoare a extazelor pe care le-a avut. 

In Imnul 34, 79, asimilând pe uoxpwur) cu un r\kxoc, 
\iey<x.Q, Simeon spune că vederea luminii, oricum ni s-ar arăta 
ea, ca fulger sau ca un soare imens, nu face altceva în noi 
decât să ne lumineze interior 510 . 

însă aici, în Imnul 34, avem o formulă care 
garantează, în opinia noastră, dimensiunea isihastă a 
experienţei simeoniene. El spune că lumina străluceşte în noi 
şi e înţeleasă voepcoc; ev Kap5ia, cu mintea în inimă . Dacă 
Simeon nu ar fi văzut vederea luminii ca o urmare a 
rugăciunii neîncetate, nu am fi avut în descrierile sale plasări 
ale extazului în cadrul rugăciunilor particulare asidue. 

în Imnul 35 sufletul nostru este oglinda [eooircpov] 
care primeşte raza soarelui dumnezeiesc, adică razele 
Dumnezeirii [dKiîvac; xr\Q GeorriToc;] 

însă suntem oglinzi în care nu numai că se reflectă 
lumina, ci se şi întipăreşte în noi, pentru că suntem oglinzi 
vii, duhovniceşti. 

în Imnul 42, potrivit procedeului asimilării 
terminologice de care am vorbit, Simeon afirmă: „Şi în unire 
[cu Tine] eu Te văd ca pe un soare, şi Te văd ca pe o stea, şi 
Te ţin în sânul meu ca pe un mărgăritar şi Te văd ca pe un 
opaiţ aflat înăuntrul unui vas" 513 . Toate formele sub care 
este văzută lumina sau este indicată scriptural reprezintă 
pentru Simeon o realitate dumnezeiască care se revelează 
extatic celui credincios. 

Insă există vedere atâta timp cât există unire cu 
lumina Treimii. Lumina ţâşneşte în fiinţa noastră, răsare în 
noi, numai pe fondul unei ardente căutări, doriri a lui 
Dumnezeu şi a unei asceze conştiente de lucrarea harului în 
fiinţa noastră 514 , pentru a ne ridica la comuniunea de viaţă şi 
de iubire a Prea Sfintei Treimi. 510 Idem, Imne, XXXIV, 78-80, p. 434/ Idem, p. 205. 

511 Idem, Imne, XXXIV, 78, p. 434/ Ibidem. Această formulă şi întreaga abordare a 
vederii lui Dumnezeu la Sfântul Simeon ne face să fim convinşi de faptul că Simeon 
era un isihast şi că metoda rugăciunii isihaste, păstrată în mod tradiţional pe numele 
său, îi aparţine şi nu e nicio exagerare a receptării Tradiţiei. 

512 SC 174, Imne, XXXV, 55-59, p. 444/ Idem, p. 208. 

513 SC 196, Imne, XLII, 85-87, p. 44/ Idem, p. 230. 

514 într-un articol de tinereţe, părintele profesor Dumitru Popescu spunea despre 
relaţia dintre faptele bune şi mântuire la Sfântul Simeon: „faptele nu operează 
mântuirea credinciosului din afară, automat şi mecanic, ci dimpotrivă ele au un rost 117 2. 5. 2. Nepătimirea şi lumina dumnezeiască Vederea luminii nu înseamnă la Simeon decât 
începutul vieţii duhovniceşti conştiente. Primul extaz nu 
înseamnă îndumnezeirea omului ci începutul real al 
despătimirii, al curăţirii de patimi. 

De aceea el nu absolutizează vederea sporadică, care 
te ia pe nepregătite, adică vederea începătorilor, ci vorbeşte 
despre înaintarea în curăţie şi în permanentizarea luminii în 
noi ca stare reală, plenară a îndumnezeirii. 

Discursul 4 etic, care se calează perfect pe titulatura 
acestei secţiuni, are drept scop vorbirea despre nepătimire 
[ociTaGeiav], despre cum arată de fapt nepătimirea în cel care 
îşi sfinţeşte viaţa. 

Sfântul Simeon îşi începe discursul de la o cotă 
maximală, pentru că cere de la cel care vorbeşte despre 
nepătimire să aibă sufletul dezlegat de „iTaaric; ein0i)|j,ia<; 
iTovripâc; Km eniTaGouc; A,oylo|j,ou" [toată dorinţa cea rea şi de 
gândul pătimaş] . 

Pe lângă experienţa stării de nepătimire Simeon cere 
şi o claritate excesivă a minţii pentru a vorbi de acest 
subiect, pentru că vorbitorul despre nepătimire nu trebuie să 
aibă o „minte tulburată" şi nicio „inimă necurată" când o 
dezbate 516 . 

Cei care sunt nepătimitori, spune Simeon, şi vorbesc 
despre nepătimire se aprind şi mai mult de dorul de ea 517 , pe 
când cei care sunt legaţi chiar şi în foarte puţin, prin vreo 
patima, de lumea aceasta, sunt departe de „limanul ei" 518 . 
Limanul nepătimirii exclude întunecarea interioară şi lupta 
interioară cu sfinţenia 519 . 

Făcând primul pas în discutarea stării de nepătimire a 
omului duhovnicesc, Simeon vorbeşte de dobândirea ei prin 
voep&c; alaGrioecoc; [simţirea minţii], prin Gecopiac; 
[contemplare/vedere] şi prin iTavToupYou kvepyeiac, avxr\Q soteriologic şi ontologic", cf. Magistrand D. Popescu, Faptele bune după Sfântul 
Simeon Noul Teolog, în rev. Ortodoxia XIV (1962), nr. 4, p. 542-543. 

515 SC 129, Disc. etice, IV, 4-5, p. 8 / Ică jr. 1, p. 219. 

516 Idem, Disc. etice, IV, 10, p. 8 / Ibidem. 

517 Idem, Disc. etice, IV, 18-21, p. 8-10 / Idem, p. 219-220. 

518 Idem, Disc. etice, IV, 21-24, p. 10 /Idem, p. 220. 

519 Idem, Disc. etice, IV, 30-33, p. 10 / Ibidem. 118 iTelpav oAxog [lucrarea a-toate-lucrătoare a acelei experienţe 
totale/depline], a prezenţei luminii în fiinţa noastră . 

El pune întregul proces al curăţirii de patimi aşadar, 
pe seama luminărilor dumnezeieşti, a vederilor extatice şi a 
lucrărilor luminii în fiinţa noastră. 

Simeon se concentrează pe aspectul sufletesc al 
procesului despătimirii şi al ajungerii în starea de nepătimire 
a întregii fiinţe, fără ca prin aceasta să pună în umbră 
întreaga asceză în care este integrat şi trupul, în care suntem 
integraţi pe deplin în relaţia noastră cu Dumnezeu. 

Când Simeon vorbeşte despre nepătimire nu disociază 
sufletul de trup (cum nu o face nici în cadrul extazului), ci se 
concentrează asupra aspectului pe care vrea să îl dezbată, 
ţinând într-o balanţă normală ambele dimensiuni ale 
persoanei umane. 

Dacă pentru cel care are nepătimirea aceasta este o 
iTelpav oXtjic,, o experienţă totală, holistică a fiinţei noastre, o 
simţire a lucrării vii, curente a luminii dumnezeieşti în fiinţa 
noastră, la polul opus, cel care nu o are şi vorbeşte despre ea 
o tratează fraudulos, aventurându-se în „gânduri multe şi în 

S9 1 

diverse analogii" , fără să aibă certitudinile interioare ale 

■ 522 

acesteia . 

Simeon, fără îndoială, avea în vedere pe trăitorii şi 
teologii care se autointitulau cunoscători ai procesului 
sfinţirii personale dar nu puteau să spună ceva concret 
despre detaliile acestui proces divino-uman. 

Simeon nu îşi ia revanşa în faţa lor dacă vorbeşte 
despre acest subiect, ci el narează starea de nepătimire pe 
care el o trăia şi pe care o putea explica foarte coerent şi 
credibil. 

în faţa analogiilor şi a frazeologiei teologice Simeon 
venea cu admirabila concreteţe a experienţei sale mistice. 
Nimeni întreg la minte nu putea să reacţioneze negativ în 
faţa experienţei sale, atâta timp cât el da mărturii clare, 
concrete, la fiecare problemă teologică care primea 
răspunsuri generale, non-experenţiale, de la teologia 
academică a timpului său. 520 Idem, Disc. etice, IV, 34-35, p. 10 / Ibidem. 

521 Idem, Disc. etice, IV, 36-37, p. 10 / Ibidem. 

522 Idem, Disc. etice, IV, 39, p. 10 / Ibidem. 119 Simeon e credibil în discursul său teologic pentru că 
şi-a însuşit în mod meticulos teologia Bisericii şi a putut s-o 
explice coerent datorită experienţei sale duhovniceşti . 

In discursul de faţă el spune în mod tranşant acest 
lucru, atunci când vorbeşte de sursele autentice pe care ne 
putem baza în tratarea realităţii nepătimirii. 

Prima sursă în tratarea subiectului este experienţa 
Sfinţilor anteriori, care au trăit starea de nepătimire ca 
propria lor viaţă cotidiană 524 . 

A doua sursă este propria noastră experienţă mistică, 
care, atâta timp cât e reală, este identică în esenţă cu a 
Sfinţilor anteriori . 

Simeon nu numai că era convins de identitatea dintre 
experienţa sa mistică, tainică şi cea a Sfinţilor dintotdeauna, 
ci, mai mult, fără această certitudine interioară, nu ar fi putut 
să scrie niciodată vreun lucru şi nu l-ar fi considerat 
nicidecum ca ceva autentic, deplin ortodox. El trăia ca un 
mădular viu al Bisericii, convins pe deplin de situarea lui în 
interiorul conexiunilor infinite ce ne leagă pe unii de alţii 526 
şi, în acelaşi timp, ştiindu-şi foarte bine neputinţa şi neştiinţa 
personală. 

Dar, reluând exegeza tradiţională la In. 14, 2, Simeon, 
bazându-se pe marele său discernământ duhovnicesc, afirmă 
că „itoAAoI [ikv ccyioi, oAiyoi 6e âiTaGeic;" [sunt mulţi Sfinţi, 
dar puţini nepătimitori] 523 în paginile de început ale tezei sale doctorale, dedicată teologiei Sfântului 
Simeon, PS Hilarion Alfeyev spunea următoarele: „credinţa mea e aceea că la 
Simeon noi găsim un misticism care este absolut tradiţional, în accepţiunea ortodoxă 
a termenului şi acest lucru voi încerca să îl dovedesc de-a lungul acestei lucrări", cf. 
Hilarion Alfeyev, St. Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition, Ed. by 
Oxford University Press, Oxford and New York, 2000, p. 4. 

524 SC 129 , Disc. etice, IV, 52-54, p. 12 / Idem, p. 220. 

525 Idem, Disc. etice, IV, 54-59, p. 12 / Ibidem. 

526 Dacă părintele profesor Dumitru Stăniloae folosea imaginea „plasei de ochiuri" 
(cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 1, ed. cit., p. 
202. A se vedea întreaga imagine în p. 201-202) pentru a arăta legăturile multiple 
dintre persoanele umane, noi propunem imaginea reţelei nesfârşite de computere, cu 
nebănuit de multe conexiuni, care este legată la aceeaşi sursă de energie. Membrii 
Bisericii sunt racordaţi cu toţii la viaţa Sfintei Treimi de unde ne vine harul 
dumnezeiesc. Dacă cineva e legat la har, dacă e cablat la viaţa Treimii va simţi 
aceeaşi putere şi aceeaşi lucrare dumnezeiască ca şi antecesorii săi sau ca şi 
contemporanii săi care sunt legaţi la har. Din acest motiv Simeon se simte racordat la 
viaţa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îşi arată slava Sa în fiinţa lui, el simte cum 
lucrează harul în el, cum se sfinţeşte prin ce trăieşte şi gândeşte el şi vede că 
experienţa sa nu e una singulară, ci se regăseşte şi la Sfinţii de dinaintea lui şi la 
toate mădularele vii, conştiente de harul din ele, ale Bisericii. 

527 SC 129, Disc. etice, IV, 62, p. 12 / Icăjr. 1, p. 221. 120 Părintele nostru vrea să spună că Sfinţii, în viaţa lor 
pământească, au avut diferite grade de sfinţenie (dacă privim 
în mod paralel vieţile acestora) şi, la fel, sunt şi în veşnicie, 
pentru că fiecare creşte pe măsura propriei sale cuprinderi. 

Pe când unii au avut un început şi o înaintare anume 
în viaţa plină de har, adică de sfinţenie, alţii au ajuns încă de 
aici la starea de nepătimire. 

Tocmai de aceea Simeon vorbeşte de nepătimire ca 
despre un grad ridicat de sfinţenie, fără ca prin aceasta să 
excludă din rândul Sfinţilor pe cei care nu au dobândit încă 
de aici nepătimirea. 

'AiraGeia ij/ux^îc [nepătimirea sufletului] şi d™0eia 
o<Â\iuxoc, [nepătimirea trupului] nu sunt identice, spune 
Simeon . 

Nepătimirea trupului nu e folositoare de una singură, 
pe când nepătimirea sufletului atrage după ea şi trupul, 
pentru că îl introduce în procesul sfinţirii . 

Dobândirea virtuţilor şi vederea luminii sunt cele care 
ne duc la nepătimire, pentru Simeon, şi nu renunţările ca 
atare la anumite lucruri sau la patimi, care nu ne duc imediat 
la ceva pozitiv, la umplerea noastră de har . Pentru 
Părintele nostru nepătimirea este o umplere de har, de ceva 
concret din punct de vedere duhovnicesc şi nu e o stare 
ontologică negativă. 

Punerea în antiteză a diferitelor virtuţi şi stări pe care 
le avem aici nu fac decât să scoată în relief diferenţa de 
sfinţenie a unor şi a altora. 

Simeon ştie şi începutul virtuţilor şi deplinătatea lor 
pentru că a parcurs tot acest proces interior şi ştie să 
vorbească despre el în mod fidel. Demersul său e acela de a 
ne face cunoscut faptul, că unele stări duhovniceşti sunt în 
puterea noastră să le atingem, să le trăim iar altele sunt 

fii 

daruri dumnezeieşti . 

Ceea ce este 8cop6v Geou [darul lui Dumnezeu] nu 
poate fi experiat decât dacă ni-1 Dumnezeu, după ce ne 

con 

exercităm în virtuţile care ne fac proprii harismelor . 

Aşa stând lucrurile, Simeon arată că desăvârşirea 
virtuţilor este „a bărbaţilor care umblă în lumină" iar cei 528 Idem, Disc. etice, IV, 65-66, p. 12 / Ibidem. 

529 Idem, Disc. etice, IV, 66-67, p. 12 / Ibidem. 

530 Idem, Disc. etice, IV, 67-84, p. 12-14 / Ibidem. 

531 Idem, Disc. etice, IV, 89-96, p. 14 / Idem, p. 222. 

532 Idem, Disc. etice, IV, 94-96, p. 14 / Ibidem. 

533 Idem, Disc. etice, IV, 120, p. 16 / Ibidem. 121 care sunt nepătimitori şi desăvârşiţi sunt cei care au biruit în 
mod desăvârşit pe demoni în fiinţa lor 534 , îmbrăcându-se în 
chip strălucit [A,a|iiTpcoc;] în xr\v (oynctmpov tou Kup'iou 
veKpcooLv [omorârea de-viaţă-purtătoare a Domnului] 535 . 

Moartea de care vorbeşte aici Simeon, această moarte 
pe care o aduce strălucirea dumnezeiască, lumina divină în 
fiinţa noastră este adevărata definiţie a nepătimirii. 

'A™0eia nu este în teologia mistică simeoniană o 
stare de insensiblitate interioară, un fel de pietrificare a. 
simţirii noastre, în care nu mai reacţionăm interior la niciun 
stimul din afara sau dinlăuntrul nostru. Ci nepătimirea la 
Simeon este o stare harismatică, venită în urma unei omorâri 
reale a patimilor din fiinţa noastră, care constă în umplerea 
noastră de lumină şi bucuria întru ea. 

Simeon vorbeşte despre nepătimire ca despre starea 
dumnezeiască în care suntem umpluţi de tot binele din 
partea lui Dumnezeu şi în care El ne dăruieşte în mod 
abundent [8ooJjiA,go(;] şi neîncetat [d5iaA,eiiTT(jO(;] desfătarea 
nestricăcioasă şi veşnică [xr\v acfrâapTov Tpi)(f)f|V Km 
aevaov] 

Pentru Părintele nostru nepătimirea este o stare 
harismatică care se petrece în istorie şi nu în afara ei, dar ea 
reprezintă o umplere a noastră de har. 

Caracteristicile nepătimirii sunt la Simeon uppr\xo\) 
Xapâc, [bucuria negrăită] 537 , împodobirea noastră cu dppriTco 
86£rj Km doTpaiTTouori Geia oxoXr\ [o slavă negrăită şi cu un 
veşmânt dumnezeiesc strălucitor] 538 , în aşa fel încât, cei care 
trăiesc această stare dumnezeiască o resimt ca pe to noii) 
pâpo; xf\q So^nc; [o mare greutate/povară a slavei] 539 
dumnezeieşti. 

Pozitivitatea nepătimirii şi faptul că ea reprezintă o 
umplere de lumină şi nu o absenţă notabilă a reacţiilor 
interioare se desprinde, credem noi, destul de marcant din 
pasajul următor, unde Simeon vorbeşte de unificarea 
interioară a omului trăită în această stare de sfinţenie: „când 
pofta omului [r\ eiuGuijia tou dcvGpcoiTou] a fost umplută de 
toate acestea (ale luminii dumnezeieşti), unindu-se 534 Idem, Disc. etice, IV, 135-137, p. 18 / Idem, p. 223. 

535 Idem, Disc. etice, IV, 137-138, p. 18 / Ibidem. 

536 Idem, Disc. etice, IV, 257-259, p. 26 / Idem, p. 226. 

537 Idem, Disc. etice, IV, 260, p. 26 / Ibidem. 

538 Idem, Disc. etice, IV, 264-265, p. 26 / Ibidem. 

539 Idem, Disc. etice, IV, 268-269, p. 26 / Ibidem. 122 [ouyKpaGev] întreaga parte irascibilă [0u|j,lk6v] cu partea 
raţională [âoylotlkco] şi poftitoare [einGuiJxiTiKG)], atunci cele 
trei se fac una în vederea luminii Unimii treimice [Tpia5iKf|(; 
eva8oc;] şi întru aceasta ei cunosc însăşi desfătarea 
Stăpânului lor. Căci atunci nu se va mai recunoaşte deloc 
împărţirea lor întreită, căci vor fi întru toate una" 540 . 

Lumina dumnezeiască este cea care unifică simţurile 
sufleteşti şi trupeşti ale omului credincios şi în această 
unitate interioară el se desfată de slava Stăpânului. Simeon 
prezintă nepătimirea ca o stare de unificare interioară adusă 
de lumină şi păstrată prin virtuţile şi harismele personale. 

Acest lucru se vede şi mai clar din alegoria cosmică 
de la 4, 769-788, unde Simeon aseamănă pe Sfânt cu cerul, 
unde inima lui este discul lunii, „sfânta iubire" [ayLoc ayaTiri] 
este lumina lunii iar „sfânta nepătimire" [ocyloc omaGeia] este 
Ki)KA,oei6f|<; oxkfyavoc, [cununa rotunjimii/ a cercului] lunii 541 . 

Nepătimirea, continuă aici Simeon, este cea care îi 
ocroteşte şi îi păzeşte nevătămaţi pe Sfinţi de cugetul rău şi 
de păcat, îi apără de vrăjmaşi şi îi face să fie neapropiaţi 

S4-9 A 

pentru potrivnicii lor . Insă nu e vorba de un scut protector 
extern, ci de un scut interior, care se manifestă ca o dorită şi 
împlinitoare non-acceptarea a păcatului, a răutăţii de orice 
fel. 

Simeon foloseşte aici trei verbe semnificative, în 
opinia noastră, pentru a desemna rolul stării de nepătimire în 
Sfinţi. El foloseşte pe iTepi^epa) [a înconjura], pentru a 
indica faptul că nepătimirea ne apără pe dinăuntru de toate 
relele exterioare nouă; pe iTepieiTG) [a trata cu mare atenţie, a 
îngriji], pentru a arăta dinamismul nepătimirii în fiinţa 
noastră şi pe TTepL^poupeco [a păzi], pentru a evidenţia 
statornicia în care ne păzeşte starea de nepătimire. 

Din alegoria simeoniană rezultă foarte clar, că 
nepătimirea este o statornicire a sfinţeniei în fiinţa noastră, o 
stare în care putem să ne păzim de tot felul de atacuri 
neprietenoase. 

Simeon precizează încă odată că alegoria sau icoana 
[e'iKobv], după cum spune Sfinţia sa, pe care ne-a prezentat-o 
este o preînchipuire [4iTivor|0eiaa] a lucrurilor ce se petrec în 
Sfinţi şi nu o ficţiune 543 . 540 Idem, Disc. etice, IV, 424-429, p. 38 / Idem, p. 231. 

541 Idem, Disc. etice, IV, 774-783, p. 62-64 / Idem, p. 241. 

542 Idem, Disc. etice, IV, 782-788, p. 64 / Ibidem. 

543 Idem, Disc. etice, IV, 791-794, p. 64 / Ibidem. 123 Nepătimirea este o realitate interioară cotidiană pentru 
cel care o are şi ea se manifestă ca non-atractivitate faţă de 
cele trupeşti, datorită dorului ardent pentru cele veşnice şi a 
împlinirii interioare pe care a adus-o lumina. 

Comparând icoana miresei cu mireasa însăşi, adică 
făcând diferenţa între sesizarea realităţii printr-o imagine şi 
realitatea ca atare, Simeon defineşte nepătimirea ca o trăire 
în lumina dumnezeiască, ca realitatea marcantă a unei vieţi 
trăite mai presus de simţuri, de simţualitate. 

Spune el: cei care „s-au unit în chip fiinţial [ouoiorâcoc;] 
cu Dumnezeu însuşi şi s-au învrednicit de vederea [deaţ] şi 
împărtăşirea [neGe^ecoc;] Lui, nu mai aşteaptă să aibă 
înclinaţie pătimaşă nici faţă de icoana făpturilor [ifj gIkovi 
tcjv iToiriiiaTcov] şi nici (vreo alipire) pătimaşă de umbra 
celor văzute [xr\ oKiâ tcov opconevcov]. 

Căci gândirea lor adăstând în cele mai presus de 
simţire [ev xolc, imep uioQr)oiv] şi amestecându-se cu acestea 
şi (fiind) îmbrăcată cu strălucirea firii dumnezeieşti, nu mai 
au simţirea (îndreptată) spre cele văzute, pe care o aveau mai 
înainte" 544 . 

Aşadar nepătimirea nu este o amputare a simţirii celui 
înduhovnicit, ci dimpotrivă este ridicarea la un mod de viaţă, 
în care simţurile sufleteşti şi trupeşti ale omului sunt 
îmbibate de lumină şi omul înduhovnicit trăieşte în trup cu 
simţirea vieţii veşnice. 

Amestecarea noastră cu lumina sau unirea noastră în 
chip fiinţial cu Dumnezeu despre care vorbeşte Simeon 
reprezintă tocmai conţinutul nepătimirii. Non-atragerea 
noastră spre păcat nu este datorată, în această stare 
dumnezeiască, unui efort uman, ci imensităţii luminii, a 
harului care ne umple cu totul. 

După pasajul acesta, Simeon garantează cele spuse 
despre nepătimire cu propria sa experienţă a nepătimirii. 

El spune auditoriului său că această naicâpiov lîâGoc; 
[fericită pătimire] 545 i-a fost dată şi lui, deşi se simte între 
cei care sunt ol diTeppi|j,|j,evoi [neaşteptaţi / nedoriţi / lepădaţi 
/avortoni] 546 . După multe rugăciuni, spune Părintele nostru, 
s-a învrednicit şi el să pătimească iubirea de oameni a lui 
Dumnezeu şi harul Său 547 . 544 Idem, Disc. etice, IV, 917-924, p. 74 / Idem, p. 245. 

545 Idem, Disc. etice, IV, 925, p. 74 / Ibidem. 

546 Idem, Disc. etice, IV, 927, p. 74 / Ibidem. 

547 Idem, Disc. etice, IV, 927-928, p. 74 / Ibidem. 124 Scandalizarea pe care o poate produce o astfel de 
confesiune tranşantă este neavenită, atâta timp cât 
nepătimirea este reală în cel care dă detalii despre ea. 

Simeon nu numai că e convins de propria sa 
experienţă a nepătimirii, ci el conştientizează şi importanţa 
ei pentru viitorii creştini, care vor dori să-L caute şi să II 

548 

găsească pe Dumnezeu . 

Părintele nostru se poziţionează profetic în această 
situaţie, ca unul care se simte învăţat în chip tainic de către 
Dumnezeu 549 şi care ştie valoarea reală a cuvintelor sale 
pentru cei care îşi sfinţesc viaţa, pe de o parte iar, pe de altă 
parte, subliniază rolul hotărâtor al scrierilor sale în ceea ce 
priveşte folosul [co^eleLav] şi încurajarea [iTpoTpcmf|v] celor 
care vor căuta vederea lui Dumnezeu 550 . 

El îşi consideră scrierile ca o parte a Predaniei 
Bisericii 551 , ca transmitere autentică a adevărului 
dumnezeiesc, descoperit prin revelaţie personală din partea 
lui Dumnezeu şi ca o mărturie ce va impulsiona considerabil 
pe cei care îşi vor sfinţi viaţa în viitor. 

In finalul maiestuosului său discurs pe care l-am 
comentat, Simeon mai dă încă o definiţie elocventă a 
nepătimirii. 

Părintele nostru spune că ceea ce ne păzeşte nepătaţi 
[d|j,oS|j,ouc;] este aprinderea în fiinţa noastră a unei flăcări şi 

55? 

mai mari a focului dorinţei dumnezeieşti . 

Cu alte cuvinte, nepătimirea este starea în care suntem 
plini de slava lui Dumnezeu şi în care slava ne potenţează şi 
mai mult dorul de Dumnezeu, încât suntem adevărate ruguri 
aprinse de dorul de Dumnezeu. 

Din expunerea simeoniană rezultă faptul că 
nepătimirea este o realitate dumnezeiască la care ajungem de 
la sine în sporirea noastră duhovnicească, dacă ascultăm 
îndemnurile Duhului Sfânt din inima noastră. 

Nepătimirea este umplerea noastră de lumina divină şi 
adaptarea la viaţa veşnică încă de aici, de pe pământ. Orice 
încercare de asimilare a ei cu insensibilitatea sau cu o stare 548 Idem, Disc. etice, IV, 931-932, p. 74 / Ibidem. 

549 Idem, Disc. etice, IV, 930, p. 74 / Ibidem. 

550 Idem, Disc. etice, IV, 930-931, p. 74 / Ibidem. 

551 Idem, Disc. etice, IV, 932, p. 74 / Ibidem. 

552 Idem, Disc. etice, IV, 936-938, p. 74 / Idem, p. 246. 125 pur umană, la care ajungem prin cenzurare de sine nu se 
regăseşte în teologia simeoniană. 

La Părintele nostru nepătimirea este un dar 
dumnezeiesc la care ajunge cel care se curăţeşte de patimi, 
care vede lumina divină şi este umplut de către ea, în aşa fel 
încât nu mai sesizează plăcerile lumii, pentru că e răpit de 
plăcerea infinit mai mare pe care o produce în el slava 
veacului ce va să fie. 126 2. 5. 3. Lumina şi mântuirea ca sfinţenie Sfântul Simeon vede împlinirea adevărată a omului ca 
ajungere la sfinţenie şi nu ne propune o ştachetă mai joasă 
pentru dorinţa inimii noastre. Pentru Sfinţia sa voinţa liberă 
e cea care este în stare să ţintească o astfel de înălţime 
[uij/oc;] 553 , deoarece „Dumnezeu vrea să ne facă din oameni 
dumnezei [Geoix;], dar cu voia, nu fără voia noastră" 554 . 

Alegerea proprie şi împlinirea tuturor poruncilor sunt 
la Simeon efortul uman, bineînţeles sprijinit de har, pe care 
trebuie să îl depunem pentru a fi proprii numelui de creştin. 

în Discursul 13 etic Simeon spune, referitor la 
condiţiile sfinţirii noastre, că ajungem la sfinţenie, „când 
vom păzi cu acrivie [dicpipcoc; TTpGOLiev] toate câte i-am 
făgăduit Lui şi vom fugi iarăşi de toate câte ne-am lepădat, 
neîntorcându-ne din nou la vomitătura noastră precum câinii 
[II Petr. 2, 22]. 

Prin urmare, dacă vom păzi toate pe care ni le-a spus 
şi pe care ni le spune Domnul însuşi, suntem cu adevărat 
credincioşi [tuotol], arătând din fapte credinţa noastră, şi ne 
facem Sfinţi [ayioi] şi desăvârşiţi [tcâglol] ca şi Acela [Mt. 
5. 48], în întregime cereşti [eiToupavioi], fiii [reicva] 
Dumnezeului celui ceresc [In. 1, 12], asemenea Lui [oliolol 
ocutco] [I In. 3, 2] întru toate, prin înfiere [Geaei] şi har 
[xapiu]" 555 . 

După cum se observă din acest citat, Simeon 
egalizează toţi termenii fundamentali ai frazei. El pune 
semnul egal între credincioşi [itlotol], Sfinţi [ct/ol], 
desăvârşiţi [tgA,6lol], oameni cereşti [4-rroupavLOL] şi fiii lui 
Dumnezeu [Qeou teicva]. 

Cu alte cuvinte în multiplele titulaturi ale sfinţeniei nu 
trebuie să vedem decât o realitate sinonimă. Credincioşii 
adevăraţi sunt Sfinţii iar sfinţenia înseamnă desăvârşire, 
comuniune flască cu Dumnezeu, umplerea noastră de calităţi 
cereşti. 

Dorinţa de a ne mântui, faptele credinţei noastre şi 
harul, care sunt subsecvente primirii harului prin Botez, sunt 
cele care ne îndumnezeiesc. 553 Idem, Disc. etice, VII, 597, p. 198 / Idem, p. 298. 

554 Idem, Disc. etice, VII, 598-599, p. 198 / Ibidem. 

555 Idem, Disc. etice, XIII, 185-192, p. 412-414 / Idem, p. 386. 127 In acelaşi discurs, Simeon vede păcatul ca neîmplinire 
a poruncilor lui Dumnezeu 556 , care sunt sfinte şi făcătoare- 
de -viaţă [tgov ocy'lcov Km (gooitoigov] 

Acest păcat al neîndumnezeirii prin împlinirea 
poruncilor, adaugă Simeon, are urmări grave la nivel 
personal, pentru că „ne separăm de Biserica robilor Săi 
Sfinţi [rf|<; 'EkkAxiolocc; tgov ayLcov 8ouA,cov aircoO] şi 
dezbrăcăm prin păcat veşmântul dumnezeiesc pe care l-am 
îmbrăcat botezându-ne, şi care, precum credem, este Hristos 
[Gal. 3, 27]; şi nu numai aceasta, ci suntem lipsiţi de viaţa 
veşnică [xr\ţ odcoviou (a)f|<;] şi de însăşi lumina neajunsă [tou 
oc5utoi) dpcoToc;], de bunătăţile veşnice [tgov alcovicov âyocGcov], 
de sfinţire [tou âviaoiiou] şi de înfiere [xf\Q uloGeaiac;]" 558 . 

Şi în acest al doilea pasaj citat, Simeon aliniază viaţa 
veşnică cu lumina neajunsă şi cu bunătăţile cele veşnice, ca 
realităţi proprii de vieţuire ale celor Sfinţi şi ale robilor lui 
Dumnezeu. 

Cei care nu împlinesc poruncile, subliniază el, se 
autocondamnă la gheenă 559 . Oamenii cereşti însă, cei 
îndumnezeiţi sunt cei care „văd cu mintea pe Domnul,. . .sunt 
luminaţi limpede şi în chip conştient de lumina Lui,... rămân 
mereu în vederea slavei Lui... [şi] văd în ei înşişi pe 
Dumnezeu" 560 . 

Sfinţenia ţine de porunci dar şi de prezenţa harului în 
fiinţa noastră şi de vederea continuă a luminii dumnezeieşti. 
Cei care cad din lumină şi din împărăţia Cerurilor, spune 
Simeon, trebuie să se pocăiască şi să plângă pentru a le 
redobândi în ei înşişi 561 . 

Pentru a nu crea impresia că nu ştie despre ce vorbeşte 
atunci când vorbeşte despre Sfinţi şi sfinţenie, Simeon dă 
semnalmentele reale ale sfinţeniei în Discursul 9 etic. 

Spune el, dacă neamurile se recunosc după hainele, 
adică după portul pe care îl au şi după limba pe care o 
vorbesc 562 , „Sfinţii se recunosc după decenţa [icoanioTriToc;] 
lor şi după bunăcuviinţa mersului lor [tou cuajcniiou 
Pa8i.o|j,aToc;] şi după celelalte din afara lor, dar (semnul) 
distinctiv [yvcopLoiia], propriu lor, cu care vin înaintea 556 Idem, Disc. etice, XIII, 193-204, p. 414 / Idem, p. 387. 

557 Idem, Disc. etice, XIII, 193-194, p. 414 / Ibidem. 

558 Idem, Disc. etice, XIII, 201-207, p. 414 / Ibidem. 

559 Idem, Disc. etice, XIII, 219-220, p. 416 / Ibidem. 

560 Idem, Disc. etice, XIII, 270-273, p. 418 / Idem, p. 389. 

561 Idem, Disc. etice, XIII, 278-281, p. 420 / Ibidem. 

562 Idem, Disc. etice, IX, 275-276, p. 240 / Idem, p. 314. 128 noastră este cuvântul care se naşte din ei cu toată acrivia 
[dicpiPeLocc;] şi adevărul [dAriGeiac;]" 

Din aceste amănunte aflăm că Simeon pune semnul 
egal între sfinţenie şi cunoaşterea adevărului. Sfinţii sunt 
recognoscibili pentru cei care se curăţesc de patimi, adică 
pentru cei care văd cu ochii inimii pe cei din faţa lor. Sfinţii 
sunt cei care se disting de ceilalţi credincioşi tocmai prin 
acrivia cu care înţeleg şi dezbat învăţătura de credinţă şi prin 
adevărul şi forţa cuvintelor lor. 

Cei care au pe Duhul în ei au însă şi credinţa cea 
adevărată şi faptele acestei credinţe: „fiecare are... harul 
Duhului [xr\v x^P lv T °u IIveiJ|mTo<;] prin facerea-de-bine 
[ocYocGoepYLocc;] şi credinţa cea adevărată [dA,r|0ivf|<; 
itlotgcoc;]" 

Cu alte cuvinte nu putem avea harul Duhului, nu 
putem să-L simţim în noi fără dreapta credinţă şi faptele 
bune conforme acestei credinţe dumnezeieşti. Pentru ca 
harul să fie în noi, trebuie să mărturisim şi să împlinim 
fondul dumnezeiesc al credinţei ortodoxe. 

însă Simeon merge mult mai departe cu şirul parcă 
nesfârşit al confesiunilor sale şi prezintă receptarea sa, a 
celui care e umplut de sfinţenie, de către cei care nu au 
nimic de-a face cu sfinţenia: 

„Iar dacă aud despre cineva că s-a luptat în chip 
legiuit în poruncile lui Dumnezeu, că s-a făcut smerit cu 
inima şi cu cugetele, că s-a curăţit de tot felul de patimi şi a 
vestit tuturor lucrurile cele mari ale lui Dumnezeu [xa 
l^odela T °G Qeou] - adică câte le-a făcut Dumnezeu pentru 
el, potrivit făgăduinţelor Sale nemincinoase şi cum, atunci 
când vorbea spre folosul celor ce-1 ascultau, a spus că s-a 
învrednicit să vadă lumina lui Dumnezeu şi pe Dumnezeu în 
lumina slavei [Karn^icoGri cfjcoc; I8elv Qeou Km Oeov ev (f)G)Ti 
6o£r|(;], şi cum a cunoscut în chip conştient în el însuşi 
venirea cotidiană şi lucrarea Sfântului Duh [xi]v eiTKtmirnaiv 
Km evepyeiav tou ayiou IIveuiJaToc;] şi s-a făcut Sfânt în 
Duhul Sfânt [dyioc; ev 0:7100 Ilvev[iaxi YeY 0V6V ] ~~ de îndată, 
ca nişte câini turbaţi [Kuveg Xvootixec] latră împotriva lui şi 
se grăbesc să-1 mănânce, dacă e cu putinţă, pe cel ce grăieşte 
acestea" 565 . 563 Idem, Disc. etice, IX, 277-280, p. 240 / Idem, p. 314-315. 

564 Idem, Disc. etice, IX, 290-291, p. 240 / Idem, p. 315. 

565 Idem, Disc. etice, IX, 359-370, p. 246 / Idem, p. 317. 129 Drumul spre sfinţenie începe cu credinţa adevărată, cu 
întregul proces al curăţirii de patimi şi cu revelările 
personale ale luminii şi tainelor dumnezeieşti din partea lui 
Dumnezeu. 

Ferocitatea adversarilor săi contrastează total cu 
deplina lui încredinţare asupra sfinţeniei proprii, dată de 
prezenţa luminii în fiinţa sa. în măsura în care Simeon ar fi 
vorbit fără probele garantate lui de către Dumnezeu, fără 
distincţia pe care o aduce lumina în noi, adversarii săi ar fi 
fost îndreptăţiţi să îl conteste, fără însă a se transforma în 
nişte câini gata să sfâşie pe un om care le vorbeşte în mod 
paşnic. 

Dar atunci când Simeon dă detalii, când aduce garanţii 
peste garanţii despre minunile milostivirii lui Dumnezeu cu 
sine, adversarii săi nu mai luptau doar cu Simeon, ci, în 
primul rând, cu Dumnezeu, Care face toate cele promise de 
către El în cei care îşi curăţesc viaţa de patimi. Lupta 
adversarilor teologici ai lui Simeon era o luptă cu Sfântul 
Duh, adică cu Cel prin care vorbea Simeon. 

Şi în Imne găsim identificarea mântuirii cu sfinţenia. 
In Imnul 34, într-un context apologetic, Simeon spune: „cine 
s-ar fi putut chema Sfânt [vreodată] dacă nu s-ar fi 
împărtăşit de Duhul Sfânt?" [r\ xiq 6KA,r|0r| ayioc; \it] 
[iexaox<hv 'Ayiou ilveuiiaroc;;] . Iar cum Simeon numeşte 
împărtăşire de Duhul Sfânt vederea extatică, cel Sfânt este 
văzătorul de Dumnezeu, este cel care simte în el harul lui 
Dumnezeu. 

în Imnul 42 Părintele nostru este şi mai direct în 
egalizarea mântuirii cu sfinţenia. Vorbind de excluderea 
unora de la împărtăşirea Sfintelor Taine, Simeon ne comută 
atenţia de la ce se petrece cu cei care nu văd Sfintele Taine 
acum, în Biserică, la planul eshatologic al împărăţiei lui 
Dumnezeu: „şi acum păcătoşii sunt scoşi afară din Biserică 
şi sunt opriţi cu totul să se împărtăşească, sau, mai bine-zis, 
cei ce nu sunt Sfinţi sunt lipsiţi până şi de vederea celor 
dumnezeieşti [xf\Q tgov Geicov QeaQ diToaTepouvToa ol |j,ri 
■ueXovxeţ ayioi]. 

Cum oare, vai!, se vor uni atunci cu preaneîntinatul 
trup al lui Dumnezeu şi se vor face mădulare ale lui Hristos 
[I Cor. 6, 15] fiind întinaţi? Nu este aşa ceva, fraţilor, şi nu 
se va întâmpla vreodată! 566 SC 174, Imne, XXXIV, 96-97, p. 434 / Ică jr. 3, p. 205. 130 Iar cei ce sunt despărţiţi de dumnezeiescul trup, adică 
de Biserică, şi de corul aleşilor, unde vor merge oare? 
Spune! în ce împărăţie, în care loc nădăjduiesc să se 
sălăşluiască? Spune-mi! 

Căci Raiul şi sânul lui Avraam [Le. 16, 22] şi orice 
loc de odihnă este negreşit al celor mântuiţi [tgov 
oa)(o|j,6v(jov]. Iar cei mântuiţi sunt cu siguranţă toţi Sfinţii, 
după cum dă mărturie şi învaţă întreaga dumnezeiască 
Scriptură [ol Se ocp(6|j,evoi. doiv ccyioi itocvtgoc; iTaviec;, cog 
iT&oa Geta iiaptupel yp^'H Kod eicSiSocoKei]. 

Căci chiar dacă sunt multe (locaşuri) [In. 14, 2], ele 
sunt însă una, adică înlăuntrul cămării de nuntă [tou 
vup^covoc;] [Mt. 22, 10]. 

Căci aşa cum este un cer şi în el stelele se deosebesc 
între ele în cinste şi slavă [I Cor. 15, 41], aşa este şi o 
singură cămară de nuntă şi o singură împărăţie, căci Raiul, 
Cetatea sfântă şi orice loc de odihnă sunt numai 
Dumnezeu" 567 . 

în pasajul citat acum se vede foarte clar, cum 
existenţa în Biserică cere o viaţă sfântă, pentru ca să fii 
propriu de Cele Sfinte ale lui Dumnezeu, de Sfânta 
împărtăşanie iar mântuirea este pentru Simeon sfinţenie, 
pentru că cei mântuiţi, deşi diferă între ei ca grad de 
sfinţenie, cu toţii locuiesc în aceeaşi împărăţie. 

împărăţia lui Dumnezeu nu presupune o uniformizare 
a sfinţeniei, pentru că sfinţenia ţine de persoană şi de 
unicitatea ei. Unicitatea relaţiei celui Sfânt cu Dumnezeu 
înseamnă gradul personal de sfinţenie, pe care Dumnezeu îl 
primeşte aşa cum este, atâta timp cât este o împreună-lucrare 
cu Sine. 

Părintele nostru vorbeşte despre mântuire ca sfinţenie 
dar nu indică baremuri de atins pentru a fi propriu 
împărăţiei. 

într-o definiţie personală a mântuirii el spune: 
„mântuirea este dezlegarea de toate relele şi totodată găsirea 
veşnică a tuturor celor bune" . 

însă, deşi el vorbeşte aici despre ceea ce primim în 
veşnicie, totuşi dezlegarea de patimi, de cele rele şi găsirea 
celor veşnic bune se experiază încă de acum şi se continuă în 
întreaga veşnicie. 567 SC 196, Imne, XLII, 151-171, p. 48-50 / Idem, p. 231-232. 

568 Idem, Imne, XLII, 205-206, p. 52 / Idem, p. 232. 131 In ceea ce ne priveşte, ne este foarte evident tonul 
realist al Sfântului Simeon în privinţa mântuirii. 

Pentru Sfinţia sa nu există mântuire de rangul 1 
pentru Sfinţi şi mântuire de rangul 2 pentru ceilalţi 
credincioşi. în teologia sa mântuirea are caracterul celei mai 
susţinute comuniuni cu Dumnezeu, în care tot ce se întâmplă 
cu noi este o evidenţă interioară şi în care sfinţenia nu este 
un miraj exterior spre care tot alergăm la nesfârşit, ci, mai 
degrabă, este o interiorizare conştientă şi o înţelegere 
personală tot mai profundă a slavei lui Dumnezeu. 

Tocmai de aceea ni se pare foarte realistă şi credibil 
exprimată soteriologia sa, pentru că mântuirea este la 
Simeon o realitate interioară acaparantă, este fundamentul 
vieţii personale a celui credincios şi presupune o continuă 
furnizare de detalii a trăirii ei. 

Simeon nu poate vorbi despre o mântuire inconştientă 
sau indiferentă a oamenilor atâta timp cât legătura harică cu 
Dumnezeu presupune conştientizarea ei, bucuria, sfinţirea şi 
luminarea prin har. 

Soteriologia simeoniană este o prelungire firească a 
triadologiei şi a hristologiei sale, unde, după cum am arătat 
în secţiunile anterioare, Dumnezeu Se uneşte prin slava Sa, 
în mod conştient şi deplin cu cel care se curăţeşte de patimi 
şi care împlineşte poruncile Sale dintr-un mare dor de 
Dumnezeu 569 . 

în Capitole I, 7, Simeon vorbeşte despre sălăşluirea 
Treimii în cei desăvârşiţi ca despre o intensificare şi mai 
mare a dorului lor după Dumnezeu. 

Spune el: „Sălăşluirea în chip conştient şi simţit a 
Dumnezeirii triipostatice în cei desăvârşiţi [rol; reÂeioic;] nu 
este o împlinire a dorului lor [de Dumnezeu], ci mai degrabă 
un început şi o cauză a unui dor [de El] încă şi mai mare şi 
mai puternic 

Dacă celor desăvârşiţi sfinţenia personală li se pare o 
continuă stare de ne-sfinţenie este de la sine înţeles că 
Simeon nu putea vorbi de o mântuire în care sfinţenia nu e 
prezentă. 569 Comentând aportul părintelui profesor Dumitru Stăniloae la înţelegerea teologiei 
simeoniene, părintele Vasile Pop spunea într-un articol al său: „Numai iubind pe 
Dumnezeu şi numai în conştiinţa că e iubit de Dumnezu, omul înaintează într-o viaţă 
care nu se satură niciodată de Dumnezeu", cf. Pr. Lect. Dr. Vasile Pop, Omul şi 
Dumnezeu. Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog în scrierile părintelui Dumitru 
Stăniloae, în rev. Orizonturi teologice II (2001), nr. 1, p. 72. 

570 SC 51, Capitole, I, 7, 3-6, p. 42 / Idem, p. 366. 132 A fi Sfinţi înseamnă pentru Simeon a sta în har şi a ne 
umple mereu de har, adică a ne manifesta în mod normal ca 
nişte creştini ortodocşi conştienţi de relaţia noastră cu 
Dumnezeu. 

Ceea ce este cel mai derutant pentru cititorul 
postmodern al Sfântului Simeon este aceea, că la el sfinţenia 
nu este pusă pe un piedestal, la care ajung numai unii, ci ea 
este amprenta cea mai firească, cotidiană, banală am putea 
spune, a unei vieţi creştin-ortodoxe la care putem ajunge cu 
toţii. 

Caracterul universalist al soteriologiei simeoniene şi 
non-tipologic în acelaşi timp se manifestă ca un lucru 
organic al Bisericii, deoarece intrarea în Biserică prin Botez 
înseamnă începutul sfinţeniei personale în care poţi să 
înaintezi la nesfârşit. 

Pentru Simeon nimeni nu ne poate obtura relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi înaintarea în sfinţenie, atâta timp cât 
creştere înseamnă sporire continuă în comuniunea cu El şi 
primire de ajutor susţinut din partea Lui spre a-L înţelege şi 
mai mult. 

In ultimul pasaj pe care l-am citat din Capitole apărea 
în faţa noastră o realitate a desăvârşirii resimţită mereu ca 
nedesăvârşire personală . 

Adică sălăşluirea Sfintei Treimi în cei desăvârşiţi nu 
înseamnă o stare maladivă de jubilaţie, de jubilare 
orgolioasă, ci dimpotrivă dă naştere la un necontenit dor 
spre cuprinderea acelui tco uxeXeoxix) xeXei [sfârşit fără 
sfârşit] 571 al dragostei de Dumnezeu. 

Ajungerea la capăt, cum spune Simeon, ajungerea la 
desăvârşirea în sfinţenie, care este întotdeauna o măsură 
personală şi nu una impersonală, nu propagă în noi 
sentimentul că am ajuns la un final satisfăcător din punct de 
vedere personal, ci, mai degrabă, pe acela, că nici nu am 
găsit un început [âp5cV] al dorului nostru şi al iubirii noastre 

572 

pentru Dumnezeu . 

Pentru că nu pot să cuprindă desăvârşirea iubirii 
pentru Dumnezeu, cei desăvârşiţi au conştiinţa că nu iubesc 
pe Dumnezeu 573 , pentru că nu se simt împliniţi deplin în 
iubirea lor pentru Dumnezeu. 571 Idem, Capitole, I, 7, 1 1, p. 42 / Idem, p. 367. 

572 Idem, Capitole, I, 8, 14-15, p. 42 / Ibidem. 

573 Idem, Capitole, I, 8, 15-17, p. 42 / Ibidem. 133 Această conştiinţă a iubirii năvalnice a celor 
desăvârşiţi, mereu resimţită ca nedesăvârşită şi nedeplină, dă 
naştere la cea mai profundă şi neînţeleasă umilinţă pentru cei 
care nu sunt oameni duhovniceşti, pentru că Sfinţii se 
socotesc nevrednici de mântuirea lui Dumnezeu 574 . 

Păcătoşenia pe care şi-o impută cei desăvârşiţi, în 
definitiv, nu e doar de nivelul grosierului, în care sunt 
adâncite păcatele tinereţilor şi ale neştiinţei lor, ci, mai 
degrabă, vine din simţirea nedesăvârşirii lor în faţa 
supradesăvârşirii slavei lui Dumnezeu. 

Experierea luminii divine creează conştiinţa 
imperfecţiunii congenitale a celor desăvârşiţi. Ei înţeleg în 
acele momente extatice, cu toată fiinţa lor, că nu pot fi 
niciodată proprii luminii divine, pentru că nu vor putea 
niciodată să cuprindă măreţia descoperirilor ei. 

Umilinţa Sfinţilor se naşte din măreţia descoperirilor 
[II Cor. 12, 7], ca să îl parafrazăm pe Dumnezeiescul Pavel, 
din adânca intimizare a lor cu Dumnezeu, fiind o stare 
harismatică. Ea nu este cu precădere rodul rememorării 
faptelor proprii, ci, în mod esenţial, este o înţelegere a 
propriei puteri, o putere redusă, de a cuprinde slava lui 
Dumnezeu. 

Simţirea harului este arvuna [ âppapcov] 5 ' 5 şi deplina 
încredinţare [iTAxipodpopiav] 576 a mântuirii noastre. 

In soteriologia simeoniană acest enunţ reprezintă un 
adevăr capital pentru autentificarea unui credincios ortodox. 

Credinciosul ortodox autentic este cel conştient de 
comoara harului din sine însuşi, care nu stinge torţa harului 
din el şi e văzător al slavei dumnezeieşti prin curăţirea sa 
necontenită de patimi. 

Acest credincios trăieşte în istorie şi este identificabil 
de către alţi confraţi, care s-au curăţit şi ei de patimi şi sunt 
plini de Duhul, după cum dă mărturie Părintele nostru: „şi 
acum sunt oameni nepătimitori [caraSelc], Sfinţi [ayioi] şi 
[oameni] plini de lumina dumnezeiască [iTeiTAxipoijivoi tou 
Gelou dparcoc;], care petrec în mijlocul nostru şi-şi omoară 
până într-atât toate [mădularele] lor pământeşti [Col. 3, 5] de 
toată necurăţia şi pofta pătimaşă, încât nu numai că nu mai 
gândesc sau se pornesc cândva de la ei înşişi să facă răul, dar 574 Idem, Capitole, I, 8, 17-19, p. 42 / Ibidem. 

575 Idem, Capitole, III, 47, 4, p. 94 / Idem, p. 408. 

576 Idem, Capitole, III, 47, 7, p. 94 / Ibidem. 134 nici când sunt târâţi spre acesta de un altul nu suferă vreo 
schimbare a nepătimirii care le este proprie" . 

Simeon cunoştea din el însuşi sfinţenia şi o vedea şi în 
cei care se nevoiau ortodox. El nu simţea ca pe o nevoie 
imperioasă raportarea la trecutul Bisericii pentru a vorbi 
despre sfinţenie, pentru că el mărturisea deschis despre 
sfinţenia oamenilor Bisericii contemporani sieşi. 

Teologia sa vorbeşte despre această continuă realitate 
a sfinţeniei în Biserică şi, implicit, despre sfinţenia Bisericii, 
ca trup al lui Hristos. 

în Cateheza 14, care tratează tocmai despre realitatea 
experienţei duhovniceşti, Simeon vorbeşte despre conştienta 
absolută a celui care se curăţeşte de patimi, de acest proces 
divino-uman care se petrece în el: cel care pune peste 
patimile sale „poruncile ca nişte leacuri, iar încercările ca pe 
un fier încins, smerindu-se şi plângând şi cerând fierbinte 
ajutorul lui Dumnezeu, vede limpede harul Duhului Sfânt 
venind [opâ kvapytic, zr\v x^P lv T °u 'Ayiou IIveu|j,ai;o<; 
iTapaY6vo|j,6vr|v], smulgându-le şi ştergându-le una câte una, 
până când sufletul lui se face cu desăvârşire liber de toate 
acestea. Fiindcă venirea Duhului nu-1 face vrednic de 
libertatea [faţă de patimi] doar în parte, ci în chip desăvârşit 
şi curat [zeXeiwq koo. KaGapcoc;]" 

Aceeaşi conştientizare a curăţirii apare, şi puţin mai 
încolo, în cateheza citată anterior, unde Simeon afirmă în 
mod tranşant, că „Dumnezeu, Cel ce sălăşluieşte în el, îl 
învaţă pe un asemenea om despre cele viitoare şi cele 
prezente, nu prin cuvânt, ci prin lucru, prin experienţă şi 
realitate [epyto Kod iTeipoc Km iTpâYi-iocTi]. 

Fiindcă Dumnezeu descoperindu-i ochii minţii sale, îi 
arată câte vrea [El] şi câte îi sunt de folos [celui credincios], 
iar pe celelalte [care îl depăşesc] îl convinge să nu le caute şi 
nici să le cerceteze, nici să le iscodească cu curiozitate, 
fiindcă nici măcar pe cele care i le dezvăluie Dumnezeu şi i 

C-7Q 

le arată [în mod expres] nu le poate privi cu neruşinare" . 

Relaţia noastră de comuniune cu Dumnezeu este cea 
în cadrul căreia învăţăm din propriile noastre luminări ale 
harului. Măsura cunoaşterii noastre duhovniceşti este dată de 
măsura cu care Dumnezeu ne arată cele ale Sale. 577 Idem, Capitole, III, 87, 9-16, p. 108 / Idem, p. 419. 

578 SC 104, Cat, XIV, 88-96, p. 210 / Icăjr. 2, p. 179. 

579 SC 104, Cat, XIV, 150-157, p. 216 /Idem, p. 181. 135 Ceea ce ne depăşeşte, acea măsură la care nu putem 
ajunge nicidecum, este cea pe care nici măcar nu o putem 
dori, pentru că nici nu putem avea dorul de ea în inima 
noastră, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi atras spre zările 
nemărginite ale acestui dor. 

în măsura în care simţim o nespusă dorire către 
Dumnezeu, la o anumită intensitate personală şi vedem că 
nu putem mai mult decât atât, pentru Simeon acest lucru 
înseamnă că ne-am intuit măsura trăirii noastre duhovniceşti. 

Pentru că, aşa cum spunea şi părintele profesor 
Dumitru Stăniloae, vederea lui Dumnezeu „nu înseamnă că 
Dumnezeu e cunoscut în mod desăvârşit. El rămâne şi 
pentru creştinul răsăritean mereu o taină. Căci niciodată 
lumina primită din persoana lui Hristos nu e o înţelegere 
totală a persoanei Lui şi a Sfintei Treimi" 580 . 

Privind înlănţuirea imbatabilă a raţionamentelor 
simeoniene, extrase din experienţa directă a sfinţeniei, nu 
putem ajunge la o altă concluzie decât a sa şi anume la 
faptul că mântuirea personală este o înaintare personală în 
sfinţenie, adică în trăirea în şi prin harul lui Dumnezeu. 

Părintele nostru nu acordă monopolul sfinţeniei unei 
categorii anume de credincioşi din Biserică, ci mărturiseşte o 
mântuire pentru toţi, pe măsura fiecăruia, ca simţire 
personală a slavei dumnezeieşti, ca o legătură sfântă cu 
Dumnezeu cel Sfânt şi ca o comuniune veşnică cu El. 

Pentru Sfântul Simeon sfinţenia este starea normală, 
cotidiană a creştinului ortodox, care se învaţă în primul rând 
din relaţia vie, harică şi extatică cu Dumnezeu şi nu din cărţi 
sau printr-o mimare exterioară a ei. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Legătura personală cu Hristos în lumina 
infinităţii dumnezeieşti, după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii de teologie 
dogmatică ortodoxă, op. cit., p. 316. 136 2. 5. 4. Unirea cu Dumnezeu şi imaginile 
comunionale Ediţiile pre-critice şi cele critice ale operelor 
simeoniene suferă de ceea ce am numi pudibonderie fals- 
puritană şi la fel şi multe dintre articolele care s-au ocupat 
de opera simeoniană, atunci când se pune problema 
receptării imaginilor comunionale, a paradigmelor biblice 
sau realiste care ilustrează relaţia dintre Dumnezeu şi 
credincioşii care văd slava Sa. 

Din punctul nostru de vedere, credem că o astfel de 
impotenţă duhovnicească, care se manifestă ca lipsă de 
apetenţă pentru exprimarea realistico-mistică a lui Simeon, 
fundamentată pe paradigma întrupării, vine din aceea că 
autorii suferă de un dochetism avansat şi de o păguboasă 
non-aliniere interioară la procesul tainic al îndumnezeirii, 
unde toate acestea devin realităţi personale curente. 

Dochetismul avansat de care vorbim apără în termeni 
teologici realitatea totală a întrupării în dogma hristologică 
dar nu poate să accepte consecinţele ei reale şi în cadrul 
mântuirii personale. 

Non-alinierea interioară la procesul îndumnezeirii 
reprezintă tocmai lipsa oricărei raportări interioare la 
Dumnezeul treimic, prin asceza curăţitoare de patimi, pentru 
a ajunge la vederea luminii dumnezeieşti. 

însă ambele sintagme, sub umbrela cărora am grupat o 
întreagă serie de teologi, care nu au nimic de-a face cu 
experienţa mistică reală şi pe care o contestă în termeni cât 
se poate de clari, din diferite motive personale, acestea două 
vorbesc despre divorţul şi schizoidia realmente 
cutremurătoare dintre teologia ca arhivare a datelor 
teologice şi teologia harismatică, ca experiere directă şi 
contemporană nouă a vieţii Treimii. 

Sfântul Simeon tocmai împotriva unei astfel de 
teologii şi a unor astfel de teologi, care nu aveau nimic de-a 
face cu legătura directă cu Dumnezeu şi o considerau 
superfluă, le-a dat replicile realiste ale unirii lui Dumnezeu 
cu cei credincioşi. 

Vehemenţa sa nu se baza pe orgoliu şi pe sentimentul 
revanşard că trebuie să dea o replică dură acestora, ci pe 
experienţa directă a tainelor îndumnezeirii şi pe râvna de a 
mărturisi adevărul în mod deplin. 137 Astfel în Discursul 1 etic, Simeon vorbeşte despre 
comuniunea noastră cu Dumnezeu, citând copios din In. 14 
şi 17 581 şi concluzionând: „unirea [evcooiv] pe care o are 
[Fiul] în chip natural [^uoikgoc;] cu Tatăl Său, pe aceasta o 
făgăduieşte să o avem în har [ev x^P LTL ] Şi n01 > dacă vrem 
[kav 0eA,o)|j,ev]" 

Acelaşi lucru va fi repetat încă de două ori în 
discursul citat, spunându-se: „slava pe care a dat-o Tatăl 
Fiului, Fiul ne-o dă prin harul dumnezeiesc [8l5o)olv rpîv 
Qdu xupixi]; şi un lucru încă şi mai mare este aceea că, 
precum Acela este în Tatăl şi Tatăl în Fiul, aşa Fiul lui 
Dumnezeu va fi în noi, şi noi, dacă vrem [el pouA,6|j,e0a], 
vom fi în har în Fiul" 583 , pentru că „Acela a învăţat că unirea 
[evcooiv] pe care o are El cu Tatăl Său, pe aceea o avem şi 
noi în chip asemănător [ohoigx;] cu El" 584 . 

Realitatea unirii omului cu Dumnezeu se conexează la 
Simeon cu asumarea deplină a firii omeneşti de către 
Dumnezeu Cuvântul. 

Tocmai pentru că Logosul lui Dumnezeu a luat 
întregul trup omenesc şi S-a făcut Dumnezeu şi om, Simeon 
vorbeşte de o umplere de lumină a fiecărei părţi a trupului 
nostru. 

Indumnezeirea noastră nu exclude nicio parte a 
trupului şi a sufletului nostru, pentru că Hristos Şi-a 
îndumnezeit în mod deplin trupul şi sufletul Său pe care le-a 
asumat în ipostasul Său preexistent. 

De la această asumare integrală a umanităţii şi de la 
pnevmatizarea ei, adică de la realitatea trupului înviat şi 
preaslăvit al Domnului, Sfântul Simeon vorbeşte de o 
soteriologie pnevmatică, în cadrul căreia omul se umple 
integral de lumină şi se face asemenea trupului Domnului 
[cf. Filip. 3,21]. 

Exemplificările sale, în opinia noastră, sunt 
admirabile prin concreteţea şi non-ambiguitatea lor 
teologică, aidoma cu imaginile comunionale ale Scripturii. 

In cele ce vor urma vom dezbate o serie de imagini 
comunionale din teologia simeoniană, care au scandalizat pe 
mulţi, dar care nu au alt rol, decât pe acela de a tuşa cu cea 581 Versetele citate aici sunt In. 14, 20; 17, 20; 21; 22; 24; 26, cf. SC 122, Disc. 
etice, I, 6, 40-57, p. 226-228 / Ică jr. 1, p. 133. 

582 Idem, Disc. etice, I, 6, 63-65, p. 228 / Ibidem. 

583 Idem, Disc. etice, I, 6, 68-72, p. 228 / Idem, p. 134. 

584 Idem, Disc. etice, I, 6, 118-119, p. 232 / Idem, p. 135. 138 mai mare rigoare realitatea dumnezeiască a comuniunii 
noastre reale cu Dumnezeu. 

Avem aşadar un realism al imaginii, al paradigmei 
umane care ilustrează realismul personalist al unirii noastre 
cu Dumnezeu. 

începem descinderea noastră teologică în imagologia 
personalistă simeoniană cu imaginea alăptatului 
dumnezeiesc. 

în Discursul 4 etic, într-un context pe deplin 
hristologico-pnevmatologic, unde cei îndumnezeiţi sunt 
prezentaţi ca îmbrăcându-se în Hristos, adică în lumină şi 
„se văd pe ei înşişi împodobiţi cu o slavă negrăită şi cu un 
veşmânt dumnezeiesc strălucitor" şi unde Stăpânul „li Se 
face hrană şi băutură veşnică şi nemuritoare" 586 , în acest 
context, Simeon introduce imaginea alăptatului dumnezeiesc 
de care vorbeam, parafrazând şi modificând în acelaşi timp 
imaginea paulină a alăptatului patern de la I Cor. 3, 1-2. 

în concret, Simeon spune: iar Stăpânul „se vede de 
către unii, ca un sân luminos [4)G)Toei8f|<; [iaCoc;] pus în gura 
minţii lor [tgo tou vooc; ocutcov ox6[iaxi 4|j,paA,A,6|j,evo(;] şi care 
le dă să sugă [0r|A,a(eiv] acelora, câţi sunt prunci [vr|iTioi] 
întru Hristos [I Cor. 3, 1-2] şi nu sunt în stare să primească 
hrană tare [oxepeuc, Tpo4>f|c;], cărora li se face deodată hrană 
şi băutură, şi le produce o asemenea dulceaţă, încât nu mai 
vor sau, mai degrabă, nici nu mai pot să se smulgă de El. Iar 
faţă de cei înţărcaţi [âiTOYodaKTiaGeiai] se poartă ca un 
părinte iubitor de copii călăuzindu-i [iToa5aY(jOYoov] şi 
educându-i [iToa5eia)v]" . 

Comutând astfel centrul de greutate de la Părintele 
duhovnicesc [paradigma paulină] la Părintele ceresc 
[paradigma simeoniană] textul de faţă nu poate provoca 
reacţii adverse, atâta timp cât exprimă, foarte direct, 
realitatea vederii dumnezeieşti. 

Lumina dumnezeiască, extazul iniţial este pentru 
începători ca un sân care îi hrăneşte şi îi dezvoltă spre 
primirea hranei tari, adică a dogmelor dumnezeieşti înţelese 
extatic. 

Simeon nu aduce în prim-plan imaginea alăptatului 
dumnezeiesc pentru a cădea într-o abordare sexuală grosieră 
a extazului, cum acuză pudibunzii de care vorbeam la 585 SC 129, Disc. etice, IV, 264-265, p. 26 / Idem, p. 226. 

586 Idem, Disc. etice, IV, 270-271, p. 26 / Ibidem. 

587 Idem, Disc. etice, IV, 271-279, p. 26-28 / Idem, p. 226-227. 139 început, ci el foloseşte paradigma paulină la nivelul extatic 
şi realist al hrănirii mistice. 

Diferenţa dintre vr|iTioi şi cei diTOYodaKTiaGeiai, adică 
dintre pruncii sugari şi cei care au terminat-o cu alăptatul, 
confirmă diferenţa de grad a sfinţeniei dintre cei care 
pornesc pe drumul sfinţeniei, luminaţi fiind de vederea 
slavei Treimii şi cei care sunt călăuziţi prin lumină, învăţaţi 
continuu, cele de taină ale lui Dumnezeu. 

Imaginea alăptatului divin sau a vederii luminii ca un 
sân luminos exprimă, după cum s-a văzut, o distincţie a 
experienţei mistice extrem de importantă şi nu un motiv de 
poticnire pentru cititorii Sfântului Simeon. 

Tot în Discursul 4 etic, Simeon construieşte pe baza 
locului paulin de la Efes. 4, 13 imaginea bărbatului 
desăvârşit, unde analizează fiecare parte a trupului mistic al 
acestui bărbat, adică a virtuţilor sale. 

Ceea ce scandalizează iarăşi în această descriere 
extrem de interesantă şi de dumnezeiască este realitatea 
părţilor ascunse ale bărbatului. 

Insă tocmai această realitate a părţilor ascunse, 
identificată cu organele sexuale ale bărbatului reprezintă 
cele mai mari virtuţi ale misticului. 

Redăm pasajul simeonian cu pricina, ca să vedem 
întregul enunţ al Părintelui nostru: 

„Mădularele şi părţile care trebuie acoperite [MeA/r| 
Kod |i6pia a kyKaX^x^aQai xP 6 wv]sunt rugăciunea neîncetată 
a minţii, dulceaţa lacrimilor care vine din vărsarea lor, 
bucuria inimii şi mângâierea ei negrăită" 588 . 

Contextul general al acestei paradigme imagologice 
ne sugerează foarte clar că nu e vorba de părţi interne ale 
corpului uman, pentru că acestea sunt analizate pas cu pas, 
în fraze de sine stătătoare, ca şi acestea de faţă, ci de 
organele sexuale ale bărbatului, luat ca paradigmă, pentru a 
i se contempla duhovniceşte [iTveuiiaTiKcoc; Gecopouiieva] 
părţile sale constitutive - asta subliniază Simeon - şi nu 
trupeşte şi senzualist. 

Dacă pentru rinichi şi şale, înţelese mistic, Simeon 
citează Scriptura în mod abundent [Ps. 25, 2; Efes. 6, 14; I 
Petr. 1, 13; Efes. 3, 6; I Cor. 9, 23] 590 , pentru organele 
sexuale înţelese mistic el nu aduce niciun argument 588 Idem, Disc. etice, IV, 375-378, p. 34 / Idem, p. 229-230. 

589 Idem, Disc. etice, IV, 370, p. 34 / Idem, p. 229. 

590 Cf. Idem, Disc. etice, IV, 382-390, p. 36 / Idem, p. 320. 140 scriptural, ci toate argumentele pe care le aduce sunt însăşi 
virtuţile ca atare, pe care el le desemnează drept experienţe 
tainice, mistice, ale omului duhovnicesc. 

Rugăciunea neîncetată a minţii [r\ ăbiâXentTOQ eujcn 
koctoc vouv] - iată, un nou argument al experienţei isihaste a 
Sfântului Simeon! - care era cadrul real în care el vedea 
lumina lui Dumnezeu, e însoţită de dulceaţa lacrimilor, de 
bucuria inimii şi de mângâierea negrăită, pe care le trăieşte 
omul duhovnicesc care se nevoieşte curat şi vede lumina 
dumnezeiască. 

Verbul KoduiTTG), o extensie de la rădăcina kocA,uP, de 
unde vine şi KaA,uPr| [colibă] 591 ne indică faptul că cele care 
sunt acoperite, acele părţi acoperite sunt de fapt foarte 
intime, foarte personale pentru noi şi sunt păzite de priviri 
răutăcioase, duşmănoase. 

Ca şi organele sexuale, acoperite din ruşine bună, 
corectă, tot la fel şi lucrurile de taină ale vieţii duhovniceşti, 
ne spune cu alte cuvinte Simeon, sunt şi trebuie să fie 
păstrate în taina inimii noastre, atâta timp cât nu există 
cineva care doreşte să ştie, cu smerenie şi dor după adevărul 
dumnezeiesc, cele care se petrec în adâncul fiinţei celor care 
se îndumnezeiesc. 

Dezvăluirea fără atenţie a descoperirilor dumnezeieşti, 
fără discernământ, fără raportarea la auditoriu este un act de 
indecenţă duhovnicească, aidoma celui de a ne expune 
trupul gol în faţa unei mase de oameni. Exhibiţionismul 
duhovnicesc, ca şi cel trupesc de altfel, cere persoane cu 
care avem o mare comuniune sau de care ne leagă o 
experienţă duhovnicească asemănătoare ca intensitate. 

Tot într-un context hristologico-pnevmatologic, în 
Imnul 15, Sfântul Simeon alege să vorbească despre 
„lucrurile înfricoşătoare" 592 ale îndumnezeirii noastre. 

Aceste lucruri înfricoşătoare prin frumuseţea lor 
dumnezeiască şi prin măreţia lor neînţeleasă sunt consecinţa 
faptului că Fiul a luat trup şi ne-a dat pe Duhul Său cel 
dumnezeiesc şi ne-a făcut pe toţi rudele Sale, o singură casă 
a lui David 593 . 

Pe lângă faptul că suntem anepiia [sămânţa] 
dumnezeiască a lui Hristos, şi mai înfricoşător este, spune în 
mod apăsat Părintele nostru, aceea că, Domnul nostru este 591 Cf. Liddell-Scott Lexicon, 21632, apud. BW. 0.7. 

592 SC 156, Imne, XV, 1 15, p. 286 / Ică jr. 3, p. 93. 

593 Idem, Imne, XV, 122-124, p. 286 / Ibidem. 141 împreună cu noi şi acum şi în veci şi locuieşte în toţi cei care 
II iubesc pe El, fiind în întregime cu noi . 

Adjectivul olog [întreg], urmat de un al doilea, de 
novo; [singur], fac distincţii cruciale în 15, 134-136. 

Simeon insistă pe valoarea definitorie a celor două 
adjective pentru a arăta că relaţia noastră cu Hristos este 
integrală, fără rest şi că relaţia mistică nu are intermediari ci 
este o relaţie novov novo;, a celui singur cu Cel singur, cu 
Singurul 595 . 

Integralitatea relaţiei cu Hristos a celui credincios e o 
urmare directă a asumării integrale şi a îndumnezeirii 
integrale a umanităţii Sale, pe de o parte iar, pe de altă parte, 
comuniunea noastră cu Hristos se realizează prin Duhul Său, 
prin vederea luminii dumnezeieşti, în mod direct, trăind 
numai cu Dumnezeu şi prin El. 

într-o gradaţie firească a expunerii, Simeon ne anunţă 
lucruri şi mai cutremurătoare decât cele spuse până acum 596 , 
faptul că „ne facem mădulare ale lui Hristos[ I Cor. 6, 15], 

CQ-7 

iar Hristos Se face mădularele noastre" . 

Cu această frază începe pasajul dilematic, unde 
Simeon mărturiseşte prezenţa lui Hristos în fiecare parte a 
trupului nostru: 

„Hristos [Se face] mâna mea, Hristos [Se face] 
piciorul meu, al celui preaticălos, iar eu, ticălosul, [mă fac] 
mână a lui Hristos şi picior al lui Hristos. 

Mişc mâna şi Hristos în întregime este mâna mea - 
căci, înţelege-mă!, este neîmpărţită [â|j,epiaTov] 
Dumnezeirea dumnezeiască -, mişc piciorul şi, iată!, fulgeră 
ca Acela. 

Să nu spui că blasfemiez, ci primeşte acestea şi 
închină-te lui Hristos, Care te face [oe ttoloOvtl] astfel! Căci 
dacă ai vrea şi tu [ob QeXr\oeiac], ai deveni şi tu mădular al 
Lui, şi aşa toate mădularele fiecăruia dintre noi se vor face 
mădulare ale lui Hristos şi Hristos mădularele noastre; şi 
toate cele necuviincioase le va face cuviincioase [I Cor. 12, 
23-24], împodobindu-le cu frumuseţea şi slava Dumnezeirii, 
şi ne vom face dumnezei coexistând împreună cu 
Dumnezeu, nemaivăzând deloc necuviinţa trupului, ci toţi 594 Idem, Imne, XV, 129-134, p. 286-288 / Ibidem. 

595 Idem, Imne, XV, 135, p. 288 / Ibidem. 

596 Idem, Imne, XV, 140, p. 288 / Ibidem. 

597 Idem, Imne, XV, 141, p. 288 / Ibidem. 142 asemănându-ne cu Hristos prin tot trupul iar fiecare mădular 
al nostru va fi Hristos întreg. 

Căci devenind multe, El rămâne neîmpărţit, iar fiecare 
e însuşi Hristos întreg. Ai recunoscut deci negreşit că 
Hristos e şi degetul, ba chiar şi organul [PaA.avov] [meu 
sexual] şi n-ai tremurat şi nu te-ai ruşinat? 

Căci Dumnezeu nu S-a ruşinat să se facă asemenea 
ţie, tu însă te ruşinezi să te faci asemenea Aceluia? ['AAAa 
QeoQ aoi omolog oîik r\oxvvQr\ yeveoQai, au 8e eiceivco omolog 
odaxuVri Yeyovevoa;] 

Nu mă ruşinez, spui tu, să mă fac asemenea Aceluia, 
dar când te-am auzit vorbind, că Acela Se face asemenea 
mădularului ruşinos [tou ăoxr\[iovoQ nelouc;], mi s-a furişat 
în suflet gândul că spui o blasfemie. 

- Rău ai gândit, căci acestea nu sunt ruşinoase [ou 
ao^riiioc]. Ci ele sunt mădulare tainice/ascunse [icpuiTm] ale 
lui Hristos, căci se acoperă şi pentru faptul că sunt mai de 
cinste decât celelalte [I Cor. 12, 23], ca mădulare 
tainice/ascunse şi nevăzute de toţi ale Celui Tainic, din care 
se dă sămânţa [I In. 3, 9] în împreunarea dumnezeiască [ e£ 
ou to oiT6p|j,a 8i8oToa ev ouvouoia Geia], formată în chip 
cutremurător în formă dumnezeiască de însăşi Dumnezeirea 
întreagă, căci este Dumnezeu întreg Cel care se uneşte cu 
noi \oXoq QeoQ y^P> °C auvevoutoa |j,e0' rpcov], o, taină 
cutremurătoare! 

Şi se face într-adevăr o nuntă negrăită şi 
dumnezeiască [yot|aoc; 6 appr|To<; Km 9e!o<;]: Dumnezeu Se 
uneşte/împreunează/amestecă [niYvinm] cu fiecare dintre 
noi şi - voi spune iarăşi acestea - fiecare se uneşte de 
plăcere cu Stăpânul" 598 . 

Se vede din acest amplu text citat, că Simeon îşi 
fundamentează afirmaţiile sale teologice pe două realităţi 
capitale: pe integralitatea asumării firii umane de către 
Domnul şi pe experienţa mistică a îndumnezeirii. 

Hristos nu S-a ruşinat să ia întregul trup omenesc şi să 
Se facă om, îndumnezeind şi organele sexuale omeneşti iar 
noi ne ruşinăm să vorbim despre asumarea integrală a 
trupului de către El şi nu dorim să vedem, cum se petrece şi 
în noi această îndumnezeirea totală a trupului nostru. 

Pentru Simeon nu e o blasfemie să vorbim despre 
genitalitatea Domnului, atâta timp cât problema în cauză e 598 Idem, Imne, XV, 142-177, p. 288-292 / Idem, p. 93-95. 143 văzută ca realitate transfigurată, plină de lumină la învierea 
Sa din morţi. 

Dacă trupul înviat al Domnului era plin de slavă, vrea 
să ne spună Simeon şi întreaga învăţătură a Bisericii, atunci 
şi noi vom fi plini de slavă, încă de acum, dacă ne 
îndumnezeim întreaga noastră fiinţă. 

Insă trebuie evidenţiat aici că unirea noastră deplină 
cu Domnul şi existenţa Lui în fiecare mădular al nostru plin 
de lumină este o consecinţă directă a unirii ipostatice, pentru 
că Simeon vorbeşte despre o unire a noastră cu dumnezeirea 
lui Hristos, care nu se împarte după numărul membrelor 
noastre sau după numărul persoanelor care se împărtăşesc de 
ea. 

Din acest pasaj se vede foarte clar statornicia 
Sfântului Simeon pe aspectul integralist al asumării trupului 
omenesc în ipostasul Logosului, fără de care nu poate exista 
mântuirea şi îndumnezeirea celor credincioşi. 

Simeon apără umplerea de har şi îndumnezeirea 
organelor sexuale omeneşti ale Domnului, după cum Sfinţii 
de dinaintea lui apăraseră, împotriva lui Apolinarie spre 
exemplu, existenţa minţii şi a raţiunii umane în umanitatea 
Sa. 

Numai dacă Domnul a luat şi a îndumnezeit fiecare 
mădular omenesc putem vorbi despre reala noastră 
îndumnezeire. 

Realismul soteriologic simeonian este realismul 
soteriologic al Bisericii dintotdeauna, care se bazează pe 
întrepătrunderea ipostatică negrăită a dumnezeirii şi a 
umanităţii în persoana Cuvântului întrupat şi pe relaţia 
abisală, prin Duhul, a lui Hristos cu toţi cei credincioşi. 

Tocmai de aceea Simeon insistă pe realitatea unirii şi 
a nunţii noastre cu Dumnezeu. 

Când Simeon vorbeşte de ouvouaia Geia sau de y^i-ioc; 
nu se referă la ceva exterior ci la relaţia abisală pe care slava 
lui Dumnezeu o provoacă în fiinţa noastră. 

Citând I In. 3, 9 şi vorbind despre sămânţa lui 
Dumnezeu, despre lumina care ne naşte ca fii ai lui 
Dumnezeu şi care ne uneşte cu Dumnezeul treimic, Simeon 
nu face decât o exegeză extinsă a locului ioaneic. 

întreaga sa structură teologică este fundamentată 
scriptural şi experenţial şi aceasta se poate deduce foarte 
uşor, dacă urmărim citatele scripturale care apar în textele 144 sale ca motive de disertaţie teologică sau ca borne de 
identificare a propriilor sale experienţe duhovniceşti. 

Unirea, nunta noastră cu Dumnezeu sau vederea 
luminii Sale dumnezeieşti sunt una şi aceeaşi realitate. 
Multiplicitatea formelor în care se vorbeşte despre extaz nu 
vrea să atragă atenţia, decât asupra faptului că nuanţele 
fiecărei caracterizări umane a vederii dumnezeieşti 
reprezintă bogăţia negrăită de sensuri a experienţei directe a 
vederii divine. 

Scriptura şi Părinţii, folosind diverse exemple umane 
pentru a ne explica vederea dumnezeiască vor să ne spună în 
definitiv, că aceasta este o realitate mult prea copleşitoare ca 
vreun exemplu uman să o poată epuiza sau încercui într-un 
mod propriu sieşi. 

Discursul scriptural şi teologic despre împărăţia lui 
Dumnezeu şi despre vedere au rolul numai de a spori dorul 
după experierea lor şi nu înlocuiesc experienţa ca atare. De 
aceea ele sunt invitaţii, sugestionări continue ale iubirii 
noastre de Dumnezeu, pentru a dori să gustăm cele negrăite 
ale lui Dumnezeu. 

Acest lucru se vede şi în cazul imaginii săracului şi a 
prinţesei 599 . Prinţesa, întruchipare a luminii dumnezeieşti, 
stă în iatacul [koitgovoc;] ei [r. 879] iar săracul îndrăgostit stă 
afară, umilit pentru condiţia sa mizeră. 

Dar dacă prinţesa, alias lumina dumnezeiască, printr-o 
mică deschizătură \ha niicpâc; 6iTf|c;] [r.881] a cortului ceresc 
îi întinde mâna ei acoperită de aur, atunci îndrăgostitul 
doreşte să o aibă de soţie pentru totdeauna. 

Când mâna prinţesei, adică lumina se retrage şi el nu 
mai vede nimic, săracul trăieşte „o durere insuportabilă" 
[0AXi)jlv d(()6pr|Tov] [r. 888] şi se umple de un dor şi mai viu 
pentru lumină. 

Imaginea îndrăgostitului de persoane greu accesibile 
este o introducere în discuţia despre trecerea de la 
cunoaşterea lui Dumnezeu prin contemplarea creaţiei Sale la 
vederea slavei Sale. 

Contemplarea făpturilor, spune Simeon, e o urcare în 
trepte la iubirea, credinţa şi frica curată de Domnul 600 . Dar 
cei care „s-au unit în chip fiinţial cu Dumnezeu [ouolcoScoc; 
tg) Oeco] însuşi şi s-au învrednicit de vederea [Geac;] şi 599 SC 129, Disc. etice, IV, 874-892, p. 70-72 / Icăjr. 1, p. 244. 

600 SC 129, Disc. etice, IV, 911-917, p. 72-74 / Idem, p. 245. 145 împărtăşirea [jjeGe^eGoc;] Lui, nu mai sunt atraşi în chip 
pătimaş sau cu alipire pătimaşă de icoana celor create, nici 
de umbra celor văzute. 

Căci gândirea lor petrecând în cele mai presus de 
simţire [imep uioQr)oiv] şi fiind amestecată cu ele şi 
îmbrăcată cu strălucirea firii dumnezeieşti, ei nu mai au 
simţirea îndreptată spre cele văzute ca şi mai înainte" 601 . 

Acomodarea noastră interioară cu lumina 
dumnezeiască este cea care ne mută/ scoate simţirea din 
alipirea de lume şi ne-o uneşte cu cele ale veşniciei. 

In teologia simeoniană partea pasională a fiinţei 
noastre nu se doreşte a fi distrusă sau diminuată cumva, ci 
îndreptată spre lumina dumnezeiască şi spre dorirea lui 
Dumnezeu şi potenţată continuu. 

La fel şi partea voliţională a fiinţei celui credincios cât 
şi Siavoia, gândirea noastră sunt redirecţionate de vederea 
luminii şi tocmai în umplerea noastră de lumină ne găsim 
adevărata mişcare naturală a fiinţei umane. 

Viaţa duhovnicească nu este la Simeon un etaj 
superior al existenţei umane ci adevărata mobilitate a fiinţei 
noastre, adevăratul dinamism şi reala împlinire a noastră în 
relaţia cu Dumnezeu. Viaţa în Dumnezeu este viaţa normală 
a omului şi ea este o viaţă a sfinţeniei. 

Imaginea tăierii întunericului este sinonimă în 
înţelegerea ei cu deschizătura iatacului de mai înainte. 

Stăpânul lumii a pus întunericul luminii Sale ca 
tăinuire/acoperământ [diTOKpupfiv] [r. 166] al Său. Dar când 
vrea să ne înnoiască fiinţa cu totul, să ne învie din morţi prin 
lumina slavei Sale [ r. 167-168], atunci „va tăia întunericul 
[5iaT6|j,vei to okotoc;] şi va trece pe acolo mintea noastră şi 
Se va pleca pe acolo ca printr-o deschizătură [kţ 6j\f\c] şi ne 
va lăsa să-L vedem într-un chip nedesluşit, pe cât se poate 
vedea discul soarelui sau al lunii. 

De aici mintea se învaţă, sau, mai bine-zis, cunoaşte 
[Ylvcookgl] şi este iniţiată ftiuelToa], încredinţându-se că nu 
există cu adevărat o altă împărtăşire parţială [nepiKfi neToxrj] 
de bunătăţile cele negrăite ale lui Dumnezeu" [r. 169-175] 
decât aceasta. 

Tăierea întunericului şi trecerea prin deschizătură nu 
sunt decât două imagini sugestive ale extazului. 601 SC 129, Disc. etice, IV, 917-924, p. 74 / Ibidem. 

602 SC 122, Disc. etice, I, 12, 166-183, p. 284-286 / Idem, p. 155-156. 146 Obişnuirea cu lumina dumnezeiască din finalul 
Discursului 1 etic desemnează însă experienţa cotidiană a 
luminii, care nu mai este un rapt fulgerător al nostru de către 
lumină, ci o coabitare cu lumina, o trăire continuă cu ea, 
după cum o trăiesc cei desăvârşiţi în sfinţenie. 

în această stare dumnezeiască, cel desăvârşit, spune 
Simeon, învaţă de la lumină „minuni peste minuni şi taine 
peste taine şi vederi peste vederi, fiind luminat de ea, ca să 
spun aşa, în tot ceasul. [...] Căci dacă ar vrea să scrie aceste 
lucruri, nu i-ar ajunge nici hârtia şi nici cerneala, dar i-ar 
lipsi, cred eu, şi timpul ca să le povestească în 

>• ,,603 

amănunţime 

Starea vederii cotidiene a luminii în fiinţa noastră nu 
este un extaz, ci o coabitare cu lumina, unde cel îndumnezeit 
„se vede pe sine însuşi [în lumină] şi cele privitoare la sine 
şi pe cei de aproape ai săi şi prezice, cunoscând mai dinainte 
[multe lucruri]. 

Şi mai ştie că, dacă va ajunge în afara acestei 
închisori, şi încă şi mai mult după învierea [tuturor din 
morţi], şi va vedea lumina aceea de neîndurat [aoreicTov] aşa 
cum este ea, [atunci va vedea] şi bunătăţile din aceea" . 

Dar pentru a ajunge la lumina dumnezeiască, ca 
prezenţă şi vedere continuu în fiinţa noastră, Simeon ne 
pune înainte imaginea oaselor moarte care nu pot fi 
reanimate, ridicate la viaţă decât de Duhul lui Dumnezeu. 

în Discursul 7 etic Simeon arată că oasele tuturor 
virtuţilor noastre nu pot forma un om viu, un om deplin, fără 
prezenţa Sfântului Duh în noi: 

„Căci aşa cum, dacă cineva pune os mort [ti; ootouv 
veKpov] lângă os mort şi articulaţie [apuoviocv] lângă 
articulaţie [Iez. 37, 7-8]... [aceasta] la nimic nu foloseşte, 
dacă nu este Cel ce face să se vadă carne şi nervi [peste ele] 
şi nu face să se unească articulaţiile cu nervii, tot la fel dacă 
peste acele oase moarte se pune carne şi piele şi se face din 
ele un trup, iarăşi nici aceasta nu va fi de vreun folos, [dacă] 
lipseşte însă Duhul care îl face viu şi îl mişcă, adică [de] este 
lipsit de suflet" 605 . 

Prezenţa harului în noi reprezintă pentru Simeon 
sufletul vieţii noastre duhovniceşti. Tot ceea ce întreprindem 
pentru mântuirea noastră nu este garantat decât de lumina 603 Idem, Disc. etice, I, 12, 426-431, p. 302 / Idem, p. 163. 

604 Idem, Dis. etice, I, 12, 434-439, p. 304 / Ibidem. 

605 SC 129, Disc. etice, VII, 310-318, p. 178 / Idem, p. 289. 147 dumnezeiască, care, atunci când vine în noi, ne încredinţează 
de adevărul iubirii şi al râvnei noastre pentru viaţa sfântă. 

In imaginea cuptorului încins, a sufletului plin de 
focul Dumnezeirii, Simeon arată curăţirea şi umplerea 
noastră de lumină, ca unire cu lumina şi ca strălucire a 
noastră prin ea: „aşa cum cuptorul aprins [kKKui6\ievoc, 
KAipocvoc;] . . . după ce se încinge puternic, se face cu totul 
străveziu şi asemenea focului... aşa şi sufletul... după ce...s- 
au mistuit [toate cele rele din el, din cauza 
luminii,]... rămâne numai fiinţa sufletului fără patimi [r\ xf\Q 
ijjuXtîc ouaioc |i6vr| xupic, iraGouc;] . . . , [moment în care] focul 
dumnezeiesc şi nematerial se uneşte cu aceasta în chip 
fiinţial [ouoiorâcoc;] şi îndată aceasta se aprinde şi străluceşte 
şi se împărtăşeşte [de lumină]. 

[Căci]...împărtăşindu-se de lumina dumnezeiască şi 
negrăită [Getou Km âppfVcoi) dporcoc;], se face şi el foc prin 
împărtăşire [|j£0e£iv] " . 

Imaginea unirii focului dumnezeiesc cu fiinţa noastră 
este o personalizare a tot ce înseamnă dinamism ardent în 
Scriptură. Sfântul Simeon foloseşte din plin imaginea 
luminii şi a. focului, ca şi pe aceea a entuziasmului divin, sl 
bucuriei negrăite pentru a sublinia paradigma vederii 
dumnezeieşti. 

Dacă în ultima imagine prezentată de către noi, focul 
luminii aprindea inima şi topea orice impuritate din suflet, în 
imaginea miresei care se uneşte cu Mirele ei, amprenta 
principală care ni se fixează în suflet, care ni se transmite 
spre înţelegere este curăţia inimii. 

In Discursul 15 etic mireasa [vundpri], sufletul nostru 
curat, întreaga noastră fiinţă plină de curăţie, „se uneşte 
culcându-se [xr\ evcooei oi)YKoiTa(6|j,evcK;] cu Mirele Hristos 
şi se scoală împreună cu El [ouvavLOTaiievoc;] spre viaţa 
veşnică sau mai degrabă [rămâne] în El pururea şi II poartă 
pe Acela care [a rămas] în ea" 607 . 

Unirea conjugală dintre mireasă şi Mire este reală şi 
ea este una din expresiile mistice tradiţionale ale unirii cu 
lumina. 

Simeon nu 1-a folosit numai pe evcooic; în ecuaţie, ci a 
precizat, ca şi Pavel în Efes. 5, 23-32, că această unire este 606 Idem, Disc. etice, VII, 521-537, p. 192-194 / Idem, p. 296. 

607 Idem, Disc. etice, XV, 34-37, p. 446 /Idem, p. 401. 148 una care se face în koitoc;, în patul conjugal, adică în cea mai 
mare profunzime a fiinţei noastre. 

In Imnul 15, apare aceeaşi imagine a miresei, a 
sufletului-mireasă a lui Hristos, unde „sufletele tuturor devin 
mirese cu care Se uneşte [evoutoa] Creatorul, iar ele [se 
unesc] la fel cu El, şi are loc nunta duhovnicească [6 yw^oc, 
iTveuiiaTiKcoc;], Acesta amestecându-se [ou|j,|j,lyvu|j,6vo(;] cu ele 
într-un mod propriu lui Dumnezeu" 608 . 

Simeon, ca şi Pavel, nu redă o imagine libidinoasă, 
lascivă a relaţiei noastre cu Dumnezeu, ca o sublimare a 
sexualităţii şi ca o ipostaziere a ei în sfera raporturilor 
noastre mistice cu Dumnezeu, ci el foloseşte realismul şi 
dinamica unirii sexuale ca paradigmă a unirii cu Dumnezeu, 
care lasă în noi urme reale, concrete, adânci. 

Imaginea unirii conjugale este adânc scripturală şi 
patristică, Simeon nefăcând altceva, decât să-i dea o 
personalizare foarte sugestivă, clară, frapantă în sensul bun 
al cuvântului, pentru cel care o întâlneşte în scrierile sale. 

Sfântul Simeon are calitatea uluitoare de a fi cuceritor 
în scrierile sale, tocmai prin aceea că foloseşte imagini 
cotidiene, extrem de cunoscute, banale, pe care le ridică 
deodată la valoarea adâncă a experienţei mistice şi, prin 
care, explică cele mai adânci taine ale îndumnezeirii. 

Unirea conjugală sau beţia - după cum o să arătăm 
imediat - realităţi foarte concrete şi, la prima vedere, 
neavând nimic de-a face cu extazul, devin la Simeon 
apropieri de taina sfinţeniei, a unirii dumnezeieşti dintre 
Dumnezeu şi omul credincios pentru veşnicie. 

Pe Simeon îl interesează nu conformitatea exemplului, 
a paradigmei cu unirea mistică, extatică, ci unul dintre 
sensurile paradigmei, pe care îl tuşează în mod evident. 

în Cateheza 23 609 , unde conformează bucuria vederii 
luminii cu beţia pe care ne-o provoacă vinul, Simeon nu e 
atent decât la două aspecte : acela al euforiei pe care îl 
provoacă vederea mistică şi al realismului ei în întreaga 
noastră fiinţă. 

Euforia vederii luminii dumnezeieşti aliniată euforiei 
vinului e caracterizată prin atracţia puternică faţă de ea [r. 
161], prin desfătarea pe care o simte când vede lumina [r. bm SC 156, Imne, XV, 221-223, p. 294 / Ică jr. 3, p. 96. 

609 SC 113, Cat, XXIII, 158-201, p. 24-28 / Ică jr. 2, p. 254-255. 149 164], prin insaţiabilitatea cu care o doreşte [r. 165-167], 
prin dorul de ea [r. 167-170]. 

Insă realismul euforiei şi al prezenţei luminii în 
întreaga fiinţă a văzătorului ei este descrisă de Simeon în 
termeni foarte direcţi: „scânteierea vinului [ouA-Pa tou 
o'lvou] [dumnezeiesc] şi raza soarelui [ocktlc; tou f|Aiou] 
[ceresc] care scânteiază strălucitor pe faţa celui care-1 bea 
străbat până în măruntaiele/intestinele lui, până în mâinile şi 
picioarele lui şi până în spatele lui, făcându-1 în întregime 
foc [iTup olov] pe cel care-1 bea şi în stare să ardă şi să 
topească pe vrăjmaşii care se apropie de el din toate 
părţile" 610 . 

Vederea luminii, a vinului dumnezeiesc, prezentat ca 
o umplere a noastră de beţie mistică este la Simeon o 
transformare a noastră în oameni plini de entuziasm, de 
vitalitate duhovnicească şi trupească, care simţim în noi 
lumina ca foc, care ne întăreşte în luptele cu demonii şi ne 
face înfricoşători pentru ei. 

Entuziasmul divin de care vorbeşte Simeon nu e o 
stare umană, de înflăcărare umană, ci e vărsarea vinului 
ceresc, a focului ceresc în noi, deci o stare divino-umană. 

în fraza finală a pasajului pe care îl discutăm băutura 
divină, vinul dumnezeiesc nu produce alterarea noastră, ci 
însănătoşirea noastră 611 . Sănătatea [uyeLocv] şi farmecul 
frumuseţii pe care o naşte sănătatea duhovnicească sunt la 
Simeon fără Kopov, fără saţiu 612 . 

Şi, pentru că am început această secţiune sub semnul 
paternităţii divine, cu accente materne puternice la nivel 
extatic, vorbind de alăptatul dumnezeiesc, ne încheiem 
expunerea noastră despre imagologia simeoniană a unirii cu 
lumina tot cu o confesiune maternală, în care Simon se 
prezintă pe sine ca hrănindu-se din laptele luminii : 

„Iar aducându-ne aminte de bucuria şi de lumina 
aceea şi de dulcea ei plăcere, plângeam şi ne tânguiam ca un 
copil de ţâţă care vede pe mama sa şi, aducându-şi aminte de 
dulceaţa laptelui, izbucneşte în plâns, căutând iarăşi [sânul] 
acela, ca să sugă pe săturate" 613 . 610 Idem, Cat., XXIII, 185-191, p. 26 / Idem, p. 255. 

611 Idem, Cat., XXIII, 198-201, p. 28 / Ibidem. 

612 Idem, Cat., XXIII, 200-201, p. 28 / Ibidem. 

613 SC 196, Imne, XLIX, 87-91, p. 152-154 / Ică jr. 3, p. 258. 150 Aşadar bucuria luminii produce continue reamintiri 
ale ei şi ne provoacă continuu la doriri ale ei şi mai intense, 
şi mai clare şi mai vii în fiinţa noastră. 

Vederea luminii nu este o căutare secundară în viaţa 
şi teologia Sfântului Simeon, ci reprezintă însăşi găsirea, 
regăsirea sufletului nostru 614 . 

A ne regăsi sufletul spune Simeon aici înseamnă „a 
vedea pe Dumnezeu, a ajunge în lumina Lui mai înaltă decât 
toată creatura văzută, şi a-L avea Păstor şi învăţător pe 
Dumnezeu" 615 . 

Din această cauză vederea Lui cât şi imaginile cu 
ajutorul cărora reprezintă unirea cu El, prin care a aprins şi 
mai mult dorul de El, nu reprezintă imagini ilegitime în 
teologia sa, ci exprimări antropomorfe percutante ale unor 
experienţe extatice care depăşesc orice descriere. 

De fiecare dată Simeon a atras atenţia că imaginile 
sale, oricare ar fi ele, nu trebuie luate ad litteram, ci ele 
trebuie contemplate duhovniceşte. 

Tocmai de aceea nu putem să fim de acord cu cei care 
se smintesc de imaginile sale mistice, atâta timp cât ele nu se 
cer interpretate literal, ci după înţelesul lor mistic, care ne 
dezvăluie realităţile profunde ale comuniunii noastre cu Prea 
Sfânta Teime. 614 Epistole, I, apud. Ică jr. 3, p. 317. 

615 Ibidem. 151 2. 5. 5. Lumina dumnezeiască şi Părintele 
duhovnicesc Poate că într-o altă desfăşurare a întregii expuneri 
trebuia să începem cu această temă pe care o abordăm 

616 

acum . 

Importanţa Părintelui duhovnicesc în viaţa şi teologia 
Sfântului Simeon este capitală, atâta timp cât el consideră 
chemarea sa la viaţa mistică a Bisericii, primirea luminii şi 
înaintarea în vederea ei ca urmări ale încrederii în Părintele 
său şi ale cinstirii lui până la capăt. 

Lumina dumnezeiască este darul lui Dumnezeu însă la 
ea ajungem conduşi de Părintele duhovnicesc, de omul plin 
de Duhul, care ne învaţă cele ale despătimirii. 

In Imnul 1, Sfântul Simeon îşi numeşte Părintele 
Apostol al Domnului 617 . Titlul pe care acesta i-1 conferă 
Sfântului Simeon Evlaviosul nu este unul gratuit. 

în Imnul 15, vorbind despre asumarea şi 
îndumnezeirea umanităţii de către Hristos în ipostasul Său 
divino-uman, Simeon arată că Părintele său a ajuns un om 
nepătimitor încă de aici: 

Hristos „S-a făcut om întreg, fiind Dumnezeu întreg 
cu adevărat, Unul, nu împărţit [după firi], [adică] bărbat 
desăvârşit întru toate. Acelaşi fiind Dumnezeu şi pe de-a- 
ntregul [Dumnezeu] în toate mădularele întregi. 

Aşa s-a făcut şi acum, în vremurile de pe urmă, 
Sfântul Simeon Evlaviosul, Studitul. Acesta nu se ruşina de 
mădularele oricărui om, nici de a-i vedea pe alţii goi, nici de 
a fi văzut el însuşi gol. Căci avea pe Hristos întreg şi el 
însuşi întreg era Hristos. 

Iar toate mădularele lui şi mădularele oricărui altul, în 
parte şi pe toate, pe acestea le vedea ca pe Hristos şi de 
aceea rămânea nemişcat [âKivnToc;], nevătămat [âpiapric;] şi 616 Sfântul Iustin Popovici, vorbind despre cultură şi sfinţenie în profunda sa evaluare 
a culturii europene, spunea : „în afara Sfinţilor nu există învăţători şi pedagogi 
desăvârşiţi, nicio cultură adevărată fără sfinţenie. Numai Sfântul este adevăratul 
pedagog şi învăţător; numai sfinţenia este adevărata lumină. Cultura adevărată, 
luminarea adevărată, nu sunt nimic altceva decât iradierea sfinţeniei. Numai Sfinţii 
sunt cu adevărat luminaţi", cf. Arhim. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om. 
Abisurile şi culmile filozofiei, studiu introd. şi trad. de Pr. Prof Ioan Ică şi Diac. Ioan 
I. Ică jr., prefaţă de Prof. Ioannis N. Karmiris, postfaţă de Panayotis Nellas, Ed. 
Deisis, Sibiu, 1997, p. 83. Pentru Sfântul Simeon Părintele duhovnicesc este un om 
Sfânt, un om întru care este evident Duhul Sfânt. 

617 SC 156, Imne, I, 49, p. 160 / Ică jr. 3, p. 53. 152 nepătimitor [diTaGric;], ca unul care era el însuşi întreg 
Hristos" 618 . 

Simeon Evlaviosul este Apostol al Domnului tocmai 
pentru că a ajuns nepătimitor ca şi Apostolii, dar a primit ca 
şi Apostolii, prin descoperire dumnezeiască, adevărata 
învăţătură despre Dumnezeu. 

Părintele duhovnicesc nu este doar un nevoitor 
ortodox sau oricare dintre preoţii duhovnici - ca şi când 
acesta ar fi singurul său mod de reperare - ci, pentru 
Simeon, acela devine Părinte duhovnicesc, pe care i-1 
confirmă însuşi Dumnezeu, în diferite moduri şi neîntrerupt. 

Instituţia paternităţii duhovniceşti nu este una de drept 
uman, nu şi-o revendică fiecare când vrea şi cum vrea, ci ea 
este una de drept divin, este garantată de Dumnezeu, Care dă 
harul Său celor care îl iubesc pe El. 

în capitolul anterior am arătat cum Dumnezeu 1-a 
condus spre Simeon Evlaviosul, cum a primit prin 
rugăciunea şi mijlocirea sa vederea dumnezeiască, fapt 
pentru care Simeon nu s-a dezis niciodată de Părintele său 
prin care i-au venit viaţa şi mântuirea. 

Recunoştinţa şi mulţumirea lui Simeon pentru 
Părintele său este imensă, copleşitoare, este vie şi pe ea o 
regăsim la tot pasul în scrierile sale. 

în Imnul 18 avem o astfel de mostră de recunoştinţă 
plină de patetism duhovnicesc faţă de persoana Sfântului său 
Părinte: 

„Cine m-a călăuzit [co8r|Y'naev] trăgându-mă spre 
aceste frumuseţi? Cine m-a ridicat la nepătimire din abisul 
lumii? Cine m-a despărţit de tată, de fraţi [Mc. 10, 29] şi 
prieteni, de rude şi de plăcerile şi bucuriile lumii? 

Cine mi-a arătat calea pocăinţei şi a plânsului, prin 
care am găsit ziua care n-are sfârşit? Un înger era, nu om. Şi 
totuşi om [^AyyeXoc, r\v, ouk avGpcoiToc;. avGpcoiToc; 8'], care 
şi-a bătut joc [4|j,iToa(eToa] de lume şi a călcat în picioare pe 
balaur [Ps. 90, 13] iar demonii tremură în prezenţa lui" 619 . 

Simeon îşi exprimă recunoştinţa în mod aprins, 
vijelios, adică duhovniceşte, prin Duhul Sfânt care era în el 
dar nu exagerează nicidecum când îl califică în asemenea 
termeni pe Părintele său. Pentru că prin el a trăit nepătimirea 
pe care o vedea la Părintele său, Simeon vede în el calităţi 618 Idem, Imne, XV, 202-213, p. 294 / Idem, p. 95. 

619 SC 174, Imne, XVIII, 124- 132, p. 84-86 / Idem, p. 1 14. 153 îngereşti, deşi recunoaşte că acela era om, un om însă care 
biruia pe demoni şi călca în picioare patimile josnice. 

Umanitatea paradoxală a omului înduhovnicit face 
obiectul recunoştinţei Sfântului Simeon. El cinsteşte pe 
Părintele său tocmai pentru că acesta dovedeşte a fi un om 
cu viaţă dumnezeiască şi pentru că Dumnezeu însuşi i-1 
prezintă pe Părinte drept o normă de evlavie. 

Dumnezeu îi arată în mod extatic lui Simeon că 
Părintele său, Sfântul Simeon Evlaviosul, este omul de care 
are nevoie, pentru că e prietenul Său. 

Dumnezeu îl trimite pe Simeon la iubiţii Săi, la Sfinţi, 
ca să înveţe de la ei, dar, în mod expres, îl trimite la Sfântul 
din proxima lui apropiere, pentru ca să crească duhovniceşte 
prin supunerea şi ascultarea faţă de acela. 

Dezvăluirea Părintelui are drept scop comuniunea 
imediată cu acela şi este încredinţarea faptului, că şi acum 
putem trăi în mod sfânt dacă împlinim voia lui Dumnezeu. 

Ştim însă tulburătorul strigăt al lui Simeon faţă de 
nevolnicia veacului său: 

„Nu spuneţi că e cu neputinţă a primi Duhul 
dumnezeiesc, nu spuneţi că e cu putinţă să ne mântuim fără 
El, nu spuneţi că cineva se poate împărtăşi de El fără să o 
ştie! Nu spuneţi că Dumnezeu nu Se lasă văzut de oameni, 
nu spuneţi că oamenii nu văd lumina dumnezeiască [cjkjc; 
Gelov] sau că lucrul e cu neputinţă în vremurile de faţă! 

Niciodată nu e cu neputinţă [Oî)8eiTOTe ăbwaxov] 
acest lucru, prieteni, ci e foarte cu putinţă [Xiav bvvuxbv] 
celor ce vor, însă celor a căror viaţă le-a dat curăţirea de 
patimi şi le-a făcut curat ochiul minţii" 620 . 

Acest strigăt către contemporani şi urmaşi e pe de o 
parte o neîncredere fundamentală în curmarea lanţului 
nesfârşit al sfinţeniei în Biserică şi, în acelaşi timp, o 
încredere absolută că Dumnezeu va aduce fiecărui om care II 
caută pe El Părintele duhovnicesc de care are nevoie. S 

imeon nu poate concepe Biserica fără Sfinţi şi, în 
acelaşi timp, nu poate vedea mântuirea şi sfinţenia în afara 
curăţirii de patimi şi a vederii luminii divine. 

Părinţii duhovniceşti sunt daruri ale lui Dumnezeu în 
viaţa noastră, dar pe ei trebuie să-i căutăm prin curăţirea 
noastră de patimi, prin căutarea noastră perpetuă ca să găsim 
autentica viaţă duhovnicească. 620 Idem, Imne, XVII, 125-134, p. 288/ Idem, p. 170. 154 Pentru întâlnirea cu Părintele trebuie să ne sfinţim 
viaţa, ca să îl înţelegem şi să îl urmăm. 

In Epistola 3, Simeon fundamentează trimiterea 
Părintelui în viaţa noastră pe iubirea nestăvilită a lui 
Dumnezeu pentru mântuirea noastră: „dacă L-a dat morţii pe 
Fiul Său Unul-Născut ca să ne mântuim prin El, cum e cu 
putinţă oare, ca atunci când II rugăm să ne trimită sau, ca să 
spun mai bine, să ne arate un rob al Lui Sfânt şi adevărat, ca 
să ne călăuzească spre mântuire şi să ne înveţe căile Lui; 
cum e cu putinţă, zic, să ascundă un asemenea om de noi şi 
să ne lipsească de un călăuzitor? Nu, nu! Nu e cu putinţă" 621 . 

Sesizarea adevăratului rob al lui Dumnezeu, a 
Părintelui duhovnicesc este un dar al lui Dumnezeu, dar pe 
care îl primim datorită excesului de râvnă şi de curăţie 
interioară. 

La fel s-a întâmplat şi cu sutaşul Corneliu, spune 
Simeon , care a primit povăţuire prin înger şi prin Apostoli 
datorită vieţii lui evlavioase. 

Pentru a-1 recunoaşte pe Părinte, conchide Simeon, pe 
cel pe care ni-1 trimite Dumnezeu în mod special pentru noi, 
„avem nevoie de multă râvnă şi purtare de grijă" 623 . 

Intrarea Părintelui în viaţa noastră e providenţială şi 
prin el suntem învăţaţi modul duhovnicesc prin care să ne 
apropriem de Dumnezeu. Apropierea noastră de Părinte şi 
relaţia cu el este în acelaşi timp o înaintare în relaţia noastră 
cu Dumnezeul inimii noastre. 

în Discursul 6 etic Simeon priveşte pe Părintele 
duhovnicesc în ipostaza sa de medic duhovnicesc [tov 
iTveuiiaTLKov lorcpov] 624 . Acesta „îl primeşte [pe pacientul 
său], îl ţine, îl mângâie, îi arată toată dragostea şi 
simplitatea, ca să-1 încredinţeze că-1 va vindeca cu leacurile 
[4)ap|iâKa)v] pe care le-a cerut şi îi va împlini pofta sa" 625 . 

Părintele duhovnicesc utilizează leacurile pe care i le 
arată Duhul Sfânt, adică vindecă pe pacient împreună cu 
Duhul. 

El este un medic autentic atâta timp cât lucrează cu şi 
prin puterea lui Dumnezeu şi în acelaşi timp este un 
mijlocitor al nostru către Dumnezeu şi un bun sfătuitor 621 Epistole, III, apud. Ică jr. 3, p. 328. 

622 Idem, III, apud. Idem, p. 328-329. 

623 Idem, III, apud. Idem, p. 328. 

624 SC 129, Disc. etice, VI, 279, p. 140 / Ică jr. 1, p. 272. 

625 Idem, Disc. etice, VI, 298-301, p. 140-142 / Idem, p. 273. 

626 Epistole, I, apud. Ică jr. 3, p. 310. 155 Experienţa duhovnicească, în acest proces greu şi 
tulburător al vindecării de patimi, este atuul principal al 
Părintelui duhovnicesc. 

Dacă-1 găsim pe Părinte, „primim prin el iertarea 
păcatelor noaste" 627 , pentru că ne conduce la modul autentic 
al curăţirii de patimi şi în acelaşi timp este călăuzitorul 
nostru spre vederea lui Dumnezeu. 

Atunci când Simon îşi raportează experienţa sa 
duhovnicească la experienţa Părintelui său, el îşi vede 
propria-şi experienţă ca fiind pe deplin tributară persoanei şi 
dragostei Părintelui său: 

„Nouă... ca să vorbesc ca un nebun [II Cor. 11, 23] 
...[Dumnezeu] ne-a descoperit prin Duhul Lui,... prin 
mijlocirile [liceaiaic;] Fericitului şi Sfântului nostru Părinte 
Simeon, ca să vedem, precum spune Apostolul, harurile 
care ne-aufost date nouă de Dumnezeu [I Cor. 2, 12]. [. . .] 

Iar faptul că a luat chip în noi [ Gal. 4, 19], Cel ce este 
cu adevărat Dumnezeu, ce altceva este decât că ne preface şi 
ne plăsmuieşte din nou cu totul pe noi înşine şi ne schimbă 
la faţă în chipul dumnezeirii Lui? 

Aşa am cunoscut că a fost şi Sfântul Simeon 
Evlaviosul, cel ce s-a nevoit ca ascet în mănăstirea Studion 
şi însăşi experienţa dându-ne asigurare de cele privitoare la 
el [rrj neipa aikrj xa nepi toutou PePoacoGevrec;]. 

Căci prin descoperirea Duhului care era în el, 
pecetluindu-ne credinţa noastră în el, o păzim pe aceasta fără 
contradicţii. Mai mult, aprinzând din lumina lui, ca dintr-o 
candelă, sfeşnicul sufletului nostru, îl păzim nestins, străjuiţi 
fiind de rugăciunile [eu^oâg] şi mijlocirile [irpeapeimc;] lui, 
din care împrospătată fiind credinţa noastră în el creşte şi va 
creşte - grăiesc cu îndrăznire în Dumnezeu! - purtând rodul 

no 

ei însutit în însăşi lumina dumnezeiască" . 

Lumina a venit în viaţa lui Simeon prin Părintele său 
şi se păstrează în el prin mijlocirile aceluia. Simeon 
mărturiseşte cu multă conştiinciozitate acest lucru şi îl 
consideră o mare binefacere în viaţa lui şi nu ca pe o ştirbire 
a personalităţii sale. 

Adevărata relaţie Părinte duhovnicesc - fiu 
duhovnicesc este una care înalţă reciproc pe cei doi în faţa 
lui Dumnezeu şi a lor înşişi. 27 Idem, I, apud. Idem, p. 317. 
628 SC 129, Disc. etice, IX, 226-232, 246-259, p. 236-238 /Icăjr. 1, p. 313-314. 156 Părintele nu se simte condamnat la stagnare dacă 
îngrijeşte pe fiul său duhovnicesc, ci, dimpotrivă, creşte 
duhovniceşte prin această muncă dumnezeiască de naştere a 
noului om duhovnicesc iar fiul duhovnicesc nu se simte lezat 
în demnitatea sa umană pentru că ascultă de Părinte, ci 
tocmai prin ascultarea sa el îşi dobândeşte adevărata sa 
libertate şi demnitate în faţa lui Dumnezeu, adică pe aceea 
de a fi stăpân peste patimile sale. 

Părintele duhovnicesc naşte prin multe chinuri 
interioare pe fiul său întru Domnul. 

în Epistola 3, Simeon însuşi, care fusese modelat întru 
Duhul de Părintele său, îi spune, la rândul lui, unui ucenic : 
„Iubitul meu în Domnul, te-am primit la sânul meu când ai 
venit la mine şi te-am modelat cu multă căldură ucenic prin 
învăţătură şi cu osteneli multe te-am făcut din nou după 
chipul lui Hristos prin pocăinţă şi te-am născut din nou copil 
duhovnicesc prin multă răbdare, osteneli puternice şi lacrimi 
de zi cu zi, chiar dacă tu n-ai cunoscut nimic prin câte 
încercări am trecut pentru tine" 629 . 

Răbdarea şi chinurile provocate de neînţelegerea şi 
necuminţenia fiului duhovnicesc, grija de a-i spune adevărul 
mântuirii şi modul în care îl conduci spre lumina 
dumnezeiască pe acesta reprezintă chinul de zi cu zi al 
Părintelui duhovnicesc. 

Părintele duhovnicesc palpită la orice mişcare pentru 
fiul său, îl poartă în inima sa şi suferă pentru neîmplinirile 
lui, după cum se bucură de reuşitele sale. 

Nu numai fiul arată o totală transparenţă şi o dragoste 
nemărginită către Părinte, ci şi acesta este o uşă mereu 
deschisă spre inima sa şi un soare călăuzitor în faţa lui. 

în aceeaşi Epistolă, Simeon arată că şi Părintele 
trebuie să spună măreţiile pe care le primeşte de la 
Dumnezeu fiilor săi duhovniceşti, ca mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru darurile primite de la El: 

„în acelaşi chip şi toţi câţi au primit un dar 
duhovnicesc de la Dumnezeu, au înainte de toate datoria să-1 
împartă fiilor lor duhovniceşti, iar mai apoi şi prietenilor, 
cunoscuţilor şi slugilor lui, bogaţilor şi săracilor. 

încă şi dacă a primit cuvânt de înţelepciune, cuvânt de 
cunoştinţă, darurile vindecărilor [I Cor. 12, 8-9], călăuzirea 
sufletelor, putere de ajutor sau discernământul mântuirii" . 629 Epistole, III, apud. Ică jr. 3, p. 323. 

630 Idem, III, apud. Idem, p. 325. 157 Relaţia specială a Părintelui cu fiii săi duhovniceşti 
cere, ca primii care cunosc primirea unei vedenii sau a unui 
dar să fie aceştia. Fiul duhovnicesc trebuie să audă de la 
Părinte cum îl luminează Dumnezeu pe el şi prin aceasta să 
înţeleagă cum îl luminează Dumnezeu şi pe el însuşi. 

Identitatea luminării cu Părintele dar pe măsura sa, 
crează în fiul duhovnicesc un avânt special spre tot mai mult, 
spre tot mai multă curăţie şi sfinţenie, pentru că acesta 
observă că sfinţenia, creşterea în sfinţenie este cea care 
aduce înţelegere multiplă şi daruri peste daruri de la 
Dumnezeu. 

Părintele duhovnicesc este cel care „cuprinde cele ale 
Duhului" 631 şi poate să le explice din împreuna-trăire a lui 
cu Duhul lui Dumnezeu. 

Cei care nu au primit harul lui Dumnezeu ca Apostolii 
şi nu au văzut lumina lui Dumnezeu 632 , spune Simeon, nu 
pot ajuta pe cineva ca să se nască întru Duhul. 

Aici Simeon nu vorbeşte de o competenţă pur umană, 
aceea de a fi un bun pedagog sau un bun tâlcuitor al 
Scripturii, al Părinţilor sau al canoanelor Bisericii, ci de 
prezenţa Duhului în noi şi de experienţa vederii luminii care 
sunt materialele prin care reconstruim fiinţa umană şi facem 
din ea o fiinţă duhovnicească. 

De aceea şi exclude din start Sfântul Simeon, de la 
orice muncă de renaştere duhovnicească a omului, pe cei 
care nu s-au sfinţit prin Duhul. Părintele duhovnicesc este de 
neînlocuit, este minunea personală, vie, acaparatoare din 
viaţa noastră şi plecarea lui de lângă noi sau mutarea lui la 
Domnul, lasă un gol imens, pe care nu îl putem umple cu 
nimic altceva. 

Sfârşitul Epistolei a 4-a, această tranşantă, 
zguduitoare confesiune a chinurilor duhovniceşti iscate de 
iubirea lui Dumnezeu şi a Părintelui duhovnicesc, ne dă 
posibilitatea să vedem dimensiunea interioară dramatică a 
vieţii sfinte şi a luptei pentru corectitudinea vieţii teologice: 

„ [...] Sunt urât pentru iubirea lui Hristos. [...] Sunt 
osândit de toţi fiindcă vreau să-mi cinstesc Părintele şi 
învăţătorul meu duhovnicesc. [. . .] 

Sunt proclamat de ei eretic, fiindcă învăţ pe toţi să 
caute harul de sus şi venirea în chip conştient a Duhului 
Sfânt şi că fără ea nu se face iertarea păcatelor, nici nu poate 631 Idem, III, apud. Idem, p. 334. 

632 Idem, IV, apud. Idem, p. 351. 158 cineva să se elibereze de patimi şi de poftele iraţionale, nici 
să se facă fiu al lui Dumnezeu, nici să se sfinţească 
desăvârşit fără harul Duhului Sfânt. [. . .] 

[Căci] diavolul şi-a sculat asupra mea slugile lui şi 
duce război cu mine ca să încetez a mai vesti în cuvinte şi a 
face cu fapta poruncile Evangheliei şi ale Apostolilor şi a mă 
strădui să înnoiesc vieţuirea evanghelică care s-a învechit 
oarecum şi a ajuns dispreţuită, ca oamenii să nu mai aibă 
îndrăzneală că pot să se mântuiască fără să primească harul 
Duhului Sfânt şi fără nepătimire, şi să se amăgească fără să- 
L primească şi să piară" 633 . 

Sfântul Simeon se simte ultragiat pe nedrept de 
confraţii săi răutăcioşi şi invidioşi pe experienţa sa 
duhovnicească şi pe dragostea faţă de Părintele său şi, în 
acelaşi timp, el ştie că prigonirea sa este pentru dreptate, 
pentru reamintirea adevăratei vieţuiri evanghelice 
contemporanilor săi. 

Dacă de la un asemenea pasaj teologic, unii 
comentatori au tras concluzia că Simeon este un precursor al 
protestantismului, această afirmaţie se dovedeşte una 
gratuită. 

Simeon nu a împins niciodată pe ucenicii săi ca să 
facă o Biserică nouă (lucru evident din punct de vedere 
istoric), în care să se trăiască după exemplul vieţuirii 
evanghelice, ca Luther, Calvin sau Zwingli, ci el a luptat 
împotriva unei opinii false, generalizate în Biserica vremii 
lui, despre adevărata vieţuire ortodoxă. 

Simeon arată prin icoana Părintelui său, a sa şi a 
ucenicilor lui Sfinţi că adevărata vieţuire evanghelică şi 
ortodoxă nu s-a pierdut în Biserică, dar că tocmai această 
vieţuire autentică a început să fie prigonită de către oamenii 
Bisericii, care nu trăiesc la înălţimea exigenţelor ei. 

în concluzie, cei care nu s-au născut printr-un Părinte 
duhovnicesc, printr-un Sfânt care se leagă în mod 
neîntrerupt de şirul Sfinţilor Bisericii, nu pot cunoaşte relaţia 
atât de adâncă şi de copleşitoare a Părintelui cu fiii săi, cât şi 
a lui Dumnezeu cu noi, fiii Săi. 

Sfântul Simeon arată pe Părintele duhovnicesc drept 
garantul autenticităţii vieţii duhovniceşti pe pământ şi ca pe 
cel care ne renaşte prin Duhul pe fiecare în parte. 633 Idem, IV, apud. Idem, p. 357, 358. 159 Sacramentologie 2. 6. Sfintele Taine ale Bisericii şi simţirea harului 
dumnezeiesc Sacramentologia simeoniană are racordare directă la 
realitatea vederii lui Dumnezeu, pentru că în Sfintele Taine 
simţi prezenţa harului dumnezeiesc, dacă ai primit în mod 
extatic pe Duhul Sfânt. 

Sfântul Simeon se ocupă de toate Tainele Bisericii, 
mai mult sau mai puţin, fără ca să scrie în mod expres o 
lucrare specială despre Tainele Bisericii. 

însă opera sa, după cum vom vedea, are multiple şi 
destul de importante urme sacramentologice, din care putem 
înţelege rolul şi importanţa pe care el o dădea acestora în 
viaţa mistică a Bisericii 634 . 2. 6. 1. Sfântul Botez şi vederea lui Dumnezeu Am amintit de mai multe ori până acum rolul 
definitoriu al Botezului în viaţa noastră, rolul de poartă 
sacramentală prin care intrăm în comuniunea cu Prea Sfânta 
Treime. 

Sfântul Botez este momentul intrării noastre în relaţie 
cu Dumnezeu şi, în acelaşi timp, momentul zidirii noastre ca 
mădulare vii ale trupului mistic, tainic al lui Hristos, adică al 
Sfintei Biserici. 

începem comentariul la teologia sacramentală a lui 
Simeon cu un loc foarte concis, în care ni se vorbeşte despre 
ceea ce reprezintă Botezul în viaţa noastră dar şi despre viaţa 
duhovnicească: 

„De la dumnezeiescul Botez primim iertarea păcatelor 
[xr\v tcov rpapTrujivcov \oL\\$OLVO\\,ţv c«t)eaiv] şi suntem în 
acelaşi timp eliberaţi de blestem \xx\q npcoriv Korrapac; 634 Părintele Gheorghe Sima, într-un articol din perioada sa de tinereţe, dedicat 
Sfântului Simeon, spunea că la el, „Sfintele Taine au... un caracter hristologic, 
pnevmatologic şi eclesial şi nu sunt simple simboluri sau ceremonii", cf Drd. 
Gheorghe Sima, Lucrarea Sfântului Duh în Taina Pocăinţei la Sfântul Simeon Noul 
Teolog, în rev. Studii Teologice XLII (1990), nr. 3, p. 50. 160 £A,eu06pou|j,60a] şi prin venirea Duhului Sfânt suntem sfinţiţi 
[aYia(6|j,e0a]. 

Dar harul desăvârşit [xi]v xeXduv %upiv], după cum s- 
a spus: „Voi locui şi voi umbla întru ei" [ II Cor. 6, 16], nu-1 
[primim] atunci [ ou totg]. 

Căci acest lucru e al celor care au o credinţă sigură 
[tgov pePaioiTLOTGov] şi o arată pe aceasta din fapte [tgov 
epycov]. 

Fiindcă, după Botez, înclinăm spre fapte rele şi de 
ruşine şi [prin acestea] lepădăm cu totul această sfinţire [tov 
ayLao|j,6v ele; anav aT[o$aXX6[ieQa]. 

Dar, prin pocăinţă [neravoLoc], mărturisire 
[4£o|j,oA,oY'naei] şi lacrimi [ 8aKpuoi] luăm pe măsura lor [icam 
ăvaXoy'wv] mai întâi iertarea păcatelor, şi, împreună cu 
aceasta, şi sfinţirea cea de sus a harului" . 

Pasajul pe care l-am citat este o mină de aur 
inepuizabilă pentru înţelegerea rolului Botezului în viaţa 
noastră. 

în primul rând aflăm că nu ne putem curaţi de păcate 
şi nu ne putem umple de Duhul de unii singuri sau numai 
crezând în Hristos. Sfântul Simeon leagă iertarea păcatelor, 
curăţirea noastră de blestemul păcatului şi venirea Sfântului 
Duh în noi de momentul primirii Sfântului Botez, moment în 
care intrăm în Biserică. 

Botezul este pentru el o sfinţire a noastră. Sfinţirea e 
totuna cu venirea Duhului în noi, care înseamnă iertarea, 
ştergerea păcatelor din fiinţa noastră. Iertarea şi eliberarea de 
blestem nu sunt apriorice venirii Duhului în noi ci tocmai 
venirea Duhului înseamnă curăţirea de păcate, ştergerea 
blestemului din noi şi locuirea noastră de către Duhul. 

Sfinţirea, umplerea noastră de sfinţenie este o venire a 
Duhului în noi, adică o descoperire, o experiere 
sacramentală în noi a venirii Duhului. 

Simeon este categoric în ceea ce priveşte venirea 
Duhului şi vorbeşte de sfinţirea pe care Duhul o produce în 
noi ca despre o realitate personală. 

Cel care se botează resimte în adâncul fiinţei sale 
venirea Duhului, această descoperire personală, interiorizare 
personală a lui Dumnezeu cu noi, prin intermediul slavei 
Sale. 635 SC 51, Capitole, III, 45, 9-19, p. 93 / Ică jr. 3, p. 408. 161 Insă există o diferenţă de grad, subliniază Părintele 
nostru, între trăirea harului de către cei ce se botează, de 
către începători, în comparaţie cu cei care sunt adânciţi în 
sfinţenie sau sunt desăvârşiţi întru ea. 

Pruncii nou-botezaţi sau adulţii nou-botezaţi neavând 
o credinţă sigură, o credinţă arătată prin fapte, adică o viaţă 
continuă de sfinţenie, asumată, înclină către rele şi fapte de 
ruşine. Printr-o asemenea viaţă neatentă sau prin 
apostazierea, necunoaşterea şi uitarea credinţei întru care ne- 
am botezat experiem lepădarea sfinţeniei proprii, a pierderii 
simţirii harului din fiinţa noastră. 

Sfântul Simeon foloseşte în acest pasaj verbul 
dciToPaAAa), un verb expresiv, care anunţă că noi lepădăm, 
părăsim, abandonăm ceva, în cazul nostru, ceva din noi, 
ceva care ne defineşte în mod fundamental ca mădulare ale 
Bisericii: prezenţa harului din fiinţa noastră. 

Venirea Duhului în noi şi păstrarea Lui în noi 
reprezintă tocmai ceea ce primim noi de la Dumnezeu şi 
ceea ce ne face membrii vii ai Bisericii. 

în măsura în care noi, spune Simeon, lepădăm această 
sfinţire, o lepădăm cu totul, pe de-a-ntregul [aiîav], nu ne 
putem bucura de reîntoarcerea ei în noi, decât prin pocăinţă, 
mărturisirea sacramentală a păcatelor şi lacrimi. 

Sfinţenia fiind prezenţa Sfântului Duh în noi, 
sălăşluirea Lui în noi şi rămânerea Lui în noi, tocmai de 
aceea la Simeon sfinţenia este fluctuantă, este o realitate 
interioară extrem de dinamică, care reprezintă con-locuirea 
noastră cu Dumnezeu. 

Pentru Simeon sfinţenia se pierde prin păcat şi se 
redobândeşte prin pocăinţă. Pocăinţa însă aduce în noi o 
venire a Duhului pe măsura deschiderii noastre către 
Dumnezeu - de aceea foloseşte Simeon în text expresia Kam 
dvaloYLocv - şi odată cu ea şi curăţirea de păcate. 

într-o asemenea perspectivă soteriologică, în care 
sfinţenia este împreuna-locuire cu Dumnezeu în fiinţa 
noastră şi unde ea se poate pierde într-o clipă şi se poate 
regăsi imediat, prin pocăinţă, mărturisire a păcatelor şi 
lacrimi, prin durerea pentru cele pe care le-am făcut şi prin 
reprimirea Duhului, înţelegem de ce Simeon insistă atât de 
mult pe realitatea simţirii harului, a simţirii continue a lui 
Dumnezeu în noi. 

Viaţa duhovnicească este o viaţă de simţire 
permanentă a harului, care integrează şi conştientizarea 162 pierderii sau a atenuării simţirii lui prin păcatele noastre dar 
şi primirea lui abundentă prin faptele noastre de evlavie. 

întreaga simptomatologie a prezenţei harului lui 
Dumnezeu în noi are de-a face cu viaţa duhovnicească, 
mistică a Bisericii şi, după cum vedem la Simeon, viaţa 
duhovnicească începe cu Sfântul Botez şi se continuă pe tot 
parcursul vieţii noastre şi în veşnicie. Dacă aruncăm pe 
Duhul din noi, dacă ne debarasăm de El prin păcat, pe 
măsura pocăinţei noastre, a întoarcerii noastre, Sfântul Duh 
revine în noi şi este mereu cu noi. 

Conexiunea dintre Botez şi viaţa duhovnicească sau, 
mai bine-zis, continuarea vieţii dumnezeieşti în noi, sădită la 
Botez în fiinţa noastră, se face printr-o continuă pocăinţă 
pentru păcatele noastre. Vorbind despre pocăinţă în viaţa 
noastră, el spune că aceasta este o lucrare imeiidpaivei 636 , o 
realitate deschisă, indeterminată temporal. 

Botezul este momentul în care sufletele noastre 
primesc arvuna că vor fi mirese ale lui Hristos . Insă 
Simeon accentuează faptul, că trebuie să luăm arvuna de la 
Botez, adică pe Duhul în fiinţa noastră şi să-L avem în chip 
conştient [yvgootgoc;] în noi înşine 638 . 

Primirea arvunei la Botez nu presupune însă conştiinţa 
mântuirii sigure a persoanei noastre, niciun comportament 
indiferent faţă de viaţa duhovnicească sau unul triumfalist 
vizavi de erorile altor feluri de credincioşi, care sunt în afara 
Bisericii. 

Arvuna, subliniază Simeon, prezenţa Duhului, trebuie 
să fie resimţită de întreaga noastră fiinţă, prin „lucrarea 
poruncilor şi dobândirea virtuţilor" 639 . Tocmai în cadrele 
vieţii duhovniceşti, ale vieţii trăită prin porunci şi virtuţi 
simţim prezenţa sigură a Duhului în noi. 

Simeon pune arvuna în legătură directă cu simţirea 
stabilă, fermă [âodpodfic;] a Duhului. Locuirea noastră curentă 
de către Duhul este posibilă numai prin totalul nostru 
ataşament faţă de prezenţa Sa şi printr-o viaţă de sfinţenie. 636 Idem, Capitole, III, 46, 1-2, p. 94 / Ibidem. 

637 Idem, Capitole, III, 47, 3-4, p. 94 / Ibidem. 

638 Idem, Capitole, III, 47, 10-12, p. 94 / Ibidem. Un comentator român al teologiei 
simeoniene remarca faptul, că „simţirea tainică a prezenţei harului sau a lucrării 
Duhului este în corelaţie indisolubilă cu vederea slavei lui Hristos în lumină şi 
iubire", cf. Pr. Lect. Drd. Călin-Ioan Duse, Taina Sfântului Botez la Sfântul Simeon 
Noul Teolog, în „Orizonturi Teologice" I (2000), nr. 3, p. 164. 

639 Idem, Capitole, III, 48, 15-16, p. 94 / Ibidem. 163 Lipirea noastră de Duhul, înflăcărată noastră trăire şi 
mărturisire a relaţiei abisale cu El reprezintă şi sfinţenia 
noastră personală şi caracterul eclesial al fiinţei noastre. 

Mântuirea şi sfinţenia sunt la Simeon trăirea noastră 
vie, continuă, a relaţiei noastre cu Dumnezeu, întru care ne-a 
iniţiat Sfântul Botez şi pe care o păstrăm printr-o neostoită 
luptă cu păcatul şi prin împlinirea tuturor poruncilor Sale. 

Vorbind de arvună sau de inel [xbv 8aKTuA,Lov] , 
adică de primirea Duhului la Botez, Simeon vorbeşte în 
Capitole III, 50 despre Botez ca despre o logodnă a noastră 
cu Hristos. 

Dacă în Botez ne-am logodit cu Hristos prin Duhul 
Sfânt iar viaţa noastră creştină este o viaţă trăită în fidelitate 
frumoasă faţă de Mirele nostru, atunci împărăţia Cerurilor, 
spune Simeon, şi bunurile cele veşnice le primim după ce 
plecăm de aici, după adormirea noastră, având prin arvună 
certitudinea căsătoriei veşnice cu Mirele nostru 641 . 

într-o asemenea perspectivă ca cea simeoniană, viaţa 
noastră în Biserică este o viaţă de dor intens pentru Mirele 
nostru, de chemare şi trăire în curăţie pentru El, în neîncetata 
chemare a Lui în fiinţa noastră, pentru a ne pregăti de marea 
trecere spre El şi spre nunta noastră veşnică cu El. 

Eshatologia personală se transformă astfel într-o 
trecere în veselie, într-o nuntire veşnică cu Mirele nostru şi 
al Bisericii în integralitatea ei şi nu într-o singurătate fără 
sfârşit, chinuitoare şi aberantă. 

Moartea este o intrare în bucurie pentru cel care a trăit 
în sfinţenie, este împlinirea deplină a vieţii personale şi o 
înaintare veşnică în comuniunea cu Mirele Hristos. 

Din perspectiva simeoniană viaţa are sens, unul 
veşnic, pentru că bucuria comuniunii cu Dumnezeu 
transcende istoria şi face din actul sacramental al Botezului, 
petrecut în istorie şi în acelaşi timp în veşnicie, o deschidere 
şi o intrare reală şi abisală a noastră în viaţa veşnică. 

Simeon se mai ocupă de Botez în această a treia serie 
de capitole şi în capitolele 89 şi 90. 

în capitolul 89, Botezul este evaluat din punctul de 
vedere al libertăţii voinţei umane. Părintele nostru ne spune, 
că „puterea de a ne determina pe noi înşine [aure^ouaiov] şi 
libertatea alegerii [ocirccmpooapeTov] noastre nu sunt 640 Idem, Capitole, III, 49, 24, p. 94 / Idem, p. 409. 

641 Idem, Capitole, III, 50, 27-33, 1-4, p. 94-95 / Ibidem. 164 îndepărtate [dc^oapeiToa] [din noi] prin Botez, ci acesta ne 
dăruie libertatea de a nu mai fi tiranizaţi împotriva voinţei 
noastre [aicovrac; rpac; TupavvelaGai] de către diavolul. 

Căci după Botez stă în puterea noastră fie să rămânem 
din voinţă proprie în poruncile Stăpânului Hristos întru Care 
ne-am botezat şi să umblăm pe calea poruncilor Lui, fie să 
ne abatem de la acest drum drept şi să ne reîntoarcem la 
potrivnicul [tov âvTi™A,ov] şi vrăjmaşul [e^Spov] nostru, 
diavolul, prin faptele cele rele" 642 . 

Botezul, privit sub aspectul deparazitării noastre de 
demoni şi de tirania lor este o alungare a demonilor din noi 
prin venirea Duhului şi a locuirii noastre de către har dar în 
acelaşi timp este şi momentul independenţei proprii, trăită ca 
dependenţă reală, adâncă de Dumnezeu. 

Adevărata libertate a omului, ne aminteşte Părintele 
nostru, nu o primim prin naştere, adică prin descendenţă 
naturală, ci ea este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim 
prin Botez, de la El însuşi. 

Exersarea în adevărata libertate înseamnă exersarea în 
împlinirea poruncilor şi în trăirea noastră întru Duhul, pentru 
că „cei care cedează după Botez voilor celui rău şi fac 
lucrurile voite de acela, aceia se înstrăinează [diTaAAoTpiouai] 
pe ei înşişi de sfântul pântec al Botezului" 643 , adică de viaţa 
veşnică a Duhului Sfânt. 

Verbul diTaAAoTpioG) [a îndepărta, a înstrăina], ca şi 
verbul aiToPaUco de care aminteam mai înainte, sunt verbe 
care prezintă în mod tuşat în scrisul lui Simeon acţiunea 
noastră personală prin care alegem rău împotriva noastră, 
prin care alegem comuniunea cu demonii. 

înstrăinarea noastră de Dumnezeu este o alegere 
personală dar una rea, nu bună, prin care renunţăm la 
demnitatea de fii, de prieteni, de comunionali ai lui 
Dumnezeu, în favoarea maliţiozităţii şi a respingerii 
inconsistente a racordării noastre la viaţa lui Dumnezeu, la 
adevărata viaţă. îndepărtarea noastră de sfinţenia Botezului 
înseamnă lepădarea noastră de Duhul Sfânt, de Cel care 
viază întru noi de la Botez. 

Prin Discursul 1 etic însă, ne apropiem şi mai mult 
de discutarea relaţiei interioare dintre harul Botezului şi 
vederea luminii divine. 642 Idem, Capitole, III, 89, 8-16, p. 109 / Idem, p. 420. 

643 Idem, Capitole, III, 90, 17-19, p. 109 / Ibidem. 165 Vorbind aici despre Botez, Părintele nostru 
atenţionează pe ascultătorii săi că primirea Botezului, fără 
simţirea în noi a Duhului este o catastrofă pentru viaţa 
noastră 644 . Noi nu putem fi, spune el aici în mod accentuat, 
nu putem fi „în chip nesimţit /imperceptibil [interior] 
[dveiTaLoGriTcoc;] fii ai zilei şi ai luminii" 645 . 

Ca să fim fiii slavei trebuie să percepem cu ochii 
inimii, să vedem lumina lui Dumnezeu. Şi pentru ca să ne 
mântuim nu trebuie să intrăm numai în apa Botezului şi să 
ne lăudăm că suntem creştin-ortodocşi, ci să şi trăim şi să 
păstrăm Duhul în noi: „fiindcă mântuirea noastră nu este 
numai în apa Botezului, ci şi în Duhul" 646 . Dacă ne botezăm 
în apă trebuie să arătăm că viază în mod zilnic Duhul lui 
Dumnezeu în noi şi că avem faptele Luminii. 

Cu alte cuvinte viaţa creştin-ortodoxă este viaţa 
duhovnicească, starea lui a-fi-mereu în harul Treimii, trăirea 
în mod cotidiană cu şi prin slava lui Dumnezeu. 

Tratarea realităţii sacramentale a Botezului nu este la 
Simeon una dulceagă sau relativistă din punct de vedere 
dogmatico-teologic. 

Dimpotrivă, realismul Botezului, experienţa vie a 
actului real al unirii noastre cu Duhul este o caracteristică a 
întregii noastre vieţi. Simeon nu se raportează la trecutul său 
personal ca să vorbească despre Botez. El se raportează la 
Duhul din el, care atestă faptul, că în copilăria sa el s-a 
botezat întru Hristos, că s-a unit cu Hristos şi cu Duhul prin 
Botez. 

Consecinţele Botezului sunt cotidiene pentru Simeon. 
In acelaşi discurs citat anterior, în Discursul 10 etic, în 
cadrul polemicii în derulare cu o anumită mentalitate 
încetăţenită atunci şi acum în Biserică, Simeon spune ceva 
surprinzător pentru cei care văd în mod fixist, non-dinamic, 
acţiunea Sfintelor Taine în viaţa noastră. 

El spune că „nu toţi cei botezaţi primesc prin Botez pe 
Hristos, ci numai cei care au credinţă sigură [PePoaoinaToi] şi 
s-au pregătit pe ei înşişi în cunoştinţă desăvârşită [ev yviÂoei 
teXeia] sau într-o curăţire anterioară [iTpoKaGâpaei] şi astfel 
au venit la Botez" 647 . 644 SC 129, Disc. etice, X, 166-170, p. 270 / Icăjr. 1, 327. 

645 Idem, Disc. etice, X, 169-170, p. 270 / Ibidem. 

646 Idem, Disc. etice, X, 188-189, p. 272 / Idem, p. 328. 

647 Idem,Disc. etice, X, 324-328, p. 282 / Idem, p. 332. 166 Reacţia instinctuală la auzul unui asemenea enunţ 
teologic, bazată pe premisa evidenţei statice a Botezului este 
o eroare, dacă nu îl lăsăm pe Simeon să ne explice până la 
capăt ce are de spus în definitiv despre simţirea Duhului la 
Botez. 

Pentru Simeon, Botezul nu este un act încheiat odată 
cu otpustul slujbei iar evidenţa harului primită atunci este 
una interioară, copleşitoare. 

Pentru Părintele nostru Botezul este o primire reală şi 
conştientă a Duhului în fiinţa noastră, adică a unui dinamism 
interior copleşitor, care ne face extrem de entuziaşti şi de 
viguroşi în trăirea vieţii duhovniceşti. 

După cum am văzut anterior, Simeon nu este 
împotriva pedobaptismului, ci el mărturiseşte fără tăgadă 
primirea arvunii Duhului prin Botez. 

Fraza de mai sus a lui Simeon nu se referă la botezul 
pruncilor, ci la cei care s-au maturizat în credinţă şi care au 
primit pe Duhul întru conştientă, în mod extatic. 

în sprijinul trăirii conştiente a Duhului în fiinţa 
noastră el aduce drept mărturie F. Ap. 8, 14-17 648 . 

Comentariul său la acest text lucan şi la Gal. 3, 27 
este acela, că „abia primind Duhul Sfânt, [aceia] L-au primit 
pe Domnul Iisus. Căci nu este una Hristos şi altceva 
Duhul" 649 . 

Simeon nu ne propune o renunţare la Botez ci o 
conştientizare şi o retrăire a unirii cu Hristos prin Duhul. 
Vederea luminii care emană, ţâşneşte din persoana divino- 
umană a lui Hristos, vederea extatică adică, este o retrăire 
deplin asumată, o reconfirmare directă, venită din partea lui 
Dumnezeu, a arvunii Botezului. 

Extazul nu înlocuie Botezul ci îi conştientizează 
latenţele extraordinare, pe măsura puterii credinţei, a 
creşterii în credinţă şi sfinţenie a celui credincios. 

Insă, în măsura în care Botezul a fost primit de către 
noi în pruncie şi ne-am despărţit fără să ştim, prin păcatele 
noastre, de simţirea Duhului, vederea luminii divine nu e 
numai o reconfirmare a arvunei primite, ci e resimţită în 
mod personal ca prima cunoaştere adevărată a lui 
Dumnezeu. 

Simeon subliniază acest lucru de mai multe ori şi am 
arătat şi noi aceasta. Tocmai de aceea, pliindu-se pe textul 648 Idem,Disc. etice, X, 330-336, p. 282-284 / Ibidem. 
649 Idem, Disc. etice, X, 342-344, p. 284 / Ibidem. 167 lucan amintit mai sus, el subliniază că primirea Duhului 
întru conştientă, în mod extatic, înseamnă de fapt 
conştientizarea deplină, fermă, că L-am primit pe Hristos şi 
pe Duhul, că am primit harul Treimii. 

Şi, după ce am spus toate acestea, sublinierile noastre 
la textul din 10, 324-328 îşi găsesc totala lor transparenţă 
duhovnicească, fiindcă, aşa cum se spune aici, numai „cei 
care au credinţă sigură [PePoaoiuoToi] şi s-au pregătit pe ei 
înşişi în cunoştinţă desăvârşită [ev yviÂoei xeXdu] sau într-o 
curăţire anterioară [iTpoKaGapaei]", simt în mod evident că 
sunt locuiţi de către slava Treimii. 

Creşterea în har şi vederea extatică reprezintă credinţa 
sigură, dovedită extatic, de care ne vorbeşte Simeon iar 
cunoştinţa desăvârşită este un rod al vederii extatice, al 
încredinţării, re-încredinţării din partea lui Dumnezeu, că 
arvuna vederii şi a unirii veşnice cu El este în noi. 

Din momentul când Simeon intră pe teren evanghelic 
în Discursul 1 etic, asistăm la un tur de forţă citaţional în 
sprijinul sălăşluirii conştiente a lui Hristos în noi. 

El citează In. 1, 1-5, pentru a arăta că Dumnezeu e 
pretutindeni prin lumina slavei Sale 650 . Din Le. 10, 22 
rezultă că Fiul Se descoperă pe Sine oricui doreşte El 651 iar 
din In. 1, 12-14 rezultă că devenim în mod real fiii lui 
Dumnezeu prin credinţă şi Botez şi că noi putem vedea slava 
lui Dumnezeu în fiinţa noastră 652 . 

Nu sunt însă numai acestea citatele scripturale prin 
care el îşi fundamentează teologia simţirii slavei de către cei 
botezaţi, ci acestea ies în relief în discursul său. 

Conexând I Petr. 1, 16, Le. 6, 36 şi F. Ap. 1, 5 653 , 
adică dimensiunea interioară a sfinţeniei ca asemănare cu 
Dumnezeu, cu primirea botezului în Duhul Sfânt, Simeon 
spune că cei ce se botează întru Duhul, adică cei care văd 
lumina dumnezeiască „se fac lumină şi cunosc pe Cel care i- 
a născut, căci îl şi văd pe Acesta" 654 . 

Insă vederea extatică presupune Botezul, pentru că în 
ambele cazuri noi ne întâlnim în mod real cu Cel care ne-a 
re-creat pe noi prin Duhul, cu Hristos. 650 Idem, Disc. etice, X, 370-379, p. 286 / Idem, p. 334. 

651 Idem, Disc. etice, X, 401-403, p. 288 / Ibidem. 

652 Idem, Disc. etice, X, 419-425, p. 290 / Idem, p. 335. 

653 Idem, Disc. etice, X, 436-445, p. 290-292 / Idem, p. 335-336. 

654 Idem, Disc. etice, X, 446-447, p. 292 / Idem, p. 336. 168 Distincţia pe care o face mereu Simeon între 
pedobaptism şi vedere extatică e aceea că atunci am primit 
arvuna fără să avem o creştere anume în credinţă, care să ne 
permită vederea slavei Lui întru cunoştinţă, pe când vederea 
extatică presupune o cunoaştere conştientizată, a Celui ce 
ne-a re-creat duhovniceşte în Botez. 

Insă Simeon nu ne lasă să înţelegem că în cazul 
Botezului, din cauza prunciei minţii, noi nu primim pe 
Duhul. El ne spune că pruncii primesc pe Duhul, dar nu îl 
pot recepta interior la intensitatea pe care o cere viaţa 
duhovnicească angajată, relaţia de mare dragoste cu 
Dumnezeu. 

Acest discurs teologic este o surpriză în lanţ pentru cei 
care doresc să cunoască teologia baptismală a Sfântului 
Simeon. 

Simeon mărturiseşte cu putere că primirea Duhului 
Sfânt în mod extatic te face credincios cu adevărat 655 . Cei 
care nu au pe Duhul în ei 656 , spune Simeon [a se citit: cei 
care nu simt în ei în mod real pe Duhul], „nu sunt credincioşi 
din inimă" 657 . Vederea extatică este o reactualizare a 
Botezului cu alte cuvinte, după cum lacrimile sunt la Simeon 
un al doilea Botez 658 . 

Dacă nu reactualizăm permanent unirea noastră cu 
Hristos, comuniunea noastră cu El, dacă nu simţim mereu 
slava Sa în noi, atunci am lepădat harul Botezului şi unirea 
Lui cu noi. 

De aceea spune Simeon că este o blasfemie să afirmi, 
că cei credincioşi L-au primit şi II au pe Hristos în ei în chip 
nesimţit interior, insesizabil interior 659 . 

Dacă nu actualizăm Botezul nu simţim nimic în fiinţa 
noastră şi suntem ne-credincioşi în fapt, pentru că nu arătăm 
niciun dar din partea lui Dumnezeu în viaţa noastră. 

Dacă putem să arătăm că în noi e arvuna, că e Duhul, 
atunci arătăm că suntem agreaţi de Dumnezeu, că El ne 
iubeşte şi că El ne-a dat ceva ce e mereu cu noi, adică harul 
dumnezeiesc. 655 Idem, Disc. etice, X, 488-489, p. 294 / Idem, p. 337. 

656 Idem, Disc. etice, X, 498-500, p. 294 / Ibidem. 

657 Idem, Disc. etice, X, 500, p. 294 / Ibidem. 

658 Despre lacrimi ca al doilea botez al nostru sau ca cele care ne curăţesc continuu a 
se vedea Ică jr. 2, p. 33; p. 34**; p. 35; p. 38; p. 40; p. 53**, p. 64; p. 65-66; p. 67; p. 
69; p. 70; p. 71 etc. 

659 SC 129, Disc. etice, X, 501-502, p. 296 / Icăjr. 1, p. 337. 169 Credinţa ca relaţie vie cu Dumnezeu este o realitate 
irepresibilă în teologia simeoniană. Nici apologia pentru 
vedere nu este la el una standard, în care toţi am vedea 
acelaşi lucru şi la aceeaşi intensitate. 

Luând ca paradigmă vederea extatică a Sfinţilor 40 de 
Mucenici din Sevastia Armeniei şi o afirmaţie a Sfântului 
Mucenic Eustratie din timpul chinuirilor sale, Simeon face o 
distincţie de grad nu numai între Botez şi vedere extatică ca 
până acum, ci şi între vederea începătorilor şi cea a 
desăvârşiţilor. 

Vederea luminii, spune el, nu a primit-o nimeni 
înainte de a se curaţi şi nici nu a primit-o mai înainte de a o 
vedea în mod extatic 660 . însă, dacă pentru începători, „li se 
face la început o strălucire şi o luminare dumnezeiască, dar 
care îndată trece" 661 , fugitivă, numai pentru cei desăvârşiţi 
va fi deplină, cotidiană. 

Distincţia dintre extazul începătorilor şi al celor 
desăvârşiţi este o paradigmă lămuritoare, credem noi, a 
distincţiei dintre primirea Duhului la Botez şi primirea 
Duhului în extaz. 

In ambele cazuri ne unim cu Hristos prin Duhul, 
numai că receptarea lui Hristos de către prunci e de puţină 
vreme şi la o măsură scăzută, pe când extazul este o 
recunoaştere a lui Hristos la un grad mult mai ridicat de 
înţelegere duhovnicească. 

In sfârşitul Imnului 15 Simeon atacă fugitiv problema 
Botezului dar ne lămureşte pe deplin în ceea ce priveşte 
identitatea noastră eclesială primită prin Botez şi ne 
aminteşte şi de cât de repede se produce pierderea simţirii 
harului: „primind pe Dumnezeu prin Botez pe când eram 
mici sau, mai bine-zis, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu pe 
când eram prunci, păcătuind am fost numaidecât azvârliţi 
afară din casa lui David şi am păţit aceasta fără să simţim 
ceva şi să alergăm [înapoi la El] prin pocăinţă" 662 . 

Ne azvârlim afară de împărăţie, adică de casa lui 
David, atâta timp cât nu stăm la înălţimea exigenţelor 
credinţei şi ale simţirii interioare a Sfântului Duh. 

în Epistola 1, Părintele nostru reiterează realitatea 
harică a Botezului exprimată aici, numind pe Duhul bogăţie 
şi moştenire dumnezeiască, cf. Col. 1, 12; Efes. 3, 8; II 660 Idem, Disc. etice, X, 522-524, p. 296 / Idem, p. 388. 

661 Idem, Disc. etice, X, 527-528, p. 296 / Ibidem. 

662 SC 156, Imne, XV, 253-257, p. 298 / Ică jr. 3, p. 96-97. 170 Cor. 4, 7 663 şi specificând faptul că acestea „se dau celor 
botezaţi numaidecât de către dumnezeiescul Botez" 664 . 

In Epistola 4 el prezintă însă viaţa noastră ca o viaţă 
asumată pentru Dumnezeu, pentru care ne-am făgăduit când 
ne-am botezat 665 . 

Revenirea noastră la o viaţă rea, păcătoasă, este pentru 
Simeon o încălcare a făgăduinţelor noastre făcute la 
Botez 666 . 

Pentru el drumul nostru de după Botez este un drum 
împreună cu Hristos, este o viaţă trăită întru Duhul şi orice 
abatere de la ea se face printr-o revenire prin pocăinţă la 
unirea cu simţirea harului Treimii. 

în concluzie, soteriologia simeoniană este în acelaşi 
timp sacramentală - pentru că ea începe odată cu Botezul - 
şi este, deopotrivă, şi extatică, pentru că vederea luminii 
reprezintă cunoaşterea explicită a Celui ce ne mântuieşte pe 
noi. 

Arvuna Botezului nu este decât reconfirmată prin 
extaz şi înţeleasă pe măsura dezvoltării noastre duhovniceşti. 
Dar ajungerea la lumină presupune intrarea noastră în 
Biserică prin Botez şi o sesizare interioară tot mai mare, prin 
împlinirea poruncilor dumnezeieşti, a harului dumnezeiesc 
primit la Botez. 

Simeon vede Botezul ca o intrare în comuniunea cu 
Dumnezeu şi ca o actualizare cotidiană a lui 667 până la 
unirea deplină şi pentru veşnicie a fiecăruia dintre noi cu 
Dumnezeu. 663 Epistole, I, apud. Icăjr. 3, p. 306. 

664 Idem, I, apud. Ibidem. 

665 Idem, IV, apud. Idem, p. 346. 

666 Idem, IV, apud. Idem, p. 347. 

667 Vorbind despre autenticitatea experienţei teologice, părintele Daniel Benga spunea 
într-un articol relativ recent, că „orice experienţă religioasă autentică nu poate avea 
loc decât în spaţiul eclesial" şi că teologia ortodoxă fiind „prin excelenţă o teologie 
harismatică şi liturgică" este „întotdeauna vie, [este] o formă de ierurgie sau [o] 
lucrare sfântă, ceva care schimbă viaţa noastră", cf. Pr. Lect. Dr. Daniel Benga, 
încercări de epistemologie teologică ortodoxă, în rev. Ortodoxia LVI (2005), nr. 3- 
4,p. 91**, 93. 171 2. 6. 2. Sfânta împărtăşanie, simţirea harului şi 
extazul 

Ca şi în cazul Botezului, Sfântul Simeon a explicat, 
din punct de vedere soteriologic, urmările dumnezeieşti pe 
care le naşte în fiinţa noastră unirea conştientă, plină de dor, 
cu Trupul şi Sângele Domnului. 

Discuţia despre Sfânta împărtăşanie are drept 
fundament unirea noastră cu Hristos şi cu Duhul, cu întreaga 
Treime în Botez şi păstrarea legăturii noastre vii, 
incandescente cu Dumnezeul mântuirii noastre. 

Dar, mai înainte de toate, teologia euharistică 
simeoniană caracterizează unirea noastră sacramentală cu 
Hristos drept o experiere reală, personală a tainei persoanei 
divino-umane a lui Hristos. 

împărtăşirea cu Hristos euharistie este evenimentul 
personal de adâncă comuniune a celor credincioşi cu 
Hristos, prin care dobândim o înţelegere proprie, interioară a 
dogmei hristologice, pentru că trăim comuniunea reală cu 
Hristos, dimensiunea personală a prezenţei lui Hristos în 
Euharistie. 

Realismul euharistie al lui Simeon vine din realismul 
persoanei divino-umane a lui Hristos. Pentru că Hristos este 
viu, veşnic viu şi El ni se dă nouă ca viaţă veşnică, tocmai de 
aceea receptarea interioară a lui Hristos euharistie este una 
tulburătoare, îndumnezeitoare pentru noi, pentru că e 
sălăşluirea Sa în noi şi bucuria negrăită, că El e în mod 
personal cu noi şi nu doar substanţial. 

Pentru Simon, Euharistia nu e înţeleasă în termenii 
substanţialităţii sau ai înlocuirii lui Hristos cu Sfânta 
Euharistie, ci, dimpotrivă, Euharistia e, pentru Simeon, cea 
care întăreşte legătura noastră de comuniune cu Hristos, 
Care e în mod personal în relaţie cu noi. 

în Discursul 4 etic, ca să începem cu un pasaj 
sugestiv, Simeon iniţiază o discuţie euharistologică pornind 
de la imaginea tatălui iubitor, care stă la masă cu fiii săi 668 . 

Atunci când Părintele ceresc (Simeon mută centrul de 
atenţie de la paradigmă la realitatea sugerată de aceasta) 
doreşte să stea la masă cu fiii Săi şi să se bucure cu ei, El nu 
le dă ceva diferit de Sine, ci Se dă pe Sine însuşi lor, potrivit ; SC 129, Disc. etice, IV, 280-281, p. 28 / Ică jr. 1, p. 227. 172 In. 6, 33, ca Pâine, care coboară din cer, pentru a da viaţă 
lumii 669 . 

Simeon nu citează la întâmplare pe Evanghelistul Ioan 
cu 6, 33. Pentru Simeon, Sfânta Euharistie nu este un simbol 
sau ceva în care nu ni se comunică viaţa lui Hristos, ci, în 
Euharistie, Hristos ne comunică slava Sa şi este cu noi, cu 
cei care ne împărtăşim cu El în mod euharistie. însă 
Euharistia nu înlocuie pe Hristos ca persoană, ci însuşi 
Hristos răstignit şi înviat, Care S-a înălţat la cer şi sade de-a 
dreapta Tatălui, Se uneşte cu noi în Euharistie. 

Ca şi Ioan Teologul, Simeon Teologul vorbeşte despre 
împărtăşirea cu Hristos euharistie în termenii comuniunii 
interioare cu Hristos, prin care Hristos rămâne în cei care se 
împărtăşesc cu Sine şi credincioşii rămân în cea mai adâncă 
relaţie cu Hristos. Prin Euharistie ne unim şi suntem cu Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, Care este mâncarea reală a fiilor Săi, 
a membrilor Bisericii şi Care este cu Biserica Sa în orice 
clipă. 

Preoţii şi episcopii Bisericii pregătesc Cinstitele 
Daruri şi le aduc, le pun înainte pe altar, ca acestea să fie 
sfinţite de pogorârea Duhului. Acestea sunt rodul 
pământului şi al muncii noastre. însă, odată cu sfinţirea lor, 
nu mai vorbim de pâine şi vin, ci de Hristos euharistie, de 
Trupul şi Sângele Său cele îndumnezeite, cele pline de 
lumină divină. 

însă niciodată Simeon nu identifică în mod substanţial 
Euharistia cu Hristos, ci el vorbeşte despre împărtăşirea cu 
Hristos, ca despre împărtăşire, deopotrivă, de umanitatea şi 
de dumnezeirea persoanei Domnului. 

Spune Simeon aici, în urma citaţiei ioaneice enunţate: 
„şi din El şi cu El se hrănesc neîncetat până la saturare 
[icopov rpe^ovrai devdcoc;], pregătindu-se prin împărtăşire 
pentru viaţa veşnică şi sfinţindu-şi sufletul şi trupul" 670 . 

împărtăşirea este pentru fii, pentru fiii care stau la 
masa iubirii cu Părintele lor Cel preaiubitor. împărtăşirea 
lasă urmări reale în fiinţa noastră, pentru că ea ne sfinţeşte, 
ne pregăteşte pentru veşnicie, pentru împărtăşirea noastră 
continuă de vederea Lui şi, mai are un rol definitoriu, pe 
care îl surprinde Simeon: Sfânta împărtăşanie satură, desfată 
în continuu pe cei care se împărtăşesc în mod des de ea. 669 Idem, Disc. etice, IV, 285-289, p. 28/ Ibidem. 

670 Idem, Disc. etice, IV, 289-291, p. 28/ Ibidem. 173 Ca şi în cazul Botezului, Simeon insistă pe 
pozitivitatea absolută, pe aspectul benefic uluitor, la nivel 
personal, al primirii Sfintelor Taine, pe faptul că ele ne 
umplu de slava lui Dumnezeu, că ele ne sfinţesc, ne umplu 
de toată bucuria şi mulţumirea. 

Privarea de împărtăşirea cu Hristos, spune Simeon, 
este receptată de fiii, care abuza de libertatea lor 671 , ca de o 
privare de bine 611 , de binele pe care îl trăiau în fiinţa lor în 
mod entuziast, atunci când stăteau la masă cu Părintele lor 
ceresc. 

Cei care sunt restabiliţi, prin pocăinţă, ca membrii vii, 
trezvitori ai mesei Stăpânului, vin cu mai multă îndrăzneală, 
spune Simeon, şi cu mai mare dor faţă de Hristos şi cu 
încredere în slava lui Dumnezeu 673 . 

Este uşor de observat faptul că, în acest pasaj, 
Părintele nostru vede privarea de Sfintele Taine ca un 
moment de interiorizare şi de conştientizare şi mai mare a 
necesităţii unirii cu Dumnezeu, pe care o trăieşte şi cel care 
nu mai vede lumina, care e privat de vederea luminii divine. 

Cu alte cuvinte, adevărata iubire de Hristos se 
conştientizează şi mai mult, atunci când trăim depărtarea 
noastră de El ca cea mai mare dramă personală. Când simţim 
cât de bine ne era cu Hristos şi cât de rău ne simţim fără El, 
atunci înţelegem, într-un mod copleşitor, rolul Său direct, de 
neînlocuit şi îndumnezeitor, pe care îl are Hristos în viaţa 
noastră. 

Discursul 1 etic, această panoplie teologică 
copleşitoare, ne duce şi mai aproape de miezul teologiei 
euharistice simeoniene, adică de simţirea interioară a 
harului. 

Vorbind despre învierea din morţi a Domnului, 
Simeon conduce discuţia spre îndumnezeirea noastră, prin 
împărtăşirea de El. 

Dacă atunci când a înviat, Hristos Şi-a îndumnezeit 
mai întâi sufletul şi apoi a făcut, ca trupul Său să fie plin de 
slavă 674 şi, în consecinţă, a coborât în Iad şi a înviat sufletele 
Sfinţilor de acolo, dar nu şi trupurile lor, lucru rezervat 
învierii celei de obşte 675 , tot la fel, spune Simeon, „când 
luăm Duhul Stăpânului şi Dumnezeului nostru, ne facem 671 Idem, Disc. etice, IV, 292-293, p. 28 / Ibidem. 

672 Idem, Disc. etice, IV, 297, p. 28 / Ibidem. 

673 Idem, Disc. etice, IV, 307-309, p. 30 / Ibidem. 

674 SC 122, Disc. etice, I, 3, 69-74, p. 200 / Idem, p. 123. 

675 Idem, Disc. etice, I, 3, 74-78, p. 200 / Ibidem. 174 împreună-părtaşi [ou|j,|j,6toxol] şi ai Dumnezeirii şi ai fiinţei 
Sale. 

Căci mâncând Preacuratul Său Trup, adică 
dumnezeieştile Taine [Geia |iuarr|pia], ne facem într-adevăr 
con-corporali [ouooco|j,ol] şi înrudiţi [ovyyeveic,] cu El în 
întregime [oA-OKÂripcoc;], precum spune şi dumnezeiescul 
Pavel: „suntem os din oasele Lui şi carne din carnea Lui" 
[Efes. 5, 30]; şi iarăşi: „Din plinătatea dumnezeirii Lui noi 
toţi am luat şi har peste har" [In. 1, 16 şi Col. 2, 9]. 

Ajungând deci acestea, ne facem, prin har, asemenea 
Iubitorului de oameni Dumnezeu şi Stăpânului nostru însuşi, 
reînnoiţi cu sufletul, făcuţi nestricăcioşi şi vieţuind ca înviaţi 
din morţi, adică văzându-L pe Cel ce a socotit de cuviinţă să 
Se facă asemenea nouă şi văzuţi fiind de El, noi cei care ne- 
am învrednicit a ne face asemenea Lui [o^iGoGevrec; 8|joioi 
yeveoQai ocutco], aşa cum cineva vede de departe faţa 
prietenului său, vorbeşte şi grăieşte cu el, şi aude glasul 
său" 676 . 

Primirea harului la Botez şi vederea luminii în extaz 
nu exclude primirea lui Hristos euharistie. Primirea Duhului 
Sfânt înseamnă unirea fiinţială cu Dumnezeu, de unde 
insistenţa Sfântului Simeon în a numi extazul o unire 
fiinţială, la nivelul interior al fiinţei noastre, cu slava lui 
Dumnezeu. 

Unirea cu slava lui Hristos presupune şi unirea 
sacramentală cu El, Cel euharistie. După cum ne spune 
textul abia citat, unirea cu Sfintele Taine, cu Hristos 
euharistie înseamnă transformarea noastră în împreună-rude 
cu Hristos, pentru că suntem con-corporali cu Hristos, 
pentru că Hristos e în noi şi cu noi. 

Ca şi unirea cu slava lui Hristos, unirea cu slava lui 
Hristos euharistie, care este aceeaşi slavă veşnică a Treimii, 
înseamnă unirea, amestecarea neamestecată cu umanitatea şi 
dumnezeirea lui Hristos. întregul nostru trup şi suflet se 
uneşte cu umanitatea integrală a lui Hristos şi cu 
dumnezeirea Lui. 

Con-corporalitatea noastră euharistică cu Hristos e 
deplină şi nu parţială, accentuează Simeon. împărtăşirea cu 
Hristos este trăirea, la gradul eclesial actual, a unirii veşnice 
cu Hristos, Mirele nostru. 676 Idem, Disc. etice, I, 3, 82-98, p. 202 / Idem, p. 123-124. 175 Tocmai de aceea Simeon vorbeşte de asemănarea 
noastră deplină cu persoana lui Hristos prin împărtăşirea cu 
El, care e conlocuire şi unire reală cu El. 

Ne facem ca El: aceasta e urmarea directă a 
împărtăşirii conştiente şi depline de persoana Sa. 
Consecinţele împărtăşirii sunt uluitoare, pentru că ne facem 
ca El, nestricăcioşi, reînviaţi cu sufletul, văzându-L pe El ca 
viu, ca Hristos Cel viu, Care stă împreună cu noi cei vii. 

Simţirea dumnezeirii lui Hristos, a vieţii veşnice ce 
emană din Hristos înseamnă trăirea reală, cutremurător de 
frumoasă şi de adâncă a prezenţei lui Dumnezeu în noi. 

Simţirea Lui în noi, ca Cel ce ne învie din morţi şi 
transformarea noastră prin El, transfigurarea noastră prin El, 
începând de la sufletul nostru şi continuând cu tot trupul 
nostru, înseamnă evidenţa Lui de netăgăduit în viaţa noastră. 

împărtăşirea întru conştientă, adică prin simţirea 
dumnezeirii Lui, unită în mod nedespărţit cu Trupul şi 
Sângele Său este certitudinea credinţei noastre, 
reactualizarea unirii noastre cu El şi conştiinţa că această 
unire va spori tot mai mult în această viaţă şi în întreaga 
veşnicie. 

In aşteptarea unirii veşnice cu Mirele nostru, dorul 
nostru de El este săturat de împărtăşirea cu El, Cel euharistie 
iar această împărtăşire, în mod paradoxal, ne deschide un 
apetit şi mai mare pentru dorirea vederii Lui, a unirii eterne 
cu El. 

împărtăşirea sacramentală cu Hristos nu înseamnă o 
bagatelizare a necesităţii vederii Sale, ci dimpotrivă acesta 
este evenimentul eclesial abisal care dinamizează căutarea 
Lui, dorinţa de a-L vedea pe El aşa cum este. 

Sfânta Euharistie nu este nicio închidere a lui Hristos 
în istorie sau o lipsire a Lui de transcendenţă, ci 
împărtăşirea cu El ne umple de viaţa veşniciei, pe când noi 
suntem încă oamenii istoriei iar, pe de altă parte, ne face să 
experiem foarte adânc transcendenţa Sa, tocmai în această 
imanenţă tulburătoare şi mântuitoare pentru noi, prin care ne 
împărtăşim cu El la Sfânta Liturghie. 

Hristos ne învredniceşte, cum spune Simeon, pe 
fiecare dintre noi de asemănarea cu El, de pnevmatizarea 
întregii noastre fiinţe, fără ca prin aceasta să devenim 
posesorii unici ai Duhului sau ai lui Hristos. 176 Fiecare dintre noi ne umplem de slava lui Hristos şi ne 
sfinţim prin ea şi sursa noastră de sfinţenie este slava 
veşnică a Treimii. 

In măsura în care ne dezicem de Izvorul vieţii noastre, 
de slava Treimii şi credem că ne putem mântui de unii 
singuri şi dispreţuim unirile extatice şi sacramentale cu 
Hristos, experiem golul devastator al neputinţei, al 
singurătăţii şi al distrugerii de sine, ca închidere în cercul 
strâmt, sufocant, al egoismului. 

De aceea Simeon subliniază necontenit, că adevărata 
unire cu Hristos euharistie nu este un act egoist sau o 
legătură personală cu Dumnezeu, care ne dăruie o întâietate 
faţă de ceilalţi, ci ea ne coboară într-o şi mai mare 
cunoaştere de sine, în care trăim intens relaţia noastră cu 
Dumnezeu. 

Primirea Sfintelor Taine ne deschide fiinţa către 
iubirea tuturor, pentru că ne accentuează deschiderea iubirii 
noastre către Dumnezeu, prin trăirea iubirii Lui faţă de noi, 
pe care o trăim în fiinţa noastră şi nu din afara noastră. 

Puţin mai încolo, tot în Discursul 1 etic, Simeon 
prelungeşte discuţia despre Căsătorie, cu cea despre 
realitatea unirii cu Hristos, prin împărtăşirea sacramentală de 
El. 

Hristos, spune el, Se dă nouă spre împărtăşire „din 
carnea Sa şi din oasele Lui, pe care le-a arătat Apostolilor 
după ce a înviat din morţi, zicând: „Pipăiţi şi vedeţi că duhul 
nu are carne şi oase, cum mă vedeţi pe Mine având [Le. 24, 
39], şi din însăşi acelea ne dă nouă spre mâncare [In. 6, 56], 
şi prin această împărtăşire \xx\c, Koivcoviac;] ne face şi pe noi 
una cu El. [...] 

[De aceea] Biserica credincioşilor, adică a fiilor lui 
Dumnezeu înscrişi în ceruri [Evr. 12, 23], nu poate fi un trup 
deplin şi întreg [6uvocToa elvoa ele; oco|j,a aptiov Kod 
oA,oKA,r|pov] pentru Dumnezeu, fără Capul ei, însuşi Hristos 
Dumnezeu şi nu poate trăi viaţa cea adevărată şi 
nestricăcioasă [r\ (f)v xr\v ovtgoc; (a)f|V Km avcoleGpov], dacă 
nu e hrănită de El în fiecare zi cu Pâinea cea de toate zilele 
[Mt. 6, 11], fără de care nu avem viaţă [întru noi] şi nu 
putem creşte până [la statura] bărbatului desăvârşit, până la 177 măsura vârstei plinătăţii Lui, [care este] a tuturor celor ce-L 
iubesc pe El" 677 . 

Se observă cum Simeon se raportează, pe de o parte, 
la Hristos euharistie, ca la Trupul real al Domnului, despre 
care mărturiseşte Evanghelia, fără să facă abstracţie prin 
aceasta de persoana lui Hristos sau să reducă pe Hristos doar 
la Euharistie, şi cum, pe de altă parte, vede Biserica drept 
Trupul mistic al lui Hristos, în care fiecare credincios este un 
mădular viu, recunoscut şi atestat în ceruri de către 
Dumnezeu, care trebuie să îşi păstreze viaţa întru ea, prin 
împărtăşirea zilnică cu Hristos, Capul şi Mirele Bisericii. 

Credincioşii trăiesc, subliniază Simeon, din viaţa lui 
Hristos, care curge prin ei, datorită unirii lor cu El. Fără 
viaţa lui Hristos, fără simţirea vieţii lui Hristos în noi, nu 
putem fi mădulare vii ale lui Hristos, pentru că nu simţim în 
noi viaţa Sa, adică dumnezeirea Lui. Şi fără împărtăşirea 
zilnică cu El nu putem să ne ridicăm la statura credinciosului 
desăvârşit, a omului în care viază, în mod evident, Hristos 
Dumnezeu. 

în capitolul al 10-lea al Discursului 1 etic Simeon 
explică ce înseamnă împărtăşirea noastră cu vrednicie 61 * . A 
mânca cu vrednicie Trupul Domnului, spune el, înseamnă a 
primi şi a avea în noi trupul Său luat din Pururea Fecioara 
Măria şi a simţi în noi realitatea dumnezeirii Fiului lui 
Dumnezeu, adică dumnezeirea Celui ce sade de-a dreapta 
Tatălui 679 . 

Dacă spunem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
întrupat este Dumnezeu şi om, atunci, conform logicii 
simeoniene şi a adevărului, a realităţii, noi trebuie să ne 
împărtăşim cu Hristos Cel preaslăvit, adică cu Hristos Cel 
plin de slava Tatălui. 

Pentru că acum, Hristos „nu mai este cunoscut după 
trup [II Cor. 5, 17]... ci este [în Euharistie] în trup în chip 
netrupesc [dcocoiidcTcoc; ev o6\iuti], amestecându-se în chip 
negrăit cu fiinţele şi firile noastre şi îndumnezeindu-ne ca pe 677 Idem, Disc. etice, I, 6, 138-144, 166-173, p. 232-234, 234-236 / Idem, p. 135- 
136. 

678 Despre împărtăşirea cu vrednicie Simeon mai vorbeşte şi puţin mai încolo, în 
acelaşi discurs, în 10, 172-174, p. 264, unde reiterând problema vredniciei personale 
la împărtăşirea cu Hristos, acesta arată, că vrednicia constă în împărtăşirea de viaţa 
veşnică a lui Hristos, de conştientizarea, aşadar, a prezenţei dumnezeieşti a lui 
Hristos în fiinţa noastră. 

679 SC 122, Disc. etice, I, 10, 58-62, p. 256 / Icăjr. 1, p. 144-145. 178 unii ce suntem con-corporali cu El şi trup din trupul Lui şi 
oase din oasele Lui [Efes. 5, 29]. 

Acesta este lucrul cel mare al negrăitei Sale iconomii 
[ttî<; ddppaoTou olicovoijiac;] şi al pogorârii Sale mai presus de 
cuvânt în noi, aceasta este taina cea plină de toată 
înfricoşarea, pe care am şovăit să o scriu şi de a cărei 
apropiere am tremurat 

Simeon intuieşte, în mod impecabil, sensul personal al 
iconomiei mântuirii făcută în persoana lui Hristos. Lucrarea 
lui Hristos în noi înseamnă tocmai îndumnezeirea noastră 
deplină - aidoma îndumnezeirii depline a umanităţii Sale - 
prin împărtăşirea noastră de Hristos deplin. 

Nu ne putem împărtăşi numai de ceea ce vedem, ci şi 
de ceea ce simţim, din destul, în unirea noastră interioară cu 
El, că este dumnezeirea Lui, care ne sfinţeşte în mod deplin. 

In acest sens a numit Simeon Sfânta Euharistie, ca 
fiind Trupul Domnului, dar nu ca un trup uman 
neînduhovnicit, gol de Duhul, ci plin de Duhul, fapt pentru 
care este dcocoiiatcoc;. 

Dacă în cazul vederii extatice se experiază slava lui 
Hristos, ca lumină curăţitoare, luminătoare, sfmţitoare, în 
împărtăşirea euharistică cu El experiem slava Lui, ca fiind la 
fel: curăţitoare de patimi, luminătoare, sfmţitoare a trupului 
şi a sufletului nostru. 

Impărtăşindu-ne cu El primim „harul Duhului, adică 
focul dumnezeirii...[care ţâşneşte] din firea şi din fiinţa 

Lui- 68 ;. 

împărtăşirea euharistică, ca şi extazul, ne face 
apropiată, întrucâtva, persoana Sa neapropiată, prin slava 
care ţâşneşte din ea. In vederea şi simţirea slavei Sale 
experiem neapropiata viaţă a lui Dumnezeu şi transcendenţa 
Sa, fără ca aceasta să se subsumeze, întru ceva, imanenţei 
Sale harice, coborârii lui Hristos la noi, prin slava Sa şi prin 
dăruirea Trupului şi a Sângelui Său dumnezeiesc spre 
împărtăşirea noastră. 

Prin imanenţa Sa trăită de către noi, simţim cât de 
mare este transcendenţa Sa, reala Sa neînţelegere şi 
necuprindere a Lui de către noi. Dar transcendenţa Sa ne 
devine una reală, simţită interior, în mod personal, pe 
măsură ce ne unim cu slava Lui sau ne împărtăşim cu El, Cel 
euharistie. 680 Idem, Disc. etice, I, 10, 67-75, p. 256 / Idem, p. 145. 

681 Idem, Disc. etice, I, 10, 123-125, p. 260 / Idem, p. 146. 179 Numai în Biserică, cu alte cuvinte, ştim cine este 
Dumnezeu, cum arată Dumnezeul nostru Cel neapropiat, 
cum se simte El prin credinţa şi viaţa sfântă întru El şi care 
sunt viaţa şi iubirea Lui reale. Experienţa duhovnicească este 
creuzetul unde se topeşte şi se re-clădeşte fiinţa şi viaţa 
noastră şi unde simţirea şi vederea lui Dumnezeu ne aduc o 
reală atitudine şi teologie despre viaţa lui Dumnezeu. 

în Discursul 3 etic, Simeon pune semnul egal între 
conţinutul extazului şi cel al împărtăşirii euharistice. 

Deşi una este extazul şi alta este împărtăşirea 
euharistică, totuşi Simeon le găseşte un numitor comun: 
persoana lui Hristos. 

Spune el, într-un mod grandios: „Vorbele negrăite, 
grăite lui Pavel în Rai, adică însăşi bunătăţile cele veşnice pe 
care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima 
omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-1 
iubesc pe El [I Cor. 2, 9], nu se află închise pe o înălţime, nu 
sunt mărginite de vreun loc, nu sunt ascunse în vreun adânc, 
nu sunt ţinute la capătul pământului sau al mării, ci sunt 
înaintea ta şi înaintea ochilor tăi [Rom. 10, 6-8; Deut. 30, 
12-14]. 

Dar care sunt acestea? împreună cu bunătăţile ce sunt 
puse de-o parte în ceruri [tgov diTOKeiiievcov ev xoic, oupavolc; 
ayaGcov], însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus 
Hristos, pe care le vedem şi mâncăm şi bem în fiecare zi, 
sunt în chip recunoscut acele bunătăţi. 

Fiindcă în afara acestora nu vei putea găsi nicăieri nici 
măcar un singur lucru din cele zise, chiar dacă ai străbate 
alergând întreaga creaţie. Iar dacă vrei să ştii, că cele spuse 
sunt adevărate, fă-te Sfânt prin lucrarea poruncilor şi aşa 
împărtăşeşte-te de Cele Sfinte şi vei cunoaşte atunci 
întocmai / cu de-amănuntul, puterea [xi]v b\)vu\iiv] celor 
spuse ţie . 

Deşi teologia simeoniană este preponderent extatică, 
totuşi, după cum observăm, extaticul nu eludează la el 
prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie. 

Simeon nu ignoră dumnezeiasca Euharistie ci o 
identifică cu bunătăţile cele veşnice văzute de Pavel în 
extaz. Prin împărtăşirea cu Hristos euharistie şi prin vederea 
slavei lui Hristos nu se petrece cu noi ceva diferit, ci, în 682 Idem, Disc. etice, III, 426-441, p. 420-422 / Idem, p. 209-210. 180 ambele cazuri, noi ne umplem de sfinţenia lui Hristos şi 
devenim conformi, aidoma Lui. 

Insă în ambele uniri cu Hristos trebuie să fim proprii 
receptării slavei Sale printr-o viaţă de sfinţenie. Fraza 
terminală din textul citat, după cum se vede foarte bine, ne 
îndeamnă la sfinţenie, dacă vrem să facem o hermeneutică a 
prezenţei interioare, a lui Hristos euharistie, în viaţa noastră. 

Pentru a vorbi despre prezenţa lui Hristos, ne 
aminteşte Simeon şi dacă vrem să facem Teologie în ultimă 
instanţă, trebuie să vorbim despre Dumnezeul pe Care îl 
simţim în noi, dar şi mai presus de noi, Care este mereu 
împreună cu noi, dar este, în acelaşi timp, în afara întregii 
creaţii şi nu de un Dumnezeu pierdut în orizonturi siderale, 
Care nu are atingere cu lumea şi nu e prezent în lume prin 
harul Său 683 . 

Polemica lui Simeon cu teologia non-experimentală, 
fixistă, o găsim la tot pasul în teologia sa harismatică. 
Răspunzând celor uimiţi de afirmaţia sa [aceea că Sfânta 
împărtăşanie este însăşi conţinutul vederii extatice], Simeon 
citează In. 6, 43-44, afirmând, că nimeni nu poate să 
recunoască, să înţeleagă dumnezeirea Lui, dacă nu II va 
atrage Tatăl spre această înţelegere dumnezeiască 684 . 

Dacă numai cei învăţaţi de Dumnezeu pot să creadă în 
Fiul lui Dumnezeu 685 , tot la fel, spune Simeon, numai cei 
care se împărtăşesc cu Sfintele Taine ale Domnului au viaţa 
veşnică întru ei şi pe aceştia îi va învia Domnul în ziua cea 
de apoi . 

Părintele nostru merge şi mai departe în silogistica sa 
imbatabilă, cuceritoare şi conexează împărtăşirea cu Sfintele 
Taine de înţelegerea interioară, personală, a realităţii 
interioare a Prea Sfintei Treimi. 683 într-un interviu recent, părintele profesor Dumitru Popescu sublinia importanţa 
capitală, în teologia actuală ortodoxă, a reliefării prezenţei lui Dumnezeu în lume, 
spunând: „ Dacă spui că Dumnezeu nu mai există în lume, categoric că atunci lumea 
devine o materie pe care o manipulezi cum vrei. Astăzi trăim într-o vreme în care 
deteriorarea mediului înconjurător şi dezechilibrele economiei mondiale par a se 
agrava tot mai mult. [...] [însă, dacă] Dumnezeu a creat pământul din iubire pentru 
om, în consecinţă pământul aparţine lui Dumnezeu. Noi nu suntem nici proprii noştri 
stăpâni şi nici ai trupului şi nici ai aerului sau ai pământului. Totul vine de la 
Dumnezeu. Doar perspectiva prezenţei Duhului lui Dumnezeu în lume poate 
întrezări o existenţă mai viabilă pentru om şi pentru creaţie", cf. Pr. Prof. Acad. Dr. 
Dumitru Popescu, Biserica trebuie să-şi asume cultura vremii, dar fără a face 
compromisuri, interviu realizat de Ciprian Bara, în ziarul Lumina, nr. 21 (2008), p. 8. 

684 SC 122, Disc. etice, III, 456-468, p. 422-424 / Idem, p. 210. 

685 Idem, Disc. etice, III, 474-475, p. 424 / Idem, p. 21 1. 

686 Idem, Disc. etice, III, 495-498, p. 424-426 / Ibidem. 181 Pornind de la In. 6, 56-57, Simeon spune că „unirea 
[xf\Q Koivcoviac;] noastră cu El, prin împărtăşanie, se face în 
mod evident [6iocppr|8'nv] [pentru noi], ca unirea şi viaţa pe 
care o are Acela cu Tatăl. 

Căci precum Acela este unit în chip natural [^uoikgoc;] 
cu Dumnezeu şi Tatăl Său, tot aşa şi noi... prin mâncarea 
Trupului Său şi prin băutura Sângelui Său ne vom uni cu El 
şi vom trăi în El prin har [icam x^P lv ]- 

Iar ca să nu socotim, că totul ţine de pâinea cea 
văzută, din această pricină a spus, în mai multe rânduri: „Eu 
sunt Pâinea care se coboară din cer" [In. 6, 51]. Şi n-a spus: 
„Care s-a coborât". [...] Ci zice: „Care se coboară", adică Se 
coboară pururea, şi întotdeauna, şi vine şi în ceasul de acum 
la cei vrednici [km xobc, ăţiovc,]" 687 . 

Unirea noastră prin har cu Fiul este tot la fel de 
strânsă, de nezdruncinat, ca şi cea dintre El şi Tatăl. 
Experiind legătura interioară cu Fiul, ne aminteşte Simeon, 
înţelegem din punct de vedere experenţial şi la nivelul 
nostru, legătura naturală, interioară şi personală a 
persoanelor treimice. Triadologia şi hristologia, în mod 
evident, sunt înţelese la nivel personal în teologia 
simeoniană, prin legătura noastră cu Hristos şi în 
împărtăşirea de El. 

Unirea cu Hristos euharistie este fiinţială, esenţială şi 
revelatoare. Fără ea nu putem avea viaţă adevărată întru noi, 
nu putem şti ce înseamnă legătura vie cu Dumnezeu şi nu 
putem înţelege, în mod personal, nici unirea ipostatică a 
firilor în persoana lui Hristos şi nici legătura fiiţială, de 
nezdruncinat a persoanelor treimice. 

Vederea extatică confirmă realitatea copleşitoare a 
împărtăşirii euharistice şi împărtăşirea euharistică cu Hristos 
centrează dorul nostru pe vederea şi simţirea lui Hristos în 
viaţa noastră. 

Puţim mai jos, în acelaşi discurs, Simeon invită pe cei 
care reduc Euharistia la ce se vede, la o înţelegere, 
contemplare interioară a lui Hristos euharistie: 

„Ca să nu bănuieşti nimic trupesc... această mică 
pâine [tov niKpov aprov], mică părticică care a fost 
îndumnezeită [xr\v oAIyîiv nepi6a GeoiToiriGeiaav], să o vezi 
cu ochii minţii făcută întreagă asemenea Pâinii celei care 
coboară din cer, care este Dumnezeu adevărat şi pâine şi 687 Idem, Disc. etice, III, 507-517, p. 426 / Idem, p. 211-212. 182 băutură a vieţii veşnice, ca nu cumva, rămânând în 
necredinţă şi numai la pâinea văzută în toate simţurile, să 
mănânci nu Pâinea cea cerească, ci numai pe cea 
pământească şi să fii lipsit de viaţă, nemâncând 
duhovniceşte [iTveuiiaTiKcoc; [ir\ ^ayoov] Pâinea cea cerească, 
precum spune însuşi Hristos: „Duhul este Cel ce face viu, 
trupul nu foloseşte la nimic"" . 

Ca să simţim pe Hristos în Sfânta Euharistie trebuie să 
II vedem pe Hristos în ea şi în acelaşi timp, când ne 
împărtăşim cu El, să simţim cum această unire cu El este 
reală şi îndumnezeitoare. 

Altfel, necrezând că Hristos e acolo şi fără să simţim 
dumnezeirea Lui în noi, ne împărtăşim numai în aparenţă cu 
El, pentru că noi nu am sesizat lăuntric puterea Sa cea de 
viaţă făcătoare, slava dumnezeirii Sale. 

Fără simţirea dumnezeirii Sale ne împărtăşim numai 
cu pâine şi vin (pentru că credem că primim numai ceea ce 
vedem că primim), lipsindu-ne de adevăratele consecinţe ale 
împărtăşirii. 

Simeon atrage atenţia că trebuie să fim mai întâi uniţi 
cu Hristos prin dragostea şi credinţa în El şi prin împlinirea 
poruncilor Sale, pentru ca să II simţim în noi euharistie şi să 
simţim, cum Se împrăştie în toată fiinţa noastră slava Sa şi 
ne face dumnezei prin har. 

Noi, cei care ne împărtăşim în mod conştient de 
Hristos întreg şi ne facem una cu El suntem chemaţi de către 
Simeon „să ne lăsăm răpiţi în Duhul, în însăşi viaţa Sa 
adevărată, în al treilea cer sau, mai degrabă, în însuşi cerul 
Sfintei Treimi, pentru ca văzând şi auzind totodată cele 
grăite şi care rămân negrăite, gustându-le şi mirosindu-le şi 
pipăindu-le frumos cu mâinile sufletului [adică cu simţurile 
duhovniceşti ale sufletului n.n.], să înălţăm laudă de 
mulţumire Dumnezeului Celui iubitor de oameni" 689 . 

împărtăşirea este preludiul extazului, motivarea cea 
mai adâncă şi mai clară, pentru a ne curaţi de patimi şi a dori 
vederea lui Dumnezeu. 

împărtăşirea şi vederea se deschid, doxologic, către 
adorarea lui Dumnezeu sau aceste două moduri de unire 
reală cu Dumnezeu ne sporesc dimensiunea interioară, 
doxologică, a relaţiei noastre cu Creatorul, Mântuitorul, 
Sfinţitorul şi Judecătorul nostru. 688 Idem, Disc. etice, III, 528-538, p. 428 / Idem, p. 212. 

689 Idem, Disc. etice, III, 558-564, p. 430 / Idem, p. 213. 183 Consecinţele dramatice, la nivel personal şi eclesial, 
ale nesesizării interioare a lui Hristos euharistie, ni se 
dezvăluie, în adevărata lor monstruozitate, în Discursul 10 
etic, unde Simeon subliniază următoarele: 

„Iar dacă nu stau aşa lucrurile, dacă nu ne facem 
părtaşi, încă fiind în trup, de bunătăţile cele veşnice şi nici 
noi, cei aleşi, nu primim harul, urmează că Hristos însuşi e 
doar un Profet şi nu Dumnezeu. 

Şi toate pe care le spune Evanghelia Lui sunt o 
profeţie despre lucruri viitoare şi nu un dar al harului. Şi, în 
chip asemănător, Apostolii au prorocit şi nu au împlinit cele 
prorocite, şi nu au luat nici ei [nimic] şi nici nu au împărtăşit 
şi altora. [...] 

Iar dacă cei care mănâncă trupul Lui şi beau sângele 
Lui au viaţă veşnică, după cuvântul Său dumnezeiesc [In. 6, 
54], iar noi mâncând acestea nu simţim în noi nimic mai 
mult decât hrana simţită, nici nu primim în chip conştient 
altă viaţă, atunci ne împărtăşim cu o simplă pâine iar nu cu 
Dumnezeu. 

Căci, dacă Hristos este Dumnezeu şi om, şi Sfântul 
Său Trup nu e numai trup [r\ ayia oapţ autou ou oapţ 
\iovov], ci trup şi Dumnezeu în chip nedespărţit, dar şi 
neamestecat, El este văzut, prin trup, şi apoi prin pâine, 
pentru ochii sensibili, dar nevăzut, prin Dumnezeire, pentru 
ochii sensibili, ci văzut de ochii sufletului. 

De aceea şi spune altundeva: „Cine mănâncă Trupul 
Meu şi bea Sângele Meu rămâne în Mine şi Eu în el" [In. 6, 
56]. Şi nu a spus, că rămâne în ei şi aceştia în El, ci „în 
Mine", adică în slava Mea, în lumina Mea, în dumnezeirea 
Mea" 690 . 

Teologia euharistică a lui Simeon este, după cum se 
vede aici, promotoarea eclesialităţii şi a experienţei unirii 
interioare cu Fiul lui Dumnezeu întrupat. 

Dacă prin împărtăşirea sacramentală de Hristos, în 
Biserică, simţim dumnezeirea lui Hristos în fiinţa noastră, 
atunci, trage concluzia Simeon, Hristos e Capul Bisericii, 
noi suntem membre vii ale Sale, într-o contiguitate deplină 
cu El. 

Pentru Părintele nostru, împărtăşirea cu Sfânta 
Euharistie este o propedeutică a hristologiei şi a triadologiei, 690 SC 129, Disc. etice, X, 738-745, 758-773, p. 312, 314 / Idem, p. 344-345, 345. 184 care sunt înţelese numai de către membrii reali, autentici, 
conştienţi ai Bisericii. 

In Discursul 14 etic Simeon rediscută realitatea 
simţirii conştiente a lui Hristos euharistie. Vorbind despre 
împărtăşire şi despre vedere în acelaşi timp, despre 
înţelegerea duhovnicească a Sfintelor Taine, Părintele nostru 
spune: 

„Dacă o faci în simţire şi conştientă [ev alo0r|aei Km 
Yvoooei], atunci te împărtăşeşti de unele ca acestea cu 
vrednicie. Dar dacă nu te împărtăşeşti aşa, negreşit mănânci 
şi bei din ele cu nevrednicie. 

Dacă te-ai împărtăşit în vedere curată [ev Gecopia 
KaGapâ] din cele din care te-ai împărtăşit, iată că te-ai făcut 
vrednic de o masă ca aceea. Iar dacă nu te-ai făcut vrednic, 
nu te vei alipi şi nu te vei uni nicidecum de Dumnezeu. 

Aşadar să nu socotească cei ce se împărtăşesc cu 
nevrednicie de dumnezeieştile Taine, că prin ele se alipesc şi 
se unesc pur şi simplu de Dumnezeul Cel nevăzut. 

Căci acest lucru nu se va face nicidecum, nici nu se va 
petrece cu ei vreodată. Fiindcă numai cei care, în 
împărtăşirea [ne-rouaia] dumnezeiescului trup al Domnului s- 
au învrednicit să vadă şi să mănânce, cu ochiul şi gura minţii 
şi descoperirea Dumnezeirii nevăzute, într-o atingere 
spirituală [de slava lui Dumnezeu n.n.], aceştia cunosc 
[atunci], că bun este Domnul [Ps. 33, 9], ca unii care nu 
mănâncă şi beau numai o pâine simţită în chip simţit, ci în 
acelaşi timp [se hrănesc], în chip spiritual, din Dumnezeu, 
hrănindu-se cu îndoite simţiri, din una în chip văzut iar, din 
cealaltă, în chip nevăzut şi se unesc, în amândouă dintre 
acestea, cu Hristos Cel îndoit după fire, făcându-se con- 
corporali [Efes. 3, 6] şi copărtaşi ai slavei şi dumnezeirii Lui 
[IPetr. 5, 1]. 

Fiindcă aşa se unesc cu Dumnezeu cei care mănâncă 
această Pâine întru conştientă şi vedere a tainei şi beau din 
acest pahar cu simţirea sufletului şi a inimii. Dar cei care fac 
aceasta cu nevrednicie sunt deşerţi de darul Duhului Sfânt, 
hrănindu-şi numai trupul, nu şi sufletul lor" 691 . 

Simeon ne atenţionează aşadar, că simpla consumare 
a Sfintelor Taine nu înseamnă unire cu Hristos, împărtăşire 
adevărată de El, ci numai dacă vedem cu sufletul şi cu 
mintea noastră slava Lui în noi şi dacă ne bucurăm 691 Idem, Disc. etice, XIV, 224-247, p. 438-440 / Idem, p. 397-398. 185 dumnezeieşte de simţirea harului, care ne îndumnezeieşte în 
mod conştient. 

împărtăşirea reală poate fi demonstrată prin 
posibilitatea directă şi personală, din interior, a narării 
consecinţelor ei în fiinţa noastră. Cei care nu pot spune 
nimic despre soteriologia personală, vrea să spună, în 
definitiv, Simeon, sunt cei care nu se împărtăşesc în mod 
conştient de Hristos euharistie, care nu au văzut niciodată 
slava Lui şi care nu tânjesc după unirea veşnică cu El. 

De aceea, Simeon conversează iarăşi cu presupusul 
supărat şi dezamăgit de cuvintele sale, cu cel care nu 
experiază deloc minunea împărtăşirii reale cu Domnul şi îi 
spune acestuia cu condescendenţă: 

„Dar să nu te tulburi, iubitule, ascultând adevărul 
arătat ţie de către noi. Căci dacă mărturiseşti că Trupul 
Domnului este Pâine a vieţii, care dă viaţă şi ştii că Sângele 
Său dă viaţă celor ce se împărtăşeşte de el, şi se face în cel 
care-1 bea izvor de viaţă curgătoare spre viaţa veşnică [In. 4, 
14], cum, spune-mi, împărtăşindu-te de acestea nu adaugi 
nimic mai mult sufletului, ci, chiar dacă vei simţi poate 
puţină bucurie, după scurt timp rămâi iarăşi aşa cum erai mai 
înainte, neavând în tine niciun adaos de viaţă sau izvor 
ţâşnitor sau văzând vreo lumină oarecare? 

Căci celor care nu au ajuns să treacă dincolo de 
simţirea [celor de aici], Pâinea aceasta li se arată în chip 
simţit, aidoma unei simple bucături, pe când în chip spiritual 
ea este lumină necuprinsă şi neapropiată [dpcoc; ăx<^pr]x6v Km 
aiTpooiTov]. 

Tot aşa şi Vinul e şi el în chip asemănător viaţă [(oor|], 
foc [iTup], apă vie [u8cop (cov]. Deci, dacă mâncând şi bând 
Pâinea dumnezeiască şi Vinul veseliei, nu vei cunoaşte că 
vieţuieşti viaţa cea nestricăcioasă [ouk eor\ yl^okgov 6L 
(a)f|v eţr\oac, xr\v âvcoA,e0pov], că ai primit înăuntrul tău 
Pâinea ca pe o lumină sau ca pe un foc şi că ai băut Sângele 
Stăpânului ca o apă curgătoare şi vorbitoare, dacă nu ai 
ajuns la vederea [Gecopia] şi împărtăşirea [|ie0e£ei] cu nimic 
din toate acestea, cum socoteşti că te-ai făcut părtaş al vieţii 
[xf\Q (a)f|<; koivgovoc;] ?" 

Pasajul acesta este unul dintre exemplele cele mai 
clare, pentru a exemplifica faptul, că Simeon identifică 692 Idem, Disc. etice, XIV, 248-267, p. 440 / Idem, p. 398. 186 experierea unirii cu Sfânta Euharistie cu vederea slavei Sale 
celei veşnice. 

Experienţa euharistică autentică nu este decât 
atingerea concretă a esenţialului experienţei extatice: unirea 
reală cu Hristos. Pentru cei care nu se împărtăşesc mistic, 
tainic şi real cu Hristos, împărtăşirea nu are consecinţe reale, 
identificabile interior. 

Dar pentru cei care percep cu toată fiinţa lor, că unirea 
cu Hristos euharistie este o unire cu umanitatea şi 
dumnezeirea lui Hristos, cu Hristos Cel plin de slavă, 
aceasta este generatoarea celei mai mari împliniri şi bucurii 
interioare şi modul real în care se petrece mântuirea şi 
sfinţirea noastră. 

Sfinţenia este un proces interior, pe deplin 
conştientizat de către cel în care se petrece şi despre ea poţi 
vorbi, dacă o experimentezi în act. 

Aceste adevăruri capitale ale soteriologiei personale 
sunt spuse răspicat de către Sfântul Simeon. El nu lasă loc 
niciunei ambiguităţi în înţelegerea relaţiei vii cu Dumnezeu, 
pentru că relaţia cu El este, aşa cum spune şi semnificaţia 
termenului care o indică, o legătură neîntreruptă cu 
Dumnezeu. 

în Imnul 30 Simeon reia distincţia dintre unirea cu 
Hristos prin vederea extatică a slavei Sale şi unirea cu 
Hristos prin împărtăşirea duhovnicească de Trupul şi 
Sângele Său euharistie: 

„Această unire gândită [voepav evcooiv], [cea 
extatică], ţi-am spus-o deja în mod diferit şi felurit iar unirea 
simţită spun că e cea a Tainelor. Căci curăţit prin pocăinţă şi 
prin curgerile lacrimilor, împărtăşindu-mă de un trup 
îndumnezeit ca de Dumnezeu, devin prin această unire 
negrăită şi eu dumnezeu. [. . .] 

[După cum] trupul şi sufletul... sunt una în două 
fiinţe, prin urmare, acestea care sunt una şi două, 
împărtăşindu-se de Hristos şi bând Sângele Lui, unindu-se 
prin amândouă fiinţele şi firile cu Dumnezeul meu, devin şi 
ele dumnezeu prin împărtăşire şi se numesc cu acelaşi nume, 
cu numele Celui de care s-au împărtăşit în chip fiinţial 
[oÎ)olco6co(; lieteo^ov]" 693 SC 174, Imne, XXX, 463-472, 474-487, p. 372-374 / Ică jr. 3, p. 188-189. 187 Simeon poate să vorbească cu putere despre realitatea 
îndumnezeirii, pentru că aceasta era o realitate personală 
pentru Sfinţia sa. 

Nu era un abuz de cutezanţă pentru Simeon şi nicio 
grandomanie, faptul de a vorbi despre relaţia sa cu Hristos, 
atâta timp, cât această relaţie este una reală sau trebuie să fie 
astfel pentru toţi cei botezaţi în Hristos. 

Simeon nu pune monopolul pe un gen de experienţă 
insolită, la care pot accede numai unii dintre noi, ci pentru 
Părintele nostru unirea cu Hristos şi sfinţirea prin El este o 
caracteristică personală a oricărui creştin ortodox în parte. 
Simeon vorbeşte decent despre lucruri, care ar trebui să fie 
cotidiene pentru toţi şi fiind cotidiene, ar fi adevăratul nostru 
subiect de discuţie, presantul şi atotcuprinzătorul nostru 
subiect de discuţie. 

Dar, pentru că nu stau lucrurile chiar aşa de bine în 
Biserică, Simeon vorbeşte, prin Duhul, şi mustră ambiţiile 
umane şi cutezanţa umană ale oricărui membru al ei, dar mai 
ales ale clerului, spunând episcopilor, care nu experiază 
slava Treimii şi întregului cler de altfel, că „vă rămân 
necunoscute Tainele Mele înfricoşătoare şi dumnezeieşti, 
[vouă, celor] care vă închipuiţi că ţineţi o pâine, care e de 
fapt Foc, care Mă dispreţuiţi ca pe o pâine simplă şi vi se 
pare că vedeţi şi mâncaţi doar o bucătură neavând slava Mea 
nevăzută" 694 . 

Din acest pasaj se observă, că Simeon nu numai că 
identifică conţinutul extazului cu împărtăşirea euharistică cu 
vrednicie, ci el cere de la cei care se împărtăşesc să sesizeze, 
să simtă harul şi să vadă lumina lui Dumnezeu. 

Este evident efortul Părintelui nostru de a conştientiza 
abisul neştiinţei din mintea acelora, care atunci şi acum, cred 
că a ne împărtăşi înseamnă a mânca ceva, pe Hristos, dar să 
nu simţim nicio transformare marcantă în viaţa noastră. 

Simeon spune inconştienţilor şi non-experimentalilor, 
că nesesizarea Duhului anulează tot efortul lor eclesial şi îi 
arată mădulare moarte, rupte de trunchiul Bisericii lui 
Hristos, chiar dacă ei, din punct de vedere formal, sunt 
înăuntru Bisericii. 

Experienţa eclesială euharistică este un eveniment 
personal cu urmări capitale, ca şi Botezul şi Mirungerea, şi 
orice eludare a discuţiei despre simţirea harului în cadrul 694 SC 196, Imne, LVIII, 92-96, p. 284-286 / Idem, p. 292-293. 188 săvârşirii Sfintelor Taine înseamnă, de fapt, o anulare a 
soteriologiei personale. 

Acest lucru îl repetă în Epistola 4, unde Simeon spune 
ucenicului său, că cel care „nu cunoaşte în simţirea şi 
cunoaşterea sufletului, că rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu în el, acela cu siguranţă nu s-a cuminecat în chip 
vrednic cu Preacuratele Taine. 

Căci cum e cu putinţă ca acela, care e unit cu 
Dumnezeu să nu ştie aceasta, afară dacă nu e foarte 
nesimţit? Şi dacă acela care mănâncă Trupul şi bea Sângele 
lui Hristos are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a 
mutat din moarte la viaţă, [atunci] e vădit, că acela care nu 
ştie că are viaţă veşnică şi nu a trecut de la moarte la viaţă, 
ca acela care trece dintr-o cameră întunecată într-una 
luminoasă şi strălucită, unul ca acesta n-a cunoscut taina 
iconomiei lui Dumnezeu, nici nu s-a desfătat de viaţa 
veşnică" 695 . 

Experienţa euharistică, în concluzie, nu înseamnă o 
luare scriptică la cunoştinţă despre ce se întâmplă atunci 
când te împărtăşeşti, ci constă în înţelegerea a ceea ce se 
petrece cu noi în actul unirii sacramentale cu Domnul. 

Reala unire cu Hristos Dumnezeu înseamnă să simţim 
dumnezeirea Lui în noi, slava Sa, să ne îndumnezeim 
permanent şi să fim conştienţi de îndumnezeirea graduală, 
zilnică a fiinţei noastre. 

Sfântul Simeon accentuează în teologia sa euharistică 
identitatea de experienţă dintre vederea extatică şi 
împărtăşirea euharistică, la care suntem chemaţi in corpore 
şi care reprezintă manifestarea reală a eclesialităţii vieţii 
noastre. A fi în Biserică, ne spune el, înseamnă a trăi prin 
toţi porii fiinţei noastre minunea îndumnezeirii noastre, 
adică deplina noastră racordare la viaţa Treimii. 695 Epistole, IV, apud. Ică jr. 3, p. 352-353. 189 2. 6. 3. Sfânta Spovedanie şi trăirea interioară a 
harului 

Deşi avem tendinţa să evaluăm numai Epistolele 1 şi 2 
pentru a găsi amănuntele legate de Taina Sfintei Spovedanii 
în opera simeoniană, totuşi o cercetare amănunţită a operei 
sale ne demonstrează, că Simeon a prezentat nu numai 
pocăinţa ca Taină, ci şi pocăinţa ca parte componentă a 
ascezei. El vorbeşte despre căinţă, despre pocăinţă ca stare 
interioară duhovnicească atât înainte, în şi după spovedania 
sacramentală, antecedenţă împărtăşirii cu Sfintele Taine, 
prezentă în noi, când ne împărtăşim, dar şi posterioară 
acestei uniri reale cu Domnul. 

Simeon nu putea să aibă o conştiinţă vagă a 
păcătoşeniei proprii şi nici nu putea stipula o emancipare 
faţă de actul sacramental al mărturisirii păcatelor, atâta timp 
cât, pentru el, păcatul era un virus mortal, care ne-a afectat 
întreaga fiinţă şi fără curăţirea de păcate nu se poate ajunge 
la vederea lui Dumnezeu. 

în Imnul 34 el spune cu durere, că „aceia care au 
păcătuit au dus spre stricăciune nu numai trupul, dar şi însuşi 
sufletul lor şi... suntem stricăcioşi şi cu trupul şi cu sufletul, 
ca unii ce suntem ţinuţi în acelaşi timp de stricăciunea morţii 
înţelese cu mintea [tou vot|toîj Gavatou], cât şi de cea a 
păcatului" 696 . 

Dar cei care au păcătuit suntem noi toţi, întreaga 
umanitate, din care Simeon nu se exclude nicidecum, ci se 
vede ca cel mai păcătos dintre toţi. Universalismul păcatului 
revendică universalismul soteriologiei personale 697 iar 
vederea păcatelor nu e numai o rememorare a greşelilor 
noastre, ci şi o harismă: „sufletul care a început să fie aprins 
de [harul] dumnezeiesc vede mai întâi în sine însuşi 
întunecimea patimilor [tgov ttocGgov (6(f)ov] ridicându-se ca 
un fum în focul Duhului şi vede ca într-o oglindă negreala 
produsă în el de către fum şi se tânguieşte şi simte că spinii 696 SC 174, Imne, XXXIV, 36-40, p. 430 / Ică jr. 3, p. 204. 

697 Părintele Duse spunea, într-un articol despre vederea luminii la Sfântul Simeon, 
că acesta „surprinde deodată minusul ontologic al fiinţei umane în separaţia sa de 
Dumnezeu, [cât] şi integritatea sa prin relaţia conştientă şi iubitoare cu Dumnezeu 
prin harul îndumnezeitor", cf Pr. Drd. Călin-Ioan Duse, Vederea luminii 
dumnezeieşti după Sfântul Simeon Noul Teolog, în „Teologia" IV (2000), nr. 4, p. 
118. 190 gândurilor şi vreascurile prejudecăţilor se aprind şi se prefac 
desăvârşit în cenuşă" 698 . 

Pentru că păcatul este intrat în fiecare fibră a fiinţei 
noastre, puterea curăţitoare a harului este simţită prin 
pocăinţă ca aceea, care ne regenerează în mod total. Sfântul 
Simeon e atent la conştiinţa păcatului pe care trebuie să o 
avem. El ştia că nu ne putem curaţi de păcate, dacă nu 
simţim în fiinţa noastră păcatul, dacă nu ştim de ce trebuie 
să ne lepădăm în mod real. 

Pentru că simţirea harului este o prezenţă interioară, 
Simon insistă tot la fel de mult şi pe simţirea interioară a 
păcatelor, care sunt realităţi interioare, palpabile pentru 
conştiinţa noastră şi nu sunt nişte invenţii ale propriei 
noastre fantezii sau reminiscenţe ale unui mentalităţi de ev 
mediu întunecat. 

Păcatele sunt prezenţe interioare şi de aceea, Părintele 
nostru atenţionează asupra faptului de a nu fi desconsiderate 
aceste prezenţe fatidice pentru sănătatea şi viaţa noastră: 
„cunoaşteţi că cei ce nu se căiesc şi nu păzesc întocmai şi cu 
frică multă poruncile Lui nu vor avea niciun folos, ci 
Dumnezeu îi va pedepsi pe ei cu mult mai rău decât pe 
neamurile păgâne şi pe cei nebotezaţi. 

Nu vă înşelaţi, fraţilor, şi niciun păcat să nu vi se pară 
mic şi să nu fie dispreţuit de către voi, ca şi cum n-ar face o 
atât de mare vătămare sufletelor noastre. Fiindcă robii 
recunoscători [ai Stăpânului, adică Sfinţii] nu cunosc vreo 
deosebire între un păcat mic şi un păcat mare, ci, chiar dacă 
aceştia cad numai cu privirea sau gândul sau cuvântul, 
socotesc că au căzut din iubirea lui Dumnezeu, lucru care, 
sunt convins, e şi adevărat. 

Fiindcă cel ce cugetă un lucru mic în afara voinţei lui 
Dumnezeu şi nu se căieşte de îndată, alungând atacul 
gândului, ci primeşte şi ţine acest gând, acesta i se socoteşte 
păcat, chiar dacă nu ştie că acesta e un lucru rău [to nev ev 

1 > ~ \ T 1 > r -155699 

or/voia toi) kockov eivoa touto AoYi(eToaJ 

Scrupulozitatea vizavi de păcate a Sfântului Simeon 
este o harismă dumnezeiască, pentru că numai Duhul Sfânt 
îţi poate arăta, care sunt păcatele tale cu adevărat, care este 
abisul interior al decadenţei tale. 

Chiar dacă noi nu ştim care sunt păcatele şi ce e 
păcatul în faţa lui Dumnezeu şi nu ştim că păcătuim, păcatul 698 SC 129, Disc. etice, VII, 526-531, p. 194 / Ică jr. 1, p. 296. 

699 SC 96, Cat., III, 249-264, p. 300-302 / Ică jr. 2, p. 48. 191 se adânceşte în noi în mod continuu. Părintele nostru cere să 
luăm act, prin pocăinţă, despre adevărata lume interioară a 
fiinţei noastre şi acolo să chemăm Duhul lui Dumnezeu, care 
arde in integralitate, ca un foc dumnezeiesc, spune Simeon, 
toată întunecimea păcatelor noastre. 

De la cunoaşterea păcatelor şi de la plângerea pentru 
ele începe pregătirea noastră pentru mărturisirea 
sacramentală. In cadrul Tainei Mărturisirii trebuie să venim 
cu plângerea pentru păcatele noastre, cu durerea pentru ele şi 
cu simţirea dorului imens după iertarea lui Dumnezeu. 

Finalul Catehezei 3 prezintă pocăinţa ca pe o biruinţă 
continuă a căderii personale şi ca stare îndumnezeitoare 
pentru noi, care este la polul opus al deznădejdii: „rană spre 
moarte este tot păcatul nepocăit [diietavoriToc;] şi 
nemărturisit [ave^ayopeuToc;], precum şi faptul de a cădea 
cineva în deznădejde [âiTOYvcooLv], lucru care ţine de 
alegerea şi voinţa noastră. 

Căci, dacă nu ne-am fi predat pe noi înşine nepăsării 
şi deznădejdii, demonii n-ar fi putut face nimic împotriva 
noastră. Dar chiar şi după ce am fost răniţi [de păcat], dacă 
vrem, ne putem face mai viteji şi mai iscusiţi printr-o 
pocăinţă aprinsă. Căci faptul de a se ridica şi a lupta iarăşi 
după ce au fost răniţi şi au murit e un lucru propriu celor 
foarte viteji şi curajoşi, vrednic şi plin de toată admiraţia. 
Fiindcă a ne păstra nerăniţi nu ţine de noi, dar a fi nemuritori 
şi muritori ţine de noi" 700 . 

Pocăinţa este, la Părintele nostru, coordonata 
interioară a bărbăţiei noastre duhovniceşti, biruinţa continuă 
asupra căderilor personale. Dorul după iertarea lui 
Dumnezeu, de care vorbeam, este exprimat aici cel mai bine, 
pentru că orice biruinţă asupra noastră din partea demonilor 
este un motiv în plus de mobilizare interioară, de ridicare şi 
mai virulentă împotriva propriilor patimi. 

Dar, mai presus de aceasta, la Simeon, pocăinţa şi 
mărturisirea sacramentală a păcatelor (pentru că el nu le 
desparte niciodată), ne fac nemuritori, adică ne păstrează în 
slava lui Dumnezeu. 

în Cateheza 4 Simeon subliniază prezenţa interioară a 
harului în cadrul pocăinţei şi rolul lacrimilor în mântuirea 
personală: toate cele ale curăţirii de patimi „le lucrează 700 Idem, Cat., III, 347-358, p. 308 / Idem, p. 51. 192 dumnezeiescul foc al străpungerii împreună cu lacrimile sau 
mai degrabă prin lacrimi. 

Dar fără lacrimi. . .niciun lucru din acestea nu s-a făcut 
şi nici nu se va face cândva în noi înşine sau în oricare altul. 
[...] [Căci] fără lacrimi şi fără străpungere necontenită nu s- 
a curăţit vreodată vreun om sau s-a făcut Sfânt sau a primit 
Duhul Sfânt sau a văzut pe Dumnezeu sau L-a cunoscut 
sălaş luindu- Se în el sau L-a văzut pe Acesta vreodată 
sălăşluind întreg în inima lui, fără să fi premers căinţa şi 
străpungerea şi lacrimi necontenite, ţâşnind pururea ca dintr- 
un izvor, ca să inunde şi să spele casa sufletului şi să o 
scalde în rouă şi să răcorească sufletul cuprins şi aprins de 
focul cel neapropiat [I Tim. 6, 16]" 701 . 

Harul dumnezeiesc se primeşte şi se păstrează în noi 
prin pocăinţă şi pocăinţa este drumul spre vederea lui 
Dumnezeu. Iertarea este cerută prin pocăinţă şi iertarea 
înseamnă primirea şi mai abundentă a harului în noi, fără de 
care nu suntem mădulare vii ale lui Hristos. 

La Părintele nostru pocăinţa şi iertarea sacramentală a 
păcatelor noastre şi plânsul necontenit pentru golătatea 
noastră interioară sunt aidoma unor porţi ale altarului, care 
ni se deschid spre unirea noastră sacramentală cu Hristos, 
Dumnezeul nostru: 

„Sfintele Sfinţilor!, zic în fiecare zi unii şi vestesc 
celorlalţi strigând cu glas mare. [...] Iar ceilalţi îi aud pe 
aceia zicând acestea. Ce este, deci? Cine nu e Sfânt e, oare, 
şi nevrednic? Nu! 

Dar cine nu vesteşte [e^YY^lcov] în fiecare zi cele 
ascunse ale inimii sale, cine nu arată pocăinţă vrednică 
[lieravoiav d£iav] pentru ele şi pentru toate cele făcute întru 
neştiinţă, cine nu plânge pururea şi nu umblă mâhnindu-se şi 
nu străbate cu râvnă cele zise mai înainte, acesta nu e 
vrednic. 

Iar cine face toate acestea şi-şi petrece viaţa în suspine 
şi lacrimi e foarte vrednic să se facă părtaş de aceste 
dumnezeieşti Taine nu numai în zi de sărbătoare, ci în 
fiecare zi, şi, chiar dacă e lucru îndrăzneţ a spune aceasta, 
încă de la începutul căinţei şi întoarcerii lui. 

Fiindcă acesta este iertat, ca unul care vrea să stăruie 
până la sfârşit în fapte ca acestea, umblând în smerenie şi în 
inimă zdrobită [Ps. 50, 10]. Căci făcând aşa şi fiind astfel, îşi 701 Idem, Cat., IV, 439-452, p. 350 / Idem, p. 65-66. 193 luminează sufletul în fiecare zi [4KjOTi(eToa xr\v il/i^v 
6or||j,epai], ajutat la aceasta de împărtăşirea celor Sfinte şi se 
înalţă mai repede spre o curăţie şi sfinţenie desăvârşită" 702 . 

Mărturisirea zilnică a păcatelor, îmbinată cu 
împărtăşirea zilnică cu Hristos euharistie, este pentru 
Simeon o trăire autentică a stării de pocăinţă dar şi de 
împlinire duhovnicească. 

Vrednicia noastră în faţa împărtăşirii cu Domnul nu 
sunt faptele noastre bune, ci recunoaşterea de sine, 
recunoaşterea sărăciei noastre duhovniceşti în faţa 
abundenţei Sale negrăite. 

Cel care se integrează în pocăinţă, ca în fluxul normal 
al vieţii sale, este pentru Simeon vrednic de împărtăşirea 
zilnică cu Domnul, pentru că iertarea lui înseamnă reala 
asumare a neputinţei proprii. Pentru această asumare 
continuă, în care nu se strecoară niciun pic de îndreptăţire de 
sine, el se luminează zilnic prin împărtăşire şi se înalţă rapid, 
foarte repede, spre o sfinţenie desăvârşită. 

Sfântul Simeon nu face altceva în acest pasaj decât să 
ne transmită totala sa cufundare în comuniunea euharistică şi 
extatică cu Dumnezeu. El însuşi era cel care practica 
mărturisirea păcatelor şi împărtăşirea curentă cu Hristos 
euharistie şi, în acelaşi timp, el era umplut de vederi 
dumnezeieşti, care duceau la o sporire uluitoare, în scurt 
timp, a vieţii sale. Sfântul Simeon este un recordman 
autentic al experienţei euharistice şi extatice, pentru că el a 
dovedit prin sporirea sa, că aceste două căi sunt conexe şi că 
Biserica este cadrul experienţei slavei lui Dumnezeu şi a 
sporirii, uluitor de rapide, în sfinţenie. 

Pocăinţa atrage şi păstrează în noi harul dumnezeiesc, 
însă simţirea interioară a harului ţine, în acelaşi timp, şi de 
iertarea sacramentală. 

Prin pasajul din Cateheza 33, pe care îl vom cita 
imediat, trecem de la pocăinţa ca stare habituală, 
efervescentă a creştinului ortodox la problematica referitoare 
la preotul spoveditor şi la simţirea harului, atât în preot, cât 
şi în cel care se spovedeşte la el. 

In cateheza mai sus amintită, Părintele nostru 
creionează în mod antitetic, profilul duhovnicesc al 
adevăratului preot duhovnic: „cel căruia i se pare că are întru 
sine - dacă aceasta e cu putinţă - toate virtuţile, dar nu are în 702 Idem, Cat., IV, 604-622, p. 362-364 / Idem, p. 70-71. 194 el lumina Duhului Sfânt, nici nu vede bine faptele lui, nici 
nu este încredinţat în chip desăvârşit, dacă ele sunt pe placul 
lui Dumnezeu, acela nu e vrednic să primească gânduri 
străine [oi)8e Xoyioţiobc, âXXoxpiovQ koxiv âvadexeoQai 
aE,ioc,], chiar dacă ar fi făcut de oameni patriarh, până ce nu 
va avea lumina strălucind întru sine. 

Căci zice Hristos: „Umblaţi până când aveţi lumina, 
ca să nu vă prindă întunericul. Iar cel ce umblă întru 
întuneric nu ştie unde merge [In. 12, 35]" 703 . 

Nu pot spovedi, spune Sfântul Simeon, preoţii sau 
ierarhii, care nu simt în ei pe Cel care iartă sau prin care ei 
iartă, adică pe Duhul. Vrednicia de duhovnic e dată de 
Dumnezeu ca o harismă, printr-o viaţă virtuoasă şi prin 
încredinţarea interioară, că Dumnezeu binevoieşte întru noi. 

Relaţia de comuniune personală cu Dumnezeu şi 
prezenţa harului şi a luminii în fiinţa noastră sunt cele care 
ne garantează nouă, ca preoţi duhovnici, reala curăţire şi 
vindecare a celor ce se spovedesc la noi, pentru că prin 
Duhul realizăm toate operaţiile de renovare interioară ale 
creştinilor. 

De aceea, Simeon îndeamnă clerul Bisericii, în 
integralitatea sa, să întrebe pe bătrânii şi arhiereii Bisericii, 
ca să învăţăm 704 , cum să ne facem „asemenea cu Dumnezeu 

-7AC 

prin experienţă" . Pentru el experienţa duhovnicească este 
cadrul interior în care trebuie să primim hirotonia şi numai 
prin Duhul putem să vedem şi să curăţim de păcate pe cei 
care ni se spovedesc nouă. 

Părintele nostru nu contestă hirotonia sacramentală a 
celor nevrednici şi prezenţa lor în Biserică (pentru că tocmai 
împotriva neîndreptării lor şi vorbea), ci el subliniază faptul, 
că vredniciile / demnităţile apostolice [tgov diToaToXiKCov 
a£ia)|j,aT(jOv] 706 , pe care le primim prin hirotonie, nu sunt 
primite cu adevărat în fiinţa noastră, dacă nu avem şi 
desăvârşirea interioară pe care acestea ni le cer, adică 
cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu [tou OeoO nuarripiGov] 707 , 
a drumului îndumnezeirii personale. 

Există, aşadar, pentru Simeon, membri ai clerului, 
care au intrat prin hirotonia de la oameni, cum spune el, fără 703 SC 1 13, Cat., XXXIII, 33-43, p. 250-252 / Idem, p. 339. 

704 Idem, Cat., XXXIII, 218-221, p. 264 / Idem, p. 344. 

705 Idem, Cat., XXXIII, 221, p. 264 / Ibidem. 

706 Idem, Cat., XXXIII, 223, p. 264 / Idem, p. 345. 

707 Idem, Cat., XXXIII, 224, p. 266 / Ibidem. 195 să primească şi simţirea harului în fiinţa lor, simţirea 
conştientă, neîntreruptă, îndumnezeitoare, adică şi hirotonia 
lui Dumnezeu şi aceştia slujesc cele ale Stăpânului, fără ca 
să simtă în mod activ, cum se îndumnezeiesc, prin harul lui 
Dumnezeu şi cum îndumnezeiesc şi pe cei cărora ei le 
slujesc. 

Părintele nostru face, pe drept, această distincţie 
fundamentală între membrii clerului hirotonit legal, pentru 
că nu putea stipula [cum n-a făcut-o nici la Botez sau în 
cadrul discuţiei despre împărtăşirea sacramentală] o primire 
şi o lucrare a Tainei, fără ca cel care o săvârşeşte sau cel 
care o primeşte să nu simtă nimic în cadrul ei. 

Pentru Simeon o Sfântă Taină este experiată personal 
în mod real, prin ea ne unim cu slava lui Dumnezeu şi toţi 
participanţii la ea, adică atât clericii cât şi credincioşii, 
trăiesc din plin iradierea ei îndumnezeitoare. 

Pe baza realităţii vii şi plenare a experienţei 
sacramentale, Simeon va vorbi despre harisma iertării de 
păcate, unde se îmbină atât iertarea sacramentală, de facto, 
cât şi abilitatea duhovnicească de a integra pe cel care s-a 
spovedit în procesul curăţirii lui depline de patimi. 

în finalul Discursului 15 etic, punând în antiteză 
interioritatea preotului duhovnic nevrednic cu a celui în care 
sălăşluieşte Duhul lui Dumnezeu şi Care este însăşi 
vrednicia lui preoţească, Părintele nostru spune: 

„Dacă cel ce se linişteşte şi întâi- stătătorul altora şi 
învăţătorul altora nu ştie toate acestea [ale îndumnezeirii] 
de-a fir a păr, atunci nici cel ce pare că se linişteşte nu este 
isihast, ci sade în neştiinţă, închis numai cu trupul şi nici cel 
ce pare că e întâi-stătător nu e întâi- stătător, ci, umblând în 
calea pe care nu o ştie, sau mai degrabă, în afara acestei căi, 
îi aruncă împreună cu el în prăpastia focului veşnic. 

Nici cel ce pare că învaţă nu este învăţător al altora, ci 
e un mincinos şi un înşelător, pentru că nu are în el 
adevărata înţelepciune, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar 
ce trebuie spus oare despre unii ca aceştia în ceea ce priveşte 
[puterea] de a lega şi dezlega [tou 8ea|ieiv Km Xueiv], când 
cei ce au în ei înşişi pe Duhul Sfânt, Care iartă păcatele, 
tremură să nu facă ceva împotriva gândului Celui ce este în 
ei şi grăieşte în ei? Dar cine este atât de nebun şi luat de o 
îndrăzneală atât de mare, încât să spună şi să facă lucrurile 196 Duhului mai înainte de a primi Duhul şi să săvârşească cele 
ale lui Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu?" . 

Se observă foarte limpede faptul, că Simeon vorbeşte 
aici despre simţirea Duhului, în ei înşişi, de către clerici şi 
despre o reală purtare a harului preoţiei, întru conştientă, de 
către fiecare în parte. 

Hirotonia, aşa după cum a trăit-o Simeon, înseamnă 
venirea reală, simţită interior, conştientizată a Duhului Sfânt 
în cadrul hirotoniei legale, când stăm în genunchi, sub 
mâinile arhiereului hirotonitor şi păstrarea, de-a lungul 
întregii noastre vieţi, a simţirii reale a acestui foc 
dumnezeiesc, care a coborât peste noi atunci. 

Pentru că Simeon experiase în mod real şi experia 
prezenţa şi lucrarea harului hirotoniei întru el şi în cei pe 
care îi păstorea şi îi creştea întru duhovnicie, el ştia că 
aceasta este şi trebuie să fie o experienţă comună, cotidiană, 
pentru fiecare cleric hirotonit, de Hristos, în Biserică. 

Simţirea harului, repetă întruna Simeon, este 
adevărata împărtăşire de Dumnezeu şi de Tainele Bisericii 
Sale şi fără aceasta nu există viaţa creştină, ci un surogat de 
viaţă, o pseudo viaţă bisericească, trăită în mod parazitar. 

Tocmai de aceea, Simeon cere de la sine şi de la toţi 
membrii Bisericii o experienţă reală cu Dumnezeu, care se 
face prin pocăinţă continuă: 

„Căci nu s-a auzit vreodată, nici nu stă scris în 
dumnezeieştile Scripturi să primească cineva păcatele altuia 
şi să dea seamă pentru el, fără ca acela care a păcătuit să fi 
arătat mai întâi roade vrednice de pocăinţă, proporţional cu 
felul păcatului şi fără să fi pus la baza ei ostenelile lui" 709 . 

Dacă profilul adevăratului preot duhovnic trebuie să 
fie acela al unui purtător al Duhului întru conştientă, profilul 
adevăratului penitent este acela al unui lucrător împreună cu 
Duhul la îndreptarea de sine. 

Ambii membri umani ai Tainei Sfintei Mărturisiri 
sunt, în teologia simeoniană, conştienţi de prezenţa harului 
în fiinţa lor şi de necesitatea absolută a iertării lui 
Dumnezeu, resimţită ca umplere abundentă de Duhul Sfânt. 

Relaţiile lor personale cu Dumnezeu se întretaie cu 
relaţia lor de duhovnic - fiu duhovnicesc, făcând din aceasta 
din urmă cea mai expresivă relaţie inter-umană, 
fundamentată pe prezenţa harului Treimii în viaţa lor, dar şi 708 SC 129, Disc. etice, XV, 180-196, p. 456-458 / Ică jr. 1, p. 405-406. 

709 Epistole, I, apud. Ică jr. 3, p. 309. 197 pe aceea a conştiinţei responsabilităţii comune pentru 
mântuirea lor. 

Orice detaliu al relaţiei cu Dumnezeu şi al relaţiilor pe 
care le implică duhovnicia stă în teologia simeoniană sub 
pecetea prezenţei harului şi a celei mai mari şi plenare 
împliniri personale. 

Sfântul Simeon cere experienţă duhovnicească de la 
preotul duhovnic. Duhovnicul nu poate fi „unul 
neexperimentat, ca nu cumva prin multa tăiere şi prin 
tăieturile şi arderile ne la vremea lor să te arunce în adâncul 
disperării sau prin compătimirea lui peste măsură să te lase 
bolnav... şi aşa să te predea osândei veşnice" 710 . El trebuie 
să ştie să canonisească în mod corect pe fiii săi duhovniceşti, 
prin faptul că vede, prin Duhul, adevărata lor interioritate şi 
posibilitate de înţelegere şi îndreptare. 

711 

Dar duhovnicul autentic, ca mijlocitor la Dumnezeu 
a fiilor săi, poate face aceasta în mod real, adică sesizând 
interior dorinţa lui Dumnezeu cu aceia, tocmai pentru că este 
plin de Duhul Sfânt şi a cunoscut întru simţirea sufletului, că 

a 717 

este iubit ca un prieten de împăratul a toate . 

Pentru Părintele nostru, duhovnicul este cel care a 
câştigat îndrăznire reală către Dumnezeu prin sudorile 
ne voinţelor sale şi care a devenit un mijlocitor autentic la 

71 3 

Dumnezeu datorită comuniunii cu Acesta . 

El ştie şi simte, că este în el Duhul lui Dumnezeu şi în 
acelaşi timp, prin Acesta, poate să vadă sufletele celorlalţi şi 
se poate ruga pentru ei cu autenticitatea unui mijlocitor real. 
Dar duhovnicul-mijlocitor către Dumnezeu nu numai că cere 
milă pentru fiii Săi, dar o şi primeşte întru conştientă, 
văzând, în mod haric, îndreptarea sau neîndreptarea fiilor 
săi. 

Pasajele din Epistola 1, care deranjează în mare 
măsură pe reprezentanţii teologiei non-experimentale, se 
referă la transmiterea harismei iertării păcatelor în Biserică. 

Primul dintre ele este acesta: „Că e îngăduit unui 
monah, care nu are preoţie, să ne mărturisească, acest lucru 
îl vei afla fâcându-se de către toţi, de când a fost dată de 
Dumnezeu moştenirii Lui haina şi ţinuta pocăinţei şi s-au 710 Idem, I, apud. Idem, p. 310. 

711 Idem, I, apud. Idem, p. 311. 

712 Idem, I, apud. Idem, p. 31 1-312. 

713 Idem, I, apud. Idem, p. 312. 198 numit monahi, precum stă scris în de-Dumnezeu-insuflatele 
scrieri ale Părinţilor. . . 

înaintea acestora însă, numai arhiereii au primit 
puterea de a dezlega şi lega prin succesiune de la 
dumnezeieştii Apostoli. Odată cu trecerea timpului arhiereii 
devenind netrebnici, această înfricoşătoare întreprindere a 
trecut la preoţi, care aveau o viaţă neprihănită şi s-au 
învrednicit de harul dumnezeiesc. După care şi aceştia 
ajungând amestecaţi, şi atât arhiereii, cât şi preoţii 
asemănându-se restului poporului şi celor mulţi care cad, ca 
şi acum, în duhul rătăcirii şi al grăirii deşarte şi pier, ea a 
trecut, precum s-a zis, la poporul ales al lui Dumnezeu, adică 
la monahi, nu fiindcă ar fi fost luată de la preoţi sau arhierei, 
ci fiindcă aceştia s-au înstrăinat pe ei înşişi de ea" 714 . 

Pasajul prezentat, citit prin imersiune în logica sa 
interioară, ne vorbeşte nu de o trecere, in corpore, 
sacramentală, a puterii de a ierta păcatele de la arhierei la 
monahi, ci de o trecere, preponderentă, identificabilă 
istoric, a simţirii harului de la arhierei, apoi la preoţi şi, în 
cele din urmă, la monahi şi am spune noi, astăzi, la poporul 
Bisericii. 

Şi nu e vorba aici de o transformare a preoţiei 
sacramentale într-o preoţie populară, a tuturor credincioşilor, 
ca în protestantism (cum s-ar dori să se interpreteze acest 
pasaj şi cele pe care le vom cita în prelungirea acestuia), ci 
de păstrarea în Biserică a harismei şi a ştiinţei curăţirii 
autentice de păcate, pe care o au şi o cunosc Părinţii 
harismaţi, purtători de Dumnezeu, care, prin primirea 
mărturisirii gândurilor şi prin înscrierea credincioşilor în 
actul ascezei continue, sub povăţuirea lor, îi fac să se 
curăţească, în mod real, de patimi. 

Sfântul Simeon, ca preot autentic al Bisericii, care a 
simţit şi a văzut venirea harului preoţiei peste el la 
hirotonirea sa, nu putea să nege hirotonia şi hirotesia sa întru 
duhovnic, adică venirea Duhului în fiinţa sa, când el a 
experiat-o într-un mod direct şi plenar. 

Insă nici nu putea să nege realitatea istorică a Bisericii 
şi nici noi nu putem face aceasta, atâta timp cât este mai 
mult decât evident, că nu toţi cei care sunt hirotoniţi simt şi 
prezenţa Sfântului Duh în ei sau au viaţă de Sfinţi. 714 Ibidem, apud. Ibidem. 199 Când el vorbeşte de puterea de a lega şi a dezlega 
păcatele nu se referă la actul hirotesic, prin care un preot 
devine şi duhovnic [simţit ca un act sacramental pur formal, 
dacă nu simţim cum lucrează Duhul Sfânt prin noi], ci la 

-71 C 

harisma pe care Domnul a dat-o Apostolilor şi pe care 
aceştia au conştientizat-o printr-o viaţă de adâncă 
sfinţenie 716 . 

Sfinţenia personală, vrea să spună Sfântul Simeon, 
este cea care primeşte harisma iertării păcatelor. 

Redăm al doilea pasaj din Epistola 1, care merge pe 
aceeaşi linie interioară a primirii harismei [nici nu poate fi 
altfel] şi care nu poate fi înţeles în mod autentic, până nu 
vedem toată silogistica simeoniană pe această temă: 

„Sfinţii Apostoli au transmis, prin succesiune, această 
autoritate celor ce deţineau scaunele lor... şi ucenicii 
Domnului au păzit cu exactitate această autoritate. Dar, după 
cum am spus, o dată cu trecerea timpului, cei vrednici s-au 
amestecat cu cei nevrednici... [încât mulţi s-au arătat] 
fâţărnicind ipocrit virtutea. 

Căci, de când cei ce deţineau scaunele Apostolilor s- 
au arătat trupeşti şi iubitori de plăcere şi de slavă şi au 
înclinat spre erezii, harul dumnezeiesc i-a părăsit şi această 
autoritate a fost luată de la ei. De aceea, lăsând ei şi toate 
celelalte pe care trebuie să le aibă cei ce slujesc Cele Sfinte, 
li s-a cerut numai să fie ortodocşi. 

Dar eu cred că nu erau nici măcar aceasta. Căci 
ortodox nu e numai cel ce nu introduce dogme noi în 
Biserica lui Dumnezeu, ci şi cei ce şi-au agonisit o viaţă în 
acord cu cuvântul cel drept [al învăţăturii]. Pe unul ca acesta 
patriarhii şi mitropoliţii din diverse timpuri, fie l-au căutat 
dar nu l-au găsit, fie găsindu-1 l-au preferat în locul lui pe cel 
nevrednic, cerându-i numai să expună, în scris, simbolul 
credinţei şi acceptând numai acest lucru: ca el să nu fie 
niciun zelos pentru bine, nici să lupte cu cineva din pricina 
răului, pretinzând că aşa se menţine pacea în Biserică - lucru 
care însă e mai rău, decât orice duşmănie şi pricină de mare 
neaşezare. 

Din această pricina deci, preoţii s-au făcut netrebnici 
şi au ajuns ca poporul... cunoscându-şi şi acoperindu-şi unii 
altora patimile, au ajuns mai răi decât poporul, iar poporul 
mai rău decât ei. 715 Idem, I, apud. Idem, p. 313. 

716 Idem, I, apud. Idem, p. 314. 200 Dar unii din popor s-au arătat mai buni chiar decât 
mulţi preoţi, luminând în acea beznă lipsită de lumină ca 
nişte cărbuni. [...] Şi, fiindcă între oameni a rămas numai 
ţinuta şi haina preoţiei, darul Duhului a trecut la monahi, ca 
la unii care au venit prin fapte la viaţa Apostolilor, şi 
[aceasta] s-a făcut cunoscut prin semne. Dar şi aici diavolul 
a lucrat cele ale sale... şi monahii au ajuns netrebnici şi s-au 
făcut cu totul nemonahi. 

Aşadar nici monahilor numai cu haina, nici celor 
hirotoniţi şi înscrişi în treapta preoţiei, nici celor cinstiţi cu 
demnitatea arhieriei, adică patriarhilor, mitropoliţilor şi 
episcopilor nu li s-a dat de la Dumnezeu pur şi simplu, aşa, 
numai din pricina hirotoniei şi a demnităţii ei şi puterea de a 
ierta păcatele - să nu fie! - , ci li s-a îngăduit numai să 
slujească Cele Sfinte, şi socot, că multora din aceştia, nici 
măcar aceasta - ca nu cumva, iarbă fiind, să nu fie arşi! - ,ci 
numai acelora, care între preoţi, arhierei şi monahi se 
numără prin curăţie împreună cu corurile ucenicilor lui 
Hristos" 717 . 

Decadenţa majorităţii membrilor Bisericii este 
explicată de Părintele nostru prin prisma pierderii simţirii 
harului, care s-a îndepărtat de ei, pentru că nu au o viaţă de 
sfinţenie. 

Se observă că Simeon nu are accente de protestant 
avânt le temps, prin care să ceară desfiinţarea preoţiei 
sacramentale, ci el arată că, deşi, în mod funcţional, Biserica 
are ierarhie sacramentală şi respectă o anumită conduită 
ortodoxă şi o anume conformitate, mai mult formală, cu 
ortodoxia credinţei Bisericii, decât experiată personal, puţini 
sunt aceia, care au o viaţă sfântă şi simt ce se petrece cu ei în 
Taina hirotoniei sau în toate Tainele şi slujbele Bisericii. 

Dar, în acelaşi timp, pe măsură ce Simeon constată 
lipsa experienţei harice la membrii clerului contemporan 
sieşi, el nu propovăduieşte o părăsire a Bisericii de către 
Duhul şi nicio pierdere cu totul a realităţii sfinţeniei din 
Biserică, atâta timp cât viaţa sa şi experienţele sale mistice 
dovedesc o puternică racordare la viaţa Treimii şi la viaţa 
Bisericii. 

El nu are o teologie eclesiologică vidată de sfinţenie, 
după cum vom vedea într-o secţiune ulterioară, şi nici nu 
vede o rupere a Bisericii, din timpul său, de viaţa iniţială a 717 Idem, I, apud. Idem, p. 314-315. 201 Bisericii sau de acţiunea directă a Prea Sfintei Treimi. 
Sfântul Simeon nu are o vocaţie de protestatar, după cum ar 
vrea să-1 scoată o hermeneutică protestantă, ci una de Teolog 
mistic, de verbalizator al sfinţeniei vieţuirii creştine în 
Biserică, care este proprie şi absolut necesară în orice secol. 

în al treilea pasaj pe care îl vom cita din Epistola 1 , se 
va vedea şi mai bine modul în care Simeon a restaurat pentru 
generaţia sa şi pentru a noastră, înţelegerea puterii de a ierta 
păcatele, sub ambele dimensiuni, adică nu doar istorică şi 

7 IR 

nu doar harismatică, ci istorico-harismatică : cel care a 
ascultat de părintele său duhovnicesc şi a „scuipat pe toată 
slava din lume... realizând toată virtutea pe care o auzim 
citindu-se în Sfintele Scripturi şi a străbătut de asemenea 
toată făptuirea celor bune, a cunoscut în fiecare zi progresul, 
schimbarea, treapta [pe care o are] şi a fost luat spre 
înălţimea slavei dumnezeieşti. . . [acela poate] să se cunoască 
pe sine însuşi că a ajuns părtaş al lui Dumnezeu şi al 
harismelor Lui şi va fi cunoscut aşa şi de cei ce văd bine, ba 
chiar şi de cei cu vedere slabă. [. . .] 

Căci toţi cei care au păzit... poruncile lui Dumnezeu 
până la moarte... [şi-au găsit sufletele lor] în lumina gândită 
cu mintea şi aşa, în această lumină, au văzut Lumina cea 
neapropiată, pe Domnul însuşi. [. . .] 

[Pentru că Hristos vine la] cei ce-L caută, cum ştie 
numai El însuşi... [şi le dăruie] harul de a-L vedea pe El 
însuşi. Aceasta înseamnă a-ţi găsi sufletul: a vedea pe 
Dumnezeu, a ajunge în lumina Lui mai înalt decât toată 
creatura văzută, şi a-L avea Păstor şi învăţător pe 
Dumnezeu, de la care va cunoaşte, dacă vrei, şi puterea de a 
dezlega şi lega şi, cunoscând-o exact, se va închina Celui ce 
i-a dat-o şi o va comunica celor ce au nevoie de ea. 

Unora ca acestora ştiu, copile, că li se dă puterea de a 
dezlega şi lega de către Dumnezeu Tatăl şi Domnul nostru 
Iisus, prin Duhul Sfânt: celor ce sunt fii ai Lui prin înfiere, 
Sfinţi şi robi ai Lui. 

Unui părinte ca acesta [Sfântului Simeon Evlaviosul] 
i-am fost ucenic şi eu. El n-avea hirotonia de la oameni, dar 718 Părintele Duse nota într-un articol despre Sfânta Spovedanie la Sfântul Simeon, 
că „pentru el Spovedania constituia un tot indivizibil, un act harismatic", pentru că 
pocăinţa, aşa cum o vedea Simeon, ca „stare permanentă" sau ca pe o realitate 
personală cu „caracter eshatologic" „este cea care duce la teologie, înţeleasă aici ca o 
contemplaţie a lui Dumnezeu, atinsă pe treptele cele mai înalte ale curăţiei şi 
nepătimirii", cf. Pr. Lect. Drd. Călin-Ioan Duse, Taina Sfintei Spovedanii la Sfanţul 
Simeon Noul Teolog, în „Orizonturi teologice" II (2001), nr. 1, p. 115, 107**, 108. 202 m-a înscris în ucenicie cu mâna sau cu Duhul lui Dumnezeu 
şi mi-a poruncit mie, celui pus de mult în mişcare spre 
aceasta, cu dorinţă tare, de către Duhul Sfânt, să primesc 
frumos hirotonia de la oameni, după modelul urmat de 
obicei" 719 . 

Se observă din această citaţie ultimă, că Simeon cere 
de la aceia, care vor să intre în ierarhia sacramentală a 
Bisericii experienţa primirii Duhului, adică a vederii luminii, 
pentru a primi, mai apoi, şi hirotonia legală. 

Părintele duhovnic trebuie să aibă, în acelaşi timp, 
hirotonie sacramentală legală şi, totodată, hirotesie legală 
întru duhovnic, dar şi prezenţa interioară, conştientizată a 
Sfântului Duh, prin Care are, cu adevărat, puterea de a lega 
şi dezlega păcatele oamenilor. 

în ultima parte a pasajului citat se vede, cum harisma 
iertării, de care vorbeşte Simeon, nu este cea sacramentală, 
prin care preotul dezleagă sau leagă păcatele oamenilor, ci, 
mai degrabă, este puterea harismatică de a introduce pe 
cineva, prin Duhul, în adevărata experienţă a curăţirii de 
patimi. 

Sfântul Simeon Evlaviosul nu era preot, spune 
Simeon, dar 1-a introdus, prin Duhul, în comuniunea cu 
Dumnezeu, Care ne curăţeşte de patimi. Părinţii harismaţi de 
care vorbeşte Simeon aici, cei care au puterea de a lega şi 
dezlega, pot fi şi din afara clerului, dintre monahi şi mireni, 
dar această putere de a lega şi dezlega nu este cea 
sacramentală, pe care noi o cunoaştem în Taina Sfintei 
Spovedanii, ci prezenţa în ei a Sfântului Duh, pe care ne-o 
pot transmite şi nouă, de unde ne putem aprinde şi noi 
candela (cum a spus la un moment dat Simeon) şi prin 
aceasta devin adevăraţii noştri curăţitori de păcate. 

Ei ne curăţesc de păcate nu prin iertarea sacramentală 
a Sfintei Mărturisiri, ci tocmai prin contagiune 
duhovnicească, prin primirea de la ei a simţirii harului, care 
este în fiinţa lor şi prin care ne putem curaţi şi noi de păcate. 

Sfântul Simeon este deplin recunoscător Părintelui său 
duhovnicesc, după cum am mai spus, pentru că prin el a 
primit pe Duhul, a dobândit vederea. Intrarea în comuniunea 
cu Dumnezeu, prin ucenicia faţă de un Părinte harismat, 
înseamnă intrarea în iertarea deplină de păcate şi în ştergerea 
cu totul a patimilor. 719 Epistole, I, apud. Idem, p. 316-317. 203 Ne devine, credem noi, foarte evidentă acurateţea 
comentariului nostru, în lumina finalului Epistolei 1 : 

„Să căutăm, deci, mai bine, cu osteneală, astfel de 
bărbaţi, care sunt ucenici ai lui Hristos, şi cu chinul inimii şi 
lacrimi multe să-L rugăm zile întregi, ca să dea jos vălul de 
pe ochii inimilor noastre ca să-i recunoaştem, în cazul în 
care se va găsi unul ca acesta în această generaţie rea şi 
vicleană, pentru ca, găsindu-1, să primim prin el iertarea 
păcatelor noastre, supunându-ne poruncilor şi rânduielilor 
lui din tot sufletul, aşa cum şi acela ascultând cuvintele lui 
Hristos s-a făcut părtaş al harului şi darurilor Lui şi a primit 
de la El puterea de a dezlega şi lega păcatele aprins fiind de 
Duhul Sfânt" 720 . 

Se observă cum Simeon vede puterea de a ierta 
păcatele a Părinţilor harismaţi tocmai în ştiinţa de a conduce, 
spre curăţirea de patimi, prin asceză. Dacă în mod 
sacramental, vrea să ne spună Simeon, primim iertarea 
păcatelor făcute de către noi, Părinţii harismaţi ne învaţă, 
prin Duhul, nu numai cum să ni se curăţească păcatele, dar şi 
cum să ne despărţim interior de patimile noastre, cum să 
ajungem, prin Duhul, la nepătimire şi îndumnezeire. 

însă nu putem, în niciun caz, să acuzăm pe cei doi 
Sfinţi amintiţi, pe Simeon, Părintele, şi pe Simeon Noul 
Teolog, Ucenicul, că au uzurpat demnitatea şi puterea 
harismatică a hirotoniei şi hirotesiei legale, ci, dimpotrivă, 
trebuie să vedem în efortul lor de a reda dreapta, cumpănita 
şi totala înţelegere a harismei iertării de păcate, un efort de 
restaurare, extraordinar de benefic, a înţelegerii harismei 
iertării în Biserică, care presupune, ca Părintele duhovnic să 
fie un Părinte duhovnicesc cu hirotonie legală, dar şi cu 
experienţa reală, copleşitoare a Duhului Sfânt. 

Nu este de ajuns, ne aminteşte Părintele nostru, Noul 
Teolog, să primim hirotonia legală din mâinile unui părinte 
episcop, ci trebuie să primim, şi de la Dumnezeu, 
încredinţarea acestei hirotonii, prin vederea luminii Sale şi 
prin comuniunea profundă cu Dumnezeu, prin care să fim 
gura vorbitoare a lui Dumnezeu în Biserică. 

Simeon conexează iertarea sacramentală cu iertarea de 
păcate prin asceză şi prin vederea lui Dumnezeu. 

în Epistola 2, Simeon debutează cu o discuţie asupra 
epitimiilor, a canoanelor practice date penitenţilor. în faţa 720 Idem, I, apud. Idem, p. 317. 204 spovedaniei sacramentale, spune el, nu trebuie să 
deznădăjduim din cauza mulţimii păcatelor personale, dar 
nici să avem o îndrăzneală necugetată, adică pe aceea de a 
aştepta iertarea păcatelor proprii numai pentru că ne-am 

79 1 

împlinit canonul dat de duhovnic . Iertarea nu vine numai 
pentru împlinirea formală a canonului, ci prin intrarea în 
circuitul cotidian al pocăinţei, unde pocăinţa devine lucrarea 

799 

noastră zilnică . 

Dând exemplele pocăinţei Sfinţilor David, Mânase şi 
Petru, Simeon conchide, că aceştia „au primit iertarea numai 
de la pocăinţa, zdrobirea şi străpungerea [inimii] lor şi de la 
lacrimile pe care le-au vărsat din adâncul sufletului lor şi de 

791 

la osândirea conştiinţei lor" . De aceea, spune el, „iertarea 
păcatelor fiecăruia nu se face din faptele lui, ca să nu se 
laude cineva [Efes. 2, 9], ci din iubirea lui Dumnezeu şi din 
har" 724 . 

Părintele nostru nu abordează spovedania numai din 
prisma mărturisirii păcatelor şi a primirii binecuvântării şi a 
dezlegării preoţeşti, ci el dezbate fondul duhovnicesc al 
iertării, adică acţiunea directă a lui Dumnezeu în iertarea 
păcatelor noastre. 

Dacă adesea Taina Mărturisirii este privită de jos în 
sus, de la iertarea prin duhovnic, care presupune iertarea 
concomitentă din partea lui Dumnezeu, Simeon priveşte 
iertarea păcatelor de sus în jos, adică de la prezenţa harului 
lui Dumnezeu în cel ce se spovedeşte, pe măsura pocăinţei 
lui, care este urmată de dezlegarea de păcate, sacramentală, 
prin duhovnic. 

Mai pe scurt, Simeon cere să simţim iertarea directă a 
lui Dumnezeu prin pocăinţă şi apoi să venim să primim 
dezlegarea de păcate în Taina Sfintei Mărturisiri, resimţită 
ca o iertare deplină şi ca o unire cu Hristos, ca mădular viu 
al Bisericii. 

Astfel asceza şi pocăinţa premerg, însoţesc şi continuă 
starea de eliberare de sub povara păcatelor şi de bucurie 
duhovnicească, adică starea iniţiată de iertarea de păcate 
sacramentală, pe care o integrează în viaţa duhovnicească 
cotidiană. 721 Idem, II, apud. Idem, p. 318. 
22 Ibidem, apud. Ibidem. 

723 Idem, II, apud. Idem, p. 319. 

724 Ibidem, apud. Ibidem. 205 Pocăinţa cere neîntoarcerea la păcatele săvârşite, 
spune Simeon, adică o asceză continuă, o păzire continuă ca 
să trăim în voia lui Dumnezeu iar iertarea deplină, 
resimţită plenar în fiinţa noastră este aceea, când am ajuns să 
urâm în noi păcatul în mod desăvârşit, adică atunci când ne 
întărim în cele bune şi ne-am făcut tari prin diferitele 
încercări ale vieţii noastre 726 . 

Ruperea noastră de păcate 727 , cum spune Simeon, este 
ţinta mărturisirii dese a greşelilor proprii şi, prin ea, cât şi 
prin deasa împărtăşire, ajungem să ne curăţim şi să ne 
sfinţim în mod deplin fiinţa noastră. 

Pentru Simeon, după cum am văzut, iertarea deplină 
are un dublu aspect: simţirea harului şi a iertării din partea 
lui Dumnezeu prin pocăinţă, conexată direct cu simţirea 
iertării sacramentale a păcatelor şi prin privirea epitimiilor 
ca exerciţiu stabil în perimetrul pocăinţei. 

Simeon nu subminează încrederea în hirotonia legală 
a Bisericii şi nici în Taina Sfintei Mărturisiri, ci, dimpotrivă, 
ca preot al Bisericii şi trăitor al Duhului, care a văzut cum 
este hirotonit de Duhul prin mâna episcopului, Simeon cere 
de la toţi viaţă sfântă, adică experienţa Duhului, pentru a 
sluji şi simţi harul Sfintelor Taine şi slujbe ale Bisericii. 

în concluzie, Simeon nu este un destabilizator al 
ordinii ierarhice din Biserică, el nu instigă la democratizarea 
preoţiei şi la eliminarea treptelor ierarhice sacramentale, ci 
arată că, în lipsa unei ierarhii harismatice, care ar trebui să 
slujească Tainele Bisericii şi să fie luminată de Duhul la 
fiecare pas, Dumnezeu, şi nu Simeon, a dat celor care au 
viaţă sfântă, care sunt sau nu în cler, să continue a conduce 
pe oameni în mod acurat, la viaţa de sfinţenie, prin asceză şi 
primirea Duhului Sfânt întru conştientă. 25 Ibidem, apud. Ibidem. 

726 Idem, II, apud. Idem, p. 321. 

727 Idem, II, apud. Idem, p. 322. 206 2. 6. 4. Sfânta Căsătorie şi Sfânta Preoţie ca 
paradigme sacramentale ale unirii cu Dumnezeu Am dorit o discutare sincronă a celor două Sfinte 
Taine pentru a evidenţia rolul lor paradigmatic pentru unirea 

728 

cu Dumnezeu . 

Dacă în cazul căsătoriei, unitatea interioară a celor doi 
miri este analoagă unirii dintre Hristos şi Biserică şi 
presupune ca fundament unirea personală cu Dumnezeu a 
fiecăruia dintre ei, în cadrul hirotoniei, bărbatul care 
primeşte harul preoţiei şi se uneşte în mod direct cu 
Dumnezeu, de la Care primeşte harul dumnezeiesc, se face, 
întru conştientă, slujitorul lui Dumnezeu în Biserică şi 
mijlocitorul către Dumnezeu al turmei cuvântătoare 
încredinţate sieşi. Aceste două idei fundamentale sunt 
prelucrate de Simeon în teologia sa sacramentologică într-un 
mod personal şi foarte expresiv. 

Astfel, în Imnul 27, Sfântul Simeon pune în relaţie pe 
monahul văzător de Dumnezeu cu bărbatul căsătorit, pentru 
a arăta modul real al unirii dintre cel credincios şi 
Dumnezeu: „cine şi-a făcut din chilia lui cer prin virtute, 
acela înţelege şi II vede şezând în ea pe Creatorul cerului şi 
al pământului, Căruia I se închină şi coexistă pururea 
împreună cu lumina neapusă, cu lumina neînserată şi cu 
lumina neapropiată, de care nu se separă nicidecum [ou 
oi)8a|id)(; ^P^erai], de care nu se depărtează deloc nici 
ziua, nici noaptea, nici când mănâncă, nici când bea, nici în 
somn, nici pe drum sau când îşi schimbă locul. 

Ci aşa cum trăieşte, aşa şi moare sau, încă şi mai 
limpede, coexistă veşnic împreună cu El cu sufletul. Căci, 
cum va fi despărţită mireasa de mire sau bărbatul de femeia 
sa, cu care s-a armonizat [ouvr|p|j,6o0r|] odată pentru 
totdeauna? Spune-mi, Legiuitorul nu va păzi oare legea? 

Căci Cel care a zis: „Şi vor fi cei doi un trup" [Fac. 2, 
24; Mat. 19, 5], cum nu va fi în întregime un duh [I Cor. 6, 28 Părintele Alexandru Joiţa, într-un articol despre Sfântul Duh, fundamentându-se 
pe un citat relevant, credem noi, din Panarionul Sfântului Epifanie, afirma că: 
„Taina Preoţiei este echivalentul în plan spiritual al Tainei Căsătoriei", cf Pr. Drd. 
Alexandru Joiţa, Lucrarea sfinţitoare a Sfântului Duh în Biserică, în „Studii 
Teologice" XXXII (1980), nr. 7-10, p. 646. Pentru că în cadrul căsătoriei cuplul 
naşte fii şi îi educă, spunea acesta, în cadrul hirotoniei, episcopul este cel care naşte 
părinţi iar părinţii duhovniceşti, preoţii, sunt cei care nasc fii duhovniceşti, cf. 
Ibidem. 207 17] împreună cu el, [cu sufletul] ? Căci femeia este în bărbat 
şi bărbatul în femeie, iar sufletul e în Dumnezeu şi 
Dumnezeu în suflet şi aşa Se uneşte şi Se face cunoscut în 
toţi Sfinţii [evoutoa Km Y va) p' L CeToa ev xolc, ayLoic; 

-1^729 

Văzătorul luminii este întotdeauna împreună cu 
lumina, pentru că ea nu este văzută în afara lui, ci înăuntrul 
lui şi deplasarea lui prin chilie sau în afara ei nu deranjează 
prezenţa luminii din el, pentru că nu mişcarea fizică sau 
plimbarea ne scot din relaţia vie cu Dumnezeu, ci păcatul. 

Unirea văzătorului de Dumnezeu cu lumina este o 
armonizare interioară cu ea, după cum relaţia maritală dintre 
cei doi este o lăuntricizare reciprocă. 

Dacă unirea maritală formează un singur trup din cei 
doi, adică îi face pe cei doi să nu mai aibă un mod de viaţă 
singular, ci comun, în care ambii parteneri se asumă, se 
adâncesc şi se poartă interior unul pe altul, tot la fel, spune 
Sfântul Simeon, este şi unirea văzătorului de Dumnezeu cu 
lumina divină, în care el este acaparat de lumină şi o poartă 
în sine, pe măsură ce e purtat de îndemnurile spre sfinţenie, 
spre curăţie deplină, venite din partea luminii. 

Soţul îşi poartă soţia în sine, pentru că poartă în sine 
toată dragostea, respectul şi toată rugăciunea de împlinire 
veşnică pentru soţia sa, adică chipul ei, relaţia ei cu el, după 
cum cel înduhovnicit poartă în sine lumina lui Dumnezeu, 
poartă în sine pe Dumnezeu prin slava Sa, într-o unire 
fiinţială cu sine, în care s-a adâncit pas cu pas, prin sfinţenie. 

Prin această alăturare ilustrativă, Simeon nu 
propulsează vederea lui Dumnezeu numai în viaţa monahală, 
privând astfel de ea pe mireni, ci el pune în analogie 
monahul înduhovnicit şi cuplul căsătorit, pentru a arăta 
dimensiunea comunională abisală a relaţiei dintre om şi 
Dumnezeu şi a relaţiei de iubire existentă în cuplul căsătorit. 

Simeon încheie pasajul citat cu sublinierea unirii reale 
a Sfinţilor cu Dumnezeu, a ritmării vieţii lor cu slava lui 
Dumnezeu, ritmare interioară, care se regăseşte şi în cuplul 
căsătorit şi în care poate creşte cuplul, potrivit harului iubirii 
duhovniceşti şi a fidelităţii între ei primit în Sfânta Taină a 
Cununiei. 

Simeon nu vorbeşte despre orice cuplu şi nici nu 
presupune, că se poate face o ritmare reală, duhovnicească, a 729 SC 174, Imne, XXVII, 39-56, p. 282 / Ică jr. 3, p. 168. 208 celor doi, fără harul lui Dumnezeu. El are în vedere căsătoria 
duhovnicească, reala căsătorie ortodoxă, în care cei doi sunt 
oameni duhovniceşti şi care cresc în mod conştient în unirea 
cu Dumnezeu şi în unirea interioară dintre ei şi dintre ei şi 
copiii lor. 

în Discursul 1 etic Simeon va repune în discuţie 
unirea interioară, relaţia extrem de adâncă a cuplului 
căsătorit, într-un context hristologic şi comunional 
eclesiologic: 

„Acela, [Hristos], a învăţat că unirea pe care El o are 
cu Tatăl Său, pe aceea o avem şi noi în chip asemănător cu 
El, iar ucenicul şi Apostolul Lui a spus că aceasta e ca unirea 
pe care bărbatul o are cu femeia sa şi femeia cu bărbatul ei. 

Şi vrând să arate în chip covârşitor unirea noastră cu 
Dumnezeu, continuă zicând: „Pentru aceasta - adică pentru 
Hristos - va lăsa omul pe Tatăl său şi de mama sa, şi se vor 
lipi de femeia sa", adică de Biserică, „şi vor fi amândoi un 
trup" [Efes. 5, 31], adică cel al lui Hristos şi Dumnezeu. 

Şi că acesta este înţelesul cuvântului şi nu rostim 
acestea plecând de la raţionamente, acelaşi [Apostol] adaugă 
şi spune: 

„Taina aceasta mare este, iar eu vorbesc despre 
Hristos şi despre Biserică"[Efes. 5, 32]. Cu adevărat, deci, 
mare şi mai presus decât mare este şi va fi taina aceasta, 
pentru că unirea şi comuniunea, intimitatea, înrudirea pe 
care femeia o are cu bărbatul ei şi bărbatul cu femeia lui, 
aceeaşi în chip vrednic de Dumnezeu şi mai presus de orice 
gând şi cuvânt o are Stăpânul şi Făcătorul a toate cu întreaga 
Biserică, ca şi cu o singură femeie, unindu-se cu ea în chip 
neprihănit şi mai presus de negrăire, fiind şi convieţuind cu 
ea în chip nedespărţit şi nedesfăcut, ca una iubită şi 
îmbrăţişată de El" 730 . 

Astfel, pe de o parte, Simeon vorbeşte despre unirea 
noastră mistică cu Hristos, care este analoagă cu unirea 
dintre Tatăl şi Fiul iar, pe de altă parte, vorbeşte despre 
comuniunea cuplului marital înduhovnicit, care este 
analoagă unirii mistice, extrem de adâncă şi de perplexantă, 
a lui Dumnezeu cu noi. 

Sintetizând dubla analogie simeoniană ajungem la 
paradigma unirii reale dintre Dumnezeu şi om, care este 730 SC 122, Disc. etice, I, 6, 118-121, 144-162, p. 232, 234 /Icăjr. l,p. 135, 136. 209 posibilă numai pe baza conformităţii creaţionale a omului cu 
Dumnezeu. 

Simeon, ca şi Pavel, nu vorbeşte despre relaţia dintre 
bărbat şi femeie în cadrul cuplului căsătorit şi despre relaţia 
noastră cu Dumnezeu, ca despre nişte realităţi nespecifice 
omului, ci, dimpotrivă, evidenţiază împlinirea omului în 
cadrul relaţiei de comuniune reciprocă. 

Insă Simeon este atent să sublinieze diferenţa de grad 
dintre relaţia soţilor şi relaţia celui înduhovnicit cu 
Dumnezeu. Dacă în cadrul căsătoriei, comuniunea ţine de 
ritmarea interioară a celor doi, care presupune cel mai 
adesea şi relaţiile sexuale, ca mijloc de apropiere interioară, 
relaţia lui Dumnezeu cu văzătorii slavei Sale, spune Simeon, 
exclude orice impuritate, pentru că El Se uneşte cu noi „în 
chip neprihănit şi mai presus de negrăire", adică în mod 
mistic, prin vederea luminii Sale. 

Sensul adânc al căsătoriei este unirea celor doi între ei 
fundamentată pe unirea cu Dumnezeu a fiecăruia în parte. 
Insă, în acelaşi timp, experienţa căsătoriei ne dă motivaţie 
puternică spre comuniune cu toţii fraţii noştri întru Hristos în 
spaţiul Bisericii. 

Taina Sfintei Hirotonii este, de asemenea, cadrul 
sacramental al unirii celui hirotonit cu Dumnezeu, prin care 
acesta devine slujitorul activ al lui Dumnezeu pentru fraţii 
săi, fiind receptaculul activ al voii divine. 

Ambele Sfinte Taine au dimensiunea verticală a unirii 
cu Dumnezeu împlântată adânc în dimensiunea orizontală a 
unităţii, pe de o parte, în cadrul familiei, a micii Biserici, 
unde cei doi se asumă şi se poartă reciproc în fiinţa lor iar, 
pe de altă parte, în Biserică, în Biserica extinsă, unde 
preotul, şi ierarhul mai ales, reprezintă factorul unităţii 
active a membrilor Bisericii, purtând de grijă fiecăruia în 
parte. 

In Imnul 58, Sfântul Simeon arată, într-un mod 
tulburător, profilul interior al adevăratului preot şi 
experienţa extatică, care se cere de la cel care vine să 
primească hirotonia: 

„Iar cel ce n-a primit în el pe Hristos, pe Tatăl Lui şi 
pe Duhul Sfânt, pe Unul Dumnezeu locuind şi umblând [II 
Cor. 6, 16] în chip conştient în inima lui, cum va arăta o 
slujire sinceră? De la cine altcineva va învăţa smerenia [dacă 
nu de la Sfânta Treime] sau cum va învăţa voia 
dumnezeiască? 210 Cine va fi mijlocitor pentru el sau îl va împăca cu 
Dumnezeu şi-1 va înfăţişa ca pe un închinător, Dumnezeului 
Celui singur curat şi neprihănit, şi care să nu fie ruşinat, 
[adică Celui] spre Care heruvimii nu cutează a-şi aţinti 
privirile, pentru că este neapropiat pentru toţi îngerii? 

Cine va garanta, că acesta va ţine fără păcat [icparelv 
âva|j,aprr|T(jO(;] şi va sluji fără osândă [lepoupyelv 
âKorcaKpLTGoc;] înfricoşătoarea slujbă a Jertfei celei fără de 
prihană? 

Care înger, care om va putea spune aceasta sau că 
poate face aceasta? Căci eu spun şi dau mărturie tuturor - 
nimeni să nu se înşele şi nici să se amăgească în cuvinte! - : 
oricine n-a lăsat mai întâi lumea şi nu va urî din suflet cele 
ale lumii [I In. 2, 15] şi nu va iubi în chip sincer numai pe 
Hristos şi nu-şi va pierde pentru El însuşi sufletul său [Mat. 
16, 25], ne mai îngrijindu-se de nimic din cele ale vieţii 
omului, şi nu este ca unul, care moare în fiecare clipă şi nu 
va plânge şi nu va jeli mult pentru El şi nu va avea numai 
pofta Lui şi nu se va învrednici [KaTa£ia)0fj], ca prin multe 
necazuri şi osteneli să ia Duhul dumnezeiesc, pe Care L-a 
dat dumnezeieştilor Apostoli, ca prin El să alunge orice 
patimă şi să realizeze uşor orice virtute şi să-şi agonisească 
izvoare de lacrimi - de unde vin curăţia şi contemplarea 
sufletului, cunoaşterea voii dumnezeieşti, luminarea 
strălucirii dumnezeieşti şi vederea luminii neapropiate [I 
Tim. 6, 16], de unde se dă nepătimirea şi sfinţenia tuturor 
celor ce s-au învrednicit să-L vadă şi să-L aibă pe 
Dumnezeu în inimă [KaTa^icoGeioiv opâv Km exeiv xbv Oeov 
ev Kap6ta], să fie păzit de El şi să păzească poruncile Lui 
dumnezeieşti - [oricine nu are acestea] să nu îndrăznească să 
primească preoţia [lepGoauvnv] şi conducerea sufletelor 
[ij/u^cov TTpooTaaLav] ori să înceapă ceva în această privinţă! 

Căci aşa cum Hristos Se aduce pe Sine însuşi şi aduce 
El însuşi jertfă lui Dumnezeu, Tatăl Său, aşa El însuşi ne 
aduce jertfă [iTpoa^epei] şi pe noi şi tot El ne primeşte 
[Secerai]. 

Fiindcă întreprinderea unor asemenea lucruri va fi 
spre judecată şi osândă, pentru că e mai rea decât omorul, 
mai rea decât adulterul şi desfrâul şi decât toate celelalte 
păcate. 

Căci toate acestea se săvârşesc acum faţă de nişte 
muritori, fiindcă negreşit păcătuim unii faţă de alţii. Dar cel 211 care îndrăzneşte să vândă cele dumnezeieşti şi să facă negoţ 
cu harul Duhului, acela păcătuieşte negreşit faţă de însuşi 
Dumnezeu" 731 . 

Simeon arată, după cum putem observa, că asceza, 
drumul curăţirii, care ne face să vedem pe Dumnezeu şi 
sălăşluirea Lui conştientă în noi sunt îndreptăţirea noastră să 
ne apropiem de hirotonie. 

Relaţia noastră cu Dumnezeu, anterioară hirotoniei, se 
dezvoltă deosebit de mult post factum, atunci când vedem 
slujirea lui Dumnezeu şi pe noi, ca slujitori ai Săi, prin 
prisma îndrăznelii pe care Dumnezeu o insuflă în inima 
noastră de a-I aduce Jertfe neprihănite şi în cuvântul viu pe 
care îl revarsă în noi, ca să hrănim cu cuvântul Său, pe 
poporul lui Dumnezeu, Biserica. 

Asceza şi roadele sale extatice ne fac proprii slujirii 
preoţeşti, pentru că prin acestea ne lăsăm conduşi de 
Dumnezeu, ocupaţi de Duhul lui Dumnezeu, prin Care 
grăim şi slujim cele dumnezeieşti. 

Profilul adevăratului preot, pe care Simeon ni-1 
pictează în cuvinte, nu are nimic de-a face cu impostura 
duhovnicească, cu simonia sau cu preoţia înţeleasă ca mijloc 
de subzistenţă. 

Pentru Simeon, preoţia înseamnă despărţirea de toate 
pentru iubirea lui Hristos şi viaţa în care, Duhul lui 
Dumnezeu este adevăratul promotor şi susţinător al 
iniţiativelor noastre. 

Taina Sfintei Hirotonii, după cum reiese de aici, ne 
pune în postura de slujitori ai lui Dumnezeu şi de 
conducători ai membrilor Bisericii spre mântuire, trăite în 
îndrăzneala pe care o aduce viaţa sfântă, comuniunea noastră 
adâncă cu Dumnezeu. 

Din acest pasaj şi din următoarele pe care le vom cita, 
va reieşi faptul, că pregătirea pentru hirotonia sacramentală 
şi hirotonia în sine erau pentru Simeon evenimente capitale, 
în viaţa celor care le primesc şi care schimbă, în mod 
fundamental, interioritatea şi angajarea lor în viaţa Bisericii. 

Mai trebuie să observăm aici şi comparaţia magistrală 
pe care Simeon o face între Jertfa Sa adusă Tatălui şi 
aducerea noastră, de către El, la Tatăl. După cum El S-a 
adus pe Sine ca Jertfă curată Tatălui, tot aşa, cei care vin la 731 SC 196, Imne, LVIII, 206-262, p. 292-298 / Icăjr. 3, p. 294-296. 212 hirotonie cu o viaţă sfântă, curaţi şi Sfinţi, sunt aduşi drept 
jertfe curate Tatălui şi El le primeşte la Sine. 

Simeon accentuează primirea harului preoţiei întru 
curăţia inimii şi calitatea preotului de mijlocitor viu, care are 
îndrăzneala iubirii către Dumnezeu şi o manifestă în 
rugăciunea şi mijlocirea pentru păstoriţii săi şi pentru 
întreaga lume, pentru că are o comuniune adâncă cu El. 

în Cateheza 28, Simeon revine asupra aspectului 
sfinţeniei personale a preotului: 

„A unora ca acestora, [care îşi sfinţesc viaţa în mod 
continuu n.n.], este faptul de a lega şi dezlega [Mat. 16, 19; 
18, 18], de a săvârşi Cele Sfinte şi a învăţa, nu însă a celor 
ce au primit votul şi hirotonia numai de la oameni. 

Căci zice Scriptura: „nimeni nu-şi ia de la sine cinstea 
aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu" [Evr. 5, 4]. Nu a 
zis: cel ce a primit hirotonia de la oameni, ci cel ce a fost 
mai înainte hotărât şi rânduit spre aceasta de Dumnezeu. 
Căci [preoţii] făcuţi de către oameni şi prin oameni sunt furi 
şi tâlhari, precum a zis Domnul: „Eu sunt uşa. Toţi câţi au 
intrat şi intră nu prin Mine, ci sar pe altundeva, sunt furi şi 
tâlhari" [In. 10,7,9, IO]" 732 . 

Dacă pasajele din subcapitolul anterior vorbeau 
despre puterea de a lega şi dezlega păcatele şi, pe baza lor, 
am stabilit, că Simeon nu se referea la puterea sacramentală 
a iertării păcatelor, ci la puterea de a pune, prin Duhul, pe 
ucenici, în adevărata traiectorie a curăţirii de patimi, în 
pasajul abia citat avem de-a face cu o referire expresă la 
preoţie şi la puterea sacramentală de a ierta păcatele şi cu o 
distincţie între preoţii, care simt lucrarea Duhului în ei şi cei 
care nu o simt. 

In pasajul de faţă Simeon nu contestă hirotonia legală 
a celor care nu simt lucrarea Duhului în ei. El spune că 
aceştia au primit hirotonia de la oameni, însă în mod ilegal 
din punctul de vedere al experienţei mistice, care cere ca cel 
care vine la hirotonie să fie vas sfinţit al Duhului, prin 
asceză şi vedere dumnezeiască. 

Citaţia paulină şi cea ioaneică din textul simeonian ne 
relevă faptul, că hirotonia este alegere şi chemare a noastră 
de către Dumnezeu şi că, în adevăratul sens al cuvântului şi 
în fapt, simte că este preot şi slujeşte Cele Sfinte, cel care 732 SC 133, Cat, XXVIII, 291-300, p. 150-152 / Icăjr. 2, p. 300. 213 simte în el, în orice vreme, şi, mai ales, atunci când slujeşte, 
harul lui Dumnezeu în fiinţa sa. 

Lipsa dimensiunii interioare a preoţiei se manifestă ca 
lipsă de îndrăzneală către Dumnezeu, ca blazare, rutină 
liturgică, efeminare a laturii liturgice şi predicatoriale a 
preotului, ca împachetare a lui într-o citire şi slujire 
tipiconală ţeapănă, fără experierea cuceritoare, acaparantă a 
slavei lui Dumnezeu, care coboară la fiecare sfântă slujbă şi 
umple pe toţi cei care sesizează prezenţa Sa energetică în 
Biserică. 

Pentru Simeon, preotul trebuie să fie plin de har, să 
aibă îndrăzneala iubirii în faţa lui Dumnezeu, să ştie să 
conducă în mod evident pe oameni prin Duhul şi să 
îndumnezeiască, prin iradierea duhovnicească a fiinţei sale, 
pe cei care o pot percepe. 

Preotul este un părinte harismat pentru Simeon, un 
slujitor al altarului conştient de sfinţenia şi slava lui 
Dumnezeu şi nu un prestator de servicii liturgice 733 , care nu 
ştie valoarea şi adâncimea lucrurilor pe care le slujeşte. 

De aceea, pe bună dreptate, Simeon este tranşant în 
ceea ce priveşte îndrăzneala demonică a celor care se 
apropie de hirotonie cu inimi necredincioase, care cumpără 
harul pe bani sau care se comportă indiferent, după ce se 
îmbracă, întru inconştienţă, cu reverenda preoţească. 

în Cateheza 34, avem un pasaj, pe care l-am putea 
intitula: paradigma adevăratei preoţii. Aici îl găsim pe 
Simeon în ipostaza lui de slujitor al Duhului Sfânt. 

Simeon recunoaşte că nu este la înălţimea Sfinţilor lui 
Dumnezeu, dar vede în el harul preoţiei, care lucrează cu 
putere: 

„Noi, fiind sărmani şi nevrednici, suntem departe de 
orice sfinţenie şi de oamenii cei Sfinţi ai lui Dumnezeu. Dar 
nu putem tăgădui darul dat nouă de la Dumnezeu [xx\v 
Scopeav xr\Q 6o0elaav rpiv duo OeoO], ca unii ce suntem 
constrânşi de harul Său să slujim vouă cuvintele lui 
Dumnezeu şi să vă descoperim talantul, care ni s-a dat prin 
harisma [Spiona], care ni s-a făcut prin prorocie cu punerea 
mâinilor [I Tim. 4, 14] arhiereului [ \iexu einGeaeax; tgov 
Xeipwv tou dpxiepecoc;], care ne-a desăvârşit întru preoţie 
[toO eiQ xr)v lepGoauvnv rpâc; TeA,6LcooavToc;]" Pr. Drd. Dorin Octavian Picioruş, Preotul lumii postmoderne : un prestator de 
servicii sau un părinte harismat? , în rev. Clopotul, nr. 1, 2006, p. 13. 
734 SC 1 13, Cat, XXXIV, 138-145, p. 282 / Ică jr. 2, p. 350. 214 Reiese de aici, că Simeon e conştient de puterea 
Duhului Sfânt, care 1-a hirotonit preot şi că este responsabil 
de slujirea fiilor săi duhovniceşti. El se confesează audienţei 
sale referitor la simţirea harului în fiinţa sa şi această 
mărturisire a înţelegerilor duhovniceşti, care vin din harisma 
preoţiei pe care a primit-o, o consideră aportul său real la 
creşterea lor duhovnicească. 

Simeon ştie că a primit harul preoţiei în cadrul 
hirotoniei legale, adică printr-un episcop legal al Bisericii, 
dar e conştient, în acelaşi timp, de faptul, că Dumnezeu e 
Cel care L-a hirotonit prin episcop, că El 1-a chemat la 
preoţie, că prin El vedea pogorându-se Duhul peste Darurile 
aduse de către el şi că, fără prezenţa Sa întru el, nu putea să 
se simtă un preot, un mijlocitor real, un adevărat liturg al 
Bisericii. 

Realismul interior al preoţiei simeoniene se înscrie în 
realismul deplin al oricărui act liturgic al Bisericii pe care 1- 
a promovat Noul Teolog. Conştientizarea dimensiunii 
îndumnezeitoare a Sfintelor Taine este centrul 
sacramentologiei simeoniene. 

Dacă în cadrul căsătoriei, Taina Bisericii dezvoltă 
cuplul căsătorit spre o interiorizare reciprocă din ce în ce 
mai mare, ca o creştere în sfinţenie a sa, în cadrul preoţiei 
însă, bărbatul chemat de Dumnezeu la slujirea Sa, pentru că 
a renunţat şi renunţă la toate pentru El, parcurge zilnic 
drumul interiorizării cu Stăpânul vieţii sale. 

Sfântul Simeon surprinde, în mod fundamental, 
caracterul unificator şi comunional al căsătoriei şi al 
preoţiei, care ţin de comuniunea noastră reală cu Dumnezeu. 

Numai în măsura în care trăim în mod real, ne spune 
în esenţă Simeon, revărsarea imensă de har pe care o primim 
în cele două Sfinte Taine şi creştem în mod personal în 
sfinţenie, putem să ne simţim un singur trup cu soţul sau 
soţia noastră sau să ne simţim un singur duh cu Dumnezeul 
iubirii noastre. 215 Eclesiologia 2. 7. Sfinţii ca mădulare vii ale Bisericii Dacă am vorbit anterior de Tainele Bisericii şi, în 
acelaşi timp, de simţirea reală a harului în cadrul lor , fără 
doar şi poate, a trăi ca mădular viu al Bisericii înseamnă a fi 
racordat la viaţa sacramentologică a Bisericii, dar şi la 
vederea slavei lui Dumnezeu prin curăţirea noastră de 
patimi. Omul duhovnicesc autentic nu desparte primirea 
Sfintelor Taine de viaţa isihastă, de viaţa duhovnicească 
personală, atâta timp cât el este nu un trăitor restrictiv al 
acestora, ci unul, care integrează întreaga desfăşurare a vieţii 
Bisericii în persoana sa. 

Teologia eclesiologică simeoniană este cel mai 
evident exprimată în Discursul 1 etic, dar amprenta ei este 
subtil integrată în toată opera sa. Insă, ca şi până acum, 
Simeon nu priveşte Biserica din punct de vedere canonic, 
administrativ, organizatoric, liturgic sau istoric, ci din 
punctul de vedere al legăturii interioare a fiecăruia, prin 
viaţa sa de sfinţenie, cu Hristos, Capul Bisericii 736 . 

Mergând pe acest filon personalist cu Hristos a 
mădularelor vii ale Bisericii, Sfântul Simeon nu abordează 
eclesiologia din punctul de vedere al unui creştin oarecare, 
care nu sesizează interior sfinţenia colosală a Bisericii, ci 
prin prisma Sfinţilor, care se unesc, întru conştientă, cu 
Hristos. 

Unirea cu Hristos trebuie să fie una reală şi nu 
imaginară. Tocmai de aceea Simeon se referă la Sfinţi ca la 
membrii autentici ai Bisericii. Pentru el Sfinţii sunt 735 Părintele Vasile Citirigă spune, într-un articol al său, că Sfintele Taine „sunt acte 
ale unirii dintre divin şi uman... [pentru că ele] actualizează mereu lucrarea 
mântuitoare a lui Hristos... şi prin aceasta susţin Biserica. [...] Prin Taine, 
credinciosul primind roadele răscumpărării, trăieşte anticipat şi gustă din bogăţia 
vieţii veşnice, pe măsură ce se uneşte cu Hristos", cf. Pr. Conf. Dr. Vasile Citirigă, 
Temeiurile dogmatice ale vieţii veşnice , în „Ortodoxia" LVI (2005), nr. 3-4, p. 71. 

736 PS Kallistos Ware, vorbind despre unitatea Bisericii, spunea: „Atât de unită este 
legătura iubirii între mădularele Trupului lui Hristos, încât nimeni nu se desăvârşeşte 
rupt de ceilalţi. Noi suntem mântuiţi ca o familie. Biserica se roagă nu numai pentru 
desăvârşirea fiecărui om în cadrul vremii sale, ci şi pentru venirea împărăţiei 
Cerurilor pentru toţi şi în toţi", cf. Kallistos Ware, One Body in Christ: Death and 
the Communion ofSaints, in „Sobornost" (1981), nr. 3, p. 190. 216 conştienţi de unirea lor reală cu Hristos, care este evidentă în 
toată fiinţa acestora. 

Sfinţii, spune Simeon, „sunt toţi... mădulare ale lui 
Hristos, Dumnezeul cel peste toate... [şi] ei trebuie să se 
alipească [KeKoA,A/r||jivoi] de El [I Cor. 6, 7] şi să se unească 
[auvrinijivoi] cu trupul Lui, ca Acela să le fie Cap [I Col. 1 , 
18]. 

Căci Sfinţii din veac şi până în ziua cea de apoi sunt 
mădulare ale Lui... [şi aceştia] mulţi se fac un trup al lui 
Hristos, ca un singur om. [. . .] 

[Astfel] unii împlinesc rânduiala mâinilor, lucrând 
până acum şi făcând preasfântă voia Lui, făcându-i din nou 
vrednici pe cei nevrednici şi izbăvindu-i pentru El; alţii au 
rânduiala umerilor, purtând poverile unii altora [Gal. 6, 2] 
sau chiar oaia cea pierdută şi aflată de ei. . . ; alţii au rânduiala 
pieptului, izvorând celor însetaţi şi flămânzi dreptatea lui 
Dumnezeu, noianul cel prea limpede al cuvântului 
înţelepciunii şi cunoştinţei celei negrăite...; alţii au rânduiala 
de pântece, primindu-i pe toţi în cele din lăuntrul ale lor, 
prin iubire zămislind Duhul mântuirii şi având în ei 
dispoziţia, care cuprinde tainele Lui cele negrăite şi ascunse; 
alţii au rolul coapselor, purtând în ei rodnicia înţelesurilor 
vrednice de Dumnezeu ale teologiei mistice şi născând pe 
pământ Duhul mântuirii, adică rodul şi sămânţa Duhului în 
inimile oamenilor prin cuvântul lor; iar alţii au rolul 
picioarelor şi tălpilor, arătând bărbăţie şi răbdare în încercări 
ca Iov, nicidecum clătinându-se sau slăbind în statornicia lor 
faţă de cele bune, ci purtând povara darurilor Lui" 737 . 

Din pasajul simeonian rezultă, că Dumnezeu este 
promotorul diversităţii personale a Sfinţilor şi că diversitatea 
harismelor primite de către ei nu afectează unitatea trupului 
mistic al Bisericii, ci, dimpotrivă, această diversitate 
harismatică e factorul de coeziune interioară al acestuia. 

Fiecare Sfânt este un mădular (jieA/nv) viu al lui 
Hristos, un mădular cu anumite harisme primite de la 
Dumnezeu şi acestea sunt active, tocmai datorită unităţii 
interioare dintre Sfinţi şi Dumnezeu. 

Dacă Domnul folosise în In. 15, 1-7 paradigma viei, 
care susţine mlădiţele iar Sfântul Pavel paradigma trupului, 
în Efes. 4, 12; 5, 23-32, pentru a sublinia legătura interioară 
inextricabilă dintre Sfinţi şi Dumnezeu, Sfântul Simeon 737 SC 122, Disc. etice, I, 6, 1-30, p. 224-226 / Ică jr. 1, p. 132. 217 dezvoltă aici, după părerea noastră, paradigma paulină şi 
exemplifică modul real în care trebuie să fie înţeles Efes. 4, 
11-13. 

Când Simeon vorbeşte despre totalitatea Sfinţilor, care 
trebuie să fie contemplată ca un singur om şi desemnează 
rolul personal, distinct, al fiecăruia în construcţia mistică a 
Bisericii, el priveşte Biserica, ca pe o instituţie 
harismatică , formată din oameni plini de Duhul Sfânt şi 
care se simt mădulare vii ale lui Hristos şi manifestă această 
viaţă interioară a lor, prin cele pe care le spun şi le fac. 

Harismele nu au fost primite în mod inconştient, vrea 
să ne spună Simeon, sau fără curăţirea de patimi a fiecărui 
Sfânt în parte iar unirea lor cu Hristos este o continuă alipire 
voită de El, o sforţare continuă şi o dorire continuă de a fi cu 
El. 

Sfântul Simeon descrie aici o stare reală a unităţii 
personale cu Hristos şi nu un ideal de comuniune mistică. 
Dacă unii dintre Sfinţi au rolul de mâini ale lui Hristos, care 
curăţesc pe oameni, dacă unii poartă prin rugăciunile lor 
neputinţele celor mulţi şi convertesc la credinţă pe cei 
necredincioşi, dacă unii hrănesc Biserica prin cuvântul lor 
iar alţii nasc mistic pe viitorii Sfinţi, prin viaţa lor mistică şi 
alţii duc povara răutăţii oamenilor şi a demonilor, spune în 
subtext Simeon, fiecare a primit darul după efortul ascetic 
personal şi după calităţile şi dispoziţiile interioare personale. 

Fără alipirea cu totul de El, Sfinţii nu pot sta şi nu pot 
funcţiona în Biserică ca nişte mădulare vii ale lui Hristos iar 
orice detaşare interioară de Hristos înseamnă ruină, moarte, 
pierdere veşnică a noastră. 

Biserica este trupul lui Hristos [to oco|j,a xf\c, 
XpioroO], spune Simeon şi ea este locul, care ţine într-o 
împreună-armonie [ouvap|j,oA,oYou|j,evov] pe toţi Sfinţii lui 
Dumnezeu şi este întreg [aptiov] şi armonios [oXokAtipov] 739 . 738 în introducerea la un studiu dedicat eclesiologiei simeoniene, părintele Alexander 
Golitzin spunea: „marea încredere a Sfântului Simeon stă tocmai într-o gândire de tip 
harismatic şi - pentru că nu am un cuvânt mai bun - într-o experienţă subiectivă 
creştină pe de altă parte, din care e în mod obiectiv constituită Biserica, deopotrivă 
ca o realitate eshatologică şi istorică, existând sub forma instituţională primită de la 
Apostoli, care nu a fost niciodată departe de mintea şi de inima sa, pentru care eu nu 
găsesc nicio indicaţie în operele sale, prin care el ar fi visat vreodată să o conteste", 
cf. Alexander Golitzin, The Body of Christ: Saint Symeon the New Theologian on 
spiritual life and Hierarchical Church, a conference exposed at Bose, september, 
2002, cf. http: // www.marquette.edu/maqom/symeon. 

739 SC 122, Disc. etice, I, 6, 31-33, p. 226 / Icăjr. 1, p. 133. 218 Cu alte cuvinte, sfinţenia Bisericii se datorează 
sfinţeniei Capului Bisericii, a lui Hristos şi racordării 
interioare a celor Sfinţi la Hristos iar unitatea Bisericii este 
dată de unitatea harismatică a legăturii dintre Hristos şi 
Sfinţi şi a Sfinţilor între ei. 

Harismele personale ale Sfinţilor zidesc unitatea 
Bisericii în mod activ iar suflul dumnezeiesc, pe care fiecare 
Sfânt îl aduce în Biserică, este urmare a relaţiei personale, 
directe, vii cu Hristos Dumnezeu. Manifestarea Sfinţilor ca 
mădulare vii ale lui Hristos, ca mădulare în care Hristos e 
viu şi activ e sesizată de către cei credincioşi, atât în timpul 
vieţii lor, cât şi după adormirea lor, când vin la Sfintele lor 
Moaşte ca să se închine şi să primească putere dumnezeiască 
în viaţa lor duhovnicească 740 . 

Ca să-şi argumenteze afirmaţia, cum că „toţi Sfinţii, 
fiind mădulare ale lui Hristos, se fac un trup al Lui, şi se vor 
face încă şi în viitor" 741 , Simeon aduce în sprijinul acesteia 
pe In. 14, 20; 17, 20, 21, 22, 26 742 . 

Din locurile ioaneice citate, rezultă că Hristos este în 
mod activ prezent în Sfinţi, că Hristos vrea unitatea Bisericii 
şi o şi realizează prin cei care sunt lipiţi de El în mod interior 
şi că El dă celor Sfinţi slava veşnică a Treimii, pentru ca ei 
să fie desăvârşiţi întru toate. 

Este observabil, cum Simeon citează acurat Scriptura, 
fără a forţa textele şi le înţelege în sensul lor deplin 
scriptural. El îşi extrage teologia din adâncimile Scripturii şi 
din revelaţiile personale pe care Dumnezeu i le provoacă în 
fiinţa lui. 

Concluzia simeoniană în urma acestor texte citate este 
identificabilă în două afirmaţii lapidare şi anume: „modul 
unirii [evcooecoc; rpoiTov] [dintre Dumnezeu şi Sfinţi] e mai 
presus de minte şi de toată înţelegerea'" , pentru că „unirea 
[gvcoolv] pe care [Hristos] o are în chip natural [^uoikgoc;] cu 740 într-un articol dedicat cinstirii Sfintelor Moaşte, părintele profesor Constantin 
Galeriu spunea, că Sfinţii poartă „încă din această viaţă o arvună a nemuririi" în 
fiinţa lor şi că cinstirea pe care o dăm Sfintelor Moaşte vine din aceea, că „există o 
continuitate între viaţa de aici şi cea de după moarte, de pe celălalt plan al existenţei. 
Este o continuitate de existenţă dinamică, activă, nu diminuată, ci mereu îmbogăţită", 
cf. Pr. Prof. Constantin Galeriu, Cinstirea Sfintelor Moaşte, în „Mitropolia 
Banatului" XXX (1980), nr. 10-12, p. 643, 648. 

741 SC 122, Disc. etice, I, 6, 38-39, p. 226 / Icăjr. 1, p. 133. 

742 Cf. Idem, Disc. etice, I, 6, 44-57, p. 226-228 / Ibidem. 

743 Idem, Disc. etice, I, 6, 59-60, p. 228 / Ibidem. 219 Tatăl Său, pe aceasta o făgăduieşte să o avem noi în har [ev 
XapiTi], dacă vrem" 744 . 

Troposul unirii interioare de care vorbeşte Ioan şi 
Simeon aici este unul real pentru Sfinţi, însă atât pentru ei, 
cât şi pentru cei care îi cinstesc, este de necuprins datorită 
adâncimii sale negrăite. Simeon nu numai că ne garantează 
existenţa acestei uniri reale cu Hristos, citând Scriptura, dar 
ne garantează şi prin propria sa legătură harismatică cu 
Dumnezeu, realitatea legăturii personale a Sfinţilor cu 
Hristos. 

Dacă suntem atenţi la citaţiile scripturale ale lui 
Simeon şi la logica interioară a discursului său observăm, că 
el nu a luat pe Sfinţi ca paradigmă a unirii reale cu Hristos 
din cauza unui elitism duhovnicesc sau din snobism teologal, 
ci pentru că, în fiinţa acestora, această unire e reală şi 
conştientizată într-un ritm interior continuu. 

Insă prin aceasta, credem noi, nu a creat o falie 
periculoasă între membrii Bisericii, despărţind pe Sfinţi de 
credincioşii regulari ai Bisericii, pentru că în viziunea sa 
soteriologică şi eclesială nu pot exista credincioşi adevăraţi 
fără să aibă un anume grad de sfinţenie interioară. 

Şi, după cum am văzut, pentru Simeon conştientizarea 
prezenţei harului în noi de la Botez şi unirea deplină cu 
Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor şi asceză, reprezintă 
adevăratul etos de viaţă ortodoxă. 

Simeon ne arată aici, în cadrul lui I, 6, că triadologia 
şi hristologia sunt cele care explică realitatea divino-umană 
a Bisericii. Fără cuplarea reală la harul Treimii şi fără să ne 
simţim mădulare vii, active ale lui Hristos, nu ne simţim 
părţi reale ale trupului lui Hristos, ale Bisericii şi nu putem 
experia în mod personal relaţia de mare adâncime cu Prea 
Sfânta Treime, prin care trăim „iubirea cu care Dumnezeu şi 
Tatăl L-a iubit pe Fiul Său Cel Unul-Născut şi [întru care], 
Dumnezeul nostru... va fi în noi şi însuşi Fiul lui Dumnezeu 

r~ a •„745 

va fi in noi . 

Simeon se raportează la experienţa Sfinţilor, pentru că 
ei trăiesc unirea reală cu Hristos, dar pot să o şi nareze celor 
care vor să-i asculte. Relaţia noastră cu Hristos nu se face 
din afara noastră, adică nu e o relaţie exterioară cu El, ci din 
lăuntrul nostru, căci El se uneşte în mod real cu noi. 744 Idem, Disc. etice, I, 6, 62-64, p. 228 / Ibidem. 

745 Idem, Disc. etice, I, 6, 73-76, p. 228/ Idem, p. 134. 220 Simţim iubirea Tatălui pentru Fiul din adâncimile 
fiinţei noastre, pentru că Fiul Tatălui e în noi de la Botez şi 
ne învaţă iubirea Tatălui faţă de El şi a Lui faţă de Tatăl Său 
şi de Duhul Sfânt. Datorită asumării firii umane în ipostasul 
Său, El S-a „înrudit cu noi prin trup... şi ne-am făcut cu 
adevărat părtaşi [ai dumnezeirii Sale]... [fiind] un trup 
împreună cu Hristos întru Duhul" 746 . 

Fiecare mădular al Bisericii este mădular al lui Hristos 
şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul său 
personal . Simeon insistă asupra împărtăşirii tuturor de 
Hristos, pe existenţa multiplă a relaţiilor personale cu 
Hristos, care sunt pe măsura harismelor personale . 

Insistenţa sa pe faptul de a comenta şi prelucra 
viziunea scripturală despre Biserică, citând şi comentând 
texte eclesiologice pauline, ni-1 arată pe Simeon ca pe unul, 
care se integrează, în mod creator, în Tradiţia Bisericii. 

Simeon îşi însuşeşte şi prezintă în mod personal şi 
personalist principiul divino-uman al unităţii Bisericii, adică 
legătura interioară a fiecăruia în parte cu Dumnezeu, prin 
Duhul. Intrarea noastră în Biserică, prin Botez, ca alipire 
reală de Domnul, re-conştientizarea şi adâncirea ei zilnică în 
viaţa noastră formează coordonata personalistă a 
eclesiologiei simeoniene şi a soteriologiei personale pe care 
el a propagat-o în Biserică. 

Citând Efes. 5, 28-29, în conexiune cu In. 6, 56 749 , 
Simeon arată că Sfânta Euharistie este factorul unităţii reale 

7S0 

cu Hristos a membrilor Bisericii , bineînţeles alături de 
credinţa reală, curată, în El. Pentru ca să avem viaţă trebuie 
să stăm în legătură directă cu Capul Bisericii, mâncând 

ne i 

zilnic pe Hristos euharistie . 

Hrănirea cu Trupul şi Sângele Domnului, care 
presupune sfinţirea noastră continuă prin har, este cea care 
ne face să simţim în noi seva de viaţă făcătoare a Trupului 
lui Hristos. A fi mădulare ale lui Hristos, în mod paradoxal, 
înseamnă a avea pe Hristos în noi şi a mânca pe Hristos 
euharistie pentru a Se uni în mod fiinţial cu noi. 

Schimbând paradigma eclesiologică a trupului cu cea 
a unirii fiinţiale cu Hristos, Simeon vorbeşte despre 746 Idem, Disc. etice, I, 6, 76-77, 81-82, p. 228 / Ibidem. 

747 Idem, Disc. etice, I, 6, 88-90, p. 230 / Ibidem. 

748 Idem, Disc. etice, I, 6, 104-106, p. 230 / Idem, p. 135. 

749 Idem, Disc. etice, I, 6, 130-143, p. 232 / Idem, p. 135-136 

750 Idem, Disc. etice, I, 6, 143-144, p. 232-234 / Idem, p. 136. 

751 Idem, Disc. etice, I, 6, 165-171, p. 234-236 / Ibidem. 221 Biserică, ca despre o lume înfrumuseţată [koo|j,ov 
copa'LO|j,6vov] 752 , dar o numeşte şi împărăteasă [r\ fiaoiXiooa] 
a Stăpânului 753 , urmată de fecioarele[i\apQevoi] de la Ps. 44, 
16, adică de fiecare dintre noi, care ne sfinţim viaţa 754 . 

Simeon are în vedere, în toate aceste imagini ale unirii 
cu Hristos, unirea mistică, extatică cu Hristos, nu numai 
unirea sacramentală cu Hristos. Chiar dacă el nu ne prezintă 
de fiecare dată substratul unei afirmaţii, fondul realităţii ca 
atare, are de fiecare dată în vedere conţinutul deplin, 
totalizator al vieţii duhovniceşti, care presupune atât unirea 
sacramentală cu Hristos dar şi unirea mistică cu El. 

în I, 7, spaţiul real al Bisericii nu e privit numai în 
dimensiunea cadrului personal, unde se evidenţiază aspectul 
legăturii noastre interioare cu Hristos, ci Simeon încearcă să 
prezinte şi o viziune realist-integratoare a întregii plerome a 
Bisericii: „Căci aşa cum Hristos Dumnezeu este Cap al 
Bisericii, tot aşa El se face pentru ea templu [vaog], după 
cum şi Biserica însăşi s-a făcut un templu al Lui şi un 
cosmos frumos [koo|j,ck; copaloc;]" 

Procesul interior al sfinţirii produce per-total o viziune 
duhovnicească impresionantă a Bisericii. Biserica apare la o 
contemplare duhovnicească a ei ca o lume frumoasă, ca o 
lume plină de sfinţenie şi înţelepciune dumnezeiască. Relaţia 
personală a fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu creează o 
imagine tulburătoare a Bisericii, imaginea unei comunităţi 
vii, angajate total, care produce frumuseţe cuceritoare, atât la 
nivel personal, cât şi în afara ei. 

Imaginea Bisericii ca templu al lui Dumnezeu e 
folosită de Simeon ca o evaluare directă a lui I Cor. 3, 16, 
arătând că suntem cu adevărat temple vii ale lui Dumnezeu, 
pentru că Duhul Sfânt locuieşte întru noi 756 . 

Biserica este templul, cetatea şi cosmosul împăratului 
Dumnezeu, în care vorbeşte Dumnezeu 757 , dar este, în 
acelaşi timp, trup al lui Hristos, mireasă a Lui, cât şi lumea 
cea de sus a Sa 758 . 

însă mădularele trupului mistic al lui Hristos, ale 
Bisericii, sunt Sfinţii şi nu doar cei botezaţi în Biserică, care 752 Idem, Disc. etice, I, 7, 4, p. 236 / Idem, p. 137. 

753 Idem, Disc. etice, I, 7, 1 1, p. 236 / Ibidem. 

754 Idem, Disc. etice, I, 7, 16, p. 238 / Ibidem. 

755 Idem, Disc. etice, I, 7, 22-24, p. 238 / Ibidem. 

756 Idem, Disc. etice, I, 7, 41-42, p. 238-240 / Idem, p. 138. 

757 Idem, Disc. etice, I, 7, 44-47, p. 240 / Ibidem. 

758 Idem, Disc. etice, I, 8, 1-2, p. 240 / Ibidem. 222 nu actualizează zilnic relaţia lor cu Dumnezeu, pe care 
Dumnezeu însuşi a iniţiat-o cu ei şi în ei de la Botezul lor. 

Din perspectiva unirii personale cu Hristos, Biserica 
este formată din Sfinţi şi ea se lăţeşte continuu şi va 
cuprinde în definitiv pe toţi Sfinţii din toate veacurile, fapt 
pentru care, „până n-or veni la existenţă [toţi Sfinţii] sau 
până nu or să se ivească toţi bineplăcuţii [lui Dumnezeu], 
nici trupul lui Hristos nu este întreg, nici lumea de sus nu se 
umple - iar aceasta zic că este Biserica lui Dumnezeu - ci 
mulţi sunt [dintre viitorii Sfinţi] astăzi, în lume, 
necredincioşi iar dintre cei ce cred în Hristos mulţi sunt 
păcătoşi şi desfrânaţi, care trebuie să-şi schimbe viaţa prin 
pocăinţă, mulţi sunt neascultători şi vor trebui să se facă 
ascultători, mulţi sunt care trebuie să se nască şi să bineplacă 
lui Dumnezeu până la trâmbiţa cea de pe urmă. 

Căci trebuie să se nască şi să fie aduşi la existenţă toţi 
cei preştiuţi şi să se umple lumea cea mai presus de lume a 
Bisericii celor întâi-născuţi, Ierusalimul din cele cereşti [Evr. 
12, 22-23]. Şi atunci va fi şi plinătatea trupului lui Hristos de 
către Dumnezeul celor prehotărâţi, [a celor care trebuie] să 
se facă aidoma chipului Fiului Său [Rom. 8, 29]. Căci 

-7CQ 

aceştia sunt fiii luminii şi ai zilei Lui [I Tes. 5, 5]" . 

In pasajul de aici Biserica este prezentată de Simeon 
ca numărul acelor Sfinţi preştiuţi de Dumnezeu, care îşi vor 
sfinţi viaţa şi vor intra în lumea cea de sus a împărăţiei lui 
Dumnezeu. 

Conform pildei neghinelor aflate în lanul de grâu sau 
a peştilor din năvod, formarea Sfinţilor nu cunoaşte în mod 
neapărat o liniaritate de viaţă creştină de la un capăt la altul 
al vieţii lor, ci Sfinţii se nasc prin convertirea unor păcătoşi 
notorii, pe când mulţi dintre credincioşi se vor dovedi, din 
păcate, impropri intrării în cămara de nuntă. 

Intensitatea şi sinceritatea trăirii relaţiei interioare cu 
Dumnezeu este cea care formează Sfinţii şi existenţa lor nu 
este prescrisă de un for mundan, ci de Dumnezeu însuşi. 
Dumnezeu este Cel care îşi arată prietenii, Care îi 
proslăveşte pe Sfinţi, Care îi face cunoscuţi credincioşilor, 
iar ierarhia Bisericii se afiliază evidenţei divine, arătată în 
diferite moduri în Biserică. 

însă nu trebuie să confundăm prehotărârea Sfinţilor de 
către Dumnezeu, de care vorbeşte Simeon aici, care e totuna 759 Idem, Disc. etice, I, 8, 3-18, p. 240-242 / Idem, p. 138-139. 223 cu preştiinţa divină, cu predestinarea sau cu fatalismul 
păgân, în care nu există libertate umană reală, oamenii sunt 
damnaţi sau absolviţi în mod dictatorial iar întreaga 
iconomie dumnezeiască a lui Hristos este superfluă. 

Simeon nu introduce în credinţa ortodoxă erezia 
predestinării, ci subliniază teologia aghiologică a lui Pavel, 
în care Sfinţii sunt prezentaţi ca preştiuţii lui Dumnezeu şi ca 
fiii împărăţiei lui Dumnezeu, cum arată cele trei locuri 
pauline citate de Simeon, din pasajul pe care îl comentăm. 

Dimensiunea istorică a Bisericii îşi are rolul ei 
hotărâtor în crearea Bisericii celei de sus, atâta timp cât aici 
se formează Sfinţii, pe pământ, iar timpul istoric 
premergător Parusiei ţine tocmai de formarea acestui număr 
de Sfinţi preştiuţi de Dumnezeu. 

în această perspectivă a formării Sfinţilor, istoria, 
timpul şi spaţiul apar ca nişte cadre formatoare ale 
membrilor Bisericii, ca nişte cadre care presupun sfinţirea 
membrilor Bisericii şi nu ca un inconvenient major, care ne- 
ar scuza de lipsa noastră de înduhovnicire personală. 

Greutăţile istoriei, presiunea istorică de orice fel 
exercitată asupra noastră nu este un zid în faţa sfinţeniei 
personale, ci aceasta se realizează, cu harul lui Dumnezeu, 
chiar şi când toate lucrurile par a fi cu totul împotriva 
dezvoltării duhovniceşti a membrilor vii ai Bisericii. 

Biserica nu este şi nu poate fi înghiţită de istorie, atâta 
timp cât realitatea unirii personale reale cu Dumnezeu 
dovedeşte că secularizarea sau devalorizarea vieţii 
bisericeşti în lumea postmodernă şi în oricare altă paradigmă 
istorică, nu sunt decât nişte presupuneri intelectuale serbede, 
făcute la masa de scris şi care nu au nimic de-a face cu dorul 
viu după unirea cu Dumnezeu a credincioşilor şi cu aspiraţia 
necontenită spre sfinţenie. 

Biserica este poporul lui Dumnezeu în care viază în 
mod conştient harul lui Dumnezeu şi care mărturiseşte fără 
nicio cenzură adevărul mântuitor al Tradiţiei sfinte a 
Bisericii. Curajul Sfinţilor, monumentalitatea vieţii lor şi 
rolul lor vizibil sau subteran în sfinţirea lumii sunt 
amprentele sesizabile duhovniceşte ale tainei adânci a 
Bisericii. 

Taina Bisericii constă tocmai în măreţia relaţiilor 
personale ale lui Dumnezeu cu Sfinţii şi a Sfinţilor între ei şi 
a Sfinţilor cu toţi membrii lumii. 224 Desăvârşirea trupului Bisericii prin Sfinţi nu face din 
Biserică o entitate, care nu are nimic de-a face cu cei 
damnaţi, cu păcătoşii de rând. Creşterea în sfinţenie a 
fiecărui credincios în parte cuprinde asumarea întregii lumi 
odată cu ea şi nu înseamnă nicio clipă o desolidarizare de 
fraţii, care nu au vrut să creadă în Dumnezeu. Sfinţenia 
presupune solidarizarea, asumarea tuturor în viaţa noastră şi 
în rugăciunea noastră, şi o rugăciune dureroasă pentru 
întreaga existenţă. 

Vorbind despre coborârea lui Dumnezeu Cuvântul la 
noi, Simeon prezintă umanitatea întreagă, ca pe fiica celui 
răzvrătit împotriva Sa, ca pe o femeie păcătoasă, vinovată de 
desfrânare şi de ucidere 760 . Bunătatea lui Dumnezeu este 
indicată foarte expresiv de către el prin aceea, că El a 
preferat o mireasă decăzută, depravată, pentru că a mizat pe 
îndreptarea şi sfinţirea ei. 

în concluzie, Sfinţii nu sunt pentru Simeon nişte 
privilegiaţi, care au întâietate faţă de ceilalţi, pentru că au 
anumite atuuri personale. Prin Botez suntem cu toţii 
privilegiaţi, pentru că Dumnezeu ne pune într-o relaţie vie, 
directă cu sine, din care nu putem cădea, numai dacă vrem 
să ne batem joc de noi. 

Biserica e tocmai acest număr complex de relaţii 
personale cu Hristos iar sursa noastră de viaţă 
duhovnicească înseamnă unirea cu Hristos prin extaz şi 
împărtăşirea cu Hristos prin Sfintele Taine. Sfinţenia însă 
este caracteristica principală a membrilor Bisericii şi ea 
creează unitatea Bisericii. 

Ca fiecare să fie membru viu al trupului lui Hristos, 
trebuie să stea în unitatea interioară cu Hristos şi cu Sfinţii 
din toate veacurile şi de pretutindeni de pe pământ, adică să 
stea, prin sfinţenie, în legătură atât cu Capul Bisericii, cu 
Hristos, cât şi cu celelalte mădulare ale Bisericii, adică cu 
Sfinţii de dinaintea lui, cât şi cu cei contemporani sieşi. 760 Idem, Disc. etice, I, 9, 22-25, p. 248 / Idem, p. 141. 225 Eshatologia 2. 8. Vederea luminii şi eshatologia Ultima temă a teologiei simeoniene pe care o 
discutăm aici şi anume eshatologia universală dovedeşte, 
încă odată, valabilitatea eternă a teologiei personaliste, atâta 
timp cât sfinţenia este realitatea interioară, care se dezvăluie 
în mod desăvârşit în etapa de transfigurare plenară a întregii 
creaţii. 

Dacă acum, relaţia noastră interioară cu Dumnezeu 
poate fi pusă sub semnul întrebării de cei care nu au 
perceperea duhovnicească a prezenţei lui Dumnezeu în cei 
credincioşi, atunci, în ziua ce de apoi, interiorul nostru 
devine explicit pentru toţi, realitatea unirii cu Hristos va fi 
incontestabilă şi relaţia vie cu Dumnezeu se va dovedi sursa 
noastră de bucurie şi împlinire veşnică. 

Vom începe discuţia noastră tot cu Discursul 1 etic, în 
care Simeon vorbeşte, foarte concentrat, despre 
transfigurarea lumii prin Duhul. 

Simeon, pornind de la ce a făcut Hristos Dumnezeu 
pentru noi, prin întruparea Sa ca om, vorbeşte despre 
creşterea în sfinţenie şi spune, că după adormirea Sfinţilor, 
trupurile lor nu rămân „cu desăvârşire nestricăcioase, nici 
iarăşi cu desăvârşire stricăcioase, ci, păstrând în ele atât 
semnele nestricăciunii [xf|<; afyQapoiac, xa Y^wp(.o|j,aTa], cât 
şi [pe cele] ale stricăciunii, sunt păstrate spre a fi făcute 
nestricăcioase în chip desăvârşit [teleicot;] şi reînnoite 
[avaKmvio9f|voa] la învierea de pe urmă" 761 . 

Realitatea Sfintelor Moaşte indică, pe de o parte, că 
nu a venit timpul reînnoirii, transfigurării totale a creaţiei 
dar, că ea a început încă de acum. 

Sfinţenia personală este o raliere deplină, asumată, la 
procesul transfigurării creaţiei. Transfigurarea trupurilor este 
rezervată, spune Simeon, eshatologiei, pentru că „nu se 
cuvenea ca trupurile oamenilor să fie înviate şi să fie făcute 
nestricăcioase înainte de înnoirea făpturilor [tgov KTLoiiarcov 
uvuKuivioetjic], ci aşa cum aceasta [creaţia] a fost adusă mai 
întâi la existenţă nestricăcioasă, şi după ea omul, tot aşa 761 Idem, Disc. etice, I, 3, 115-119, p. 204 / Idem, p. 124. 226 iarăşi, mai întâi, creaţia trebuie să se prefacă şi deci să se 
schimbe de la stricăciune la nestricăciune, şi aşa, împreună 
cu ea şi deodată cu ea [obv ocuTfj Km a|j,a ai)Tf|], se vor înnoi 
şi trupurile stricăcioase ale oamenilor, pentru ca omul, 
făcându-se iarăşi duhovnicesc [iTveuijaTiKoc;] şi nemuritor 
[dGavorcoc;], să locuiască într-un loc nestricăcios [â^Gaptco 
Xcopico], veşnic [daSico] şi duhovnicesc [iTV6U|j,aTLKco]" 

Vederea luminii dumnezeieşti are legătură directă cu 
transfigurarea creaţiei, pentru că aceasta se va reînnoi prin 
lumina divină iar vederea luminii duce la nestricăciunea 
sufletului încă de acum şi a trupului în mod parţial iar, în 
mod deplin, în veacul viitor. 

Simeon vorbeşte despre o concomitentă a 
transfigurării creaţiei şi a omului şi despre o locuire a 
oamenilor, care vor avea un trup duhovnicesc, într-o creaţie 
transfigurată, transformată într-un loc al nestricăciunii şi al 
bucuriei veşnice, al comuniunii veşnice cu Creatorul lor. 

Reînnoirea creaţiei este la Părintele nostru o 
restabilire a ei în frumuseţea pe care a avut-o dintru început, 
la frumuseţea iniţială [to dp^ofiov KaXXoc] 763 . Parafrazând 
pe Apostolul Ioan, Simeon ne invită să credem pe deplin, că 
vor fi ceruri noi şi pământ nou 764 şi că va exista o înviere 
generală a oamenilor 765 şi că „cerul şi pământul şi toate cele 
din el, adică întreaga creaţie va fi înnoită şi eliberată de 
robia stricăciunii [Rom. 8, 21], şi stihiile se vor împărtăşi 
împreună cu noi de strălucirea [A,a|iiTp6Tr|TO(;] de acolo, şi în 
chipul în care pe noi toţi ne va încerca focul [to nup 
8oKL|j,aa6L], potrivit dumnezeiescului Apostol [I Cor. 3, 13], 
tot aşa şi întreaga creaţie va fi înnoită prin foc [6ia iTupoc; 
dvaKmvia0r|aeTai] ]" 

Dar acest foc, care transfigurează lumea, care o 
preschimbă, nu este altul decât lumina divină, care va curaţi 
şi va preschimba întreaga creaţie, după cum preschimbă şi 
îndumnezeieşte pe cel care o vede în extaz. 

Din aceasta deducem, că Simeon uneşte în teologia sa 
soteriologia personală cu transfigurarea întregii creaţii şi 
consideră transfigurarea lumii o extindere, din partea lui 762 Idem, Disc. etice, I, 3, 120-129, p. 204 / Idem, p. 124-125. 

763 Idem, Disc. etice, I, 3, 148-149, p. 206 / Idem, p. 125. 

764 Idem, Disc. etice, I, 4, 1, p. 206 / Ibidem. 

765 Idem, Disc. etice, I, 4, 3-5, p. 206 / Ibidem. 

766 Idem, Disc. etice, I, 4, 5-11, p. 206 / Idem, p. 125-126. 227 Dumnezeu, a transfigurării personale, care are loc în cei 
credincioşi. 

Rolul determinat al vederii luminii se înţelege deplin 
numai din perspectivă eshatologică, pentru că viaţa veşnică 
presupune o rămânere permanentă în lumina divină, o 
înveşnicire a noastră în bucuria comuniunii cu Dumnezeu. 

Lumea nu va avea parte de un sfârşit, de o distrugere 
a ei în stil hollywoodian, unde întreaga creaţie se dizolvă 
într-un haos total, ci, potrivit teologiei simeoniene, lumea va 
fi preschimbată prin lumina divină, având parte de un nou 
început, de restabilirea ei în frumuseţea, întru care 
Dumnezeu o crease dintru început, adică fiind plină de 
lumina divină. 

Noul început al lumii va fi însă veşnic, eshatologia 
neocupându-se cu cele finale, în sens de ultimele lucruri, 
care se pot spune despre creaţia lui Dumnezeu, pentru că i s- 
ar pune punct la un moment dat, ci de ultimele lucruri, care 
vor iniţia o perspectivă eternă, non-temporală a creaţiei şi a 
omului. 

Eshatologia, din punct de vedere dogmatic, în mod 
paradoxal, cuprinde sub cupola ei, aşa cum ştim, atât 
realităţile celei de a doua veniri a Domnului, preschimbarea 
lumii şi învierea morţilor, alături de Judecata de Apoi, dar şi 
cele două feluri de veşnicii asumate: bucuria veşnică cu 
Dumnezeu sau nefericirea veşnică în compania demonilor. 

La Sfântul Simeon însă, eshatologia nu e o problemă 
doar a celor din viitor, ci e o realitate pe care o trăieşti încă 
de acum, în mod extatic, dacă vezi slava lui Dumnezeu, care 
este tocmai ambianţa reală şi îndumnezeitoare a vieţii celei 
veşnice. 

Vom continua să prezentăm însă varianta de viitor a 
eshatologiei simeoniene, pentru a ne reîntoarce în finalul 
acestei secţiuni la varianta actuală, extatică, prin care trăim 
deja realitatea eshatologică a creaţiei. 

Creaţia actuală, continuă Părintele nostru, fiind ca un 
vas învechit şi pătat de păcatele noastre 767 , „va fi retopită şi 
remodelată, şi se va face strălucitoare [A,a|iiTpa] şi 
neasemănat mai nouă [icaivoTepa douYKpiTGoc;], decât cea 

i 55768 

care se vede acum 

Lumina dumnezeiască va produce transfigurarea 
creaţiei şi a oamenilor instantaneu. Creaţia reînnoită, spune 767 Idem, Disc. etice, I, 4, 20-25, p. 208 / Idem, p. 126. 

768 Idem, Disc. etice, I, 4, 25-27, p. 208 / Ibidem. 228 Simeon, nu va fi identică cu cea de dinaintea căderii omului 
în păcat, ci cu mult mai frumoasă şi dumnezeiască pe deplin, 
pentru că „toată creaţia se va face, la un semn al lui 
Dumnezeu, nu aşa cum a fost adusă la existenţă, materială şi 
sensibilă, ci va fi refăcută printr-o naştere din nou [tfj 
iTodiYYev'eai.a], într-o locuinţă imaterială şi duhovnicească, 
mai presus de orice simţire" 769 . 

Palingenezia de care vorbeşte Simeon va fi o lucrare 
divină instantanee şi ea va consta în transformarea lumii şi a 
omului în existenţe transfigurate, duhovniceşti. 

Locul paulin de la I Cor. 15, 51-52, sprijină 

770 

instantaneitatea transfigurării creaţiei , fără ca aceasta să 
însemne o decorporalizare a oamenilor sau o desfiinţare, 
aneantizare a materiei. 

Transfigurarea lumii şi a oamenilor înseamnă tocmai 
transfigurarea materiei, a întregii existenţe în aşa fel, încât 
vom moşteni „întreg pământul spiritual şi duhovnicesc... [ca 
unii care vom dobândi] trupuri netrupeşti [ol uoiÂ\iutu toc 
o6\iuxu] .... [şi vom ajunge să avem] o simţire mai presus de 
simţire [unep aloQr)oiv ev odoGriaei]" 7 . 

Amprenta duhovnicească a lumii viitoare, 
transfigurate, se regăseşte în viaţa fiecărui Sfânt în parte, 
încă de acum. In secţiunile anterioare, am numit această 
stare de trăire a vieţii veşnice o viaţă cotidiană, o continuă 
trăire în lumina divină. 

Trupurile netrupeşti ale lumii transfigurate şi simţirea 
mai presus de simţire de care vorbeşte Simeon sunt 
amprente extatice ale omului duhovnicesc, sunt consecinţele 
curăţirii de patimi şi ale vederii luminii, ale sfinţirii continue 
a vieţii noastre. 

Dar Simeon vorbeşte aici nu de o existenţă veşnică în 
lumină a tuturora, ci numai a celor care, încă de acum şi-au 
sfinţit viaţa. El nu eludează existenţa voinţei contrare celei a 
lui Dumnezeu şi realitatea Iadului, ci vede în veşnicia 
fericită o realitate duhovnicească, de care se vor împărtăşi 
toţi cei care au început să se împărtăşească de ea, încă pe 
când erau în trup. Iar intrarea în veşnicia comuniunii cu 
Dumnezeu presupune Botezul ortodox şi trăirea în Biserică, 
prin curăţire de patimi, a vederii lui Dumnezeu, a luminii 
Lui veşnice. 769 Idem, Disc. etice, I, 5, 10-13, p. 212 / Idem, p. 128. 

770 Idem, Disc. etice, I, 5, 14-16, p. 212 / Ibidem. 

771 Idem, Disc. etice, I, 5, 20-22, p. 214 / Ibidem. 229 învierea înseamnă pentru Simeon atingerea stării reale 

a "7*79 * 

de a fi aidoma Sfinţilor îngeri . întreaga creaţie reînnoită 
devine o imensă reliefare şi prezenţă a slavei lui Dumnezeu, 
pentru că ea, creaţia, „ajunsă întreagă duhovnicească, 
împreună cu însuşi Paradisul [obv ocutco napabdot^], se 
preface într-o locuinţă imaterială şi nestricăcioasă, 
neschimbabilă, veşnică şi inteligibilă. 

Şi va [şi] un cer incomparabil mai strălucitor [ca 
acesta de acum], ca un alt cer nou, mai luminos decât cel 
văzut. 

Iar pământul îşi va relua frumuseţea negrăită şi nouă 
şi un chip de verdeaţă neveştejită, înfrumuseţată de flori 
luminoase şi de o diversitate spirituală, în care, potrivit 
cuvântului cuvios, locuieşte dreptatea [II Petr. 3, 13]. 

Soarele dreptăţii va străluci de şapte ori mai mult 
[Mal. 4, 2; îs. 30, 26], iar luna va scânteia de două ori mai 
mult decât soarele care străluceşte acum; stelele vor fi 
asemenea soarelui nostru, oricare vor fi ele şi oricum sunt 
ele acum privite de cuvintele celor cu gândire înaltă. 

Toate vor fi mai presus de cuvânt, ca unele ce vor 
întrece toată gândirea, iar fiind spirituale şi dumnezeieşti, se 
vor uni cu cele inteligibile [kvowxai xolc, von-roic;] şi se vor 
face un alt Paradis inteligibil şi un Ierusalim ceresc [Evr. 12, 
22], asemănat şi unit cu cele cereşti [e£o|j,oiG)0eiaa toic; 
eiToupavioic; Km evcoGeloa], şi o moştenire neclintită a fiilor 
lui Dumnezeu, [căci] nimeni dintre cei de pe pământ nu vor 
fi nicidecum moştenitori ai lui" , ci numai Sfinţii. 

După cum se observă, transfigurarea lumii nu 
înseamnă o lume sfinţită, înduhovnicită, paralelă cu 
împărăţia lui Dumnezeu sau cu Paradisul Sfinţilor, ci 
înseamnă tocmai o unire a lumii transfigurate cu Paradisul 
sau o extindere a vieţii dumnezeieşte din Paradis în întreaga 
creaţie a lui Dumnezeu. 

Dacă acum Sfinţii se împărtăşesc de viaţa Paradisului, 
de lumina dumnezeiască a Paradisului, însă sunt înconjuraţi 
de lumea creată, neînduhovnicită în mod copleşitor, din jurul 
lor, în lumea eshatonului Sfinţii vor trăi lumina în ei, aceasta 
va ţâşni din ei, dar va fi şi în întreaga creaţie, pentru că atât 
ei, cât şi lumea din jurul lor va fi, în completitudinea ei, 
locaşul slavei lui Dumnezeu, un alt templu plin de slavă, o 772 Idem, Disc. etice, I, 5, 77, p. 218 / Idem, p. 130. 

773 Idem, Disc. etice, I, 5, 84-101, p. 218-220 / Ibidem. 230 lume în care comuniunea interioară cu Dumnezeu e 
atotprezentă şi unde nu se găseşte nicio infirmitate sau 
decădere. 

Simeon vorbeşte cu acurateţe despre eshaton, pentru 
că avea experienţa lui reală. Toţi termenii de comparaţie pe 
care el îi foloseşte în descrierea lumii reînnoite ţin de istorie, 
dar realitatea imaginilor folosite sunt contemplări 
duhovniceşti ale realităţilor veşnice. 

Sfinţii, spune Părintele nostru, potrivit Mt. 5, 5 vor 
moşteni acest pământ reînnoit 774 . Dar ei vor moşteni lumea 
viitoare, pentru că sufletele lor, „prin darul şi unirea Duhului 
Sfânt, se lipesc de Dumnezeu, încă fiind ele în trupuri şi, 
reînnoite, se vor schimba, se vor scula din moarte şi vor fi 
restaurate după adormire, în lumina neînserată şi în slavă. 

Dar trupurile lor încă nu, ci ele vor fi lăsate în 
morminte şi în stricăciune, urmând să se facă şi ele aşa la 
învierea cea de obşte, cât şi toată această creaţie 
pământească, văzută şi sensibilă, va fi schimbată şi se va uni 
cu cele cereşti, adică cu cele nevăzute şi mai presus de 
simţire" 775 . 

Unirea extatică cu Dumnezeu, de care vorbeşte 
Simeon, este cea care scoate din moartea păcatului sufletele 
Sfinţilor şi le restaurează în lumina divină, dar trupurile lor 
primesc pnevmatizarea deplină odată cu învierea tuturor. 

Unirea dintre trup şi suflet, făcută prin vederea luminii 
şi trăirea în har, este urmată în eshaton de unirea reală, 
explicită, copleşitoare a celor cereşti şi a celor pământeşti, 
adică transformarea Puterilor cereşti şi a Sfinţilor într-un 
singur cor, într-o singură lume, în care locuieşte dreptatea şi 
care slăveşte pe Prea Sfânta Treime, Izvorul întregii vieţi şi 
al întregii bucurii. 

Unitatea angelo-umană a Bisericii sau realitatea 
copleşitoare a icoanei Proscomidiei, în care Mielul e în 
mijlocul creaţiei transfigurate, experiată acum doar în parte, 
atunci va fi o evidenţă ecumenică a întregii întinderi 
necuprinse a lumii lui Dumnezeu. 

Toţi membrii lumii lui Dumnezeu II vor vedea atunci 
pe împăratul lor, „cum va veni cu slavă şi putere multă 
împăratul nostru cel dorit şi preadulce, Iisus Hristos 
Dumnezeu, să judece lumea şi să dea fiecăruia după faptele 
lui. [...] 774 Idem, Disc. etice, I, 5, 107-108, p. 220 / Idem, p. 131. 

775 Idem, Disc. etice, I, 5, 110-119, p. 220 / Ibidem. 231 [Şi], aşa cum într-o casă mare sau în palatele 
împărăteşti sunt multe locuri de odihnă şi sălaşuri, şi în 
amândouă aceste feluri de lăcaşuri preadumnezeieşti e o 
mare deosebire, tot aşa şi în creaţia cea nouă va face 
diviziuni, atribuind fiecăruia moştenirea după vrednicia sa şi 
strălucirea şi slava care i se cuvin din virtuţile şi faptele sale. 

Dar, întrucât ei vor fi duhovniceşti [iTveuijaTiKGov] şi 
transparenţi [8io«t)avG)v] şi uniţi cu acele sălaşuri şi locuri de 
odihnă dumnezeieşti, împărăţia Cerurilor va fi, în general, ca 
o singură vatră, precum şi este, şi aceasta se va arăta tuturor 
Drepţilor, de peste tot, nevăzându-se în ea decât împăratul a 
toate, coprezent [ou|iiTap6vTa] cu fiecare şi fiecare 
coexistând [ouvovtoc] împreună cu El, strălucind în fiecare şi 
fiecare strălucind în El [ev eicacrcco eKA,dqj,iT0VTa Kod eicaotov 
A,a|iiTOVTa ev aurco]" 7 . 

Explicaţiile eshatologice ale Părintele nostru au un 
realism copleşitor, după cum se poate observa. Judecata 
finală va reprezenta intrarea fiecărui credincios în parte, 
după nivelul său de înduhovnicire personală, în împărăţia lui 
Dumnezeu; viaţa veşnică înseamnă unirea şi trăirea 
împreună cu Puterile cereşti şi acest mod de existenţă al 
veşniciei nu înseamnă altceva, decât continuarea relaţiei 
interioare cu Hristos, împăratul şi Dumnezeul nostru. 
Trăirea în veşnicie înseamnă strălucirea lui Hristos 
Dumnezeu în fiecare dintre noi şi a noastră în El, ca o 
progresare fără sfârşit în înţelegerea şi comuniunea cu El. 

Simeon accentuează foarte mult acest amănunt al 
comuniunii noastre cu Hristos, pentru că viaţa 
duhovnicească este o realitate interioară, singura realitate 
legală a omului şi va fi adevărata constituţie a noii lumi. 
Realitatea lumii transfigurate are ca fundament viaţa în slava 
lui Dumnezeu, adică tocmai conţinutul acestei teologii a 
slavei, pe care o dezbatem în paginile acestei cărţi. 

E de la sine înţeleasă importanţa transfigurării 
eshatologice a lumii în teologia simeoniană, dacă toată 
energia acestei teologii a fost depusă în a arăta importanta 
capitală a vieţii mistice a Bisericii. 

Viaţa mistică îşi dovedeşte deplina ei relevanţă pentru 
istorie şi pentru veşnicie şi întâietatea absolută în viaţa 
ortodoxă, când moştenim, în mod personal, în veşnicie, 
consecinţele ei soteriologice. 776 Idem, Disc. etice, I, 5, 120-137, p. 222 / Idem, p. 131. 232 A A 

In I, 12, Simeon vorbeşte de înălţarea Domnului şi de 
raportul extatic cu noi prin prisma slavei Sale: „Dumnezeu 
S-a pogorât pe pământ şi S-a înălţat din nou la ceruri şi a pus 
întunericul drept ascunziş [diTOKpupfiv] al Său. Căci nu se 
cădea să ni se arate cu slava Tatălui Său înainte de Judecată. 

Ci aceasta se va face la vremea pe care Tatăl Său a 
pus-o întru a Sa stăpânire [F. Ap. 1, 7]. [...] 

[Fiindcă] astfel sunt tainele cele ascunse [toc nuarripia 

. A 

K6Kpu|i|j,6va] ale împărăţiei Cerurilor şi nu este dat tuturor să 
le cunoască pe ele, după cuvântul Domnului [Mt. 13, 
IO]" 777 . 

Ascunzişul în care S-a ascuns Hristos Dumnezeu este 
lumina Sa. însă El nu S-a ascuns pentru toţi, căci cei ce văd 
lumina Sa cunosc tainele Sale cele prea tainice, ascunse 
celor, care nu au inima curată prin împlinirea poruncilor 
Sale. Slava lui Hristos va fi văzută de către toţi la a doua Sa 
venire şi la Judecată, dar fiecare o va percepe la nivelul său 
de creştere spirituală sau va fi un foc insuportabil pentru cei, 
care nu îl iubesc pe El, pe Dumnezeul întregii lumi. 

Este foarte evident din pasajul următor, cum că 
sesizarea interioară a slavei Sale este reală pentru cei ce se 
rezidesc prin credinţă şi împlinirea poruncilor: „ înainte de a 
Se înălţa la cer şi a-şi pune întunericul ascunzişul Său, ne-a 
dat nouă sfintele Sale porunci, ca pe nişte unelte... iar 
credinţa în El, ca pe un meşter. [. . .] 

[Iar noi fiind] vase, credinţa meşter, iar poruncile 
uneltele, prin care meşterul Cuvânt reface şi înnoieşte pe 
lucrătorii poruncilor Lui, [putem], ca prin lucrarea lor, să ne 
curăţim şi să fim luminaţi de către Duhul, înaintând în 

a 778 

cunoaşterea tainelor împărăţiei Cerurilor" ' . 

Credinţa şi asceza, ca împlinire a poruncilor, creează 
în noi curăţia, unde se pogoară lumina lui Dumnezeu. 
Experienţa duhovnicească sau cunoaşterea tainelor lui 
Dumnezeu nu are nimic de-a face cu ocultismul, cu 
secretomania de castă sau cu iniţierea în mistere perverse şi 
intelectualiste. 

Cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu înseamnă vederea 
luminii dumnezeieşti, a ceea ce ni se arată de către 
Dumnezeu în lumina divină, lumină pe care o vedem numai 
dacă ne sfinţim viaţa. 777 Idem, Disc. etice, I, 12, 137-144, p. 282 / Idem, p. 154-155. 

778 Idem, Disc. etice, I, 12, 150-158, p. 282-284 / Idem, p. 155. 233 Orice încercare de ocolire a intrării sacramentale în 
Biserică, prin Botez sau orice neînţelegere a vieţii 
duhovniceşti, nerezolvată la timp cu Părinţi, care deja au 
gustat din vederea luminii, cu oameni care ştiu şi bucuria, 
dar şi pericolele vieţii duhovniceşti, nu duce la vederea 
luminii divine, ci la cea mai neagră înşelare duhovnicească, 
la căderea în plasa demonilor, care ne arată o pseudo- 
lumină, ce ne aruncă într-un extremism lamentabil. 

Vederea dumnezeiască are semne şi manifestări clare 
din punct de vedere duhovnicesc şi diferenţierea între 
adevărata vedere şi vederea adusă de către demoni este 
rezervată celor cu adâncă experienţă mistică şi cu un mare 
discernământ duhovnicesc. 

Sfântul Simeon nu se referă în opera sa şi la ce nu este 
vedere autentică, dar alţi Sfinţi Părinţi au făcut-o într-un 
mod magistral. Sfinţia sa a fost cuprins cu totul de dorinţa 
de a tuşa realitatea şi splendoarea dumnezeiască a 
experienţei mistice, pentru ca fiecare dintre noi să putem 
compara experienţa noastră cu adevărul unei experienţe 
copleşitoare. 

întorcându-ne la eshatologia pentru azi, după cum am 
promis, Sfântul Simeon vorbeşte în Discursul 10 etic despre 
legătura dintre eshatologie şi vederea extatică, spunând: 
„venirea Domnului [iTapouaia tou Kupiou] la cei credincioşi 
s-a făcut şi se face pururea [Yeyove Km de! yivexai] şi s-a 
făcut către toţi cei ce o vor. 

Iar dacă El este Lumina lumii şi a spus Apostolilor Săi 
că va fi cu ei până la sfârşitul lumii [Mt. 28, 20], cum, fiind 
deja cu noi, va veni? Nicidecum. Căci nu suntem fii ai 
întunericului şi fii ai nopţii [ I Tes. 5, 5], ca lumina să ne ia 
prin surprindere [KaTaA,dpr|] [In. 12, 35], ci fii ai luminii şi ai 
zilei Domnului" 779 . 

Venirea Domnului este o cotidianitate pentru cei ce 
văd lumina în fiinţa lor şi pentru ei a doua Sa venire nu mai 
este aşteptată, ci preaslăvită în întreaga lor fiinţă. 

Domnul S-a arătat întru lumină tuturor Sfinţilor Săi, 
adică tuturor acelora, care au însetat şi au flămânzit de slava 
Sa. Tocmai de aceea Sfinţii nu sunt fii ai nopţii, ai nevederii 
luminii, ci ai zilei, ai comuniunii, în lumină, cu Stăpânul lor. 

Pentru cei care trăiesc în lumină încă de acum, istoria 
s-a sfârşit deja. Ei trăiesc mai mult în veşnicie, decât în 779 SC 129, Disc. etice, X, 679-686, p. 308 / Idem, p. 343. 234 istorie şi schimbarea lumii înseamnă vederea luminii şi în 
materia din jurul lor, nu numai în fiinţa lor. Preschimbarea 
lumii însă, aduce un plus imens de sfinţenie şi de bucurie 
acestora, pentru că înseamnă înveşnicirea lor în lumină, 
neclintirea lor, pentru veşnicie, în vederea slavei Prea Sfintei 
Treimi. 

A nu se înţelege de aici, că Sfinţii nu vor venirea 
Domnului, parusia Sa pentru toţi. Dimpotrivă, comuniunea 
lor zilnică cu Hristos, vederea Lui le provoacă o şi mai mare 
dragoste şi aşteptare a venirii Sale pe norii de lumină ai 
slavei Sale, ca să judece lumea. 

A doua venire este o taină imensă, pentru că nu e 
cunoscută de nimeni în afară de Dumnezeu: „Cele ce au să 
fie atunci nu le ştiu nici îngerii lui Dumnezeu. Căci dat fiind, 
că n-au cunoscut nici venirea Lui pe pământ, în ce fel şi cum 
[va fi], sau când avea să Se coboare şi să Se facă om, cu atât 
mai mult trebuie să nu cunoască venirea Lui de pe urmă cu 
slavă. [...] 

[Căci asta] a arătat chiar şi Domnul vorbind despre 
venirea Lui, „că Puterile cerurilor se vor clătina" [Mat. 24, 
29], în sensul că vor fi uimite şi se vor minuna văzând dintr- 
o dată, [pe] cele ce până atunci nu le-au văzut defel" 780 . 

Aşteptarea este intensă pentru întreaga Biserică şi 
surpriza venirii Lui va fi copleşitoare. Orice scenariu ne-am 
imagina al venirii Lui va fi extrem de fad, de inexpresiv şi 
de corporal în ziua aceea. 

Sfântul Simeon surprinde extraordinar de bine ideea 
surprizei venirii Lui şi a prezenţei Lui transfiguratoare 
pentru întreaga creaţie. Venirea Domnului nu va fi un 
eveniment mai degrabă spectacular, care nu ne va angaja în 
niciun fel, ci, dimpotrivă, va fi un eveniment capital pentru 
noi şi pentru întreaga creaţie, pe care îl vom resimţi cel mai 
profund în fiinţa noastră. 

La venirea Sa, El va fi recunoscut de către Sfinţii Săi, 

a no i 

pentru că şi Domnul îşi recunoaşte Sfinţii . Dar şi Sfinţii 
se vor recunoaşte unii pe alţii, pentru că Hristos va locui în 
toţi Sfinţii 782 . 

Cărţile conştiinţei [al plpioi tou ouvglSotoc;] se vor 
deschide şi din fiinţa celor care vor fi găsiţi cu o viaţă 780 SC 122, Disc. etice, I, 12, 226-231, 235-238, p. 288, 290 / Idem, p. 157. 

781 Idem, Disc. etice, I, 12, 267-268, p. 292 / Idem, p. 158. 

782 Idem, Disc. etice, I, 12, 268-269, 271-272, p. 292 / Ibidem. 

783 Idem, Disc. etice, I, 12, 273, p. 292 / Idem, p. 158. 235 sfântă „va străluci Hristos Dumnezeu, Cel ascuns acum în ei, 
aşa cum a strălucit, mai înainte de veci, din Tatăl, şi Sfinţii 
vor fi asemenea Celui Preaînalt. [. . .] 

[Căci] dacă Sfinţii sunt asemenea lui Dumnezeu şi vor 
cunoaşte pe Dumnezeu atât, pe cât Dumnezeu i-a cunoscut 
pe ei, şi aşa cum cunoaşte Tatăl pe Fiul şi Fiul pe Tatăl, tot 
aşa trebuie să se vadă şi să se cunoască unii pe alţii şi Sfinţii, 
ba chiar şi cei care nu s-au văzut vreodată în această lume. 

Căci aşa cum Tatăl nu va fi niciodată lipsit de 
cunoştinţa Fiului sau Fiul de a Tatălui, tot aşa nici Sfinţii, 
făcuţi dumnezei prin înfiere... nu vor fi lipsiţi niciodată de 
cunoaşterea întreolaltă, ci îşi vor vedea întreolaltă slava lor 
şi a lor înşişi, aşa cum Fiul o vede pe cea a Tatălui şi Tatăl 
pe cea a Fiului" 784 . 

Perspectiva eshatologică simeoniană este, după cum 
se poate vedea, una a cunoaşterii duhovniceşti, a comuniunii 
profunde dintre Sfinţi şi Dumnezeu şi întreolaltă. Conştienta 
relaţiei cu Dumnezeu îşi vede aici adevărata valoare, pentru 
că numai cei care au o comuniune reală, încă de aici, de pe 
pământ, cu Dumnezeu, vor avea parte de recunoaşterea Lui, 
de comuniunea cu toţi Sfinţii şi de slava Lui pentru 
totdeauna. Viaţa duhovnicească este adaptarea noastră la 
condiţiile vieţii veşnice, pregătirea noastră pentru a fi proprii 
veşnicei comuniuni cu Dumnezeu. 

Sfântul Simeon ne conduce, prin teologia sa, la 
înţelegerea abisală a faptului, că doar experienţa 
duhovnicească ne poate da o reală şi totală bucurie şi 
împlinire, care nu va fi pierdută prin moarte, ci va fi 
potenţată copleşitor de mult. 

Lumea postmodernă, care caută experienţe 
totalizatoare şi fulminante, care caută o cunoaştere rapidă şi 
intensivă a existenţei noastre, poate găsi în teologia 
simeoniană sensul profund al împlinirii omului: experienţa 
duhovnicească a vieţii veşnice, comuniunea veşnică cu 
Dumnezeul nostru, al tuturora. 784 Idem, Disc. etice, I, 12, 285-287, 299-304, 307-312, p. 292, 294 / Idem, p. 159. 236 3. Receptarea teologiei slavei în spaţiul 
ortodox şi importanţa asumării ei în lumea 
postmodernă 3. 1. Vederea lui Dumnezeu în teologia părintelui 
profesor Dumitru Stăniloae Ca să înţelegem aportul părintelui profesor Dumitru 
Stăniloae la teologia slavei lui Dumnezeu trebuie să plecăm 
de la „aspectul ontologic şi personalist al harului" 78 în 
teologia sa, spre cutele adânci ale epistemologiei sale 
teologice, care „este atât holistă, cât şi relaţională. Ea 
include atât dimensiunea logică a raţiunii implicită 
catafatismului, cât şi dimensiunea existenţială (experenţială 
sau participativă) inerentă apofatismului" . 

In cele ce urmează ne vom concentra atenţia numai 
spre ultima treaptă a apofatismului mistic şi anume spre 
vederea luminii divine, deşi în teologia sa se îmbină 
armonios catafatismul şi apofatismul şi numai unindu-le pe 
acestea două, putem vorbi de o teologie articulată a slavei. 

în SOAM II, 5, părintele profesor Dumitru Stăniloae, 
evidenţiind treptele apofatismului vorbeşte despre 
întunericul dumnezeiesc descris de Sfântul Dionisie 
Areopagitul, ca despre „o prea mare abundenţă de 
lumină" 787 . 

Meditând la un text al Sfântului Grigorie Palama, 
părintele Stăniloae constată, că „vederea luminii divine nu e 
o teologie negativă" 788 şi că „de vederea acestei lumini se 
învrednicesc numai cei asemenea lui Moise, pe când de 
teologia negativă, orice cinstitor de Dumnezeu" ' . 

Avem aici o primă distincţie între teologia slavei şi 
teologia negativă. Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, teză 
de doctorat, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2002, p. 414. 

Silviu Eugen Rogobete, O ontologie a iubirii. Subiect şi Realitate Personală 
supremă în gândirea teologică a părintelui Dumitru Stăniloae, teză de doctorat, trad. 
de Anca Dumitraşcu şi Adrian Guiu, col. Plural Religie, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, p. 
86. 

787 SOAM [Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi Mistica], ed. 1992, p. 196. 

788 Idem, p. 197. 

789 Idem, p. 199. 237 Teologia slavei presupune experienţa luminii şi 
articularea ei în concepte catafatice, antropomorfe sau 
receptate ca atare, pe când teologia negativă raţională este o 
conceptualizare a confesiunilor extatice sau un comentariu la 
descrierile extatice ale Sfinţilor. 

Dacă în cadrul teologiei slavei textele sursă sunt 
create de către cei care le-au experiat şi sunt comentate de 
către cei care sunt congeniali cu aceştia, în cadrul teologiei 
negative nu există texte sursă create de către promotorii ei, 
ci teologii din această ramură fac conjecturi pe marginea 
textelor sursă create de către Sfinţi sau de către teologii, care 
împărtăşesc, în mod smerit, amănuntele teologiei extatice şi 
se poziţionează critic sau indiferent vizavi de ele. 

Teologia negativă, spune autorul nostru, nu este 
vedere 790 , ci „o icoană anticipativă a vederii luminii 

7Q1 

dumnezeieşti'" . Numai când mintea este „răpită de 
Dumnezeu, trece dincolo, la vederea luminii" 792 . 

Cel care vede lumina nu intră într-un vid 
experenţial , ci vede lumina necreată a lui Dumnezeu, 
având conştiinţa „că ea nu poate fi cuprinsă în concepte şi 
exprimată în cuvinte" 794 , asta în primul rând iar, în al doilea 
rând, că lumina vine din fiinţa lui Dumnezeu, „care rămâne 
cu totul inaccesibilă [nouă], şi că însăşi lumina accesibilă 
rămâne o rezervă infinită [de experiat]" . 

Lumina produce în noi o „cunoaştere apofatică" 796 - 
pentru că Sfântul Duh „este capătul lucrării treimice întors 
către lume" 797 - însă în acelaşi timp „lumina dumnezeiască, 
văzută în chip neînţeles, rămâne şi pentru isihasm o taină, 
care nu exclude, ci implică apofatismul, fără a-1 lăsa numai 
pe acesta în vigoare. 

Ceea ce distinge acest apofatism al vederii mai presus 
de vedere a luminii e faptul, că acest apofatism nu e un vid, 
ci o covârşitoare prezenţă dumnezeiască; şi nu e o negaţie 
intelectuală şi o simţire pe întuneric a prezenţei lui 
Dumnezeu, ci o experienţă copleşitoare a acestei 
prezenţe" 798 . 790 Ibidem. 

791 Ibidem. 

792 Idem, p. 201. 

793 Ibidem. 

794 Ibidem. 

795 Ibidem. 

796 Ibidem. 97 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, op. cit., p. 137. 
798 SOAM [ Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi Mistica], ed. 1992, p 201. 238 Părintele profesor Stăniloae evidenţiază aşadar faptul, 
că vederea este o prezenţă a luminii în noi, că ea aduce o 
cunoaştere dumnezeiască celui care o vede şi o comuniune 
profundă cu Dumnezeu 799 . Cu alte cuvinte, părintele profesor 
Dumitru Stăniloae îşi asumă teologia slavei şi o consideră un 
eveniment personal unic şi mântuitor. 

Cunoaşterea luminii „e un progres etern" 800 , continuă 
Sfinţia sa, iar experierea luminii ne dă înţelegerea „absolutei 

Qfi 1 

incognoscibilităţi a fiinţei divine" . Experierea luminii e o 
înţelegere prin comuniune a Dumnezeului treimic iar cel 
care e plin de lumină „îşi devine şi mai plin de taine, ca o 
fiinţă îndumnezeită, mai presus de fire, inspirându-şi el 
însuşi o uimire continuă de sine" . 

Vederea luminii ne îndumnezeieşte pe măsură ce ne 
umple de o înţelegere teologică experenţială a dogmelor 
credinţei. 

Indumnezeirea este fundamentul teologiei 
harismatice, a teologiei vederii, pentru că este, în acelaşi 
timp, o realitate ontologică, interioară. Lumina pătrunde în 
noi şi rămâne în noi şi ea este cea care ne personalizează 
continuu, fiindcă ne deparazitează de iraţionalitatea 
patimilor 803 . 

în SOAM III, 2, părintele profesor dezvoltă discuţia 
despre extaz, descriind vederea extatică drept evenimentul, 
care se petrece în legătura plină de iubire dintre om şi 
Dumnezeu . 

a sos 

„Dumnezeu îşi trimite energia în om" , spune 
părintele profesor Dumitru Stăniloae, şi această energie 
dumnezeiască, „odată comunicată omului... se întoarce spre 
Dumnezeu, şi în această întoarcere a ei, ea îmbracă forma 
afecţiunii subiectului uman, trezită de energia divină" 806 . 99 Părintele Profesor Ştefan Buchiu, comentând cunoaşterea apofatică la Părintele 
Stăniloae, scria: „Cunoaşterea infinită dumnezeiască la care accede mintea în extaz, 
naşte în subiectul uman sentimentul plenitudinii, al bucuriei plenare, al unei iubiri 
nesfârşite", cf Pr. Conf. Dr. Ştefan Buchiu, Cunoaşterea apofatică în gândirea 
Părintelui Stăniloae, Ed. Libra, Bucureşti, 2002, p. 194. 

800 Idem, p. 210-202. 

801 Idem, p. 202. 

802 Ibidem. 

803 Părintele profesor Dumitru Popescu spunea, într-o evaluare critică a lui Olivier 
Clement, că „teologia, spiritualitatea şi ascetica răsăriteană... [consideră patimile] 
mişcări iraţionale fiinţiale, care alterează nu numai existenţa, dar şi ontologia 
umană", cf. , Pr. Prof Dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, ed. Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 131. 

804 SOAM [Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi Mistica], ed. 1992, p. 260. 

805 Idem, p. 261. 

806 Ibidem. 239 Vederea are loc în cadrul relaţiei personale dintre om 
şi Dumnezeu şi ea provoacă pe om la o iubire şi comuniune 
mai mare cu Dumnezeu. 

Comuniunea şi iubirea reciprocă dintre om şi 
Dumnezeu este cadrul în care se produce evenimentul 
extazului, pentru că vederea dumnezeiască este „tocmai 
iradierea zâmbitoare a dragostei divine" 807 în fiinţa noastră. 

Evaluarea vederii, pe care o face părintele profesor 
Dumitru Stăniloae, este extrem de pozitivă: „Lumina e 
totodată cunoaştere, iar lumina cunoştinţei e fructul iubirii. 
Dar o lumină sau o cunoaştere, care răsare din iubire, care 
nu e decât o expresie a stării de iubire, este, în acelaşi timp, 

• .-„808 

viaţa 

Discutând despre rolul minţii în timpul extazului, 
părintele profesor spune, că mintea nu se mai vede în acest 
moment pe sine, ci lucrează numai prin lucrarea 
dumnezeiască 809 . Vederea este momentul când trăim 
„dragostea cu care ne iubeşte Dumnezeu pe noi şi noi pe 

O 1 A 

El" . Atunci experiem nu o dragoste efemeră, trupească, 
posesivă, ci „o dragoste necreată, izvorâtă din fiinţa lui 
Dumnezeu" 811 . 

Rolul central al extazului în viaţa noastră este arătat 
de părintele profesor Dumitru Stăniloae în aceea că, în 
cadrul vederii luminii, Dumnezeu ne dăruie lucrarea Lui 812 , 
pentru ca să ne îndumnezeim. 

Ieşirea minţii din sine, care are loc în cadrul vederii 
dumnezeieşti, nu este ontologică, precizează el, ci e o unire a 
minţii cu lumina divină 813 , pe care o vede în sine, dar şi 
dincolo de sine 814 . 

Vederea luminii dumnezeieşti înseamnă „suprema 

QIC 

treaptă a conştiinţei de sine" şi lumina lui Dumnezeu „se 
răspândeşte din suflet în afară, pe faţa şi pe trupul celui ce o 
are înăuntru" 816 , îndumnezeind întreaga fiinţă a văzătorului 
ei şi luminând şi pe cei care îl văd şi se întreţin la discuţie cu 
acesta. 807 Idem, p. 280. 

808 Ibidem. 

809 Idem, p. 281. 

810 Idem, p. 283. 

811 Ibidem. 

812 Ibidem. 

813 Idem, p. 284. 

814 Idem, p. 285. 

815 Idem, p. 286. 

816 Idem, p. 289. 240 Sfinţii Dionisie, Maxim, Grigorie Palama şi Grigorie 
de Nyssa apar în mod recurent în paginile teologiei slavei 
ale părintelui profesor Dumitru Stăniloae. 

Se observă peste tot modul personalist al teologiei 
slavei, pe care Sfinţia sa a dezvoltat-o şi căldura comuniunii 
şi a confesiunii fiinţiale, plenare, pe care o degajă teologia 
sa celui care o citeşte. 

E observabil aşadar, că părintele profesor Dumitru 
Stăniloae vorbeşte din lăuntrul teologiei slavei şi nu din 
afara ei. Acesta nu pune sub semnul întrebării experienţele 
mistice, ci le explică pe măsură ce le asimilează. 

In introducerea şi în comentariile care însoţesc 
traducerea Imnelor simeoniene, părintele profesor Stăniloae 
revine la tema cunoaşterii extatice ca şi comuniune 
personală, prin iubire, a omului cu Dumnezeu. 

Vorbind despre imposibilitatea transmiterii 

Q 1 -7 

experienţei proprii prin cuvinte , părintele profesor 
pregăteşte terenul pentru prezentarea unirii noastre capitale 
cu Hristos, cu Cel care „are sensul suprem sau bogăţia 
tuturor sensurilor spre care tinde omul" 818 şi, prin Care şi 
întru Care „devenim şi noi posesorii tuturor sensurilor, 
[adică] devenim dumnezei după har" 819 . 

De aceea identifică drept temă centrală a Imnelor 
simeoniene lumina, care iradiază din persoana lui Hristos cel 
înviat 820 , spunând că „vederea luminii dumnezeieşti nu 
depinde ...numai de răspândirea ei prin trupul lui Hristos, ci 
şi de deschiderea voluntară pentru / spre ea a persoanelor 
umane" 821 . Deschiderea spre lumina lui Hristos înseamnă 
asceză şi spargere a crustei egoismului propriu 822 . 

Pozitivitatea absolută a vederii în viaţa noastră se 
vede şi din distincţia pe care autorul nostru o face între cel 
care doar teoretizează şi cel care o experimentează la 
propriu: „Nu teologul teoretician vede lumina dumnezeiască 
sau se uneşte în iubire cu Hristos, ci omul duhovnicesc sau 
Sfântul, care s-a curăţit de patimi, care a părăsit egoismul şi Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Legătura personală cu Hristos în lumina 
infinităţii dumnezeieşti, după Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii de teologie 
dogmatică ortodoxă, op. cit, p. 310. 

818 Idem, p. 312. 

819 Ibidem. 

820 Idem, p. 315. 

821 Ibidem. 

822 Ibidem. 241 se deschide cu voinţă spre iubirea lui Dumnezeu şi a 
semenilor" . 

Prin aceasta părintele profesor arată, că asceza e parte 
integrantă din teologie şi că asceza, curăţirea de patimi este 
drumul spre vedere, spre trăirile mistice, tainice, 
dumnezeieşti. 

Vederea slavei lui Hristos este, în acelaşi timp, 
cunoaştere şi o invitaţie nesfârşită de adâncire în cunoaştere, 
în cunoaşterea ca relaţie personală cu Dumnezeu: „In unire 
cu Hristos, omul are perspectiva unei înaintări veşnice în 
lumina dumnezeiască şi în îmbogăţirea lui spirituală. 

Căci lumina ce i se comunică din Hristos este 
iradierea fiinţei infinite a lui Dumnezeu, care e nemărginită. 
Omul, ca ipostas al fiinţei umane, sporeşte în cunoaşterea 
acesteia prin energiile cuprinse potenţial în ea. 

Dar când se uneşte cu Hristos îi vin din El şi lucrările 
sau energiile fiinţei lui Dumnezeu, care este infinită. El se 
hrăneşte astfel din tot conţinutul dumnezeiesc, din infinitatea 
însăşi, din tot ce este creat şi necreat" 824 . 

Vederea extatică este o anticipare a împărăţiei lui 
Dumnezeu, unde „uniţi cu El, ne vom umple toţi de lumină 
şi tot universul va fi în împărăţia Cerurilor o împărăţie a 
luminii, o împărăţie a luminii răspândite între Persoanele 
Sfintei Treimi şi din Ea între persoanele umane unite cu 
Hristos" 825 . 

întunericul dumnezeiesc, repetă părintele profesor, 
este prea multa lumină ce izvorăşte din fiinţa lui 
Dumnezeu 826 . La Sfântul Simeon Noul Teolog nu există 
„nopţile obscure" ale lui Ioan al Crucii 827 , ci numai bucuria 
de „mărimea luminii dumnezeieşte" 828 , care îl copleşea pe 
acesta. 

Comentariile sale la Imne arată cât de mult se 
familiarizase el cu flacăra teologiei Sfântului Simeon. Peste 
tot părintele profesor Dumitru Stăniloae îi dă dreptate 
Sfântului Simeon, se entuziasmează de cuvintele sale şi vede 
în ele o tălmăcire acurată a credinţei noastre. 

în n. 239 la Imnul 18, ca să dăm un singur exemplu de 
evocare corectă şi entuziastă a teologiei simeoniene, 823 Ibidem. 

824 Idem, p. 316. 

825 Ibidem. 

826 Idem, p. 317. 

827 Idem, p. 317. 

Imne, ediţia Stăniloae, n. 117, p. 366. 

Idem, n. 144, p. 375. 242 părintele profesor Dumitru Stăniloae scria: „Intr-o vreme, 
când în Occident apăreau începuturile scolasticii, care va 
pretinde să-L definească raţional pe Dumnezeu, în Răsărit se 
afirma, prin Simeon, în mod accentuat, unirea cunoaşterii cu 
conştiinţa tainei lui Dumnezeu şi, în general, a realităţii. E 
mărturia unei maturităţi spirituale" . 

Şi maturitatea teologică a lui Simeon, pe care o 
observa părintele profesor Dumitru Stăniloae, constă tocmai 
în aceea, că nu atentează la taina vieţii lui Dumnezeu şi a 
relaţiei vii cu El, ci o prezintă drept ţinta şi împlinirea 
întregii umanităţi. Vederea lui Dumnezeu este fundamentul 
mântuirii şi al bucuriei reale, pentru că viaţa veşnică este o 
continuă adâncire în vederea şi înţelegerea luminii 
dumnezeieşti. 

în concluzie, am observat cum marele nostru Teolog 
şi-a însuşit, cu multă fidelitate, terminologia extatică 
scripturală şi pe cea a Părinţilor, şi a vorbit în perimetrul 
surselor, fără ca să încerce să le contrazică, ci arătându-se, 
ca unul care a învăţat din ele. 

Teologia slavei la părintele profesor Dumitru 
Stăniloae este personalistă şi comunională, pentru că 
vederea înseamnă cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, prin 
curăţirea noastră de patimi şi prin dorirea Lui cu toată fiinţa 
noastră. 

Centralitatea lui Hristos în viaţa noastră înseamnă 
umplerea noastră de lumina, care se revarsă din persoana Sa 
şi vederea este preambulul vieţii veşnice, unde toţi vom fi 
una în lumina slavei Prea Sfintei Treimi. 829 Idem, p. 239, p. 413. 243 3. 2. Teologia mistică şi receptarea ei de către 
profesorul ortodox Vladimir Lossky în studiul introductiv la ediţia românească a 
arhicunoscutei cărţi a profesorului Vladimir Lossky, Essai 
sur la Theologie Mystique de l'Eglise d 'Orient, părintele 
profesor Vasile Răducă nota faptul, că Vladimir Lossky a 
demonstrat prin această carte, „că Teologia nu poate fi 
despărţită de Mistică. Teologia este reprezentarea raţională a 
experienţei mistice, a trăirii intime a adevărului şi a 
misterului dumnezeiesc" 830 . 

Apărută în 1944, această mini-dogmatică mistică 
ortodoxă a vrut să restaureze adevărul, cum că Teologia, în 
măsura în care „face arătarea tainei celei dumnezeieşti, deci 

QT 1 

a datelor Revelaţiei, este o Teologie mistică" . 

Profesorul Vladimir Lossky observă foarte corect, că 
Biserica, numind Teologi ai săi triada Sfinţilor Ioan 
Teologul, Grigorie de Nazianz şi Simeon Noul Teolog, a 
arătat că nu se poate face teologie fără mistică şi că 
mistica este „piscul întregii teologii... [sau] Teologia prin 
excelenţă" 833 . 

De aceea scopul teologiei este îndumnezeirea 834 , care 
nu înseamnă oprirea la o anumită treaptă a cunoaşterii, ci 
înaintarea continuă spre Dumnezeu, spre Cel care „este 
dincolo de [tot] ceea ce există" . 

Accentuând rolul experienţei mistice, teologul nostru 
arată, că Sfântul Dionisie Areopagitul a prezentat urcarea 
spre vedere, ca un drum făcut prin curăţirea de patimi 836 . 
Punând semnul egal între apofatism şi experienţă mistică* 31 ', 
profesorul Lossky vorbeşte de o experiere personală a lui 
Dumnezeu, Care nu este trăit ca un obiect . 

Insă autorul nostru, credem noi, se situează în afara 
adevărului experienţei ca atare, atunci când concepe vederea 
mistică drept o unire cu Dumnezeu, care nu înseamnă şi 830 
831 Pr. Vasile Răducă, Studiu introductiv, în TMBR, p. 25. 
TMBR, p. 35. 11V1JJIV, p. J 

832 Idem, p. 37. 

833 Ibidem. 

834 Ibidem. 

835 Idem, p. 54. 

836 Idem, p. 56. 

837 Idem, p. 57. 

838 Ibidem. 244 cunoaştere a Lui în acelaşi timp . După cum am văzut 
anterior, unirea cu lumina, vederea luminii, înseamnă de fapt 
umplerea de cunoaştere dumnezeiască, de teologie mistică. 

Evaluând realitatea extazului la Sfântul Dionisie, el 
spune că această experienţă dumnezeiască presupune „o 
ieşire din fiinţa ca atare" 840 şi că Dionisie, în comparaţie cu 
Plotin, are o teologie consângeană cu cea scripturală 841 . 

Catafatismul teologic al numelor lui Dumnezeu ne 
vorbeşte despre energiile Sale, care coboară la noi 842 , dar 
„nu ne apropie de fiinţa Sa inaccesibilă" 843 . 

„Conştiinţa neputinţei de a-L atinge pe 

Dumnezeu" 844 , spune profesorul Vladimir Lossky, evaluând 
un fragment din Stromatele Sfântului Clement Alexandrinul, 
nu ar fi un apanaj al minţii noastre, dacă nu am fi mlădiaţi de 
către har . Conştiinţa incognoscibilităţii fiinţei lui 
Dumnezeu înseamnă o întâlnire reală, spune el, cu 
„Dumnezeul Cel personal al Revelaţiei" 846 . 

însă incognoscibilitatea fiinţei divine nu temperează 
căutarea ferventă a credincioşilor de a-L vedea pe 
Dumnezeu, de a vedea slava Lui. Vederea slavei Lui 
însemnă conştientizarea abisală a incognoscibilităţii fiinţei 
Sale, cât şi a infinităţii cunoaşterii, pe care o presupune 
vederea luminii divine. 

Intrebându-se, dacă nu cumva apofatismul radical al 
Părinţilor nu se referă numai la o teologie a extazului , 
profesorul Lossky ajunge iarăşi la o concluzie în afara 
experienţei mistice, vorbind despre apofatism, ca despre „o 
dispoziţie a minţii, care refuză să-şi formeze concepte cu 
privire la Dumnezeu" 848 . 

Se observă că Vladimir Lossky a vrut să scoată 
Teologia din sfera unei înţelegeri raţionaliste şi fracţionare a 
abordării academice, însă nu pe baza unei experienţe 
personale eminamente mistice, ci, mai mult, prin intermediul 
conceptelor teologice preluate ortodox. 839 Ibidem. 


El 


spune, 


literal: 


„Dumnezeu 


nu se 


mai 


întrucât nu 


mai 


este vorba de cunoaştere, < 


;i de unire". 


840 Idem, p. 


60. 
841 Ibidem. 


842 Idem, p. 


62. 
843 Ibidem. 


844 Idem, p. 


63. 
845 Ibidem. 


846 Ibidem. 


847 Idem, p. 


65-66. Idem, p. 67. 245 Conceptele despre Dumnezeu se spulberă însă prin 
experienţa extatică, pentru că mintea care nu a văzut lumina 
nici nu ştie, că gândeşte absolut hilar, fantezist despre 
Dumnezeu. 

Omorârea idolilor minţii se face prin vederea luminii 
divine. Insă autorul nostru dă prioritate teologiei negative în 
detrimentul vederii, pentru că, spune el: „teologia negativă 
nu este doar o teorie [teoretizare] a extazului propriu-zis, ci 
este expresia acelei atitudini fundamentale, care face din 
teologie, în general, o contemplare a tainelor Revelaţiei" 849 . 

Rămânând în mare parte prizonierul abordării 
occidentale a experienţei mistice, în care teologia negativă 
nu înseamnă vedere, ci un corectiv utopic al imaginaţiei, 
profesorul Vladimir Lossky ne dă impresia, că înlocuie 
uneori experienţa duhovnicească în abordarea teologică cu 
raportarea raţionalistă, sentimentală la viaţa şi dogmele 
Bisericii. 

înţelegem însă, destul de tranşant din pledoaria sa, că 
autorul nostru doreşte să vadă în apofatism o expresie a 
cunoaşterii duhovniceşti şi că „principiul apofatic al 

OCA 

teologiei" este pentru acesta o limitare a raţionalizării lui 
Dumnezeu, a avântului de a înlocui „pe Dumnezeu prin 
idolii despre Dumnezeu" 851 . 

Capitolul al 2-lea din carte se încheie cu afirmarea 
glorioasă şi corectă a faptului, că Dumnezeul nostru este 
Sfânta Treime şi nu „Dumnezeul impersonal al 
filosofilor" 852 . Triadologia pe care autorul nostru o scoate în 
evidenţă are scopul declarat, de a preciza relaţia dintre 
Dumnezeul treimic şi omul credincios: „fericirea împărăţiei 
Cerurilor nu este vedere a fiinţei [lui Dumnezeu], ci, înainte 
de toate, este participarea la viaţa dumnezeiască a Sfintei 
Treimi" 853 . 

Pe ideea participării la Dumnezeu se va concentra şi 
capitolul al 4-lea, care tratează realitatea energiilor divine 
necreate. 

Plecând de la afirmaţia, că teologia trinitară cere „o 
împărtăşire din ce în ce mai intimă a persoanei omeneşti cu 849 Idem, p. 70. 

850 Ibidem. 

851 Ibidem. 852 Idem, p. 72. 

853 Idem, p. 93. 246 Dumnezeul-Treime" 854 , autorul vorbeşte despre paradoxul 
„accesibilităţii la natura [divină], care este inaccesibilă" . 

Participarea la natura divină, stipulată de II Petr. 1, 4, 
reprezintă tocmai fundamentul îndumnezeirii, pentru că 
„fiinţa lui Dumnezeu sau natura Sa propriu-zisă...este 
inaccesibilă, incognoscibilă, necomunicabilă... [pe când, 
prin] energiile sau lucrările dumnezeieşti, adică acele puteri 
naturale şi inseparabile de fiinţă, în care Dumnezeu purcede 
în afară, [El] Se arată, Se comunică, Se dăruie" 856 pe Sine. 

Teologul nostru atrage atenţia cititorilor săi, că în 
Biserica Ortodoxă „prezenţa lui Dumnezeu în energiile 
Sale. . . [este] înţeleasă în sens realist" 857 . 

Energiile care ies din Dumnezeu nu sunt create, ci 

oro 

„sunt revărsările firii dumnezeieşti" . Ele ies din firea lui 
Dumnezeu, „fără a se despărţi de ea în această purcedere, 

OCQ 

care o face cunoscută" . A experia energiile necreate ale 
lui Dumnezeu înseamnă a vedea lumina, căci „El este pe 
deplin prezent în fiecare rază a dumnezeirii Sale" 860 . 

Din acest motiv, în capitolul dedicat îndumnezeirii 
(cap. 10), teologul nostru vede scopul întregii vieţi creştine 
şi a virtuţilor, ca fiind dobândirea interioară a harului 861 , 
acea „statornicire în bine" 862 a interiorităţii noastre. Harul nu 
e o recompensă pentru merite 863 , spune el, ci „o prezenţă a 
lui Dumnezeu în noi, care cere, din partea noastră, străduinţe 
statornice. [Insă]... aceste străduinţe nu determină câtuşi de 
puţin harul, nici harul nu mişcă libertatea noastră, ca o 
putere ce i-ar fi străină" 864 . 

Toată pregătirea pentru a vorbi despre vedere, la 
profesorul Vladimir Lossky, începe cu discuţia despre 
rugăciune, care e văzută ca spaţiul interior, în care se petrece 
unirea cu Dumnezeu 865 . 

Rolul rugăciunii e acela de pasaj interior spre vederea 
lui Dumnezeu, pentru că, „pe o anumită treaptă, când se 854 Idem, p. 97. 

855 Idem, p. 98-99. 

856 Idem, p. 100. 

857 Idem, p. 102. 

858 Ibidem. 

859 Idem, p. 103. 

860 Ibidem. 

861 Idem, p. 228. 

862 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat!, trad. din lb. fr. de 
Rodica Buga şi Pr. Prof. Nicolai Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 271. 

863 TMBR, p. 228. 

864 Idem, p. 229. 

865 Idem, p. 236. 247 părăseşte sfera sufletească, în care mintea este în mişcare, 
orice mişcare încetează, rugăciunea încetează şi ea" 866 şi are 
loc răpirea minţii 867 . 

In extaz, omul nu îşi mai aparţine, ci este condus de 
Sfântul Duh 868 . Apelând la teologia simeoniană, autorul 
nostru vorbeşte şi el de extaze, ca despre evenimentele 
personale, pe care le trăiesc începătorii şi nu cei 
desăvârşiţi 869 . 

El apelează deopotrivă la paradigma Taborului, pentru 
a vorbi despre vedere, cât şi la aceea a mormântului 
Domnului în ziua învierii, ca şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii 870 . 

Induhovnicirea noastră ne dă capacitatea de a vedea 
lumina lui Dumnezeu 871 . Şi vederea nu se produce într-o 
stare de inconştienţă sau de insesizare interioară a ei, pentru 
că „nesimţirea în viaţa lăuntrică este o stare anormală" . 

Vederea e o stare plenară, resimţită în mod 
fundamental de către noi, pentru că „lumina dumnezeiască 
apare aici, în lume, în timp" 873 , dar e „începutul Parusiei în 
sufletele sfinte, începutul descoperirilor de la sfârşit, când 
Dumnezeu Se va arăta tuturor în lumina Sa neapropiată" . 

Profesorul Vladimir Lossky prinde foarte bine în 
teologia sa dimensiunea eshatologică a extazului, cât şi 
dimensiunea eshatologică a transfigurării lumii prin lumina 
dumnezeiască: 

„Trupurile Sfinţilor se vor face la fel cu trupul 
preamărit al Domnului, aşa cum S-a arătat Apostolilor în 
ziua Schimbării la Faţă. Dumnezeu va fi totul în toţi şi harul 
dumnezeiesc, lumina Sfintei Treimi va străluci în mulţimea 
ipostasurilor omeneşti, în toţi cei care au dobândit-o şi care 
se vor face, ca nişte noi sori în împărăţia Tatălui, asemenea 

07c 

Fiului, transformaţi de Sfântul Duh, Dătătorul luminii" . 866 T j 

Idem, p. 


237. 


867 Ibidem. 
868 Ibidem. 
869 Idem, p. 


238. 


870 Idem, p. 


252. 


871 Idem, p. 


253. 


872 Idem, p. 


254. 


873 Idem, p. 


261. 


874 Ibidem. 
875 Idem, p 


1. 263-264. 


Părintele 


profesor 


Dumitru 


Popescu, 


într- 


un 


articol 


dedicat centralităţii lui Hristos în teologie şi în viaţa întregii creaţii, punea un accent apăsat 
pe realitatea raţionalităţii interioare a creaţiei şi pe dinamismul interior al ei. De 
aceea, spunea acesta: „Calea cea mai eficientă pentru subminarea centralităţii lui 
Hristos, constă în negarea raţionalităţii interioare a creaţiei. [...] Teologia ortodoxă, 
influenţată de scolastică şi aristotelism, săvârşeşte o gravă eroare atunci, când 
identifică forma lucrurilor şi a fiinţelor cu înfăţişarea lor exterioară, ca şi cum 248 Dobândirea harului, ca simţire interioară a lui şi 
vederea lui Dumnezeu sunt la teologul nostru însuşi 
conţinutul sfinţeniei personale. Numai din perspectiva 
experienţei, spune el, se pot înţelege dogmele 876 , iar „măsura 
înălţării personale a fiecăruia" este aceea, care determină 
teologia pe care o scriem. 

Teologia, pentru că e înainte de toate înţelegere 
experimentală a vieţii lui Dumnezeu, este dinamismul 
personal al vieţii noastre şi reprezintă nivelul de comuniune 
reală a noastră cu Dumnezeu. 

în concluzie, cu micile sale derapaje din sfera 
înţelegerii experienţei extatice, teologia profesorului 
Vladimir Lossky reactualizează nevoia unei scriituri 
teologice bazată pe experienţă personală şi ne reaminteşte, 
că teologia nu poate fi altcumva decât mistică, decât 
personală. 

Autorul nostru se arată credincios triadologiei 
Scripturii şi a Părinţilor şi arată că Dumnezeul Cel Viu al 
Bisericii este Dumnezeul, Care Se coboară prin energiile 
Sale până la noi, ca să ne îndumnezeiască şi să ne ridice la 
Sine. 

Vederea lui Dumnezeu este o realitate duhovnicească 
în teologia sa, o realitate care apare în vieţile oamenilor, care 
se curăţesc de păcate şi reprezintă trăirea în avans, mai 
înainte de vreme, a. slavei zilei a opta. Dumnezeu ar fi un Sculptor, care se preocupă numai de forma exterioară şi 
neschimbabilă a statuii pe care o alcătuieşte", şi nu şi de interioritatea ei, cf. Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Popescu, Centralitatea lui Hristos în teologia ortodoxă contemporană, 
în „Ortodoxia" LIII (2002), nr. 3-4, p. 14, 15. în măsura în care se neagă 
interioritatea relaţiei lui Dumnezeu cu omul şi cu întreaga creaţie, prin harul 
dumnezeiesc, îndumnezeirea omului şi a creaţiei nu e posibilă. 876 Idem, p. 267. 249 2. 3. Disoluţia interioară a omului în 
postmodernitate şi consecinţele asumării personale a 
teologiei slavei în întreaga noastră pledoarie teologică de până acum 
am arătat, în esenţă, că omul duhovnicesc şi văzătorul slavei 
Treimii este omul, care se personalizează continuu în relaţia 
sa de mare comuniune cu Dumnezeu şi, că viaţa interioară 
este una unitară la creştinul ortodox, care se înduhovniceşte, 
în Biserică. 

Cel care îşi asumă teologia slavei, cel care merge spre 
cunoaşterea cât mai personală cu Dumnezeu, prin curăţirea 
sa de patimi, nu poate fi decât un om, care a eradicat în fiinţa 

0*7*7 

lui „opoziţia dintre lumea sensibilă şi lumea inteligibilă" , 
această presupusă opoziţie între trup şi suflet sau între om şi 
slava Treimii, pe care ideologia postmodernă o recunoaşte 
ca pe o existenţă de facto. 

Pentru părintele profesor Dumitru Popescu eliminarea 
din gândirea noastră a acestei opoziţii între sensibil şi 
inteligibil înseamnă o desfiinţare a fundamentului şubred al 
fenomenului secularizării , care este anti-teologia 
postmodernităţii, pentru că „îndepărtează omul tot mai mult 
de Dumnezeu şi îl transformă în prizonierul lumii materiale 
autonome" 879 . 

Sfinţia sa, văzând situaţia actuală a lumii postmoderne 
drept o consecinţă a divorţului dezumanizant dintre 
Dumnezeu şi om în modernitate, vorbeşte de trei mutaţii 
majore 880 , pe care postmodernitatea le-a moştenit şi le-a 
continuat din sfera de gândire a modernităţii. 

Prima mutaţie pe care acesta o subliniază este aceea a 
transferării centrului de gravitaţie al lumii de la Dumnezeu 

00 1 

la om , fapt pentru care omul se centrează pe propriile sale 
interese şi se închide în sine, se vede ca o fiinţă autonomă în 
raporturile sale cu Dumnezeu, elimină din viaţa sa orice 
recurenţă la veşnicie şi consideră „voinţa lui Dumnezeu, ca 
un fel de atentat împotriva propriei lui libertăţi" 882 . 77 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, op. cit., p. 30. 

878 Ibidem. 

879 Ibidem. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, op. cit, p. 1 1. 

Ibidem. 

Ibidem. 250 A doua mutaţie majoră este separaţia artificială dintre 
viaţa publică şi cea privată , unde viaţa duhovnicească 
este împinsă şi închisă în sfera vieţii private şi nu i se dă 
voie să penetreze viaţa socială, ca mod de gândire personal, 
ce urmează comuniunii noastre cu Dumnezeu. 

Precumpănind interesele politice, economice, 
financiare şi publicitare în sfera publică, interesele vieţii 
mondene într-un cuvânt, viaţa religioasă este conturbată 
mereu atâta timp, cât ajunge, în mod pozitiv, în prim-planul 
mass-mediei. 

A treia mutaţie pe care părintele Popescu o 
evidenţiază e aceea, că omul a devenit stăpânul discreţionar 

QQA 

al lumii , care exploateză haotic resursele sale interioare şi 
exterioare, fiind, pe de o parte, cel care îşi provoacă şi îşi 
adânceşte propriile sale crize profunde de personalitate iar, 
pe de altă parte, fiind cel care strică echilibrul creaţiei prin 
uluitoare performanţe economice şi tehnologice, dar care 
provoacă, din păcate, dereglări climatologice de proporţii 
planetare. 

închiderea lui Dumnezeu în cer, într-o transcendenţă 

OOf 

care nu ne interesează sau desfiinţarea lui Dumnezeu, ca 
factor dinamizator al vieţii umane, face ca omul, care este 
tributar ideologiei postmoderne, să fie într-o continuă 
deparazitare de sine şi scufundare a lui în viaţa mai mult sau 
mai puţin iluzorie a momentului. 

Momentul de acum, clipa, efemeritatea ei trăită 
senzualist şi egoist în acelaşi timp este preferată unei vieţi 
conştientizate ca relaţie cu Dumnezeu şi ca asumare 
personală a istoriei, pentru a fi transfigurată în persoana 
noastră. 

Orgoliul postmodernului, concretizat în aceea, că 
suntem cei mai mari manipulatori ai informaţiei de până 
acum, pentru că suntem cei mai avansaţi tehnologic, se 
manifestă, în paralel, cu un umanism de esenţă nihilistă şi 
atee, care nu vede în om, decât o unealtă de lucru, care e 
benefică societăţii numai în măsura, în care se epuizează în 
folosul unei noi descoperiri tehnologice sau al creşterii 
rentabilităţii economice şi care este remunerată numai pentru 883 Idem, p. 12. A se vedea şi Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Ortodoxia şi Europa, în 
„Ortodoxia" LVI (2005), nr. 3-4, p. 3: „cultura secularizată se întemeiază pe 
separaţia radicală dintre domeniul public şi cel privat". 

884 Idem, p. 13. 

885 Idem, p. 15. 251 forţa sa motrică sau pentru eficienţa specială a capacităţilor 
sale neuronale. 

Omul este văzut ca o structură complexă doar din 
punct de vedere anatomic, care este în curs de cunoaştere 
completă din punct de vedere ştiinţific, ca un sumum de 
boli, de psihoze, de necesităţi, care se vor satisfăcute, este o 
fiinţă patibulară, proscrisă, când iese din sistemul rigid al 
umanismului fără om şi un număr infim atâta timp, cât nu 
este factor de decizie în societatea actuală. 

Adâncimile omului sunt cenzurate şi extirpate 
metodic din discursul secular sau ele sunt furate vieţii 
duhovniceşti şi apar drept elemente constitutive pentru filele 
unui roman, pentru arealul unei piese de teatru sau pentru o 
reclamă aducătoare de un profit garantat. 

Insă în cultură şi artă adâncimile fără fund ale omului 
sunt populate numai de monştri subliminali, pe când, în 
filozofie şi ştiinţă, sufletul este o enigmă preferabilă la 
nivelul intelecţiei, dar nu şi la cel al racordării personale la 
viaţa lui Dumnezeu. 

Pentru că nu dă doi bani pe necesităţile duhovniceşti 
ale sufletului şi ale omului în totalitatea sa, fiindcă viaţa 
interioară este dispreţuită în postmodernitate, postmodernul 
supralicitează educaţia şi pregătirea profesională, ca repere 
biografice de sine stătătoare şi preferă, în schimbul acestora, 
retardarea sau înapoierea duhovnicească şi emoţională, 
mizând pe acumularea de date disparate, împotriva creşterii 
sale în înţelepciune, a dobândirii echilibrului interior şi a 
adâncirii în sfinţenie. 

Se preferă, într-un cuvânt, discursul identitar bazat pe 
o antropologie minimală, de sorginte spontanee, se elogiază, 
într-un mod exasperant, un om care vine de nicăieri şi se 
conduce haotic şi extremist în viaţă, însă, de cele mai multe 
ori, nu se găseşte ceva interesant, în mod paradoxal, într-o 
antropologie maximală, care vede în om o creaţie făcută de 
Dumnezeu, din iubire şi pentru a se împlini în iubire, într-o 
viaţă responsabilă şi plină de transfigurare, într-o viaţă 
sfântă. 

Conceptul de viaţă ca o junglă stăpâneşte frivolitatea 
şi incoerenţa de adâncime a postmodernului autonom, îl face 
să fie, în mod fals, un om dinamic şi bine dispus, cu carismă 
şi proiecte de viaţă, care nu au însă, nici pecetea harului şi 
nici dimensiunea împlinirii veşnice. 252 Intr-un mod schizofrenic, postmodernul fără rădăcini 
trăieşte o viaţă activă, care îl goleşte de entuziasm şi îl 
îndepărtează, de cele mai multe ori, de locurile natale şi de 
propria sa familie sau o viaţă a experimentului, de cele mai 
multe ori extremist, în care violenţa şi lubricitatea îl trimit, 
mereu, spre zone underground, oculte. 

Având în substanţa ei nihilismul, ca metodă de 
intelecţie şi deconstrucţia, ca miză primordială, pe care se 
fundamentează mereu noua concepţie despre om, lume şi 
existenţă, postmodernitatea refuză să primească lecţii de la 
istorie, consideră că poate să se descurce de una singură şi 
preferă să fie indiferentă sau fals traumatizată, panicard 
traumatizată de viitor într-atât, încât să fantazeze despre el 
într-un mod depersonalizant. 

Dacă postmodernitatea şi-ar putea traduce până la 
capăt concepţia despre om şi existenţă, din mitologia sa 
gnoseologică în fapt, în realitate, viitorul nu ar avea nici 
măcar dumnezei alternativi, omul s-ar transforma într-un 
robot performant al unei epoci post-umane, care nu ar mai 
avea nicio amprentă creştină şi nicio conştiinţă identitară. 

Milenarismul futurologic al postmodernităţii, mitul 
fericirii perene pe faţa unui pământ netransfigurat de har, dar 
plin de o viaţă arhitehnologizată şi ultraperformantă se bate 
însă cap în cap, cu un viitor imaginat ca descătuşare de 
energii, ca un teritoriu maladiv al anarhismului şi ca o 
negare a oricărei gnoseologii sau praxeologii personale. 

Viitorul negru, horror, al postumanităţii de după 
postmodernitate este viziunea finală a acestei lumi, o 
eshatologie seculară, care nu are nimic de-a face cu 
perpetuarea vieţii şi nici cu înveşnicirea ei. 

însă întorcându-ne în prezentul, unde ne dezicem de 
comunism şi optăm, mai mult sau mai puţin energic, pentru 
o eră capitalistă în România, suntem puşi în faţa faptului să 
analizăm lucid cele două etosuri de viaţă socială din 
perspectivă ortodoxă. 

Astfel etosul comunist de viaţă, care „tinde să 
scufunde omul în masa anonimă a naturii şi să vorbească de 
egalitate" 1 , de o egalitate care depreciază alegerea 
personală şi demnitatea umană, este un etos de care vrem să 
ne dezlipim, deşi ne-a intrat adânc sub piele, şi trăim 
fervoarea patetică a unui viitor capitalist, pe care nu îl ' Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Hristos -Biserică -Societate, op. cit, p. 90. 253 recenzăm critic şi „care tinde să ridice individul deasupra 
naturii şi să vorbească de libertate" 887 , înţeleasă într-un mod 
discreţionar şi egocentric. 

însă, spune părintele profesor Dumitru Popescu, 
ambele ideologii, şi cea de care vrem să ne separăm şi cea pe 
care vrem să ne-o impropriem sunt ideologii impersonale*™ ', 
care nu unifică interior pe om, pentru că „aşază atât 
libertatea, cât şi egalitatea, deasupra omului şi societăţii, ca 
să domine şi să orienteze societatea către lumea 
pământească, într-o totală indiferenţă faţă de cea 

-„889 

cereasca 

Perspectiva ortodoxă asupra lumii şi a omului 
transpare din Sfânta Scriptură şi din Sfânta şi neîntrerupta 
Tradiţie harismatică a Bisericii şi ne face să constatăm, „că 
nu sunt importante pentru noi nici egalitatea şi nici 
libertatea, ci comuniunea sau relaţiile personale dintre oameni" 890 . Impersonalismul ideologiilor politice nu se poate 
integra în dimensiunea comunională a Bisericii, unde 
cunoaşterea experimentală a vieţii lui Dumnezeu, 
împărtăşirea de slava lui Dumnezeu ne face să fim proprii 
unor relaţii de comuniune reală între noi. 

Relaţia autentică cu Dumnezeu este fundamentul 
percepţiei reale a condiţiei umane, a existenţei în ansamblul 
ei şi este modul prin care obţinem o desluşire interioară 
asupra viitorului binecuvântat al umanităţii, a viitorului din 
perspectiva Creatorului ei. 

Falsa dilemă dintre preeminenţa egalităţii sau a 
libertăţii se vede în aceea, că în măsura în care dizolvăm 
realitatea comuniunii inter-umane, debarasându-ne de 
comuniunea eclesială şi de relaţiile interioare şi directe ale 
Bisericii cu Sfânta Treime, „atât libertatea, cât şi 
egalitatea... [nu ne pot apropia] atâta vreme, cât vor fi 
gândite în ele însele. 

[Pentru că] adevărata libertate nu poate fi dobândită 
prin dezvoltarea nelimitată a propriilor puteri şi averi, 
fiindcă fiinţa umană nu este făcută pentru autonomie 
individualistă şi pentru cursa frenetică după bunuri Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. 254 materiale, care duce la vid sufletesc şi grave inegalităţi 
sociale, ci pentru comuniune şi iubire. 

Şi nici simpla căutare a egalităţii nu poate crea 
dreptatea socială, fiindcă aceasta nu se înfăptuieşte prin 
teroare şi privare de libertate, ci doar în comuniunea 
reciprocă, în care fiecare dă celuilalt ascultare şi iubire, 

QQ 1 

pentru a deveni astfel om de omenie" . 

In faţa ideologiei postmoderne, Biserica Ortodoxă nu 
se află nicidecum în pană de idei şi nici nu simte că i se face 
o concurenţă serioasă proiectului ei ontologic dintotdeauna, 
acela al îndumnezeirii omului. 

Vederea lui Dumnezeu, fiind fundamentul 
îndumnezeirii omului, ne dă să înţelegem faptul, că teologia 
slavei pe care am analizat-o în această carte este soluţia 
personală a creştinului ortodox, prin care nu trăieşte în viaţa 
sa pericolul secularizării şi nici pe cel al relativizării vieţii 
duhovniceşti. 

Creştinul ortodox, care face din viaţa sa un proiect 
ontologic al continuei despătimiri, care se curăţeşte şi 
trăieşte revelarea personală a slavei Treimii în viaţa sa şi se 
adânceşte în viaţa de sfinţenie a Bisericii lui Dumnezeu, 
trăieşte comuniunea cu Treimea, cu cei de o fiinţă cu sine şi 
cu întregul cosmos în Biserică într-un mod personal şi 
entuziast, ca un fiu al învierii şi al veşniciei, care trăieşte pe 
pământ şi în cer în acelaşi timp şi nu ca un om scufundat în 
mlaştina istoriei, care este condus de moda timpului şi este 
extenuat de proiecte de viaţă, care te scindează interior şi nu 
te unifică. 

Viaţa mistică sau teologia slavei, adâncul mântuitor al 
vieţii bisericeşti ortodoxe este la îndemâna oricărui creştin 
ortodox în Biserică, pentru că fiecare dintre noi putem să 
înţelegem şi să iubim pe Dumnezeul treimic în mod 
personal, la nivelul nostru duhovnicesc, prin experierea 
directă a slavei Treimii, atât prin rugăciunea personală, prin 
primirea Sfintelor Taine, cât şi prin întreaga noastră viaţă de 
comuniune şi de fapte iubitoare ale credinţei. 

Triadologia ortodoxă nu poate să fie înţeleasă în mod 
acurat fără harul necreat de care ne împărtăşim în diferite 
moduri în Biserică şi nici nu putem înţelege personal 
unitatea interioară a persoanelor Treimii şi nici relaţia de 891 Idem, p. 91. 255 comuniune cu Treimea, fără revelarea personală a slavei 
Sale, primită ca un dar al iubirii Sale faţă de noi. 

Nici hristologia şi nici pnevmatologia Bisericii nu au 
o realitate interioară pentru noi, atâta timp cât noi nu trăim 
împreună cu Hristos şi cu Duhul în fiinţa noastră, cât nu 
vedem iconomia lui Hristos şi a Duhului ca o realitate pe 
care o trăim efectiv şi nici Sfintele Taine ale Bisericii, Sfânta 
Liturghie, rugăciunea, faptele de milostenie, slujbele 
Bisericii, cărţile Scripturii şi ale Părinţilor nu pot fi sesizate 
interior, fără ca slava Treimii să ne inunde pe deplin. 

Soteriologia personală este o filosofie interesantă, pe 
care ne-o putem acumula din punct de vedere noţional foarte 
uşor, dar ea nu are nicio legătură cu noi, nicio legătură 
interioară cu viaţa noastră atâta timp, cât nu înţelegem din 
noi înşine că, fără harul lui Dumnezeu, credinţa şi faptele 
noastre nu au sens transformator, transfigurator şi dacă nu 
simţim, că prefacerea noastră de zi cu zi este o realitate 
cutremurător de frumoasă şi de perplexantă, care ne face să 
lăudăm neîncetat pe Dumnezeu, pentru mila Sa cu noi. 

Dinamismul angheologiei, al sanctologiei, al 
mariologiei şi al cultului ortodox ne devine dinamism 
personal în cadrul teologiei slavei, în măsura în care viaţa 
noastră este o comuniune cu Sfinţii, trăită plenar şi, în 
acelaşi timp, este o asumare a întregii existenţe în rugăciune, 
pentru care ajungem să vărsăm lacrimi pentru orice dramă 
umană şi chiar pentru nefericirea adjudecată a demonilor, 
dar să ne şi bucurăm, pentru orice pocăinţă, minune şi 
frumuseţe a lui Dumnezeu. 

Eshatologia ortodoxă, ca intrare a creaţiei în veşnicie, 
prin pnevmatizarea ei deplină, îşi regăseşte începutul în 
teologia slavei, unde vederea luminii dumnezeieşti, încă din 
această viaţă, înseamnă trăirea actualizată a eshatologiei, a 
vieţii veşnice. 

îndumnezeirea omului, ca drum ontologic, ascetic şi 
eclesial, ca şi vederea lui Dumnezeu, o parte integrantă a 
acestui proces interior divino-uman, capătă importanţă 
capitală pentru viaţa noastră, dacă le privim din viitor spre 
prezent sau, mai bine-zis, din veşnicie spre viaţa noastră 
prezentă. 

Proiectul existenţial al Bisericii, fiind unul de 
înaintare veşnică în bine, în comuniunea cu Dumnezeu şi cu 
întreaga existenţă, fiind proiectul de împlinire absolută a 256 omului, nu poate fi devansat de vreun alt proiect de viaţă şi 
nici nu poate fi subsumat altuia. 

De aceea, în concluzie, consecinţele asumării 
personale ale teologiei slavei sunt împlinirea umană 
interioară, manifestată ca unitate interioară a sufletului şi a 
trupului, ca îndumnezeire integrală a omului şi trăirea unei 
stări de entuziasm dumnezeiesc continuu, care nu se termină 
odată cu moartea, ci intră, odată cu ea, într-un proces de 
accelerare veşnică a desăvârşirii personale. 

Teologia slavei este cunoaşterea experimentală a 
dogmelor Bisericii, a cultului, a întregului traiect al Bisericii, 
al omului şi al cosmosului în integralitatea sa. 

Fără trăirea personală a vederii şi a slavei lui 
Dumnezeu, tot ceea ce noi numim viaţă bisericească are un 
caracter static, distant, impersonal. 257 Concluzii finale 

Teza noastră doctorală, purtând titlul: Vederea lui 
Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog a 

dezbătut, în trei capitole distincte, din punct de vedere 
dogmatic şi, în mod sintetic, problematica vederii lui 
Dumnezeu în teologia ortodoxă şi, cu precădere, în teologia 
Sfântului Simeon Noul Teolog. 

In primul capitol, intitulat Premisele biblice şi 
patristice ale îndumnezeirii omului şi ale vederii lui 
Dumnezeu în teologia ortodoxă [p. 6-25] am prezentat rolul 
Logosului dumnezeiesc, ca Pantocrator al întregii creaţii. 

Pentru că Logosul Tatălui este Creatorul lumii şi 
pentru că El este prezent în lume dintru început şi susţine şi 
cuprinde toate prin energiile Sale necreate, de aceea creaţia 
are fundament raţional şi spiritual. 

Putem vorbi despre o relaţie reală cu Dumnezeu şi 
despre vederea slavei Sale, numai pornind de la cele trei 
premise biblice şi patristice fundamentale în experienţa şi 
teologia ortodoxă: 1. Logosul dumnezeiesc [p. 6-13] ; 2 
fundamentul raţional şi spiritual al lumii [p. 14-19] şi 3 
energiile necreate [p. 20-25]. 

Aceste trei premise au fost dezbătute în mod distinct 
în lucrarea noastră, dar au fost văzute, în mod continuu, ca 
interdependente şi ca punct de plecare fundamental spre 
dezbaterea experienţei şi a teologiei Sfântului Simeon Noul 
Teolog. 

Fiindcă, numai atunci când vedem întreaga creaţie, ca 
lucrare a Logosului dumnezeiesc, pe deplin raţională şi 
umplută de izvorul de viaţă al energiilor necreate ale Prea 
Sfintei Treimi, putem să înţelegem, că scopul vieţii noastre 
este îndumnezeirea prin har iar vederea lui Dumnezeu este 
experierea directă şi reală a luminii Sale celei veşnice. 

Al doilea capitol al tezei - cel care a făcut obiectul, ca 
atare, al cercetării noastre doctorale - poartă titlul: Vederea 
lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog şi implicaţiile 
ei în mântuirea personală [p. 26-236] şi este format, în afara 
subcapitolului introductiv, referitor la terminologia extatică 
simeoniană [p. 26-43], pe palierele fundamentale ale unui 
Dogmatici ortodoxe: 1. Triadologie [p. 44-60]; 2. 258 Hristologie [p. 61-74]; 3. Pnevmatologie [p. 75-111]; 4. 
Soteriologie [p. 112-159]; 5. Sacramentologie [p. 160-215]; 
6. Eclesiologie [p. 216-225] şi 7. Eshatologie [p. 226-236]. 

Pentru că Sfântul Simeon nu este un autor sistematic 
în toate problemele teologice discutate aici, efortul nostru 
personal a constat în sistematizarea şi sintetizarea 
problematicii teologice discutate. Am sistematizat şi 
comprimat foarte mult material teologic, pentru a reda, cât 
am putut noi de clar, experienţa şi teologia sa mistică. 

In cercetarea noastră făcută la nivelul terminologiei 
extatice am concluzionat faptul, că Sfântul Simeon foloseşte 
exprimări scriptuale şi patristice, pentru a-şi descrie 
extazele, dar şi unele personale, mizând pe imagini 
percutante. 

în triadologie, Sfântul Simeon vorbeşte despre 
relaţiile de iubire şi de comuniune dintre persoanele Sfintei 
Treimi, apără incognoscibilitatea fiinţei Prea Sfintei Treimi, 
dar învaţă, că ne putem împărtăşi, în vederea extatică, de 
slava Sa, pe măsura noastră personală. 

Triadologia nu e produsul cugetării omeneşti, ci Fiul 
ne-a descoperit, în cadrul iconomiei mântuirii, că Dumnezeu 
e Treime de persoane: Tată, Fiu şi Sfânt Duh. Fiul Se naşte 
din Tatăl şi Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, fără să existe 
vreo anterioritate între persoanele Treimii sau raporturi de 
subordonare a persoanelor divine între Ele. 

Cel care îl vede pe Hristos în extaz vede, deopotrivă 
cu El, şi pe Duhul Sfânt şi Ambii îl duc la Tatăl, extazul 
nefiind altceva, decât ridicarea şi includerea noastră în 
cadrul comuniunii veşnice a Prea Sfintei Treimi. 

în hristologie, Sfântul Simeon subliniază centralitatea 
prezenţei lui Hristos în experienţa mistică, cât şi legătura 
interioară dintre Hristos şi Duhul Sfânt în experienţa 
duhovnicească. Pentru ca să îl cunoaştem pe Hristos, ne 
spune Simeon, trebuie să trăim naşterea, moartea, învierea şi 
înălţarea Sa la cer, în mod real, prin vederea slavei Sale, 
lucru care ne scapă de o perspectivă pietistă şi de imitarea 
exterioară a vieţii Sale. 

Hristos ni Se face cunoscut pe măsura creşterii noastre 
duhovniceşti şi, prin vederea slavei Sale, El ni Se destăinuie 
şi ne învaţă cele despre Sine. 

Realismul hristologie al teologiei simeoniene constă 
în aceea, că noi vedem, în mod real, în vederea 
dumnezeiască, pe Hristos, pe Pantocratorul întregii creaţii şi 259 nu în mod idealist, ca un deziderat, care nu se împlineşte 
niciodată. Relaţia noastră reală cu Hristos nu II face să fie 
captiv subiectivităţii noastre, ci, dimpotrivă, El ne scapă de 
singurătate şi de neiubire, pentru că ne introduce şi pe noi, 
prin Duhul Sfânt, în taina preadumnezeiască a vieţii Sale. 

în pnevmatologie, Simeon pune la temelia vieţii 
ortodoxe simţirea conştientă a harului dumnezeiesc şi 
consideră vederea lui Dumnezeu, drept o vedere prin Duhul 
Sfânt a slavei Prea Sfintei Treimi. 

Din descrierile extatice ale Sfântului Simeon şi ale 
ucenicului acestuia se observă, că extazul este, la Simeon, o 
coborâre a luminii divine în fiinţa noastră, pentru ca să ne 
ridice la Dumnezeu şi să ne deschidă relaţiei continue cu 
Dumnezeul treimic. 

Fără această iniţiativă din partea lui Dumnezeu, care 
este extazul dumnezeiesc, noi nu avem cunoaşterea exactă a 
ceea ce se poate experia din slava lui Dumnezeu. Prin Duhul 
Sfânt ajungem să vedem ceva din slava slavei lui Dumnezeu, 
cum spune Simeon, pe măsura noastră personală şi extazul e 
văzut ca început conştient/conştientizat al procesului 
îndumnezeirii personale. 

în soteriologie, Părintele nostru ordonează discuţia 
despre mântuirea personală sub forma celor trei trepte 
clasice ale mântuirii şi sfinţirii noastre: despătimirea, 
nepătimirea şi îndumnezeirea. 

Punctul de plecare pe calea îndumnezeirii personale e 
primul extaz pe care îl avem. Despătimirea sau curăţirea de 
patimi înseamnă, în acelaşi timp, împlinirea tuturor 
poruncilor dumnezeieşti şi dobândirea virtuţilor. 

Sfântul Simeon vorbeşte despre o nepătimire a 
sufletului şi de alta a trupului, nepătimirea sufletului fiind 
asigurată de vederea slavei Treimii. 

îndumnezeirea noastră e, pentru Simeon, starea în 
care vedem slava lui Dumnezeu în mod continuu, locuind nu 
numai în sufletul nostru, ci şi în întregul trup, prin Duhul 
Sfânt, fiecare mădular al nostru devenind mădularul sfinţit al 
lui Hristos. De aceea el vorbeşte, în mod maximal, despre 
mântuire, punând semnul egal între mântuire şi sfinţenie. 

în sacramentologie, Sfântul Simeon se raportează la 
Sfintele Taine ale Bisericii ca la canalele sacramentale, 
instituite de Hristos, prin care curge în noi viaţa Treimii. 260 Botezul e văzut de Simeon, ca poarta sacramentală, 
prin care intrăm în Biserică şi care stă la baza vederii 
dumnezeieşti ulterioare. 

Sfânta Euharistie este împărtăşirea fiinţială de 
umanitatea şi de dumnezeirea lui Hristos, Simeon arătând, în 
mod extins, că această unire cu Hristos euharistie trebuie 
trăită în mod plenar de către noi şi are urmări covârşitoare în 
procesul divino-uman al îndumnezeirii personale. 

Spovedania restaurează legătura noastră cu Hristos, 
ruptă de păcat şi ea trebuie să ne dea simţirea iertării 
păcatelor noastre. 

Hirotonia şi Cununia sunt văzute ca uniri 
sacramentale cu Hristos Dumnezeu, Biserica şi familia fiind 
mediile în care Dumnezeu lucrează în mod tainic. 

în eclesiologie, Sfântul Simeon prezintă Biserica din 
perspectiva vieţii celor Sfinţi, care formează trupul mistic al 
lui Hristos. El abordează problematica eclesiologică din 
perspectivă eshatologică, văzând Biserica în plină formare, 
până când se va împlini numărul Sfinţilor preştiuţi de 
Dumnezeu şi Dumnezeu o va dezvălui, tuturor, în veşnicie. 

Sfinţii se formează aici, în cadrul Bisericii şi ei vor 
moşteni împărăţia lui Dumnezeu, care va fi Biserica tuturor 
Sfinţilor Săi. Din perspectivă simeoniană, dacă fiecare 
credincios al Bisericii ar fi racordat la viaţa Treimii, în mod 
real, şi ar dori să se îndumnezeiască, nu ar exista pericolul 
secularizării şi nici cel al relativizării vieţii duhovniceşti. 

în eshatologie, Sfântul Simeon prezintă, ca 
petrecându-se în mod concomitent, venirea Domnului şi 
transfigurarea întregii creaţii, prin slava ce iradiază din 
trupul Său, iar, după Judecata finală, corul Sfinţilor va forma 
un singur cor cu cel al Puterilor cereşti, lăudând şi văzând 
veşnic slava Treimii. 

Vederea lui Dumnezeu e prezentată în acest cadru, ca 
o experiere a venirii lui Hristos la noi şi ca o pregătire pentru 
modul existenţial pe care îl vom avea, de fiinţe transfigurate, 
în împărăţia Sa. 

Viaţa veşnică va reliefa, în mod pregnant, importanţa 
pe care o are vederea lui Dumnezeu în viaţa celor 
credincioşi, pentru că viaţa veşnică fericită înseamnă 
continua vedere a slavei negrăite a Prea Sfintei Treimi. 

Sintetizând problematica teologiei simeoniene, a celui 
de-al treilea Teolog prin excelenţă al Bisericii, alături de 261 Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfântul Grigorie de Nazianz, 
putem spune că e deplin scripturală şi patristică, el 
accentuând prezenţa lui Dumnezeu în creaţie, prin energiile 
Sale necreate şi traiectoria divino-umană a îndumnezeirii 
omului şi a transfigurării întregii creaţii, care are fundament 
raţional şi spiritual. 

Teologia Sfântul Simeon e construită în mod 
fundamental pe centralitatea persoanei lui Hristos în viaţa 
duhovnicească, văzută în cadrul legăturii interioare dintre 
Hristos şi Duhul Sfânt şi are în prim-plan discuţia 
aprofundată despre vederea lui Dumnezeu, pe baza 
experienţei personale. 

Considerând teologia, ca fundament al spiritualităţii 
ortodoxe şi spiritualitatea, ca experienţă a teologiei, Sfântul 
Simeon a vorbit despre vederea lui Dumnezeu, ca relaţie şi 
comuniune conştientă cu Dumnezeul treimic. 

Insă experienţele sale mistice, Simeon le-a exprimat 
în termeni paradoxali, vederea luminii Treimii fiind 
mărturisită, în mod concomitent, drept o coborâre a luminii 
dumnezeieşti necreate la noi, pentru a ne ridică la 
comuniunea veşnică cu Prea Sfânta Treime. 

Reiterând de multe ori realitatea vederii dumnezeieşti 
în cărţile sale, Sfântul Simeon a precizat, în mod continuu, 
că extazul nu este o închidere a omului în propria sa 
subiectivitate şi nicio evadare din sine într-o realitate 
impersonală, ci o intrare a noastră, prin lumina necreată, în 
comuniunea cu Dumnezeul treimic. 

Punând accent pe deschiderea voluntară a celui 
credincios spre Dumnezeu, prin curăţirea noastră de patimi 
şi printr-o viaţă eclesială ferventă, trăită în ritmul Sfintei 
Liturghii şi a ascultării faţă de un Părinte duhovnicesc, 
Sfântul Simeon a fost pentru veacul său un apologet autentic 
împotriva tendinţelor devastatoare ale secularizării în viaţa 
Bisericii şi a societăţii. 

Accentuând importanţa experienţei duhovniceşti 
eclesiale în viaţa noastră, Sfântul Simeon a apărat relaţia de 
iubire şi de adâncă comuniune a celor credincioşi cu 
Dumnezeul treimic, dar şi adevărata raportare a noastră, 
plină de iubire şi de frăţietate, ca membre reale ale aceluiaşi 
trup mistic al lui Hristos. 

Insă toată apologia sa pentru curăţirea de patimi şi 
pentru vederea lui Dumnezeu a avut orientare eshatologică, 
pentru că nu numai omul, ci întreaga creaţie va fi 262 transfigurată, prin slava ce va iradia din persoana lui Hristos, 
atunci când El va veni să judece lumea cu dreptate. 

Simeon nu vede o separare între istorie şi veşnicie, 
niciun antagonism între trupul şi sufletul omului, nu 
consideră materia ca fiind opacă harului, ci transparentă lui 
şi destinată transfigurării, teologia sa fiind una maximală şi 
plină de optimism şi dinamism eshatologic. 

De aceea noi credem că importanţa teologiei 
simeoniene pentru lumea contemporană este considerabil de 
mare, pentru că pune la temelia vieţii ortodoxe experienţa 
duhovnicească şi comuniunea reală cu Dumnezeul treimic 
prin harul Său, care ne scapă de secularizare şi de 
relativismul moral, de dualismul între sensibil şi inteligibil, 
de închiderea în subiectivitatea noastră şi de panteism. 

Pentru că nu putem să ieşim din cercul închis al 
patimilor proprii şi nici nu ne putem regăsi adevărata 
raţionalitate, decât prin persoana lui Hristos, Logosul 
Creator şi Mântuitor al întregii creaţii. 

Al treilea capitol al lucrării, care poartă numele: 
Receptarea teologiei slavei în spaţiul ortodox şi importanţa 
asumării ei în lumea postmodernă [p. 237-257] are trei 
subcapitole. 

Primele două prezintă [1] teologia vederii lui 
Dumnezeu la părintele profesor Dumitru Stăniloae [p. 237- 
243] şi respectiv [2] receptarea teologiei mistice de către 
profesorul şi teologul rus Vladimir Lossky [p. 244-249]. 

Al treilea subcapitol discută, pe baza sintezei 
teologice a părintelui profesor Dumitru Popescu, derapajele 
postmodernităţii şi ideologiile, care subevaluează pe om şi 
decretează absenţa lui Dumnezeu din creaţie [p. 250-257]. 

Părintele profesor Dumitru Stăniloae a reactualizat ca 
nimeni altul în spaţiul ortodox o teologie a slavei sau a 
vederii extatice pe filieră biblică şi patristică, cu specificul şi 
în terminologia extatică tradiţională. 

Acesta a considerat pe Sfântul Simeon Noul Teolog 
drept al treilea Teolog al Bisericii şi cel care a salvat viaţa 
ortodoxă, pentru secolul său, de la secularizare şi relativism 
teologic. 

Teologia sa extatică e deplin personalistă şi 
comunională, pentru că toate eforturile noastre de 
despătimire şi de umplere de slava lui Dumnezeu au drept 
scop înaintarea veşnică în relaţia de iubire şi de cunoaştere a 
slavei Prea Sfintei Treimi. 263 Sfinţia sa a vorbit, cu precădere, despre centralitatea 
lui Hristos în viaţa noastră duhovnicească şi despre relaţia 
interioară dintre Hristos şi Duhul în cadrul iconomiei 
mântuirii şi a vieţii duhovniceşti. 

Vederea slavei lui Hristos, încă de acum, înseamnă 
umplerea noastră de lumina, care se revarsă din persoana lui 
Hristos şi care va transfigura întreaga creaţie la venirea Sa 
întru slavă. 

Profesorul şi teologul Vladimir Lossky a încercat, de 
asemenea, o reactualizare a teologiei mistice în viaţa 
Bisericii, în timpul exilului său în Occident. Acesta a vorbit, 
în mod tranşant, despre faptul, că teologia nu poate fi decât 
mistică şi personală, că ea înseamnă experienţă directă şi că 
vederea extatică e o întâlnire cu Dumnezeul cel Viu, Care ni 
S-a revelat nouă şi pe Care II propovăduieşte Biserica 
Ortodoxă. 

Acesta a subliniat în mod constant, că Dumnezeu Se 
coboară la noi, prin energiile Sale necreate, pentru ca să ne 
îndumnezeiască şi să ne ridice la Sine. 

Insă există şi unele derapaje de la înţelegerea 
experienţei extatice în teologia sa, pentru că a văzut extazul 
ca o unire cu Dumnezeu, care nu produce şi cunoaştere în 
acelaşi timp şi nu a evidenţiat, în mod pregnant, legătura 
interioară dintre Hristos şi Duhul Sfânt. 

Părintele profesor Dumitru Popescu vede esenţa 
secularizării în dorinţa de autonomie discreţionară a 
societăţii actuale faţă de resursele naturale şi de mediul 
ambiant, bazată pe dualismul antic dintre spirit şi materie. 

Pentru că transcendenţa lui Dumnezeu a fost 
propovăduită, în teologia eterodoxă occidentală, ca o absenţă 
a Sa din creaţie, materia ca un mediu, care se opune harului 
şi harul ca antagonic sau atentator la liberul arbitru, de 
aceea, conchide Sfinţia sa, asistăm la o depersonalizare 
accentuată a omului în postmodernitate şi la singularizarea 
sa trufaşă. 

Pe baza acestor considerente ale părintelui profesor 
Dumitru Popescu, dar, mai întâi de toate, pe baza datelor 
diseminate din teologia simeoniană, noi am conchis, că nu se 
poate produce o salvare a omului din ghearele secularizării 
şi ale nihilismului, decât prin integrarea sa în proiectul 
divino-uman al îndumnezeirii. 

Căci îndumnezeirea omului e proiectul de desăvârşire 
personală, pe care Biserica Ortodoxă 1-a propovăduit 264 dintotdeauna şi pe care Sfântul Simeon 1-a explicat în 
termeni paradoxali, într-un mod exemplar. 

Fiindcă nu putem vorbi de simţirea şi de vederea lui 
Dumnezeu, ca mijloace reale ale îndumnezeirii omului în 
Hristos, în integralitatea sa, deopotrivă nedespărţit de 
cosmos şi dincolo de cosmos, dacă nu le vedem în termeni 
paradoxali, aşa cum le-a descris, nespus de bine, Sfântul 
Simeon Noul Teolog. 265 Summary of Our Doctoral 
Dissertation "The Sight of God in the 
Theology of St. Symeon the New 
Theologian" 

Our doctoral dissertation, carrying the title: The Sight 
of God in the Theology of St. Symeon the New Theologian, 
debates, in three distincts chapters, from dogmatic viewpoint 
and, in synthetic mode, the problem of the sight of God in 
orthodox theology and, with preference, in the theology of 
St. Symeon the New Theologian. 

In first chapter, entitled The Biblical and Patristic 
Premises of the Deification of Man and of the Sight of God 
in the Orthodox Theology [p. 6-25] we presented the role of 
the divine Logos, as Pantocrator of the whole creation. 

Because the Logos of the Father is the Maker of the 
world and He is present at beginning in the world and 
supports and contains all things, through His uncreated 
energies, therefore the creation has a raţional and spiritual 
foundation. 

We can talk about a real relation with God and about 
the sight of the light of God except starting from three 
biblical and patristic premises, that are fundamental in the 
spiritual experience and orthodox theology: 1. The divine 
Logos [p. 6-13]: 2. The raţional and spiritual foundation of 
the world [p. 14-19] and 3. The uncreated energies [p. 20- 
25]. 

All these three premises were debated in distinct 
mode in our work, but they were seen in contiguous mode as 
the interdependent and as the fundamental origination 
toward the debate of the experience and the theology of St. 
Symeon the New Theologian. 

Because, merely when we see whole creation as the 
work of the divine Logos, entirely raţional and imbued with 
the spring of life of uncreated energies of Holy Trinity, we 
can apprehend, that the aim our life is the deification 
through energy and the sight of God is a direct and real 
experience of His eternal light. 266 The second chapter of our thesis - the chapter that 
was the object as such of our doctoral research - carries the 
title: The Sight of God at St. Symeon the New Theologian 
and Her Implications In the Personal Salvation [p. 26-236] 
and it is composited, outward the introductory subtopic 
about the ecstatic symeonian terminology [p. 26-43], on the 
basic levels of the orthodox Doctrine: 1. Triadology [p. 44- 
60]; 2. Christology [p. 61-74]; 3. Pneumatology [p. 75-111]; 
4. Soteriology [p. 112-159]; 5. Sacramentology [p. 160- 
215]; 6. Ecclesiology [p. 216-225] and 7. Eshatology [p. 
226-236]. 

Because Saint Symeon is a unsystematic author in 
many problems of his theology discussed here, therefore our 
personal efftort consiste in the systematization and the 
integration of theological problems that we discussed. We 
systematized and we compressed a largely theological 
material in order to render, as clearly as we could, his 
experience and mystical theology. 

In our research made to the level of the ecstatic 
terminology we concluded the fact, that Saint Symeon used 
the scriptural and patristic expressions for describe his 
ecstasies and also personal images, with impact on his 
audience. 

In Triadology, Saint Symeon speaks about the 
relations of Iove and communion between the persons of 
Holy Trinity, he defendes the unknowable character of the 
being of Holy Trinity, but he teaches, that we can impart, in 
the ecstatic sight, of His splendor at our personal measure. 

The Triadology is not the product of human 
cogitation, but the Son revelead to us, in the cadre of the 
oeconomy of salvation, that God is Trinity of persons: 
Father, Son and Holy Ghost. 

The Son is given birth from the Father and the Holy 
Ghost proceeds from the Father, without existing any 
anteriority between the persons of Trinity or rapports of 
subordination of the divine persons between Them. 

He who sees Christ in ectasy sees, at the same time, 
wiht He and on the Holy Ghost and Both of Them bring him 
to the Father, the ecstasy being not something else, than the 
lift and our inclusion in the frame of the eternal communion 
of Holy Trinity. 

In Christology, Saint Symeon accentuates the idea, 
that the presence of the Christ is a central point in the mystic 267 experience, but and the inner connection between the Son 
and the Holy Ghost in the spiritual experience. 

For to know on the Christ, says to us Symeon, we 
must live the birth, the death, the ressurection and His rising 
to sky in real mode, through the sight of His splendor, the 
thing which escapes us from a pietist view and of the 
exterior imitation of His life. 

Christ is evident for us, on the measure of our spiritual 
growth and through the sight of His splendor, He reveles us 
and teaches us aboute Him. The christological realism of the 
symeonian theology consists in that, we see in real mode, in 
the divinely sight, on Christ, on the Pantocrator of the whole 
creation and not into an idealistic mode, id est any from the 
area of the perpetuai desideratum. 

Our real relation with Christ doesen't make Him 
captive of our subjectivity but, contrary, He gets rid of us 
loneliness and nonaffection, because He enters and us, 
through the Holy Ghost, in intimately of His life. 

In Pneumatology, Symeon puts to the foundation of 
the ortodox life the conscious feeling of the divinely gift and 
he considers the sight of God as a sight, through the Holy 
Ghost, of the Trinity splendor. 

From his ecstatic descriptions and of his apprentice 
we notice, that the ecstasy is at Symeon a descend of the 
divine light in our being, because to ascend us to God and to 
open us to the contiguous relation with the trinitarian God. 

In absence of this iniţiative from the part of God, that 
is the supernal ecstasy, we can not have the exact cognition 
and experience of the uncreated light of God. 

Through the Holy Ghost, we see something from the 
glory of glory of God, as says Symeon, on our personal 
measure and the ecstasy is, for him, the conscious beginning 
of the personal process of deification. 

In Soteriology, our Father makes a depiction of the 
personal salvation, under the form of these three classic 
stairs of our salvation and sanctification: the purification, the 
unsufferance and the deification. 

The origination on the way of the personal deification 
is the first ecstasy. The Purification or the cleaning of 
intemperances means, in the same time, the fulfilment of all 
divine commandaments and acquirement of the holy virtues. 268 Saint Symeon talks about a unsufferance of the soul 
and another of the body, the unsufferance of the soul being 
insured through the sight of the Trinity's glory. 

Our deification is, for Symeon, the state in which, we 
see the glory of God in the continuum mode living, not 
merely in our soul, but also in whole the body, through the 
Holy Ghost each of our limbs becoming the holy limbs of 
Christ. From this cause, Symeon speaks, in maximal mode, 
about salvation and he puts the equal sign between salvation 
and holiness. 

In Sacramentology, Saint Symeon reportes to the 
Holy Sacraments of the Church as to the sacramental 
channels, established of the Christ, through which flows in 
us the life of the Trinity. 

The Baptism is seen by Symeon, as the sacramental 
gate wherewith we enter into the Church and which stays at 
the base of the subsequent supernal sight. 

Holy Eucharist is the real impartation of the humanity 
and of the divinity of Christ, Symeon showing in the 
extensive mode that, this amalgamate with Christ from the 
Eucharist, must be lived in plenary mode by us and that it 
has overwhelming consequences in the divine-human 
process of our personal deification. 

The Confession restores our connection with Christ, 
teared by the sin and it makes as feel the forgiveness of our 
sins. The Priesthood and the Matrimony are seen as the 
sacramental uninons with Christ, the Church and the family 
being averages in which God works in the secret mode. 

In Ecclesiology, Saint Symeon presents the Church 
from a perspective of the life of the Saints, who compose the 
mystical Body of Christ. He approaches the ecclesiological 
matter from an echatologic point of view, because he sees 
the Church as growing, untill the number of all Saints, 
antecedently known by God, will be fullfiled and God will 
reveal the Church to everyone in eternity. 

The Saint are shaped here, as part of the Church and 
they shall inherit the Kingdom of God, that will be the 
Church of all His Saints. From symeonian perspective, if 
each believer of the Church would be truly connected to the 
life of Saint Trinity and if he would wish to be deificated, 
then the danger of secularization would not exist, nor that of 
the relativization of spiritual life. 269 In Eshatology, Saint Symeon describes as 
simultaneous, both the coming of our Lord and the 
transfiguration of whole creation, through the glory, that is 
refulgent from His Body and that, after the final Judgment 
the chorus of all Sains will be united with the one of the 
celestial Powers, chanting and seeing forever the Trinity's 
glory. 

The sight of God is presented in this frame as an 
experience of the advent of Christ to us and as a preparation 
for the existenţial mode that we shall have, as transfigurated 
beings, in His Kingdom. 

The eternal life shall relieve in pregnant mode the 
importance, that has the sight of God in the believers life, 
because the eternal blessed life means the contiguous sight 
of the unspeakable glory of Most Holy Trinity. 

Synthesizing the problems of the simeonian theology, 
of the third pre-eminetly Theologian of the Church, beside 
St. John The Gospeller and St. Gregory of Nazianz, we can 
say that it is, in integrality, scriptural and patristic, Symeon 
accentuating the presence of God in creation, through His 
uncreated energies and the divine-human trajectory of man's 
deification and of the transfiguration of the whole creation, 
that have a raţional and spiritual foundation. 

The theology of St. Symeon is builded in a 
fundamental mode on the central presence of Christ in the 
spiritual life, that is seen in the frame of the internai 
connection between Christ and the Holy Ghost and it has as 
central object the discussion about the sight of God based on 
of the personal experience. 

Considering the theology as the foundation of the 
orthodox spirituality and the spiritualiy as the experience of 
the theology, St Symeon talked about the sight of God as 
conscious relation and communion with the Trinity. 

Only that Symeon expressed his mystic experiences in 
paradoxically terms, the sight of the Trinity's light being 
confessed, concomitantly, as a condescension of the divinely 
and uncrated light to us in order to ascend us into the eternal 
communion with the Most Holy Trinity. 

He many times reiterated the reality of the divinely 
sight in his books and he specified the fact, that the ecstasy 
is not a closure of the man in his subjectivity, nor an escape 
from himself ,into an impersonal reality, but an accesion of 270 us, through the uncreated light, to the communion with 
trinitarian God. 

Accentuating the voluntary opening of the believer 
towards God, through our purification of intemperances and 
through a fervent life in Church, lived in the rhythm of the 
Saint Liturgy and of obedience to a spiritual Father, St. 
Symeon was for his century an authentic apologist, against 
the murderous tendenciens of secularization in the life of 
Church and society. 

Accentuating the importance of the eclesial and 
spiritual experience in our life, Sf. Symeon protected the 
relation of Iove and of deep communion of the believers 
with the trinitarian God and concomitantly with that also the 
real relation between us, fiii of Iove and fellowship, as real 
membres of the mystical Body of Christ. 

But his entirely apologetic work for the purification of 
intemperances and fot the sight of God has the escatological 
orientation, because, equally, man and whole creation shall 
be transfigurated through the glory, that shall irradiate from 
the person of Christ, when He shall return, to judge the 
world withjustice. 

Symeon doesn't see a separation between history and 
eternity, not an antagonism between the body and the soul of 
man, he doesn't considers the matter, as being opaque for 
the grace, but transparent and destined to transfiguration, his 
theology being a maximalist theology and full of optimism 
and escatological dynamism. 

Therefore we believe, that the importance of the 
simeonian theology for the contemporary world is 
considerable, because he puts to the foundation of the 
orthodox life the spiritual experience and the real 
communion with the trinitarian God through His grace, that 
escapes us of the secularization and of the moral relativism, 
of the dualism between sensible and intelligible, of the 
incarceration in our subjectivity and of pantheism. 

Because we cann't stick up from the closed circle of 
own intemperances and we cann't rediscovere the real 
rationality, only through the person of Christ, the Creator 
and Saviour Logos of whole creation. 

The third chapter of our work, that has the title: The 
Reception of the Glory Theology in the Orthodox Space ant 271 the Importance ofHer Assumption in the Postmodern World 
[p. 237-257] has three subtopics. 

The first two presentes [1] the theology of the sight of 
God to father professor Dumitru Stăniloae [p. 237-243] and 
respective [2] the reception of the mystical theology by the 
Russian professor and theologian Vladimir Lossky [p. 244- 
249]. 

The third subtopic discusses, bassed on of the 
theological synthesis of to the father professor Dumitru 
Popescu, about the postmodern side-slips and about 
ideologies, that undervalues man and decrees the absence of 
God from creation [p. 250-257]. 

Father professor Dumitru Stăniloae, reactualised like 
nobody else in the orthodox space a theology of glory and 
mystical sight on biblical and patristic channel, using the 
tradiţional ecstatic terminology. 

He considered Saint Symeon, as the third Theologian 
of the Church and as the one, who saved the ortodox life, for 
his century, from secularization and theological relativism. 

His ecstatic theology is entirely personalist and 
communional, because all our efforts to purificate and to 
imbue ourselfs with the glory of God have the aim to 
eternaly advence in the relation of Iove and the knowledge 
of the glory of Most Holy Trinity. 

His holiness spoked mostly about the central role of 
Christ in our spiritual life and about the inner relation 
between Christ and Holy Ghost in the frame of the 
oeconomy of salvation and spiritual life. 

The sight of Christ' s glory begining from this life 
means our fiii of refluent light from Christ' s person and that 
shall transfigurate the whole creation to His coming intro 
glory. 

Professor and Theologian Vladimir Lossky also, tried 
a reactualization of mystical theology in the life of the 
Church during his exile in the West. 

He spokes in a trenchant mode about the fact, that the 
teology can only be mystical and personalist, that it means 
direct experience and that the ecstatic sight is a meeting with 
the Living God, Who revelead Himself to us and Who is 
preached in the Orthodox Church. 

He constantly accentuated, that God descended to us, 
through His uncreated energies in order to deificate us and 
to ascend us to Him. 272 But they are some errors about orthodox 
understanding of ecstatic experience in his theology, 
because he sees the ecstasy as a union with God, that doesn't 
produce, in the same time, knowledge and he doesn't 
emphasize, in accentuated mode, the inner relation between 
Christ and Holy Ghost. 

Father Professor Dumitru Popescu sees the essence 
of secularization in the deşire of excessive autonomy of the 
actual society beside the natural resources and the 
environment, based on the ancient dualism among spirit and 
matter. 

Because the transcendence of God was preached in 
the western heterodox theology, as an absence of Him from 
creation, the matter as an element opposed to the grace and 
the grace, as being antagonistic or against the free choice of 
man, therefore, his holiness concludes, that we assist to 
man's accentuated depersonalization in postmodernity and 
to his proudly singularization. 

Based on these considerations of Father Professor 
Dumitru Popescu and, in first mode, on the knowledges 
diseminated in symeonian theology, we concluded, that 
salvation of man from the clutches of secularization and 
nihilism is not possible, without his integration in the divine- 
human project of deification, that was always preached in 
the Ortodox Church and was exemplary exposed by Saint 
Symeon the New Theologian. 273 Index de abrevieri 

I. Surse BW =BibleWorks. Bibliotecă biblică computerizată, v. 0.7. 

FR = Filocalia românească, ed. Stăniloae. 

Ică jr. 1 = Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice şi etice, 

Scrieri I, studiu introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr. şi un studiu de 

Ierom. Alexander Golitzin, Ed. Deisis, Sibiu, 1998. 

Ică jr. 2 = Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, studiu 

introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999. 

Ică jr. 3 = Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, epistole şi capitole, 

Scrieri III, introd. şi trad. Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001. 

Ică jr. 4 = Sfântul Simeon Noul Teolog, Viaţa şi opera, Scrieri IV, 

introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006. 

Imne, ediţia Stăniloae = Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii 

dumnezeieşti, p. 329-705, în Pr. Prof Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de 

teologie dogmatică ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990. 

LXX = Septuaginta, ed. Rahlf , cf BW. 

OC 12 = Un grand mistique byzantin. Vie de Symeon le Nouveau 

Theologien (949-1022), par Nicetas Stethatos, texte grec inedit, 

introduction et notes critiques par le Irenee Hausherr, et traduction 

francaise et collaboration avec le Gabriel Horn, en col. „Orientalia 

Christiana", voi. XII, Ed. Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 

Roma, 1928. 

PG = col. Patrologiae Cursus Completus, Seria Graeca, ed. Migne. 

PSB = col. Părinţi şi Scriitori bisericeşti, ed. IBMBOR, Bucureşti. 

SC = col. Sources Chretiennes, ed. Du Cerf, Paris. 

SC 51 = Symeon le Nouveau Theologien, Chapitres Theologiques, 

Gnostiques et Pratiques, introduction, texte critique et notes par J. 

Darrouzes, SC 51, Paris, 1957. 

SC 113 = Symeon le Nouveau Theologien, Catecheses, introduction, 

texte critique et notes par B. Krivocheine, traduction par J. Paramelle, 

SC 113, Paris, 1965. 

SC 122 = Symeon le Nouveau Theologien, Traites theologiques et 

ethiques, introduction, texte critique et notes par J. Darrouzes, SC 122, 

Paris, 1966. 

SC 129 = Symeon le Nouveau Theologien, Traites theologiques et 

ethiques, introduction, texte critique et notes par J. Darrouzes, SC 129, 

Paris, 1967. 

SC 156 = Symeon le Nouveau Theologien, Hymnes, no's 1-15, 

introduction, texte critique et notes par J. Koder, traduction par J. 

Paramelle, SC 156, Paris, 1969. 

SC 174 = Symeon le Nouveau Theologien, Hymnes, no's 16-40, texte 

critique par J. Koder, traduction et notes par L. Neyrand, SC 174, 

Paris, 1971. 274 SC 196 = Symeon le Nouveau Theologien , Hymnes, no 's 41-58, texte 
critique par J. Koder, traduction et notes par L. Neyrand et J. 
Paramelle, SC 196, Paris, 1973. 

SOAM = Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă. 
Ascetica şi mistica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992. 
TLG = Thesaurus Language Greek, bibliotecă computerizată, 
componentă a programului „Musaios 2002 A". Conţine inscripţii şi 
cărţi redactate în limba greacă sau latină de către Sfinţi Părinţi, 
filosofi, oameni de ştiinţă, literaţi etc. Citaţiile patristice le-am redat cu 
iniţialele lor stabilite de către noi iar referinţele paginale conţin 
capitolul, paragraful şi pagina ediţiei citate. Când am redat, în subsolul 
paginii, textul în original, citaţiile patristice conţin şi citaţiile din TLG. 
TMBR = Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, 
trad., studiu introd. şi note de Pr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, f a. 

Viaţa, ed. Iliescu = Sfântul Nichita Stithatul, Viaţa Sfântului Simeon 
Noul Teolog, trad. de Ilie Iliescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2003. 
Reproduce OC 12. II. Citaţii auxiliare / = ceea ce urmează după semn reprezintă variante textuale identice 

sau aproximative ale locului citat anterior. 

()>[]>{} = au f° st folosite selectiv, pentru a circumscrie redarea 

versetelor sau a părţilor de text, cât şi a citaţiilor scripturale. 

# 001 = numărul volumului conform citaţiei din TLG. 

10** = în versetul 10, apare de două ori expresia sau cuvântul căutat. 

cap. = capitol 

Cat. = Cateheze 

Capitole = Cele 225 de capitole practice, gnostice şi teologice 

cf. = conform cu ediţia 

cit. = citare textuală 

Citaţiile Scripturii : 

VT.) Fac. = Facerea; leş. = Ieşirea; Num. = Numerii; Deut. = 
Deuteronomul; I Regi = Cartea întâia a Regilor; Ps. = Psalmii; îs. = 
Isaia; Iez. = Iezechiel; Os. = Osea; Avac. = Avacum; Mal. = Maleahi; 
Bar. = Cartea lui Baruh; III Macab. = Cartea a treia a Macabeilor. 

NT.) Mt. = Evanghelia după Matei; Mc. = Evanghelia după Marcu; 
Le. = Evanghelia după Luca; In.= Evanghelia după Ioan; F. Ap.= 
Faptele Apostolilor; Rom. = Epistola către Romani; I Cor. = Epistola 
întâia către Corinteni; II Cor. = Epistola a doua către Corinteni; Gal. = 
Epistola către Galateni; Efes. = Epistola către Efeseni; Filip. = Epistola 
către Filipeni; Col. = Epistola către Coloseni; I Tes. = Epistola întâia 
către Tesaloniceni; I Tim. = Epistola întâia către Timotei; Evr. = 
Epistola către Evrei; Iac. = Epistola sobornicească a lui Iacov; I Petr. = 275 întâia epistolă sobornicească a lui Petru; II Petr. = A doua epistolă 
sobornicească a lui Petru; I In. = întâia epistolă sobornicească a lui 
Ioan: Apoc. = Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan. 

col. = colecţia citată 

Disc. teologice = Discursuri teologice 

Disc. etice = Discursuri etice 

etc.= există mai multe versete sau texte cunoscute dar necitate 

ed.= ediţia citată 

Ed.= editura care a tipărit cartea 

Epistole = Scrisorile Sfântului Simeon Noul Teolog 

f. a. = carte fără anul publicării pe copertă 

Ibidem = acelaşi loc citat 

Idem = aceeaşi sursă citată 

Imne = Imnele iubirii dumnezeieşti 

introd. = introducere 

lb. = limba din care a fost tradusă cartea [gr. = limba greacă; fir. = 

limba franceză] 

n. n. = nota noastră 

op. = opera citată 

p. = pagină. 

r. = rândul citat 

trad. = traducere 

v. = versiunea computerizată a unui program 

Viaţa = Viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog scrisă de Sfântul Nichita 

Stithatul 

voi. = volumul din care se citează 

vs. = versus 276 Bibliografie generală 

I. Surse primare 
A. 

1. *** FribergNT, cf. BW. [GNT] 

2. *** Greek Orthodox Church NT, cf. BW. [GOC] 

3. *** Septuaginta, ed. Rahlf, cf. BW. [LXX] B. 4. Athanasius Theologus, S., Kată 'EÂÂrjucow, în Contra 
gentes and de incarnatione, Edited by R. W. Thomson, Ed. 
Clarendon Press, Oxford, 1971. [TLG] 

5. Idem, Cuvânt împotriva elinilor, în col. PSB 15, trad. din 
gr., introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1987. 

6. Irenaeus, Against Heresies, St., in col. The Ante-Nicene 
Fathers. The Writings of the Fathers down to A.D. 325, 
Edited by Rev. Alexander Roberts and James Donaldson, 
Volume 1, Oregon, 1996. 

7. Maximus Confessor Theologus, S., Quaestiones ad 
Thalassium, in. Maximi confessoris quaestiones ad 
Thalassium, col. Corpus Christianorum, Series Graeca 7/22, 
voi. 2, Edited by C. Steel, Ed. Brepols, Turnhout, 1990. 
[TLG] 

8. Idem, Despre diverse locuri grele din Dumnezeiasca 
Scriptură sau Răspunsuri către Talasie, 60, în col. FR, voi. 
3, ed. a Ii-a, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Acad. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, Bucureşti, 1994. 

9. Idem, Ambigua. Tălcuiri cu multe şi adânci înţelesuri din 
Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, trad. din 
gr., introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în col. 
PSB, voi. 80, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1983. 

10. Nicetas Stethatos, St., Un grand mistique byzantin. Vie 
de Symeon le Nouveau Theologien (949-1022), texte grec 
inedit, introduction et notes critiques par le Irenee Hausherr, 
et traduction francaise et collaboration avec le Gabriel Horn, 277 en col. „Orientalia Christiana", voi. XII, Ed. Pont. Institutum 
Orientalium Studiorum, Roma, 1928. [OC 12] 

11. Idem, Viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog, trad. de Ilie 
Iliescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2003. Reproduce OC 12. 
[Viaţa, ed. Iliescu] 

12. Symeon le Nouveau Theologien, St., Chapitres 
Theologiques, Gnostiques et Pratiques, introduction, texte 
critique et notes par J. Darrouzes, SC 51, Paris, 1957. [SC 

51] 

13. Idem, Catecheses, introduction, texte critique et notes 
par B. Krivocheine, traduction par J. Paramelle, SC 113, 
Paris, 1965. [SC 113] 

14. Idem, Traites theologiques et ethiques, introduction, 
texte critique et notes par J. Darrouzes, SC 122, Paris, 1966. 
[SC 122] 

15. Idem, Traites theologiques et ethiques, introduction, 
texte critique et notes par J. Darrouzes, SC 129, Paris, 1967. 
[SC 129] 

16. Idem, Hymnes, no's 1-15, introduction, texte critique et 
notes par J. Koder, traduction par J. Paramelle, SC 156, 
Paris, 1969. [SC 156] 

17. Idem, Hymnes, no's 16-40, texte critique par J. Koder, 
traduction et notes par L. Neyrand, SC 174, Paris, 1971. [SC 
174] 

18. Imne, Hymnes, no's 41-58, texte critique par J. Koder, 
traduction et notes par L. Neyrand et J. Paramelle, SC 196, 
Paris, 1973. [SC 196] 

19. Idem, Discursuri teologice şi etice, Scrieri I, studiu 
introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr. şi un studiu de Ierom. 
Alexander Golitzin, Ed. Deisis, Sibiu, 1998. [Icăjr. 1] 

20. Idem, Cateheze, Scrieri II, studiu introd. şi trad. de Diac. 
Ioan I. Icăjr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999. [Icăjr. 2] 

21. Idem, Imne, epistole şi capitole, Scrieri III, introd. şi 
trad. Diac. Ioan I. Icăjr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001. [Icăjr. 3] 

22. Idem, Viaţa şi opera, Scrieri IV, introd. şi trad. de Diac. 
Ioan I. Icăjr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006. [Icăjr. 4] 

23. Idem, Imnele iubirii dumnezeieşti, p. 329-705, în Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică 
ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990. [Imne, 
ediţia Stăniloae] 278 II. Surse auxiliare 

1. Alfeyev, Hilarion, The Patristic Background of St. 
Symeon the New Theologian 's Doctrine ofthe Divine Light, 
in „Studia Patristica", voi. XXXII, Edited by Elizabeth A. 
Livingstone, Ed. Peeters Publishers, Louvain, 1997, p. 229- 
238. 

2. Idem, St. Symeon the New Theologian and Orthodox 
Tradition, doctoral thesis, Ed. by „Oxford University Press", 
Oxford and New York, 2000, XIV + 33 8 p. 

3. Bartoş, Emil, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui 
Dumitru Stăniloae, teză de doctorat, Ed. Cartea Creştină, 
Oradea, 2002. 

4. Benga, Pr. Lect. Dr. Daniel, încercări de epistemologie 
teologică ortodoxă, în „Ortodoxia" LVI (2005), nr. 3-4, p. 
89-108. 

5. Buchiu, Pr. Conf. Dr. Ştefan, Cunoaşterea apof atică în 
gândirea Părintelui Stăniloae, Ed. Libra, Bucureşti, 2002. 

6. Citirigă, Pr. Conf. Dr. Vasile, Temeiurile dogmatice ale 
vieţii veşnice, în „Ortodoxia" LVI (2005), nr. 3-4, p. 56-11 . 

I. Coman, Pr. Prof. Dr. Constantin, Despre recursul 
studiilor sistematice la Sfânta Scriptură, în „Studii 
Teologice", seria a IlI-a, II (2006), nr. 2, p. 181-193. 

8. Costa de Beauregard, Pr. Marc-Antoine, Rugaţi-vă 
neîncetat!, trad. din lb. fr. de Rodica Buga şi Pr. Prof. 
Nicolai Buga, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998. 

9. Duse, Pr. Lect. Drd. Călin-Ioan, Indumnezeirea după 
Sfântul Simeon Noul Teolog, în „Orizonturi teologice", I 
(2000), nr. 2, p. 108-129. 

10. Idem, Taina Sfântului Botez la Sfântul Simeon Noul 
Teolog, în „Orizonturi Teologice" I (2000), nr. 3, p. 164- 
172. 

II. Idem, Vederea luminii dumnezeieşti după Sfântul 
Simeon Noul Teolog, în „Teologia" IV (2000), nr. 4, p. 102- 
121. 

12. Idem, Taina Sfintei Spovedanii la Sfântul Simeon Noul 
Teolog, în „Orizonturi teologice" II (2001), nr. 1, p. 104- 
115. 

13. Idem, Integrarea Sfântului Simeon Noul Teolog în 
spiritualitatea răsăriteană, în „Orizonturi teologice", 
Oradea, 2001, p. 140-145. 279 14. Galeriu, Pr. Prof. Constantin, Cinstirea Sfintelor Moaşte, 
în „Mitropolia Banatului" XXX (1980), nr. 10-12, p. 635- 
651. 

15. Golitzin, Ierom. Alexander, Simeon Noul Teolog: viaţa, 
epoca, gândirea, mlcăjr. 1, p. 407-549. 

16. Idem, The Body of Christ: Saint Symeon the New 
Theologian on spiritual life and Hierarchical Church, a 
conference exposed at Bose, september, 2002, cf. http: 
//www.marquette.edu/maqom/symeon. 

17. Ică jr., Diac. Ioan L, Sfântul Simeon Noul Teolog şi 
provocarea mistică în teologia bizantină şi contemporană, 
mlcăjr. 1, p. 9-50. 

18. Ielciu, Dorin, Sfântul Simeon Noul Teolog- Mistic 
bizantin, în „Credinţa Ortodoxă" III (1998), nr. 1-2, p. 133- 
154. 

19. Joiţa, Pr. Drd. Alexandru, „Lucrarea sfinţitoare a 
Sfântului Duh în Biserică", în „Studii Teologice" XXXII 
(1980), nr. 7-10, p. 638-648. 

20. Lossky, Vladimir, Teologia Mistică a Bisericii de 
Răsărit, trad., studiu introd. şi note de Pr. Vasile Răducă, 
Ed. Anastasia, Bucureşti, f. a. [TMBR] 

21. McGuckin, Pr. Prof. John A., Paradigmele biblice şi 
teologice ale vederii Luminii dumnezeieşti la Sfântul Simeon 
Noul Teolog, mlcăjr. 4, p. 357-422. 

22. Miguel, P., La conscience de la grăce selon Simeon le 
nouveau Theologien, en Irenikon XLII (1969), nr. 3, p. 314- 
342. 

23. Picioruş, Pr. Drd. Dorin-Octavian, Preotul lumii 
postmoderne : un prestator de servicii sau un părinte 
harismat?, în rev. Clopotul, nr. 1, 2006. 

24. Pop, Pr. Lect. Dr. Vasile, Omul şi Dumnezeu. Imnele 
Sfântului Simeon Noul Teolog în scrierile părintelui 
Dumitru Stăniloae, în „Orizonturi teologice" II (2001), nr. 1, 
p. 69-73. 

25. Popescu, Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru, Faptele bune 
după Sfântul Simeon Noul Teolog, în „Ortodoxia" XIV 
(1962), nr. 4, p. 540-555. 

26. Idem, Natura Bisericii din punct de vedere fiinţial şi 
comunitar, în „Mitropolia Banatului" XXX (1980), nr. 10- 
12, p. 652-664. 

27. Idem, Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, 
Bucureşti, 1996. 280 28. Idem, Hristos, Biserică, Societate, ed. Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1998. 

29. Ibidem, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Bucureşti, 
2001. 

30. Idem, Centralitatea lui Hristos în teologia ortodoxă 
contemporană, în „Ortodoxia" LIII (2002), nr. 3-4, p. 1 1-20. 

31. Idem, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2005. 

32. Idem, Ortodoxia şi Europa, în „Ortodoxia" LVI (2005), 
nr. 3-4, p. 3-6. 

33. Idem, Biserica trebuie să-şi asume cultura vremii, dar 
fără a face compromisuri, interviu realizat de Ciprian Bara, 
în ziarul Lumina, nr. 21 (2008), p. 8-9. 

34. Popovici, [Sfântul] Arhim. Iustin, Omul şi Dumnezeul- 
Om. Abisurile şi culmile filozofiei, studiu introd. şi trad. de 
Pr. Prof. Ioan Ică şi Diac. Ioan I. Ică jr., prefaţă de Prof. 
Ioannis N. Karmiris, postfaţă de Panayotis Nellas, Ed. 
Deisis, Sibiu, 1997. 

35. Rogobete, Silviu Eugen, O ontologie a iubirii. Subiect şi 
Realitate Personală supremă în gândirea teologică a 
părintelui Dumitru Stăniloae, teză de doctorat, trad. de Anca 
Dumitraşcu şi Adrian Guiu, col. Plural Religie, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2001. 

36. Sima, Drd. Gheorghe, Lucrarea Sfântului Duh în Taina 
Pocăinţei la Sfântul Simeon Noul Teolog, în „Studii 
Teologice" XLII ( 1990), nr. 3, p. 46-61. 

37. Stăniloae, Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru, Legătura 
personală cu Hristos în lumina infinităţii dumnezeieşti, după 
Sfântul Simeon Noul Teolog, în Studii de teologie 
dogmatică ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 
1990, p. 307-317. 

38. Idem, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1992. [SOAM] 

39. Idem, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie P alama, cu 
patru tratate traduse, ed. a Ii-a, cu o prefaţă revăzută de 
către autor, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993. 

40. Idem, Iisus Hristos: lumina lumii şi îndumnezeitorul 
omului, ed. îngrijită de Monica Dumitrescu, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, 1993. 

41. Idem, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. 1, ed. a Ii-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996. 

42. Idem, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. 2, ed. a Ii-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997. 281 43. Ware, Kallistos, One Body in Christ: Death and the 
Communion of Saints, in „Sobornost" (1981), nr. 3, p. 179- 
191. III. Colecţii, Dicţionare, Biblioteci computerizate şi Baze 
de date web folosite 1. *** A Patristic Greek Lexicon, Edited By G. W. H. 
Lampe, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1961. 

2. *** BibleWorks, v. 0.7. [ BW] 

3. *** Filocalia românească, ed. Stăniloae. [FR] 

4. Gingrich Lexicon, apud. BW. 0.7. 

5. http://www.marquette.edu 

6. *** Liddell-Scott Lexicon, apud. BW. 0.7. 

7. *** Patrologiae Cur sus Completus, Seria Graeca, ed. 
Migne. [PG] 

8. *** Părinţi şi Scriitori bisericeşti, ed. IBMBOR, 
Bucureşti. [PSB] 

9. *** Sources Chretiennes, ed. Du Cerf, Paris. [SC] 
10.*** The Ante-Nicene Fathers, col. editată de A. Roberts 
şi J. Donaldson. [ANF] 

11.*** Thesaurus Language Greek 7 Workplace, v. Musaios 
2002A. [TLG] 282 Cuprins 

Introducere (3-5) 

1. Premisele biblice şi patristice ale îndumnezeirii 
omului şi ale vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă 

(6-25) 

1.1. Persoana Logosului dumnezeiesc şi relaţia Sa cu 
creaţia şi cu omul (6-13) 

1.2. Fundamentul raţional şi spiritual al lumii văzute 
şi relaţia sa interioară cu mântuirea omului şi transfigurarea 
creaţiei (14-19) 

1.3. Energiile dumnezeieşti necreate şi prezenţa lor în 
actele sinergice al îndumnezeirii şi vederii lui Dumnezeu 
(20-25) 

2. Vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul 
Teolog şi implicaţiile ei în mântuirea personală (26-236) 

Terminologie extatică 

2. 1. Terminologia extatică simeoniană (26-43) 

Triadologie 

2. 2. Prea Sfânta Treime în experienţa duhovnicească 
personală (44-60) 

2. 2. 1. Dimensiunea apologetică (44-51) 
2. 2. 2. Dimensiunea personalistă (52-60) 

Hristologie 

2. 3. Vederea slavei lui Hristos şi calea 
îndumnezeirii (61-74) 

2. 3. 1. Naşterea lui Hristos în experienţa personală 
(62-66) 

2. 3. 2. Moartea şi învierea lui Hristos în experienţa 
personală (67-71) 

2. 3. 3. înălţarea lui Hristos în experienţa personală 
(72-74) 283 Pnevmatologie 

2. 4. Sfântul Duh şi vederea slavei dumnezeieşti (75- 111) 2. 4. 1. Sfântul Duh, credinţa adevărată şi experienţa 
harului (75-81) 

2. 4. 2. Mărturiile extatice personale şi validarea lor 

(82-98) 

2. 4. 2. 1. Primul extaz al Sfântului Simeon (84-88) 
2. 4. 2. 2. Extazul din timpul noviciatului său (89-92) 
2. 4. 2. 3. Confesiunea extatică şi comentariul 

validator (93-98) 

2. 4. 3. Extazele simeoniene din Viaţa scrisă de 
Sfântul Nichita (99-1 11) 

Soteriologie 2. 5. Calea îndumnezeirii şi vederea lui Dumnezeu 
(112-159) 

2. 5. 1. Răsărirea luminii în cei care se curăţesc de 
patimi (112-1 17) 

2. 5. 2. Nepătimirea şi lumina dumnezeiască (118- 
126) 

2. 5. 3. Lumina şi mântuirea ca sfinţenie (127-136) 

2. 5. 4. Unirea cu Dumnezeu şi imaginile 
comunionale (137-151) 

2. 5. 5. Lumina dumnezeiască şi Părintele 
duhovnicesc (152-159) Sacramentologie 2. 6. Sfintele Taine ale Bisericii şi simţirea harului 
dumnezeiesc (160-215) 284 2. 6. 1. Sfântul Botez şi vederea lui Dumnezeu (160- 
171) 

2. 6. 2. Sfânta împărtăşanie, simţirea harului şi 
extazul (172-189) 

2. 6. 3. Sfânta Spovedanie şi trăirea interioară a 
harului (190-206) 

2. 6. 4. Sfânta Căsătorie şi Sfânta Preoţie ca 
paradigme sacramentale ale unirii cu Dumnezeu (207-2 1 5) 

Eclesiologie 2. 7. Sfinţii ca mădulare vii ale Bisericii (216-225) 

Eshatologie 

2. 8. Vederea luminii şi eshatologia (226-236) 3. Receptarea teologiei slavei în spaţiul ortodox şi 
importanţa asumării ei în lumea postmodernă (237-257) 3. 1. Vederea lui Dumnezeu în teologia părintelui 
profesor Dumitru Stăniloae (237-243) 

3. 2. Teologia mistică şi receptarea ei de către 
profesorul ortodox Vladimir Lossky (244-249) 

3.3. Disoluţia interioară a omului în postmodernitate 
şi consecinţele asumării personale a teologiei slavei (250- 
257) Concluzii finale (258-265) 

Summary of Our Doctoral Dissertation „The Sight 
of God in the Theology of St. Symeon the New 
Theologian" (266-273) 

Index de abrevieri (274-276) 
Bibliografie generală (277-282) 285 Teologie pentru azi Cartea de faţă este o ediţie online 

gratuită şi e proprietatea exclusivă a 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş. Ea nu poate fi tipărită şi 

comercializată fără acordul său 

direct. 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Teologie pentru azi 

Toate drepturile rezervate